Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv

Txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi? Qhov hu ua “txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj” yog txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, kev coj tsis ncaj, kev khaub zig, thiab kev tswj tib neeg; txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog yog ib txoj kev haub ntxias uas muaj kev tuag. Txhua tus uas nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm yuav tau txais kev piam sij. Koj yuav khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tom qab tau txais kev ntseeg ntawm Vajtswv tau li cas? Thaum koj thov Vajtswv los ntawm lub siab tiag, koj tig lub siab tag nrho rau Nws, txog theem koj lub siab raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Koj muaj kev txaus siab muab koj tus kheej tag nrho rau Nws, thiab txog thaum ntawd ces, koj yuav khiav tawm dhau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias txhua yam uas tib neeg ua yog qhov ua rau Vajtswv txaus siab thiab raws li Nws txoj cai, ces nws yog tus tib neeg uas nyob nrog Vajtswv cov lus thiab nyob hauv Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, yog tias lawv pheej ib txwm xav dag Nws, ua kom tag kev tag cai rau Nws, thiab tsis ntseeg tias Nws muaj nyob—ces tag nrho cov tib neeg no puav leej ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tus tib neeg uas tsis tau txais Vajtswv li kev cawm dim ces yog tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm; ntawd yog, tag nrho lawv txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis ntseeg Vajtswv yog cov tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm yog cov uas ntseeg Vajtswv txoj kev muaj nyob los tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob hauv Nws txoj kev kaj, rau ntawm cov uas ntseeg Nws tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob rau hauv Nws cov lus los sis muaj cuab kav zwm tau rau Vajtswv. Tib neeg raug txwv rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab vim yog nws tsis muaj kev paub txog Vajtswv, nws tseem nyob rau hauv txoj kev cai qub, nyob rau hauv cov lus tsis ciaj sia, nyob nrog rau ib lub neej uas tsaus ntuj nti thiab tsis paub meej, los sis tsis tau txais kev ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv los sis tsis tau caum cuag Nws kiag li. Yog li no, nws yuav hais tsis tau tias cov uas tsis ntseeg Vajtswv tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, txawm tias cov uas ntseeg Vajtswv los tej zaum tseem nyob hauv nws txoj kev haub ntxias thiab, vim lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv li tes dej num. Cov uas tsis tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua thiab cov uas tsis tuaj yeem pom tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tseem ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; thiab muaj ntau lub sij hawm, lawv tsuas yog cov tib neeg uas txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb tiam sis tsis paub txog Nws. Yog tias ib tug tib neeg uas ntseeg Vajtswv tseem siv nws lub neej feem ntau nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj xwb, ces lub ntsiab ntawm tus tib neeg no li kev muaj nyob tau ploj mus lawm—thiab nws yuav muaj nuj nqes dab tsi mus hais txog cov tib neeg tsis ntseeg tias Vajtswv muaj nyob?

Txhua tus uas tsis tuaj yeem lees txais Vajtswv li tes dej num, los sis txhua tus uas lees txais Vajtswv li tes dej num tab sis tsis muaj cuab kav ua raws li Nws cov lus txib, yog cov tib neeg tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tsuas yog cov neeg uas ua raws qhov tseeb thiab muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv cov lus txib xwb thiaj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Nws, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav khiav tawm tau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis tau txais kev tso, cov ib txwm raug tswj hwm los ntawm ib yam dab tsi, thiab cov tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv yog cov tib neeg nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev uas ua neej nyob rau hauv ib txoj kev tuag. Cov uas tsis ncaj ncees rau lawv lub luag hauj lwm, cov uas tsis ncaj cees rau Vajtswv cov lus txib, thiab cov tsis ua lawv cov hauj lwm rau ntawm pawg ntseeg yog cov tib neeg tseem nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas txhob txwm tsim teeb meem rau pawg ntseeg lub neej kom tsis sib haum xeeb, cov txhob txwm ua kom muaj kev sib cav sib ceg ntawm lawv cov kwv tij thiab cov muam, los sis cov uas sib sau ua ib tog, yog cov tib neeg tseem nyob tob tshaj rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, yog nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev. Cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, uas ib txwm muaj lub siab xav tau ntau, ib txwm xav tau txiaj ntsig, thiab tsis nrhiav kev hloov pauv ntawm lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas ib txwm ua dog ua dig thiab tsis mob siab rau ntawm lawv txoj kev xyaum ua qhov tseeb, thiab tsis nrhiav kev ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsuas nrhiav kev txaus siab rau lawv lub cev nqaij daim tawv xwb, kuj yog cov tib neeg uas tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, raug kev tuag muab nqos mus lawm. Cov uas muaj feem koom nrog rau kev tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias thaum ua hauj lwm rau Vajtswv, cov uas saib xyuas nrog Vajtswv ua dog ua dig, cov dag Vajtswv, thiab cov ib txwm tsim kev npaj rau lawv tus kheej yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Txhua tus uas tsis muaj peev xwm muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv, tsis rau siab ua raws li qhov tseeb, thiab tsis mob siab hloov pauv lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj.

Yog koj xav tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv, ces ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti, qheb koj lub siab rau Vajtswv thiab muab nws tig kom tag nrho mus rau Nws. Vajtswv puas yuav qhuas yam koj tab tom ua tam sim no? Koj puas tau muab koj lub siab rau Vajtswv? Yam uas koj ua puas yog yam Vajtswv xav tau los ntawm koj? Tej ntawd puas nyob rau hauv qhov tseeb? Soj ntsuam koj tus kheej txhua lub sij hawm thiab tsom ntsoov rau ntawm kev noj thiab haus Vajtswv cov lus; muab koj lub siab tso rau ntawm Nws xub ntiag, hlub Nws los ntawm lub siab tiag tiag, thiab ncaj ncees hlo muab koj tus kheej fij rau Vajtswv. Cov tib neeg ua raws li no yeej yuav tau txais Vajtswv li kev qhuas xwb xwb li. Txhua tus uas ntseeg Vajtswv, tab sis tsis ua raws qhov tseeb, yuav tsis muaj hau kev khiav tawm tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txhua tus uas tsis ua lawv lub neej nrog kev ncaj ncees, cov coj ib tug cwj pwm thaum nyob tim ntsej tim muag tab sis ho coj dua ib tug cwj pwm rau tom qab lawv nrob qaum, cov muaj tus yam ntxwv txo lub hwj chim, ua lub siab ntev, thiab muaj kev hlub txawm tias lawv lub ntsiab tseem ceeb tsis txaus ntseeg, txawj dag, thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv—cov tib neeg zoo li no yog cov sawv cev ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; lawv yog tus nab cov xeeb leej xeeb ntxwv. Cov uas tsuas ntseeg Vajtswv rau lawv tus kheej kom tau txais txiaj ntsig, cov qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab khav theeb, cov ua tawm kom lwm tus qhuas, thiab tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom yog cov tib neeg hlub Ntxwgnyoog thiab tawm tsam qhov tseeb. Cov tib neeg no tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug tag nrho. Cov uas tsis rau siab ris lub nra rau Vajtswv, tsis ua dej num rau Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, tsuas ib txwm txhawj txog qhov lawv tus kheej nyiam thiab qhov ntawm lawv tsev neeg nyiam, tsis muaj cuab kav tso txhua yam tseg los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv li, thiab yeej tsis ua neej raws Nws cov lus li yog cov tib neeg uas nyob sab nraud ntawm Nws cov lus. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv li kev qhuas.

Thaum Vajtswv tsim tib neeg, nws yog kom lawv tuaj yeem txaus siab rau Nws qhov kev muaj nplua mias thiab kev hlub Nws tiag; ntawm txoj kev no, tib neeg thiaj yuav ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev kaj. Niaj hnub no, rau ntawm cov tib neeg tsis tuaj yeem hlub taus Vajtswv, tsis mob siab rau Nws lub nra, tsis muaj cuab kav muab lawv lub siab tag nrho rau Nws, tsis muaj cuab kav coj Nws lub siab rau lawv tus kheej, thiab tsis tuaj yeem ris Nws lub nra kom zoo li lawv lub—Vajtswv txoj kev kaj yuav tsis ci ntsa iab rau cov tib neeg zoo li no, thiab vim li no lawv txhua tus thiaj tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Lawv nyob rau ntawm txoj kev uas tsis haum xeeb rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsis muaj ib qho kev tseeb me me nyob rau ntawm tej lawv ua li. Lawv tab tom da mus los nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub pas av; lawv yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias koj tuaj yeem noj thiab haus Vajtswv cov lus tsis tseg thiab ua tib zoo mloog txog Nws lub siab nyiam thiab muab Nws cov lus coj los xyaum ua, ces koj yog Vajtswv li ntiag tug, thiab koj yog ib tug tib neeg uas ua neej nyob rau hauv Nws cov lus. Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab mus nyob rau hauv Vajtswv li txoj kev kaj? Yog tias koj ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav muaj lub cib fim ua Nws tes dej num; yog tias koj ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, ces koj yuav tsis cia lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ua hauj lwm. Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm rau ntawm tib neeg, qhov kev kaj uas Nws tsom tuaj rau lawv, thiab qhov kev ruaj siab tias Nws muab rau lawv tsuas muaj nyob ib lub sij hawm xwb; yog tias tib neeg tsis ceev faj thiab tsis mob siab rau mloog, ces cov dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav cia li dhau mus. Yog tias tib neeg ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog lawv nyob thiab ua hauj lwm rau lawv. Yog tias tib neeg tsis ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces lawv yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev khi. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog cov cwj pwm tsis ncaj, ces lawv tsis muaj kev nyob nrog los sis tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ua neej nyob rau ntawm cov ciaj ciam ntawm Vajtswv cov lus, thiab yog koj ua neej nyob raws li tus yam ntxwv uas Vajtswv cheem tsum, ces koj yog Nws li ntiag tug, thiab Nws tes dej num yuav raug ua tshwm nyob rau hauv koj; yog koj tsis ua neej nyob rau hauv cov ciaj ciam ntawm qhov Vajtswv cheem tsum, tab sis ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, ces koj yeej tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj. Tsuas yog kev ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab kev muab koj lub siab rau Nws xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li qhov Nws cheem tsum; koj yuav tsum ua raws li Vajtswv hais, muab Nws cov lus coj los ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob thiab qhov tseeb tiag ntawm koj lub neej; tsuas yog li no xwb koj thiaj yuav yog Vajtswv li ntiag tug. Yog koj xyaum ua kom tiav raws nraim li Vajtswv siab nyiam, Nws yuav ua tes dej num rau koj, thiab koj yuav ua neej nyob rau hauv Nws cov koob hmoov, nyob hauv kev kaj ntawm Nws lub xub ntiag; koj yuav nkag siab txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab yuav muaj kev xyiv fab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Txhawm rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab muaj lub siab ua raws qhov tseeb; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj tuaj yeem muaj tau ib tug yam ntxwv tseeb. Kev nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog yam cheem tsum ua ntej tshaj plaws rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev tsis nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog kev tsis ncaj ncees rau Vajtswv, thiab tsis yog kev mob siab nrhiav qhov tseeb; thiab kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kuv cov lus yog lub hauv paus rau tib neeg kev khiav tawm ntawm cov kev haub ntxias tsaus ntuj, thiab cov tib neeg uas tsis tuaj yeem xyaum ua raws li Kuv cov lus yuav tsis muaj cuab kav khiav tawm ntawm cov pob khaub zig ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog ua neej nyob hauv kev coj ntawm Vajtswv cov lus, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev ncaj ncees rau Vajtswv, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev nrhiav qhov tseeb, kev ua neej nyob hauv qhov tseeb ntawm lub siab tiag uas muab yus tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua neej nyob hauv txoj kev hlub Vajtswv tiag. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv tej yam ntxwv tseeb no thiab hauv qhov kev tseeb no yuav maj mam hloov pauv thaum lawv to taub qhov tob ntawm qhov tseeb, thiab lawv yuav hloov pauv thaum tes dej num mus tob dua no; thiab txog thaum kawg, lawv yeej yuav dhau los ua ib tug tib neeg caum cuag Vajtswv thiab hlub Vajtswv tiag. Cov uas tau khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj maj mam tuaj yeem paub txog Vajtswv lub siab nyiam thiab maj mam to taub nws, txog thaum kawg thiaj dhau los ua tus neeg Vajtswv cia siab. Tsis yog lawv tsis zais tej kev xav phem rau Vajtswv thiab kev tawm tsam Nws xwb, tab sis lawv tseem ntxub ntau tshaj tej kev xav phem thiab kev tawm tsam uas txeev muaj nyob rau yav thaum ub, thiab txoj kev hlub rau Vajtswv kuj tau muaj tshwm tuaj rau hauv lawv lub siab. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tsuas muaj kev tawm tsam puv npo nyob rau lawv cev nqaij daim tawv xwb; lawv lub siab puv npo tib neeg txoj kev xav phem thiab cov tswv yim rau kev ua neej, nrog rau lawv tus kheej tej kev xav phem thiab kev tsis txiav txim siab. Yam uas Vajtswv xav tau tsuas yog ib qho kev hlub los ntawm tib neeg xwb, qhov Nws xav tau yog kom tib neeg nyob nrog Nws cov lus thiab muaj ib lub siab puv npo ntawm txoj kev hlub rau Nws. Kom ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, kom tshawb nrhiav Nws cov lus uas lawv tsim nyog nrhiav, kom hlub Vajtswv los ntawm Nws cov lus, kom tuav Nws cov lus, kom ua neej nyob rau Nws cov lus—tag nrho tej no yog cov hom phiaj uas tib neeg yuav tsum siv zog ua kom tiav. Txhua yam yuav tsum tsim tsa rau saum Vajtswv cov lus; tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau. Yog tib neeg tsis muaj Vajtswv cov lus, ces nws tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib tug kas los ntawm Ntxwgnyoog xwb! Siv ntsuas qhov no: Vajtswv txoj lus nthaw cag rau hauv koj lub siab tob npaum li cas? Muaj yam twg uas koj ua neej raws nraim li Vajtswv cov lus? Muaj yam twg uas koj tsis tau ua raws nraim li cov lus? Yog tias Vajtswv cov lus tsis tau nyob tag nrho hauv koj tus kheej, ces dab tsis xwb thiaj nyob hauv koj lub siab tiag? Nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas yog raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog, los sis koj puas tau nyob nrog Vajtswv cov lus? Nws cov lus puas yog lub hauv paus rau koj txoj kev thov Vajtswv? Koj puas tau tawm ntawm koj tus yam ntxwv xav tsis zoo dhau los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus? Los coj Vajtswv cov lus ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob—qhov no yog yam uas txhua tus yuav tsum tau nkag mus rau. Yog tias Nws cov lus tsis muaj nyob rau hauv koj lub neej, ces koj tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv, koj tab tom tawm tsam Nws, thiab koj tab tom tsis hwm Nws lub npe. Cov tib neeg muaj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no yog kev phem thiab kev tsim teeb meem rau tiag. Koj tau ua lub neej nyob raws nraim lis Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tsis tau ua lub neej nyob raws nraim li Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tau ua tiav raws li qhov Vajtswv txoj lus cheem tsum ntau npaum li cas? Koj tau swb ntau npaum li cas? Koj puas tau ua tib zoo saib kom meej txog tej ntawd?

Kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj cheem tsum tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev koom tes ntawm tib neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis nyob ntawm txoj kev yog? Cov tib neeg uas nyob rau txoj kev yog ua ntej tshaj plaws tuaj yeem muab lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov no yog txoj hauj lwm uas siv sij hawm ntev heev rau kev to taub, vim noob neej ib txwm ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, thiab tau nyob rau ntawm kev ua Ntxwgnyoog qhev los tau ntau txhiab xyoo lawm. Yog li ntawd, kev to taub qhov tseeb no tsis tuaj yeem ua tiav rau ib hnub los sis ob hnub xwb. Kuv tau tsa qhov teeb meem no nyob rau hnub no vim kom tib neeg thiaj tuaj yeem tau txais ib qho kev nkag siab txog lawv tus kheej tus yam ntxwv; thaum tib neeg tuaj yeem pom tias txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi thiab kev ua neej nyob hauv kev kaj yog dab tsi lawm, ces kev to taub qhov tseeb yuav yooj yim dua qub. Qhov no vim yog koj yuav tsum paub tias Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yog dab tsi ua ntej koj yuav tuaj yeem khiav tawm ntawm nws mus tau; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj muaj ib txoj hau kev ntiab nws tawm. Yam uas yuav tsum ua tom qab ntawm no, nws yog tib neeg tus kheej lub luag hauj lwm. Paub qhov tseeb txog txhua yam los ntawm ib tug yeeb yam zoo, thiab tsis txhob nyob twj ywm tos. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj caum cuag Vajtswv tau.

Qhov Dhau Los: Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv

Ntxiv Mus: Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cai Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No