1. Nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv, tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis lawm thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Qhov no ua tau li cas? Phau Vajluskub tau hais tseg txog yav tom ntej meej meej hais tias, “Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv qab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav quaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws los yeej pom tib si: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav tsum los rau saum cov huab li ntawd thiab tshwm tab meeg rau txhua tus tib neeg pom. Tiam sis nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis, uas txawv tag nrho ntawm peb txoj kev to taub li lawm. Dab tsi tab tom tshwm sim rau ntawm no?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Peb kuj muaj ib txoj kev ruaj siab dua rau txoj lus txog lo lus faj lem thiab; yog nej ua raws li ntawd kuj zoo, ib yam li ib txoj kev kaj uas ci ntsa rau hauv ib qho chaw tsaus ntuj, mus txog rau thaum kaj ntug, thiab lub hnub qub thaum sawv ntxov tawm tuaj rau hauv nej lub siab: Paub qhov no ua ntej, hais tias tsis muaj ib lo lus faj lem twg hauv Vajluskub uas nyias yuav muab tshab txhais mus raws li nyias siab nyiam tau li. Vim rau qhov cov lus faj lem ntawd txhais tsis tau raws li tib neeg lub siab nyiam: tiam sis Vajtswv cov tib neeg dawb huv hais tej lus ntawd raws li Vajntsujplig tshoov kom lawv hais xwb” (2 Petus 1:19–21).

“Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab. Tus uas ua tib zoo zov tos, thiab khaws nws lub tsho ntev, vim ntshai tsam nws yuav tau taug kev liab qab, thiab lawv pom nws txoj kev txaj muag yuav tau txais koob hmoov” (Qhia Tshwm 16:15).

“Yog vim li ntawd yog koj tsis saib, ces Kuv yuav los rau ntawm koj li ib tug tub sab, thiab koj yuav tsis paub hais tias lub sij hawm twg Kuv yuav los rau ntawm koj” (Qhia Tshwm 3:3).

“Nej yuav tsum npaj kom txhij thiab: vim Neeg Leej Tub los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog” (Luka 12:40).

“Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais” (Luka 17:24–25).

“Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws” (Mathai 25:6).

“Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv” (Qhia Tshwm 3:20).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tau ntau txhiab xyoo lawm, tib neeg tau tos ntsoov kom pom qhov kev rov los ntawm tus Cawm Seej. Tib neeg tau tos ntsoov kom pom Yexus uas yog tus Cawm Seej caij ib tauv huab dawb thaum Nws nqis los, ua tus neeg kiag, nrog rau cov uas tau tos yam qaug zog ntsuav thiab ntshaw pom Nws los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tib neeg kuj tseem tau tos ntsoov kom tus Cawm Seej rov los thiab los nyob ua ke nrog lawv; qhov ntawd ces yog, tos ntsoov Yexus uas yog tus Cawm Seej, tus uas raug cais tawm ntawm tib neeg mus tau txhiab txhiab xyoo lawm, kom rov los, thiab rov qab los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim uas Nws ua nrog cov neeg Yudais dua ib zaug ntxiv, kom muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau tib neeg, kom zam txim rau tej kev txhaum ntawm tib neeg thiab ris tej kev txhaum ntawm tib neeg, thiab tseem ris tag nrho tib neeg tej kev ua txhaum thiab tso tib neeg dim ntawm txoj kev txhaum. Qhov uas tib neeg tos ntsoov ces yog kom Yexus uas yog tus Cawm Seej zoo ib yam nkaus li qhov dhau los lawm—ib tug Cawm Seej uas ntxim hlub, siab dawb siab zoo, thiab muaj tej yam tsis ruaj khov, tus uas tsis npau taws rau tib neeg li, thiab tus uas tsis cem tib neeg li, tab sis yog tus uas zam txim thiab muab tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab tus uas tseem yuav, ua li yav dhau los, tuag saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg. Txij thaum Yexus ncaim lawm, cov thwj tim uas raws Nws qab, nrog rau tag nrho cov neeg dawb huv uas raug cawm nyob rau hauv Nws lub npe, tau tos yam qaug zog ntsuav thiab tos ntsoov Nws. Tag nrho cov uas raug cawm los ntawm Yexus Khetos txoj hmoov hlub nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub tau tos ntsoov hnub zoo siab tshaj plaws nyob rau hauv tiam kawg uas Yexus uas yog tus Cawm Seej nqis los saum ib thooj huab dawb los tshwm sim rau tag nrho cov tib neeg. Muaj tseeb, qhov no kuj yog sawv daws qhov kev ntshaw rau tag nrho cov uas tau lees txais lub npe ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej hnub no. Txhua tus nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no uas paub txog qhov kev cawm dim ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej tau tos ntsoov yam tag kev cia siab kawg rau Yexus Khetos kom tshwm plaws los txog kiag los ua kom tej lus nws hais thaum tseem nyob rau hauv ntiaj teb kom tshwm sim: “Kuv yuav los txog li thaum Kuv ncaim mus.” Tib neeg ntseeg hais tias, tom qab qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab qhov kev ciaj sawv rov los lawm, ces Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej caij ib tauv huab dawb mus rau saum Nws qhov chaw nyob rau ntawm Tus Siab Tshaj Plaws sab tes xis lawm. Zoo ib yam nkaus li ntawd, Yexus yuav nqis los dua rau saum ib tauv huab dawb (tauv huab no mas yog hais txog tauv huab uas Yexus caij thaum Nws rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej), los rau ntawm cov uas tos ntsoov Nws yam tag kev cia siab kawg tau txhiab txhiab xyoo lawm, thiab Nws yuav muaj lub ntsej muag zoo li thiab hnav cov ris tsho ntawm cov neeg Yudais. Tom qab tshwm sim rau tib neeg lawm, Nws yuav muab zaub mov pub rau lawv, thiab ua kom cov dej pub txoj sia txhawv tsuag yaws tuaj rau lawv, thiab yuav nrog tib neeg nyob, muaj txoj hmoov hlub puv npo thiab muaj kev hlub puv npo, pom meej thiab muaj tseeb. Tag nrho tej kev xav phem no yog tej uas tib neeg ntseeg. Tab sis Yexus uas yog tus Cawm Seej tsis ua li no; Nws ua qhov txawv li fab ntxeev kiag ntawm qhov uas tib neeg xav. Nws tsis los rau cov uas ntshaw Nws txoj kev rov los ntawd, thiab Nws tsis tshwm sim rau tag nrho tib neeg thaum uas caij tauv huab dawb los. Nws twb los txog lawm, tab sis tib neeg tsis paub, thiab nyob yam tsis paub dab tsi li. Tib neeg tsuas lam tos Nws yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li xwb, tsis ras txog hais tias Nws twb caij ib tauv “huab dawb” (tauv huab ces yog Nws tus Ntsujplig, Nws tej lus, tag nrho Nws tus moj yam thiab tag nrho tej uas Nws yog), thiab tam sim no twb nyob nrog ib pab neeg kov yeej uas Nws yuav tsim kom muaj rau tiam kawg. Tib neeg tsis paub qhov no: Txawm tus Cawm Seej Yexus dawb huv yuav muaj kev nyiam thiab kev hlub rau tib neeg loj npaum li cas, los Nws yuav ua cas ua tau hauj lwm nyob rau hauv tej “tuam tsev” uas muaj tej kev qhias thiab tej ntsujplig tsis dawb huv nyob rau? Txawm hais tias tib neeg yuav tos ntsoov Nws txoj kev rov qab los, los yuav ua cas Nws thiaj tshwm sim tau rau cov uas noj tej nqaij ntawm tej yam tsis ncaj ncees, haus tej ntshav ntawm tej yam tsis ncaj ncees, thiab hnav tej ris tsho ntawm tej yam uas tsis ncaj ncees, cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws, thiab tsuas muaj khuj Nws tas mus li xwb? Tib neeg tsuas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej mas muaj kev hlub puv npo thiab muaj kev khuv leej phwj yaws xwb, thiab Nws yog qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, uas muaj kev txhiv dim puv npo xwb. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas muaj kev ncaj ncees, lub hwj chim loj, kev npau taws, thiab kev txiav txim puv phwj yaws, muaj lub hwj chim thiab muaj meej mom puv npo. Yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yeej ntshaw yam kub siab lug thiab nqhis txoj kev rov los ntawm tus Txhiv Dim, thiab txawm lawv tej lus thov yuav ua rau “Ntuj Ceeb Tsheej,” txav zog, los Yexus uas yog tus Cawm Seej yeej tsis tshwm sim rau cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

Yog hais tias, raws li tib neeg xav, Yexus yuav rov los dua thiab, nyob rau tiam kawg, tseem yuav rov hu ua Yexus, thiab yuav caij ib tauv huab dawb los, nqis kiag los rau ntawm cov tib neeg nyob rau hauv Yexus daim duab: qhov ntawd tseem tsis yog rov qab ua dua Nws tes hauj lwm qub ib zaug ntxiv thiab lod? Tus Vajntsujplig muaj cuab kav tuav rawv qhov qub tseg thiab lod? Tag nrho tej tib neeg ntseeg ces yog kev xav phem xwb, thiab tag nrho tej uas tib neeg to taub ces yog raws nraim li tej ntsiab lus ntawm lo lus sau kiag xwb, thiab kuj yog raws li lawv txoj kev xav hauv siab xwb; lawv tsis haum rau tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tsis yoog raws li tej kev npaj siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis ua hauj lwm zoo li ntawd; Vajtswv tsis hlwb qauj thiab ruam tag npaud, thiab Nws tes hauj lwm tsis yooj yim npaum li qhov koj xav hauv nruab siab. Raws li txhua yam uas tib neeg xav hauv nruab siab, ces Yexus yuav caij ib tauv huab dawb los thiab nqis kiag los rau ntawm nej. Nej yuav pom Nws tus uas, caij ib tauv huab, yuav qhia rau nej hais tias Nws yog Yexus. Nej kuj yuav pom tej qhov ntsia thawv ntawm Nws ob txhais tes, thiab yuav paub hais tias Nws yog Yexus. Thiab Nws yuav cawm nej dua, thiab yuav yog nej tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yuav cawm nej, muab ib lub npe tshiab rau nej, thiab muab nej ib leeg ib lub qe zeb dawb, tom qab ntawd ces nej yuav tau txais kev tso cai pub nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj thiab yuav raug txais tos mus rau hauv lub vaj kaj siab. Tej kev xav ntawd tseem tsis yog tib neeg tej kev xav phem xwb lod? Vajtswv puas ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, los sis yog Nws ua hauj lwm tsis raws li tej kev xav phem ntawm tib neeg mas? Tej kev xav phem ntawm tib neeg tsis yog tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog los xwb lod? Yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm raws nraim li tib neeg tej kev xav phem, ces Nws tseem tsis rais mus ua Ntxwgnyoog thiab lod? Nws tseem yuav tsis zoo ib yam nkaus li ib tug uas Nws tsim tawm los xwb lod? Vim tam sim no cov uas Nws tsim tawm los ntawd tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm ces tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev lawm, yog Vajtswv tseem ua hauj lwm raws nraim li tej yam ntawm Ntxwgnyoog xwb, ces Nws tseem tsis yog koom nrog Ntxwgnyoog ua ke xwb lod? Tib neeg yuav to taub Vajtswv tes hauj lwm tau li cas? Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tej kev uas koj xav hauv nruab siab ntawd. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag hais tias Nws yuav caij ib tauv huab los. Yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag yeej tau hais li ntawd lawm, tab sis koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm to taub tej lus zais tob ntawm Vajtswv lod? Koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav piav tau Vajtswv tej lus lod? Koj puas paub tseeb, dhau tshaj tus duab ntxoo ntawm txoj kev tsis ntseeg, hais tias koj yeej raug qhia thiab qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajntsujplig lawm lod? Qhov tseeb tiag ces tsis yog Vajntsujplig qhia kom koj pom ncaj qha li ntawd puas yog? Puas yog Vajntsujplig qhia koj, los sis yog koj tus kheej tej kev xav phem coj koj mus xav li ntawd xwb? Koj hais tias, “Qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej hais kiag ntag.” Tab sis peb yuav siv tsis tau peb tus kheej tej kev xav phem thiab lub siab los ntsuas Vajtswv tej lus. Hos hais txog cov lus uas Yaxaya hais, koj puas muaj peev xwm piav nws tej lus kom tau tseeb tshaj plaws? Koj puas tau luag los piav nws tej lus? Vim koj tsis tau luag los piav Yaxaya tej lus, vim li cas koj ho tau luag los piav Yexus tej lus mas? Leej twg yog tus nyob siab dua, Yexus los Yaxaya? Vim qhov lus teb yog Yexus, vim li cas koj ho piav cov lus uas Yexus hais mas? Vajtswv puas qhia koj ua ntej txog Nws tes hauj lwm mas? Tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los twg uas yuav paub li, cov tub xa xov saum ntuj ceeb tsheej kiag los twb tsis paub, los sis Neeg Leej Tub kiag los twb tsis paub, yog li ntawd koj ho paub tau li cas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Nws los txog rau hauv ntiaj teb no los ua Nws txoj hauj lwm hauv tus tib neeg kiag. Nrog Nws tus kheej lub meej mom thiab tus yam ntxwv, thiab raws li txoj hauv kev uas cog rau hauv Nws, Nws nqis los nrog tib neeg ua ke los ua txoj hauj lwm pib ib tiam thiab xaus ib tiam. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog tus qauv ntawm kev ua koob tsheej zoo siab. Nws tsis yog ib qho cim, ib daim duab, ib qhov txuj ci tseem ceeb, los sis qee yam ntawm ib lub zeem muag uas tseem ceeb, thiab tseem tsawg dua qhov uas nws yuav yog ib hom txheej txheem kev ntseeg. Nws yog qhov tseeb thiab muaj tiag uas tuaj yeem kov tau thiab pom tau los ntawm txhua tus. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm kev tawm ntawm lub zog, los sis rau tej kev ua haujl lwm rau ib nyuag ntu xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj, rau ib theem ntawm txoj hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yeej ib txwm muaj qab hau thiab ib txwm muaj qee qhov kev cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yam uas hu ua qhov kev tshwm sim ntawm no yog txawv ntawm hom “kev tshwm sim” uas Vajtswv qhia, coj, thiab qhia tib neeg. Vajtswv ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm tseem ceeb hauv txhua zaus uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej. Txoj hauj lwm no txawv ntawm lwm txoj hauj lwm ntawm lwm tiam lawm. Nws yog ib yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm tau, thiab tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom los dua li. Nws yog txoj hauj lwm uas pib ib tiam tshiab thiab xaus tiam qub, thiab nws yog qhov qauv tshiab thiab tau tsim kho ntawm txoj hauj lwm rau kev cawm dim ntawm tib neeg; tsis tas li ntawd, nws yog txoj hauj lwm uas coj noob neej mus rau tiam tshiab. Qhov no yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas qhia txog.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Tam sim no Vajtswv tes hauj lwm tshiab tau pib lawm, thiab nws kuj yog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Vajtswv tau coj cov uas tau raug txhiv dim los rau hauv Nws lub tsev los pib Nws tes hauj lwm kev cawm tshiab. Lub sij hawm no, tes hauj lwm cawm dim mas ntxaws dua cov nyob rau yav dhau los lawm. Nws tsis yog Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg kom ua rau nws hloov nws tus kheej, los sis nws tsis yog Yexus lub cev yuav tshwm sim nrog tib neeg los ua txoj hauj lwm no, thiab qhov tsawg tshaj mas yog tes hauj lwm no yog siv lwm yam los ua. Tab sis, nws yog tus Vajtswv tus uas yug los ua neeg los ua qhov hauj lwm thiab Nws Tus Kheej los qhia ua kiag. Nws ua li no mas thiaj yuav coj tau tib neeg los mus rau hauv tes hauj lwm tshiab. Qhov no tseem tsis yog ib qho zoo tshaj plaws los? Vajtswv tsis ua tes hauj lwm no los ntawm ib qho ntawm tib neeg ntiaj teb li los sis siv tej yam li Vajtswv tej lus qhia txog yav tom ntej; tab sis, Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Ib txhia yuav hais tias qhov no tsis yog ib qho zoo tshaj plaws thiab hais tias muab tsis tau kev zoo siab los rau tib neeg. Tab sis Kuv hais rau koj hais tias Vajtswv tes hauj lwm tsis lam yog qhov no xwb, tab sis yog tej yam loj tshaj thiab ntau tshaj ntxiv.

Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsujplig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixais thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixais rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los. Peb yuav tsum mos peb ob lub qhov muag sab ntsujplig kom pom kev zoo, thiab tsis txhob daig rau tej lus npau suav uas hais tshaj tshaj ntawd. Peb yuav tsum xav txog Vajtswv tes hauj lwm uas muaj tiag thiab ua tau, thiab saib qhov uas muaj tiag ntawm Vajtswv. Tsis txhob muaj siab heev heev los sis plam nej tus kheej rau hauv tej npau suav nruab hnub, pheej tos ntsoov hnub uas tus Tswv Yexus, caij ib tauv huab dawb, ces tos nco los txog ntua ntawm nej, thiab coj nej cov uas yeej tsis tau paub thiab pom Nws dua li, thiab cov uas yeej tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Nws txoj kev xav. Nws yog ib qho zoo dua cia xav txog tej yam uas muaj tiag thiab ua tau xwb!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev tshawb nrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Qhia

Ntxiv Mus: 2. Hais txog qhov tus Tswv rov qab los ntawd, phau Vajluskub hais meej meej tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Tsis muaj leej twg paub thaum tus Tswv yuav los li, tiam sis Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm. Nej paub qhov no tau li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No