8. Peb ntseeg hais tias cov nkauj xwb ntse txoj kev npaj roj yog hais txog cov lus thov Vajtswv uas tsis tseg tsis tu, txog kev nyeem Vajluskub, thiab txog kev mus koom kev sib koom ua ke, kev rau siab ntso ua hauj lwm rau tus Tswv, thiab kev ua tib zoo tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los. Qhov no yog qhov txhais hais tias yog ib tug nkauj xwb ntse, thiab thaum tus Tswv rov qab los, peb yuav txais tos tus nraug vauv thiab koom tus Me Nyuam Yaj rooj noj rooj haus.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws. Ces tag nrho cov nkauj xwb ntawd txawm sawv los, thiab kho lawv lub teeb. Thiab cov ruam hais rau cov ntse tias, muab nej li roj rau peb thiab; vim peb lub teeb yuav tuag. Tab sis cov ntse txawm teb, hais tias, Tsis tau; nyob tsam tsis txaus rau peb thiab nej: tab sis nej cia li mus rau ntawm lawv cov uas muag, thiab yuav rau nej tus kheej. Thiab thaum lawv mus yuav lawm, tus nraug vauv txawm tuaj txog; thiab lawv cov uas npaj txhij txawm nrog nws mus rau hauv rooj tshoob lawm: thiab kaw qhov rooj lawm” (Mathai 25:6–10).

“Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv” (Qhia Tshwm 3:20).

“Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg” (Qhia Tshwm 2:7).

“Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab” (Yauhas 10:27).

“Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus” (Qhia Tshwm 14:4).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab ntiab tawm mus lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab ntiab tawm mus thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Cov nkauj xwb ntse txoj kev txais tos tus Tswv qhia hais tias lawv lub tswv yim yog tsom ntsoov rau kev paub tus Tswv lub suab xwb, uas yog ib lub tswv yim uas cov nkauj xwb ruam tsis muaj. Kev paub tus Tswv lub suab puas yog ib qho yooj yim? Yog hais tias tib neeg muaj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab tuaj ntxiv, lawv yuav raug xauv ko taw thiab raug txwv thaum lawv hnov tus Tswv lub suab, thiab yuav ntxim ua xyem xyav rau tus Tswv lub suab heev. Thaum cov nkauj xwb ntse hnov tus Tswv lub suab, lawv muaj peev xwm tso lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg; lawv tsis muaj qhov ua xyem xyav li tias qhov no yog tus Tswv hais, yog li ntawd lawv thiaj li txais tos tus Tswv. Yog li ntawd, cov uas tuaj yeem paub tus Tswv lub suab to taub yam nyob sab ntsuj plig: Lub hauv paus ntawm lub suab no meej rau lawv, thiab lawv tuaj yeem pom tias qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig hais lus. Qhov ntawd xwb txaus lawm, thiab lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab tsis yog ib qho teeb meem loj ntxiv lawm. Hos cov nkauj xwb ruam saib lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab yam li ib lub hauv paus rau lawv tej kev txiav txim siab, thiab lawv saib tej ntawd yam li qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv hnov tus Tswv lub suab los xij, lawv tsis lees paub lub suab ntawd, lawv tsis kam txais yuav lub suab ntawd, yog li ntawd lawv thiaj li plam lub hwv tsam los txais tos tus Tswv. Qhov no yog qhov uas cov nkauj xwb ruam ua tsis tau. Yog li ntawd qhov uas cov nkauj xwb ntse npaj roj ntawd yog hais txog dab tsi? Qhov ntawd yog hais txog kev mob siab rau mloog tus Tswv lub suab ntag, tsis raug txwv los ntawm tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab txais tos thiab lees txais yuav tus Tswv yam tsis muaj ib qho ua xyem xyav kom ruaj siab tias qhov no yog tus Tswv lub suab li—qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov kev txais tos tus Tswv ntawd, ntau tus tib neeg raug txwv los ntawm tej kev xav phem ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Qhov ntawd zoo li lawv twb tau txiav txim siab thiab ruaj siab rau ib tug qauv txog qhov tus Tswv rov qab los lawm, thiab lawv yeej tsis xav txog ib yam dab tsi li uas tsis haum rau lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab li. Cov tib neeg zoo li no ruam npaum li cas! Muaj ntau tus uas tau tshawb nrhiav txoj kev tseeb, cov uas tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab lees paub tias cov lus ntawd yog qhov tseeb lawm, tiam sis cov uas tsis lees txais yuav tias tus tib neeg no yog txoj kev yug los ua neeg. Lawv ua kiag li cov Falixais uas tau ua rau tus Tswv Yexus ntag—lawv yog cov tib neeg uas ruam tshaj plaws. Cov uas, tom qab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tag lawm, es lees paub tias cov lus no yog qhov tseeb, cov uas ruaj siab tias qhov no yog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, thiab cov uas lees txais yuav tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Cawm Seej, yog cov uas ntse tshaj plaws. Yam dab tsi ua rau lawv ntse? Qhov ib, lawv muaj peev xwm thoob tsib to nrog txog txhua yam ntawm Vajtswv cov lus tias yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab. Qhov ob, tau txiav txim siab tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab, lawv muaj peev xwm txheeb xyuas yam Ntxwgnyoog hais uas yog cov lus xaiv thiab lus phem heev uas teem txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab muab hais tag nrho hais tias, tsis lees paub txhua lo lus uas los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab tsuas cia siab tias Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb. Tej no yog tej uas ntse tshaj plaws ntawm cov nkauj xwb ntse. Tom qab uas lawv tau txais tos tus Tswv lawm, tsis muaj ib yam dab tsi ntawm Ntxwgnyoog tej lus dag thiab tej lus hais uas tsis muaj tseeb tuaj yeem dag ntxias tau lawv li lawm; lawv tsuas yog cia siab rau Vajtswv nkaus xwb, thiab txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los raws Vajtswv qab, yog li ntawd thiaj li tiav log raws li tus Tswv Yexus cov lus uas hais tias: Cov nkauj xwb ntse tau txais tos tus Tswv, qhov ntawd yog, lawv tau raug tsa mus nyob rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv hauv ntej lawm.

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Qhov Dhau Los: 7. Nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Vim rau qhov tus Tswv Tus Kheej yuav nqis saum ntuj ceeb tsheej los nrog ib lub suab qw, nrog rau lub suab ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab nrog rau Vajtswv lub suab xyu: ces cov tuag lawm uas ntseeg Khetos yuav sawv los ua ntej” (1 Thexalaunika 4:16). Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tiam sis peb tsis tau hnov lub suab qw, los sis lub suab ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj, los sis Vajtswv lub xyu, thiab peb tsis tau pom cov neeg dawb huv uas tuag lawm sawv rov qab los li. Yog li ntawd yuav ua li cas ua tau pov thawj qhia tias tus Tswv twb tau rov qab los lawm?

Ntxiv Mus: 1. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, thiab tias Nws tau los ua cev nqaij daim tawv los ua Nws txoj hauj lwm. Qhov no ua tau li cas? Phau Vajluskub hais tias: “Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm” (Tubtxib Tes Haujlwm 1:11). Tom qab tus Tswv Yexus tau ua tes dej num uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag lawm, Nws tau sawv hauv qhov tuag los thiab tau tshwm rau Nws cov thwj tim pom. Nws tau dhau los ua ib lub cev ntsuj plig uas muaj koob meej thiab tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm. Thaum tus Tswv rov qab los, Nws kuj yuav tsum tshwm rau peb pom yam li ib lub cev ntsuj plig uas tau sawv hauv qhov tuag rov qab los ib yam nkaus thiab. Vim li cas nej thiaj li hais tias Vajtswv yuav tsum los ua cev nqaij daim tawv thiab tshwm los thiab ua hauj lwm yam li Neeg Leej Tub nyob rau tiam kawg?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No