3. Yog hais tias peb lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg no, peb yuav tsum caum dab tsi kom thiaj li yuav tau txais txoj kev uas tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los. Yog koj tsis suav tias qhov tseeb no yog qhov tseem ceeb, yog koj xav tias tsis muaj dab tsi hlo li tiam sis tsuas yog nrhiav txoj kev tias yuav ua li cas thiaj zam dhau qhov tseeb, los sis yuav ua li cas nrhiav txoj hau kev tawm tshiab uas tsis cuam tshuam nrog qhov tseeb ntawd, ces Kuv hais rau koj tias koj yog ib tug neeg txhaum loj. Yog tias koj muaj kev ntseeg rau Vajtswv, tab sis ho tsis nrhiav qhov tseeb los sis tsis kam ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis tsis nyiam txoj kev uas coj koj los nyob ze Vajtswv, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas xav khiav kom dim txoj kev txiav txim, thiab tias koj yog tus me nyuam roj hmab thiab tus neeg ntxeev siab uas khiav tawm ntawm lub zwm txwv dawb huv. Vajtswv yuav tsis tseg txhua tus neeg ntxeev siab txoj sia uas khiav tawm hauv Nws lub zeem muag. Cov neeg ntawd yuav tau txais lub txim hnyav dua. Cov neeg uas los sawv tab meeg ntawm Vajtswv los raug txiav txim, thiab tau raug ntxuav kom dawb huv dua qub, yuav tau nyob saum Vajtswv lub teb chaws mus ib txhis li. Yeej yog lawm, qhov no yog tej yam uas muaj rau yav tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Txoj kev kov yeej hnub no yog rov qab los qhia tag nrho cov lus tim khawv thiab tag nrho lub koob meej, thiab los ua kom tib neeg txhua tus pe hawm Vajtswv, kom muaj cov lus tim khawv nyob rau ntawm yam uas tau tsim los lawm; qhov no yog txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav rau theem no. Yuav ua li cas, tiag tiag, kom kov yeej tau noob neej? Los ntawm kev siv txoj hauj lwm ntawm cov lus ntawm theem no los ua kom tib neeg ntseeg tag nrho; los ntawm kev siv kev tshaj tawm, kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev foom tsis zoo los ntxias nws tag nrho; los ntawm kev tshaj tawm tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev txiav txim rau nws txoj kev tawm tsam kom nws thiaj li paub txog txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev qias vuab tsuab ntawm noob neej, thiab siv cov no los ua ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws los ntawm cov lus no uas tib neeg raug kov yeej thiab tau ntseeg tag nrho. Cov lus yog cov tseem ceeb rau kev kov yeej tib neeg thaum kawg, thiab txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj kev kov yeej yuav tsum lees txais kev ntaus thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus. Tus txheej txheem ntawm kev hais lus hnub no qhov tseeb yog tus txheej txheem ntawm kev kov yeej. Thiab tsuas yog qhov tias seb tib neeg yuav tsum koom tes li cas xwb los? Los ntawm kev paub noj thiab haus cov lus no, thiab kev ua tiav ib txoj kev nkag siab txog cov lus no. Raws li qhov tib neeg raug kov yeej tau li cas, qhov no tsis yog ib yam uas lawv tuaj yeem ua tau los ntawm lawv tus kheej. Txhua yam uas koj tuaj yeem ua tau yog, los ntawm kev noj thiab kev haus cov lus no, kom los paub txog koj txoj kev coj tsis ncaj thiab kev qias vuab tsuab, koj txoj kev ntxeev siab thiab koj txoj kev tsis ncaj ncees, thiab ntog rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog tias, tom qab paub txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj muaj peev xwm muab nws coj los xyaum ua, thiab yog tias koj muaj ntau lub zeem muag thiab muaj peev xwm los zwm rau cov lus no tag nrho, thiab koj tsis xaiv los ntawm koj tus kheej, ces koj yuav tau raug kov yeej lawm—thiab nws yuav yog ib qho txiaj ntsig ntawm cov lus no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puav leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiaj thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neej uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj. Tsuas yog nyob hauv kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawm Vajtswv tej lus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm raug pub nrog qhov tseeb thiab nrog lub neej txoj sia; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias kev ua neej yog dab tsi tiag, lub neej muaj qab hau yog dab tsi tiag, ib tug neeg uas tsim los yog dab tsi tiag, txoj tseem kev mloog Vajtswv lus yog dab tsi tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub seb nws yuav tig pob ntseg rau Vajtswv li cas, seb yuav ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas tsim los kom tiav log li cas, thiab seb yuav ua li cas thiaj muaj qhov zoo li ib tug tib neeg tiag tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neej thiaj los to taub tau tias txoj tseem kev ntseeg thiab kev pe hawm yog txhais li cas tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias leej twg yog tus Kav saum ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam huv si; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswv ntawm txhua yam uas tswj kav txhua yam, coj, thiab pub rau txhua yam; thiab tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau thiab tuav tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswv ntawm qhov uas muaj txhua yam tsim los, tshwm los pom tau, thiab ua hauj lwm. Muab cais tawm ntawm qhov saj Vajtswv tej lus tiag, tib neeg tsis muaj kev paub tseeb los sis kev to nrog mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb li. Tus tib neeg zoo li no yog ib lub cev tuag ua lam ua neej nyob xwb, ib lub niag plhaub phem, thiab txhua txoj kev paub uas muaj feem rau tus Tswv Tsim no tsis muaj dab tsi nyob nrog nws li. Nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tus tib neeg zoo li no yeej tsis tau ntseeg Nws li, los sis yeej tsis tau caum Nws li, thiab yog li Vajtswv yeej tsis paub nws li yog Nws ib tug ntseeg los sis ib tug caum Nws qab, haj tseem tsawg tshaj li ib tug muaj sia uas tsim los.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum muaj tsuas yog nrhiav tau nyob hauv Vajtswv txoj lus xwb, thiab nws yog ib qho tseeb uas muaj nuj nqis tshaj thiab pab tau tib neeg tshaj plaws. Nws yog qhov tshuaj thiab zaub mov uas nej lub cev yuav tsum tau, ib yam uas tib neeg yuav tsum tau coj los pab ntxiv siav ntxiv zog rau nws txoj kev ua neeg nyob. Nws yog ib qho tseeb tias tib neeg yuav tsum tau npaj. Nej yim xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais npaum li cas, nej lub neej yuav tawg paj txi txiv sai npaum li ntawd, thiab qhov tseeb yuav pom tseeb tshaj. Thaum nej loj hlob hauv lub siab lawm, nej yuav pom tej yam ntawm lub ntuj sab ntsujplig tseeb dua tuaj, thiab yuav txhawb ntxiv rau nej lub zog kom kov yeej Ntxwgnyoog. Ntau yam ntawm qhov tseeb uas nej tsis to taub yuav tshwm meej tuaj thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus. Tib neeg feem coob yuav cia li txaus siab lam los to taub rau tej ntaub ntawv ntawm Vajtswv txoj lus thiab tsom rau txoj kev npaj lawv tus kheej rau tej kab lis kev cai dua li qhov cog kom tob rau lawv txoj kev xyaum ua, tab sis ntawd tsis yog txoj kev ntawm cov Falixais los? Ua li kab lus uas hais tias, “Vajtswv txoj lus yog txoj sia” puas muaj tseeb rau lawv tiag? Ib tug tib neeg lub neej tsis lam yuav loj hlob yooj yim los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus nkaus xwb, tab sis tsuas yog thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua xwb. Yog nws yog koj txoj kev ntseeg hais tias kev to taub Vajtswv txoj lus yog kom tau txoj sia thiab muaj lub siab xwb, ces koj txoj kev to taub yuam kev lawm. Tseeb tiag kev to taub Vajtswv txoj lus tshwm sim rau thaum koj xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav tsum to taub hais tias “tib qho uas xyaum ua li qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav to taub.” Niaj hnub no, tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj yeej lam hais tau tias koj paub Vajtswv txoj lus, tab sis koj yuav hais tau tias koj to taub nws lawm. Tej cov hais tias tib txoj hau kev uas yuav xyaum ua qhov tseeb mas yog yuav tsum to taub nws ua ntej tso, tab sis qhov nov tsuas yog ib nyuag feem xwb, thiab nws tsis yog tag nrho. Ua ntej koj muaj kev paub ntawm ib qho tseeb, koj yeej tsis tau saj qhov tseeb ntawd. Xav hais tias koj to taub ib yam dab tsi koj hnov los ntawm ib zaj lus qhuab qhia nws tsis yog kev to taub tseeb tiag—qhov no tsuas yog khaws tau tej lus ntawm qhov tseeb xwb, thiab nws tsis yog tib yam li kev to taub lub tseem ntsiab nyob rau hauv tiag. Qhov nyuag kev to taub sab nraum ntawm qhov tseeb xwb tsis txhais tau hais tias koj yeej to taub nws tiag lawm thiab paub txog nws tiag li lawm; lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb tiag yog los ntawm kev saj nws kiag. Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj tau saj qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li muab tau qhov uas raug muab zais lawm. Cog koj tus cag kom tob yog tib txoj kev mus muab tau kev thoob tsib to nrog, thiab thiaj li yuav to taub txog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, koj mus tau qhov txhia chaw nrog qhov tseeb, tab sis yog tsis muaj qhov tseeb ntawd nyob hauv koj, ces tsis tas xav txog qhov yuav sim mus yaum koj tsev neeg li, haj yam tsawg cov tib neeg uas ntseeg. Yog tsis muaj qhov tseeb ces koj tsuas zoo li tej paj daus ya xwb, tab sis nrog qhov tseeb lawm koj yeej muaj tau kev zoo siab thiab kev ywj pheej, thiab yuav tsis muaj dab tsi los tawm tsam tau koj li. Tsis hais ib txoj kev xav yuav muaj zog npaum li cas li, nws yuav kov tsis yeej qhov tseeb li. Nrog qhov tseeb lawm, ntawm lub ntiaj teb yuav ua zog koog thiab tej toj roob hauv pes thiab dej hiav txwv yuav txav, yog tsis muaj qhov tseeb ces txawm lub zos yuav muaj phab ntsa yeej khov npaum li cas los yuav raug kas muab noj kom ntsoog kom tag mus. Qhov no yeej yog qhov tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua

Yog muab hais kom yog kiag ces, qhov taug Petus txoj kev nyob rau hauv yus txoj kev ntseeg ntawd txhais tau tias yog taug txoj kev caum raws qhov tseeb ntag, uas kuj yog txoj kev ntawm kev paub yus tus kheej thiab kev hloov yus tus moj yam tiag tiag. Tsuas yog los ntawm qhov taug raws Petus txoj kev nkaus xwb yus thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yus yuav tsum paub meej tias yuav taug Petus txoj kev li cas, tiag, thiab yuav muab nws coj los xyaum ua raws li cas. Ua ntej tshaj plaws, yus yuav tsum tso yus tus kheej tej kev xav, tej kev caum raws uas tsis yog, thiab tsev neeg thiab tag nrho txhua yam ntawm yus tus kheej cev nqaij daim tawv tseg. Yus yuav tsum tau muab lub siab fij tag nrho rau; qhov ntawd yog, yus yuav tsum fij yus tus kheej kom tag nrho rau Vajtswv txoj lus, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, npaj ntsees rau kev tshawb fawb qhov tseeb thiab tshawb fawb rau Vajtswv tej kev xav hauv Nws cov lus, thiab sim ua kom nkag siab Vajtswv txoj kev xav rau txhua yam. Qhov no yog lub hauv paus thiab lub tswv yim tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws. Qhov no yog yam uas Petus tau ua tom qab pom Yexus lawm, thiab nws tsuas yog los ntawm kev xyaum ua raws txoj hau kev no nkaus xwb yus thiaj li tuaj yeem ua tau tiav hlo kom tau zoo tshaj plaws. Kev muab lub siab fij tag nrho rau Vajtswv cov lus yog ntsig txog kev nrhiav qhov tseeb, nrhiav Vajtswv tej kev xav nyob hauv Nws cov lus, tsom ntsoov rau kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, thiab kev to taub thiab muab kom tau ntau qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus los. Thaum nyeem Nws cov lus, Petus yeej tsis tsom ntsoov kom to taub cov kev qhuab qhia li, nws tsom ntsoov tsawg heev kom tau txais kev paub lub tswv yim muaj laj thawj; dua ntawd, nws tau npaj ntsees rau kev nkag siab qhov tseeb thiab tuav kom tau Vajtswv txoj kev xav, nrog rau ua kom tiav thiab to taub Nws tus moj yam thiab Nws qhov zoo ntxim hlub. Petus kuj tau mob siab ntso kom to taub tej yam ntxwv lwj liam ntawm tib neeg los ntawm Vajtswv cov lus los, nrog rau tib neeg tus yeeb yam, lub ntsiab tseeb, thiab qhov ua tsis tau zoo tiag tiag, es thiaj li ua tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum kom thiaj li ua tau zoo raws Nws yam yooj yim heev. Petus tau muaj ntau qhov kev xyaum ua raws uas raug raws li Vajtswv cov lus lawm; qhov no yog raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws lawm, thiab nws yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas ib tug tib neeg tuaj yeem koom tes thaum ntsib pom Vajtswv txoj dej num. Thaum ntsib pom ntau pua qhov kev sim siab los ntawm Vajtswv los, Petus muab nws tus kheej tshuaj xyuas nruj heev piv rau txhua txhua lo lus ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev nthuav tawm txog tib neeg, thiab txhua txhua lo lus ntawm Nws cov lus txib tib neeg, thiab sib zog piav kom tau lub ntsiab ntawm cov lus ntawd. Nws tau kub siab lug ua tib zoo xav thiab cim txhua lo lus uas Yexus tau hais rau nws, thiab ua kom tau los zoo tshaj plaws. Los ntawm txoj kev xyaum ua raws li no, nws thiaj muaj peev xwm to taub txog nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los, thiab tsis yog nws tsuas tau los to taub tej yam ntxwv lwj liam ntau yam ntawm tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj tau los to taub tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, tus yeeb yam, thiab ntau yam uas tseem ua tsis tau zoo. Qhov no yog yam uas nws txhais tau tias yog kev to taub tseeb ntawm yus tus kheej tiag. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Petus tsis yog ua tau tiav hlo txoj kev to taub tseeb ntawm nws tus kheej nkaus xwb, tab sis pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, yam Nws muaj thiab yog, Nws lub siab nyiam rau Nws txoj dej num, thiab Nws cov lus txib tib neeg ntiaj teb. Los ntawm cov lus no los nws thiaj li los paub Vajtswv tiag tiag lawm. Nws tau los paub Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb lawm; nws tau los paub thiab to taub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog, nrog rau Vajtswv qhov zoo ntxim hlub thiab Vajtswv cov lus txib rau tib neeg. Txawm tias yav dhau los ntawd Vajtswv tsis hais dab tsi ntau npaum nkaus li yam uas Nws ua rau niaj hnub tam sim no los xij, yam ua tau los rau hauv tej yam no yeej raug ua tau tiav hlo rau hauv Petus lawm. Qhov no yog ib yam nrhiav nyuaj heev thiab muaj nuj nqis heev. Petus tau ua dhau ntau pua qhov kev sim siab lawm, tab sis tsis tau ntsib kev txom nyem yam tsis muaj txiaj ntsim li. Nws tsis yog tau los to taub nws tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus los thiab txoj dej num nkaus xwb, tab sis nws kuj tau los paub Vajtswv thiab. Ntxiv rau qhov no, nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb nyob hauv Nws cov lus. Hauv yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv thiaj li raug raws li Vajtswv txoj kev xav, Petus tau mob siab tshaj rau tej yam no thiab ua tau puv npo meej meej lawm; qhov no yog yam muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau nws txoj kev to taub lub neej txoj sia. Txawm Vajtswv tau hais txog yam dab tsi los xij, tsuav cov lus no tuaj yeem dhau tau los ua lub neej txoj sia thiab yog qhov tseeb xwb, ces Petus yeej muaj peev xwm nchuav tej ntawd rau hauv nws lub siab los ua tib zoo xav thiab nquag qhuas tej lus ntawd tas li. Tom qab tau hnov Yexus cov lus tag lawm, nws muaj peev xwm muab tej ntawd khaws rau hauv siab, uas qhia tau tias nws tau tsom ntsoov tshwj xeeb rau Vajtswv cov lus lawm, thiab nws ua tau tshwm sim tiav hlo rau thaum kawg. Qhov ntawd yog, nws muaj peev xwm muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws tau ywj siab, xyaum ua raws qhov tseeb yam raug zoo thiab raug raws li Vajtswv txoj kev xav, ua tau tag nrho mus raws li qhov Vajtswv txoj kev xav, thiab tso nws tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tseg. Hauv txoj hau kev no, Petus thiaj li paub qhov tseeb ntawm qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv yus cov lus thiab tej kev ua, tuaj yeem to taub qhov muaj tiag ntawm txhua kis ntawm qhov tseeb, ces yus thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav rau lawv lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, lawv yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua tib neeg lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev nthuav tawm thiab tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, thiab tej qauv rau tib neeg lub neej txoj sia uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg ua raws ntawd dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog tib neeg ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb; nws yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log. Nws raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau txais lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los. Qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab tsuas li ntawd nkaus xwb nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Qhov Dhau Los: 2. Tus Tswv Yexus thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug Vajtswv xwb. Nkawv ua tes dej num sib txawv nyob rau tiam sib txawv xwb. Tus Tswv Yexus ua tes dej num ntawm kev cawm dim thiab qhuab qhia txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab, hos Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv nyob rau tiam kawg, thiab coj txoj kev uas tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los. Yog li ntawd, qhov sib txawv ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab txoj kev uas tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis yog dab tsi?

Ntxiv Mus: 1. Tus Tswv Yexus hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). Thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav hais Nws cov lus hais thiab mus tshawb Nws cov yaj. Qhov tseem ceeb rau txoj kev tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los yog kev nrhiav Vajtswv lub suab, tiam sis peb tsis muaj peev xwm los cais qhov txawv ntawm Vajtswv lub suab thiab tib neeg lub suab. Thov sib qhia txog qhov no nrog peb.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No