1. Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). Thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav hais Nws cov lus hais thiab mus tshawb Nws cov yaj. Qhov tseem ceeb rau txoj kev tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los yog kev nrhiav Vajtswv lub suab, tiam sis peb tsis muaj peev xwm los cais qhov txawv ntawm Vajtswv lub suab thiab tib neeg lub suab. Thov sib qhia txog qhov no nrog peb.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Yexus hais rau nws, ‘Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia: tsis muaj leej twg mus tau rau ntawm Leej Txiv, tab sis mus ntawm Kuv mus’” (Yauhas 14:6).

“Vim rau qhov Vajtswv txoj lus mas ceev heev, thiab muaj hwj chim heev, thiab ntse tshaj li ib rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus ti nkaus rau hauv nruab siab thiab tus ntsujplig, thiab tej pob qij txha thiab tej hlwb txha, thiab yog ib tug tshuaj saib tej kev xav thiab tej kev npaj siab ntawm lub siab” (Henplais 4:12).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puav leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiaj thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neej uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov no ces hais tau hais tias tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tej kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. Txawm tus Vajntsujplig txawm yuav ua hauj lwm li cas, txawm yuav yog nyob rau hauv tib neeg los sis nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov neeg ua hauj lwm mas yeej ib txwm nthuav tawm kom pom seb lawv yog dab tsi. Txawm hais tias tus Vajntsujplig yog tus uas ua tes hauj lwm, tes hauj lwm mas yog tsim tsa los ntawm qhov uas seb tib neeg xeeb txawm yog dab tsi, vim tus Vajntsujplig yeej tsis ua hauj lwm yam tsis muaj lub hauv paus ruaj khov. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm mas tsis yog lam muab ntawm tej los xwb, tab sis yog ua raws nkaus li tej xwm txheej muaj tiag thiab tej yam ntxwv muaj tiag. Tsuas yog tib txog kev no xwb mas tib neeg tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov tau thiab lawv tej kev xav phem qub thiab tej kev xav qub thiaj li yuav hloov tau. Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag. Tib neeg kuj muaj cuab kav los sib qhia tau txog tej uas lawv tau ntsib thiab tau pom. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav sib qhia tau txog qhov uas lawv tseem tsis tau ntsib, tsis tau pom, los sis lawv txoj kev xav ncav tsis cuag, tej ntawd yog tej uas lawv tsis tau muaj nyob rau hauv lawv. Yog hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd tsis yog los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom los, ces qhov ntawd yeej yog nws qhov kev xav los sis kev qhuab qhia los xwb. Muab hais yooj yooj yim ces, yeej tsis muaj qhov muaj tiag nyob rau hauv tej lus. Yog hais tias koj tsis tau los mus ntsib tej yam uas nyob rau hauv tej zej zog, ces koj yeej tsis muaj cuab kav yuav los sib qhia tau kom meej meej txog tej kev sib txheeb uas cov nyom heev nyob rau hauv tej zej zog. Yog koj tsis muaj ib tse neeg, yog lwm tus tham txog teeb meem hauv tsev neeg, koj yuav tsis to taub feem ntau ntawm tej lawv hais. Yog li ntawd, qhov uas tib neeg sib qhia thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev lawv tus hauv sab nruab nrog.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Los ntawm kev ua tib zoo nyeem cov lus no, nws yeej nrhiav pom tsis nyuaj txog Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub cev yeeb yam uas raug qhia tshwm ua lus hais meej meej rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Piv txwv li, thaum Vajtswv hais tias “Kuv qhov kev cog lus yog nrog koj, thiab koj yuav … Kuv yuav tsim los ntawm koj los … Kuv yuav ua kom koj…,” koog lus xws li “koj txoj kev xav” thiab “Kuv txoj kev xav,” cov lus hais uas lees txog Vajtswv lub cev yeeb yam thiab txoj kev muaj cai, yog, hauv ib yam kev hawm, ib yam qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev ncaj ncees; hauv lwm yam kev hawm, lawv yog cov lus tshwj xeeb uas Vajtswv tau siv, tus uas muaj tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam—nrog rau yog ib co ntsiab lus raws li kev cai. Yog muaj neeg hais tias lawv vam tias lwm tus tib neeg yuav tawg paj txi txiv ncw, ntau haiv neeg yuav tsim los ntawm lawv los, thiab tias ntau tus vajntxwv yuav los ntawm lawv los, ces ntawd yog ib hom kev ntshaw tsis muaj qhov ua xyem xyav li, tsis yog ib qho lus cog tseg los sis tsis yog ib qho koob hmoov. Yog li, tib neeg thiaj tsis ua lub siab tawv qhawv hais tias “Kuv yuav tsim kom koj zoo li ntawd thiab li ntawd, ces koj yuav zoo li ntawd thiab li ntawd…,” vim lawv yeej paub tias lawv tsis muaj lub hwj chim zoo li ntawd; nws tsis yog nyob ntawm lawv, thiab txawm tias lawv yuav hais tej yam zoo li ntawd los xij, lawv cov lus yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li, raug tsa los ntawm lawv txoj kev ntshaw thiab kev muab hlob. Puas muaj leej twg ua lub siab tawv qhawv hais ib lub suab loj li no yog lawv hnov tias lawv tsis muaj peev xwm ua tiav hlo lawv tej kev ntshaw? Txhua tus yeej xav kom lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv zoo, thiab vam tias lawv yuav muaj vam meej thiab muaj kev huaj vam zoo. “Nws yog txoj hmoov zoo uas ib tug ntawm lawv dhau los ua huab tais! Yog ib tug dhau los ua tus thawj kav xeev qhov ntawd yeej yog qhov zoo, ib yam nkaus—tsuav lawv tseem yog tus neeg tseem ceeb xwb!” Tej no yog tag nrho tib neeg txoj kev ntshaw, tiam sis tib neeg tsuas muaj peev ntshaw tej koob hmoov rau lawv tej xeeb leej xeeb ntxwv xwb, thiab tsis tuaj yeem ua tau kom muaj tiav los sis tsis tuaj yeem lees tias lawv tej lus cog tseg muaj tseeb tiag. Hauv lawv lub siab, txhua leej yeej paub meej lawm tias lawv tsis muaj lub hwj chim ua kom tau tej yam zoo li no tiav hlo, vim txhua yam hais txog lawv no tshaj lawv qhov tswj tau lawm, thiab yog li lawv yuav tuaj yeem tswj lwm tus txoj hmoo tau li cas? Qhov kev muaj qab hau uas vim li cas Vajtswv thiaj tuaj yeem hais tej lus zoo li no tau los yeeb vim hais tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li ntawd, thiab muaj peev xwm ua tau tiav hlo thiab paub tag nrho tej lus cog tseg uas Nws tsim rau tib neeg ntawd, thiab ua rau tag nrho tej koob hmoov uas Nws muab rau tib neeg ntawd tshwm sim tseeb tiag. Vajtswv tau tsim tib neeg los, thiab vim Vajtswv tsim kom qee leej tuaj yeem tawg paj txi txiv kom muaj me tub me nyuam; tsim kom qee leej tej xeeb leej xeeb ntxwv huaj vam tiam sis yuav tsum siv ib lo lus los ntawm Nws. Nws yeej yuav tsis ua dej num rau Nws Tus Kheej kom tawm fws rau tej yam zoo li no, los sis txoj dej num nyob hauv Nws lub siab, los sis muab Nws Tus Kheej khi nrog tej lus cog tseg; qhov no yog Vajtswv lub hwj chim tiag tiag, Vajtswv txoj kev muaj cai tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sis tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj ci phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Qhov Dhau Los: 3. Yog hais tias peb lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg no, peb yuav tsum caum dab tsi kom thiaj li yuav tau txais txoj kev uas tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis?

Ntxiv Mus: 2. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg, tus uas tab tom hais qhia txhua qhov tseeb uas tuaj yeem yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, thiab tias Nws tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Yog li ntawd peb yuav ua li cas paub tau Vajtswv lub suab, thiab peb yuav ruaj siab tau li cas tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No