Zaj Lus Qhia

(Cov zaj lus uas muab los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Cov Lus)

Txhua tus tib neeg yuav tsum to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam uas Kuv xav muab kom tau tshaj plaws, thiab theem twg uas Kuv yuav tsum ua kom tiav hauv tes num no ua ntej thiaj yuav ua tau tiav hlo. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau tib neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayee lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayee, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayee thiab. Qhov no yog Kuv tes num uas saib xyuas, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv tes num uas saib xyuas no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis quav ntsej rau tes num Kuv ua li, tab sis tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau kev kawg rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus dav? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayee thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwb kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, kom Kuv tes hauj lwm thiaj nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neeg laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayee xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Koj puas muaj peev xwm txuas lus tau tus moj yam tau qhia los ntawm Vajtswv nyob rau txhua tiam nyob rau hauv txoj kev muaj tseeb, nrog hom lus phim uas qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ib tiam ntawd? Koj puas yog tus uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, uas tuaj yeem piav qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees kom ntxaws ntxaws? Koj ua puas tau tim khawv txog Vajtswv tus moj yam kom meej thiab tseeb? Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj xav puas tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj hnyav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsujplig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no? Tib neeg, tom qab kawg nkaus, yog cov neeg raug tsim txom uas raug tshuaj lom. Thiab txawm hais tias tib neeg muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, leej twg yuav paub tias tib neeg tau raug tso tshuaj lom los ntawm tus phem los tau ntev dhau lawm? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias koj yog ib tug ntawm cov neeg raug tsim txom? Puas yog koj yuav tsis kam siv zog, muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv, los cawm cov neeg txom nyem no? Puas yog koj yuav tsis mob siab siv koj lub dag lub zog los them rov qab rau Vajtswv, tus uas hlub noob neej ib yam li Nws lub cev nqaij thiab roj ntshav? Thaum tau hais thiab ua txhua yam lawm, koj yuav txhais li cas rau qhov kev raug siv los ntawm Vajtswv los ua koj lub neej tsis dog dig? Koj puas yog tus mob siab rau thiab ntseeg tus kheej los ua lub neej muaj txiaj ntsig ntawm ib tug neeg coj zoo thiab tiam Vajtswv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

Dab tsi uas nej tau ntsib thiab pom tshaj yam uas cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus nyob hauv txhua tiam, tab sis nej puas muaj peev xwm muab cov lus tim khawv zoo dua cov lus ntawm cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus ntawm yav dhau los? Yam uas Kuv muab rau nej ntau tshaj li Mauxes thiab ntau duas Davi, yog li ntawd kuj ib yam thiab uas Kuv thov kom nej hais lus tim khawv zoo tshaj Mauxes li thiab kom nej cov lus zoo dua Davi cov. Kuv muab ib puas npaug rau nej—yog li kuj ib yam thiab uas Kuv thov nej pauj rov qab rau Kuv. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Tus uas muab txoj sia rau noob neej, thiab nws yog nej uas tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab yuav tsum ua tim khawv rau Kuv. Nov yog nej tes hauj lwm uas Kuv xa los rau nej thiab nej yuav tsum ua rau Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nej, Kuv tau muab txoj sia uas cov neeg xaiv tseg, cov neeg Yixayee, yeej tsis tau txais ib zaug li rau nej. Los ntawm cov cai, nej yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab nej lub neej hluas rau Kuv thiab tso nej txoj sia rau Kuv. Tus uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab lawv txoj sia rau Kuv. Qhov no Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Nws yog nej txoj hmoov zoo uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau nej, thiab nej tes hauj lwm yog los ua tim khawv rau Kuv lub yeeb koob. Yog tias nej tsuas ntseeg Kuv kom tau txais cov koob hmoov xwb, ces Kuv tes dej num yuav tseem ceeb me tsawg dhau, thiab nej yuav tsis tuaj yeem ua nej tes hauj lwm tiav log. Cov Neeg Yixayee tsuas pom Kuv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev loj xwb, thiab cov neeg Yudais tsuas pom txog Kuv txoj kev ua siab ntev thiab kev cawm dim xwb. Lawv pom, tsawg tshaj plaws txog ntawm tes dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig, txog rau theem uas lawv tau nkag siab tab sis ib leeg hauv-kaum txhiab leej ntawm yam uas nej tau hnov thiab pom. Yam uas nej tau pom tseem ntau dua li tus pov thawj hlob ntawm lawv lawm thiab. Qhov tseeb uas nej nkag siab niaj hnub no dhau lawv li lawm; yam uas nej tau pom hnub no tshaj qhov tau pom hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai lawm, nrog rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam uas nej tau ntsib tau dhau Mauxes thiab Eliyas li lawm. Qhov uas cov neeg Yixayee to taub tsuas yog Yehauvas li kev cai xwb, thiab tej uas lawv pom tsuas yog pom Yehauvas lub nrob qaum xwb; qhov uas cov neeg Yudais to taub tsuas yog kev cawm dim ntawm Yexus xwb, qhov uas lawv tau txais tsuas yog txoj kev hlub tau los ntawm Yexus xwb, thiab qhov lawv pom tsuas yog Yexus tus duab nyob rau hauv cov neeg Yudais lub tsev xwb. Yam uas nej pom niaj hnub no yog Yehauvas lub yeeb koob, kev cawm dim ntawm Yexus, thiab Kuv txhua yam hauj lwm niaj hnub no. Yog li, tib yam nkaus, nej puas tau hnov cov lus ntawm Kuv tus Ntsujplig, txaus siab rau Kuv lub tswv yim, los paub Kuv qhov phim hwj, thiab kawm paub txog Kuv tus moj yam. Kuv kuj tseem tau hais qhia nej txog txhua yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Qhov nej tau pom tsis yog tias tsuas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab muaj kev hlub tshua xwb, tab sis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev ncaj ncees puv ntoob. Nej tau pom Kuv tes dej num uas phim hwj kawg li thiab paub tias Kuv ci ntsa iab nrog kev muaj meej mom thiab kev npau taws. Tsis tas li ntawd xwb, nej paub tias muaj ib zaug Kuv tau npau taws kawg nkaus rau tsev neeg Yixayee, thiab hnub no, nws tau raug los rau nej. Nej nkag siab txog Kuv cov kev tshaj lij nyob saum ntuj ceeb tsheej ntau dua li Yaxayas thiab Yauhas; nej paub txog Kuv txoj kev ntxim hlub thiab zoo hwm tshaj tag nrho cov dawb huv hauv cov tiam dhau los. Qhov uas nej tau txais tsis yog tias tsuas yog Kuv Qhov Tseeb, Kuv txoj hau kev, thiab Kuv txoj sia xwb, tab sis yog lub zeem muag thiab kev tshwm sim uas loj dua li Yauhas. Nej nkag siab ntau qhov lus zais tob, thiab kuj tau saib rau Kuv lub ntsej muag tseeb; nej tau lees yuav ntau dua ntawm Kuv qhov kev txiav txim thiab paub ntau dua ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias nej yug nyob rau lub sij hawm kawg, nej kev nkag siab yog zoo tib yam li qhov qub thiab yav dhau los, thiab nej tseem tau ntsib tej yam niaj hnub no, thiab txhua yam no tau raug ua tiav los ntawm Kuv kiag. Qhov Kuv thov ntawm nej tsis ntau dhau, rau qhov Kuv tau muab rau nej ntau heev, thiab nej tau pom ntau yam nyob hauv Kuv. Yog li, Kuv thov nej ua tim khawv rau Kuv rau cov neeg dawb huv ntawm yav dhau los, thiab qhov no tsuas yog tib yam uas Kuv lub siab ntshaw lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab tsuas muab tej muaj nuj nqis uas koj muaj rau Kuv xwb: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hnub tom ntej, thiab Kuv tes dej num yuav nthuav mus li cas? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhua pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis hwm Nws uas yog tus muaj hwj chim loj? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv yuav ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg thiab hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab uas nyuam qhuav yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau “Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawm, thiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no, thiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg: ua kom txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

Ntxiv Mus: 1. Nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv, tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis lawm thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Qhov no ua tau li cas? Phau Vajluskub tau hais tseg txog yav tom ntej meej meej hais tias, “Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv qab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav quaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws los yeej pom tib si: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav tsum los rau saum cov huab li ntawd thiab tshwm tab meeg rau txhua tus tib neeg pom. Tiam sis nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis, uas txawv tag nrho ntawm peb txoj kev to taub li lawm. Dab tsi tab tom tshwm sim rau ntawm no?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No