7. Nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Vim rau qhov tus Tswv Tus Kheej yuav nqis saum ntuj ceeb tsheej los nrog ib lub suab qw, nrog rau lub suab ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab nrog rau Vajtswv lub suab xyu: ces cov tuag lawm uas ntseeg Khetos yuav sawv los ua ntej” (1 Thexalaunika 4:16). Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tiam sis peb tsis tau hnov lub suab qw, los sis lub suab ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj, los sis Vajtswv lub xyu, thiab peb tsis tau pom cov neeg dawb huv uas tuag lawm sawv rov qab los li. Yog li ntawd yuav ua li cas ua tau pov thawj qhia tias tus Tswv twb tau rov qab los lawm?

Lus Teb:

Koj los txiav txim seb nws puas raug los sis tsis raug rau tus Tswv tau rov los raws li Povlauj cov lus hauv rau phau Vajluskub hais tias, “Vim rau qhov tus Tswv Tus Kheej yuav nqis saum ntuj ceeb tsheej los nrog ib lub suab qw, nrog rau lub suab ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab nrog rau Vajtswv lub suab xyu: ces cov tuag lawm uas ntseeg Khetos yuav sawv los ua ntej” (1 Thexalaunika 4:16)? Nws yog ib qho pom tseeb tias phau Vajluskub muaj Vajtswv cov lus, muaj tib neeg cov lus, thiab tseem muaj dab Ntswgnyoog cov lus thiab. Thaum nws los txais tos tus Tswv, yog vim li cas koj thiaj tsis ua raws li Vajtswv cov lus, tab sis ho ua raws li tib neeg cov lus? Koj puas ntseeg tias tib neeg cov lus mas puav leej yog qhov tseeb? thiab tej ntawd mas puav leej raug raws li qhov tseeb? Cov lus uas koj tab tom hais txog ko raug hais los ntawm Povlauj. Povlauj yog ib tug tib neeg, nws tsis yog Vajtswv, yog li nws cov lus yuav raug siv ua ib lub hauv paus los txais tos tus Tswv tau li cas? Tsuas yog Vajtswv cov lus thiaj li tuaj yeem muab tau ib lub hauv paus rau tej xwm txheej uas ntsig txog tus Tswv qhov rov los xwb. Tsis muaj lub hauv paus twg raug tshaj li cov lus faj lem uas raug hais los ntawm tus Tswv Yexus tus kheej lawm, tsuas yog Vajtswv cov lus thiaj li yog qhov tseeb xwb. Tib neeg mas tsis muaj qhov tseeb li, thiab txawm tias nws cov lus raug qhuab qhia thiab raug qhia kom paub txog qhov tseeb los ntawm Vajntsujplig los xij, tej ntawd tsis yog qhov tseeb, txhob tias tej ntawd raug siv thiab raug tuav rawv raws li qhov tseeb. Yog li tus Tswv Yexus tau hais li cas txog rau Nws qhov rov los? tus Tswv Yexus tau hais tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Tus Tswv Yexus tau hais qhov no nrog qhov meej tseeb tshaj thiab qhov ncaj qha. Tsis muaj leej twg paub tias thaum twg tus Tswv yuav rov los, txawm yog cov tim tswv nyob rau saum ntuj los sis tus Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg Nws Tus Kheej kiag los yeej tsis paub li. Tsuas yog Vaj Leej Txiv – Vajtsujplig – thiaj li paub xwb. Thiab qhov no yog qhov xwm txheej, nyob rau hauv kev txais tos tus Tswv, qhov uas ua kom raug tshaj plaws ces yog los nrhiav thiab txhawb xyuas tsuas saib raws li tus Tswv Yexus cov lus xwb. Tib neeg cov lus faj lem mas tsis raug li, txhob tias lawv yuav tuaj yeem ua raws li ib hom twg ntawm lub hauv paus li. Yog li tus Tswv Yexus cov lus puas tau hais tias Nws yuav rov los nrog ib lub suab, nrog tus thawj tim tswv lub suab, thiab nrog Vajtswv lub suab raj, thiab qhov uas cov tuag yuav sawv rov los? Tsis tau. Thiab yog li ntawd koj txoj kev xav, raws li Povlauj cov lus, tias tus Tswv tsis tau rov los vim yog tej xwm txheej no tsis tau tshwm sim–yog ib qho hais tau txaus luag tshaj li.

Peb txais tos tus Tswv qhov rov los raws li tus Tswv cov lus. Tus Tswv tau hais tias, “Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15). “Nej yuav tsum npaj kom txhij thiab: vim Neeg Leej Tub los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog(Luka 12:40). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Tus Tswv cov lus mas tseeb tshaj: Nws los rau lub sij hawm uas tib neeg xav tsis txog thiab nthuav ntawm txog qhov tseeb raws li tej xwm txheej uas tsis muaj ib tug tib neeg los sis tus tim tswv twg paub li, ua rau cov neeg Vajtswv xaiv tau hnov Vajtswv lub suab. Thaum cov neeg Vajtswv xaiv hnov Vajtswv lub suab thiab lees paub tias yog tus Tswv thaum lawv raug tsa los nyob rau pem hauv ntej ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Nws yog cov neeg no uas raug tsa sawv uas tom qab ntawd los pib ua tim khawv tias tus Tswv tau rov los lawm thiab tias Nws tau tshwm sim thiab pib los ua txoj hauj lwm lawm, yog li thiaj li ua tiav tus Tswv Yexus cov lus faj lem tias: “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mat 25:6). Kev txais tos qhov los txog ntawm tus Tswv mas yooj yim li ntawd. Qhov ntawd mas puav leej saib raws li cov lus faj lem ntawm tus Tswv Yexus, thiab qhov no tsis yog ib qho yuam kev me me li; tib neeg tsis tas yuav tsom ntsoov rau qhov hnov ib lub suab hu, tus tim tswv loj lub suab, los sis Vajtswv lub suab raj, los sis qhov pom txoj kev tuag sawv rov los – txhua qhov ntawd mas txaus luag tshaj. Tsuas muaj tib lub hauv paus rau qhov pov thawj rau tus Tswv qhov rov los xwb, uas yog qhov hnov Vajtswv lub suab, thiab qhov tib neeg pom cov lus uas raug Vajtswv nthuav tawm thiaj li yog qhov tseeb xwb, thiab Vajtswv lub suab – qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws lawm. Yog tias koj tsis ntseeg qhov ntawd, saib los ntawm koj tus kheej lub qhov muag kiag tias cov lus raug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug nthuav tawm. Yog koj nco tias tej ntawd yog Vajtwv lub suab, thiab koj tau lees txais yej ntawd, ces koj yog ib tug nkauj xwb ntse uas tau hnov tus Tswv lub suab thiab txais tos tus Tswv lawm. Li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Koj kuj tuaj yeem nyob tos kom txog thaum koj pom qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm ua zoo tiav log rau ib pawg neeg mus ua cov muaj yeej thiab ntawm qhov ua tiav txhua lo ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Tab sis yog tias koj tsuas nyob tos kom txog hnub uas los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, ces nws yuav lig heev lawm, thiab Vajtswv twb tau tshwm sim yam qhib lug lawm.

Qhov Dhau Los: 6. Peb twb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev lawm. Cov lus ntawd muaj cai thiab muaj hwj chim, thiab cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab tiag. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Kuv xav tsis thoob hais tias ua cas nej tawm sai ua luaj ntawm tus uas hu nej mus rau ntawm Khetos txoj hmoov hlub ntawd mus rau lwm txoj moo zoo: Uas tsis yog lwm tus; tab sis yuav muaj ib co uas ua rau nej ntxhov siab, thiab yuav dag txog txoj moo zoo ntawm Khetos. Tab sis txawm peb, los sis ib tug tub txib qaum ntuj los saum ntuj ceeb tsheej los, qhia dua ib txoj moo zoo rau nej uas tsis yog txoj peb twb qhia rau nej lawm, ces cia kom nws raug foom phem” (Kalatia 1:6–8). Vim cov lus uas Povlauj tau hais no, cov xib fwb thiab cov txwj laug thiaj li hais tias peb txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yuam kev ntawm tus Tswv Yexus lub npe, thiab ntawm tus Tswv Yexus txoj kev lawm. Lawv hais tias peb ntseeg lwm txoj moo zoo, thiab hais tias qhov no yog txoj kev tso kev ntseeg tseg, ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv. Txawm peb xav hais tias qhov lawv hais tsis yog lawm los xij, peb tsis tuaj yeem hais kom paub tseeb tias lawv hais tsis yog rau yam twg. Thov sib qhia nrog peb txog qhov no.

Ntxiv Mus: 8. Peb ntseeg hais tias cov nkauj xwb ntse txoj kev npaj roj yog hais txog cov lus thov Vajtswv uas tsis tseg tsis tu, txog kev nyeem Vajluskub, thiab txog kev mus koom kev sib koom ua ke, kev rau siab ntso ua hauj lwm rau tus Tswv, thiab kev ua tib zoo tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los. Qhov no yog qhov txhais hais tias yog ib tug nkauj xwb ntse, thiab thaum tus Tswv rov qab los, peb yuav txais tos tus nraug vauv thiab koom tus Me Nyuam Yaj rooj noj rooj haus.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No