2. Tsis ntev los no, kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev, thiab tau pom tias cov lus ntawd muaj hwj chim thiab muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus hais yog qhov tseeb, cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los ntag. Tiam sis muaj ib yam uas kuv tsis to taub li xws li tias: Tam sim no muaj ib txhia tib neeg ua txuj tias yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab lawv los kuj tau hais lus ib yam nkaus thiab. Lawv cov lus ib txhia tau muab sau los ua ntau phau ntawv lawm, thiab ib co tib neeg twb raug dag mus raws lawv qab lawm. Peb yuav ua li cas qhia tau tias cov Khetos cuav cov lus yog zoo li cas tiag tiag?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm Khetos ib qho li. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tsuas yog raug teb thiab txiav txim siab los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Txhua tus uas tau paub tau pom Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg mas meej tseeb ib qhov tseeb tias: Txhua zaus Vajtswv ua ib theem tes hauj lwm tshiab, Ntxwgnyoog thiab txhua hom ntsujplig phem caum raws Nws lub pob luj taws ze heev, ua raws thiab ntxeev Nws tej hauj lwm los ntxias dag tib neeg. Thaum tus Tswv Yexus tau kho mob thiab tau ntiab cov dab phem tawm, Ntxwgnyoog thiab cov ntsujplig phem kuj tau kho thib ntiab cov dab phem tawm ib yam thiab; thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv tau qhov muab khoom plig ntawm tus plig rau tib neeg, cov ntsujplig phem kuj tau ua rau tib neeg hais “cov lus ntxawv ntxawv” uas tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub thiab. Txawm Ntxwgnyoog thiab cov ntujplig phem tuaj yeem ua txhua hom ntawm txhua yam raws li tib neeg tej kev cheem tsum—piv txwv li kev nthuav tawm qee yam kev phem hwj los ntxias dag tib neeg—vim yog Ntxwgnyoog thiab cov ntsujplig phem tsis muaj qhov tseeb, lawv yeej tsis tuaj yeem muab qhov tseeb tau rau tib neeg, thiab qhov no yog ib qho qhia txog qhov tsis sib thooj ntawm tus Khetos tiag thiab cov Khetos cuav.

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem txo hwj chim thiab tsis tau tshwm tom qab tau los ua cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm; tus Vajntsujplig Dawb Huv tsuas ua tim khawv rau Khetos thaum Nws cov lus tau mus txog qhov siab tshaj plaws thiab tib neeg tau kov yeej. Khetos yeej tsis keev hais rau lwm tus tias Nws yog Khetos. Nws yeej tsis keev qhuab qhia tib neeg los ntawm txoj hauj lwm ntawm Khetos, los sis Nws tsis keev nias qees lawv kom los lees txais thiab lees paub Nws; Nws tsuas txo hwj chim thiab nyob twj ywm, nthuav tawm qhov tseeb, npaj tej qhov tib neeg cheem tsum hauv lub neej, thiab hloov lawv tej moj yam lub neej xwb. Khetos tsis keev khav los sis ua muaj plhuv; Nws txo hwj chim thiab nyob twb ywm tas li. Qhov no, yeej tsis muaj ib yam khoom tsim uas ciaj sia twg piv tau. Khetos tsis keev siv Nws txoj hauj lwm los sis qhov Nws yog leej twg los ua rau kom tib neeg mloog thiab caum raws Nws. Tiam sis, Nws nthuav tawm qhov tseeb los txiav txim, qhuab qhia, thiab cawm tib neeg, hais tau tias Nws los pab cuam tib neeg kom paub Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab tau txais tshaj thawj los ntawm Vajtswv—qhia txog tias Vajtswv mas muaj tsim thiab dawb huv npaum li cas. Cov Khetos cuav thiab cov ntsujplig phem ntau leej mas yeej txawv: Lawv ib txwm ua tim khawm rau tus kheej tas li tias yog Khetos, thiab hais tias leej twg uas tsis mloog lawm lus hais yuav tsis tuaj yeem tau nkag mus rau lub teb chaws qaum ntuj. Lawv ua txhua yam los khav, muaj plhus, thiab qhuas lawv tus kheej kom tib neeg los cuag lawv, los sis tej zaum lawv ua qee qhov cim thiab kev phem hwj los ntxias dag tib neeg. Thiab thaum tib neeg raug dag ntxias lawm, yog tias tsis muaj leej twg los sib qhia qhov tseeb thiab daws qhov kev ntxias dag no, lawv yuav ntog. Muaj ntau qhov pwv txwv txog qhov no. Vim cov Khetos cuav tsis muaj qhov tseeb, txoj hau kev, thiab lub neej thiab tsis muaj kev taug, cov uas caum raws tsis ntev los sai sai ces yuav poob mus rau kev ntxaj muag. Vim li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj rau kev faib tus Khetos tiag thiab cov Khotes cuav yog kev lees paub tias tsuas yog Khetos xwb thiaj yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia. Tsuas yog Khetos xwb thiaj tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb; cov Khetos cuav yeej tsis muaj qhov tseeb, vim lawv yog cov ntujplig phem, thiab txawm lawv yuav hais ntau npaum li cas thiab sau pes tsawg phau ntawv, yeej tsis muaj ib qho twg muaj qhov tseeb—nov yog qhov muaj tseeb. Ntau tshaj ntawd, ntawm cov uas caum raws Khetos, lawv li kev tau taub qhov tseeb yuav rais meej zuj zus, thiab txoj hau kev yuav tseeb zuj zus, nov qhia tau tias tsuas yog Khetos xwb thiaj tuaj yeem cawm tib neeg, thiab Khetos thiaj yog qhov tseeb. Cov Khetos cuav tsuas hais ob peb lo lus los sis qee yam uas hloov qhov tseeb nyob hauv nws lub hlwb xwb. Lawv tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv tsuas coj tib neeg mus rau kev tsaus ntuj, kev puas tsuaj, thiab tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem. Cov caum raws cov Khetos cuav yeej yuav tsis raug cawm; lawv tsuas tuaj yeem raug ua kom qias vuab tsuab tshaj qub tuaj los ntawm Ntxwgnyoog xwb, muaj kev loog thiab dub ntau zuj zus, kom txog rau theem uas lawv raug rhuav tshem. Cov caum raws cov Khetos cuav mas zoo li cov neeg dig muag uas nce tub sab lub nkoj, coj lawv tus kheej mus rau cov dej nqos!

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej muaj qhov kev nthuav tawm thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv. Yog ib tug twg hais tias yog Khetos, yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtwv, ces cias peb los soj ntsuam txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm, thiab tus moj yam uas lawv nthuav tawm, los txiav txim seb lawv puas yog Khetos, seb lawv puas yog tus yug los ua neeg ntawm Vajtswv. Kev nkag siab txog ntau yam no, peb yuav pom lo lus teb uas yog; yog tias peb tsis muab tej no los tso ua ke hauv kev nkag siab ntawm ntau yam no, ces peb yauv raug ntxias dag yooj yim heev. Yog li ntawd, tshwj xeeb tshaj, peb yuav qhia txog qhov sib txawv tau li cas? Ua ntej tshaj plaws, tuaj yeem pom tau los ntawm tej tes hauj lwm. Yog tias nws yog tes hauj lawm ntawm Vajtswv, ces lawv yuav muaj cuab kav qhia tawm txog cov lus ntawm Vajtswv, yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv, thiab tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv. Yog tias yog tes hauj lwm ntawm tib neeg, ces lawv tsuas yuav muaj cuab kav hais tej yam uas tib neeg muaj thiab yog tib neeg, thiab tej kev paub kev pom thiab kev paub ntawm tib neeg; lawv yuav tsis muab cuab kav hais ib yam dab tsi txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv, los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv, yam Vajtswv thov ntawm tib neeg, thiab Nws tus moj yam, tsis tas li ntawd lawv yuav tsis muaj cuab kav hais txog Vajtswv kev npaj cawm tib neeg thiab tej yam to taub nyuaj ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no yog kev ntsia txhua yam ntawm tes hauj lwm. Ob, lawv tuaj yeem pom los ntawm tej yam uas lawv hais. Muaj ib qho sib txawv tseem ceeb ntawm cov lus ntawm tib neeg thiab cov lus ntawm Vajtswv: Cov lus ntawm Vajtswv sawv cev txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv, tiam sis cov lus ntawm tib neeg sawv cev txog yam tib neeg muaj thiab yog tib neeg; Vajtswv cov lus sawv cev txog tus moj yam ntawm Vajtswv, tiam sis tib neeg cov lus sawv cev txog kev ua tib neeg ntawm tib neeg; Vajtswv txhua lo lus yog qhov tseeb, tiam sis cov lus ntawm tib neeg tsis muaj kev tseeb. Nov yog qhov sib txawv ntawm cov lus. Peb, tej ntawd tuaj yeem pom tau los ntawm tus moj yam. Vajtswv tes hauj lwm tuaj yeem qhia txog Vajtswv tus moj yam, tiam sis tes hauj lwm ntawm tib neeg tsis muaj cuab kav qhia txog tus moj yam ntawm Vajtswv, thiab tsuas tuaj yeem pom txog tib neeg tus yam ntxwv xwb. Thiab muaj dab tsi nyob hauv tus yam ntxwv ntawm tib neeg? Puas muaj kev ncaj ncees, meej mom, thiab kev npau taws? Puas muaj qhov tseeb? Tus yam ntxwv ntawm tib neeg tsis qhia txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv, yog li ntawd tes hauj lwm ntawm tib neeg mas yeej tsis cuam tshuam ib qho nrog tus yam ntxwv ntawm Vajtswv li. Kev siv ntau yam no los qhia qhov sib txawv ntawm cov lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab tib neeg ua rau muaj cuab kav txiav txim tias leej twg yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab leej twg tsis yog. Yog tias tib neeg tsis tuaj yeem qhia qhov sib txawv, nws yuav yooj yim rau lawv raug ntxias dag los ntawm cov Khetos cuav.

—Tej Lus Qhuab Qhia Thiab Sib Qhia Kom Paub Zoo Txog Kev Ua Neej

Tag nrho cov qog Khetos uas lawv hais lus thiab dag ntxias tib neeg puav leej yog cov Khetos cuav, thiab txhua tus Khetos cuav puav leej raug tswj los ntawm cov ntsujplig phem, lawv yog cov neeg ntxias dag. Tiam sis tib neeg yuav ua cas pom qhov txawv ntawm cov Khetos cuav yog tias lawv pheej hais cov lus dag ntxias? Kev txiav txim los ntawm ib lo lus hais xwb, tej zaum tib neeg tsis muaj cuab kav to taub txog yam uas nws yog tag nrho los sis tsis pom txog yam uas tus ntsujplig phem tab tom ua. Yog tias koj pheej soj qab tus ntujplig phem no, thiab saib txhua yam uas lawv hais ua ke, ces nws yuav yooj yim tias lwv yog dab tsi, lawv tab tom ua dab tsi, lawv tab tom hais dab tsi, lawv tej kev npaj rau tib neeg yog dab tsi, thiab lawv coj txoj hau kev dab tsi rau tib neeg—nws yuav rais yooj yim pom txpg qhov txawv ntawm tej no. Peb pom tau tias cov lus ntawm cov ntsujplig phem puav leej muaj tus yam ntxwv zoo ib yam: Lawv tsuas muaj cuab kav qog cov lus thiab tej kab lus ntawm Vajtswv xwb, thiab tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus piav qhia txog qhov chiv thiab qhov tshwm tuaj, muaj lub hom phiaj, thiab nws pom tau meej txog tias dab tsi yog lub hom phiaj kawg thiab qhov Vajtswv xav ua kom tiav hauv kev nthuav qhia cov lus no tias yog dab tsi. Tib neeg tuaj yeem pom hauv Vajtswv cov lus tias muaj kev cai thiab hwj chim, ua rau lawv tuaj yeem nyiam thiab chwv lawv lub siab. Cov lus txhua hom ntawm cov ntsujplig phem thiab Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav piav qhia txog qhov chiv thiab qhov tshwm tuaj, tej ntawd ua tsis tiav dab tsi, tej ntawd zoo nkaus li ib lub pas dej tsis ntws, thiab tom qab tau nyeem tej ntawd lawm, tib neeg lub siab muaj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis tau tshaj thawj dab tsi. Yog li ntawd, ntau cov ntsujplig phem no tsis muaj qhov tseeb, nyob rau sab hauv lawv muaj kev pom tsis meej thiab tsaus nti, thiab lawv tej lus tsis coj kev kaj los rau tib neeg, thiab tsis qhia txog txoj hau kev rau tib neeg uas lawv yuav tsum taug mus. Hauv cov ntsujplig phem cov lus, nws tsis meej tseeb tias lawv tej hom phiaj yog dab tsi, yam uas lawv xav ua kom tiav yog dab tsi; yam uas lawv hais tawm tsis muaj ib yam dab tsi uas yog lub ntsiab tseeb thiab qhov chiv ntawm qhov tseeb, tej no yeej tsis muaj kiag li, thiab tej ntawd puav leej tsis pom nyob hauv lawv cov lus thiab ib qho qhia txog yam ua tib neeg yuav tsum to taub txog, thiab yam dab tsi uas lawv yuav tsum tau tshaj thawj. Yog li ntawd, cov lus ntawm cov ntsujplig phem tsis tuaj yeem ua dab tsi tau tsuas yog ntxias dag tib neeg, thiab ua rau lawv pom tsis meej thiab tsaus ntuj nti, xav phem thiab tu siab; tej ntawd tsis npaj dab tsi rau tib neeg. Los ntawm qhov no peb puas tuaj yeem pom tias lub ntsiab xeeb txawm ntawm cov ntsujplig phem yog kev lim hiam thiab kev tsaus ntuj, uas yeej tsis muaj txoj sia, puv npho cov ntxhiab ntawm kev tuag, thiab yeej yog kev phem thiab tsim nyog rau kev raug foom phem. Ntawm cov lus uas hais los ntawm cov ntsujplig phem, yeej tsis muaj ib qhov kev tseeb me me lis, tej ntawd tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas muaj kev lwj liam thiab cov lus phem, tej ntawd mas tub qaug thiab tsis zoo saib hlo li, ua rau tib neeg hnov zoo li tias lawv tab tom noj ib tug yoov tuag. Cov tib neeg uas caum raws qhov tseeb thiab muaj rab peev xwm to taub txog Vajtswv cov lus mas muaj cuab kav qhia tias cov lus ntawm cov ntsujplig phem yog dab tsi thaum lawv rau siab nyeem tej ntawd, tiam sis cov tsis to taub tej yam ntawm fab ntsujplig thiab tsis muaj lub hwj chim to taub txog Vajtswv cov lus yeej yuav raug dag ntxias los ntawm cov lus phem. Txhuas tus uas tau txais kev kaj thiab kev qhia los ntwam tus Vajntsujplig Dawb Huv, muaj kev paub ntawm Vajtswv cov lus, thiab to taub qee qhov kev tseeb yuav xeeb txawm muaj cuab kav nkag siab txog cov lus phem ntawm cov ntsujplig phem, thiab nyeem ib qho ntawm tej lus hais, yuav muaj cuab kav pom tias cov ntsujplig phem mas tsis muaj qhov tseeb, tsis muaj yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv, tsis muaj ib qho hwj chim me me thiab kev cai hlo li, thiab lawv cov lus mas txawv hlo Vajtswv cov lus li lub ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb.

—Tej Kev Npaj Tes Hauj Lwm

Qhov Dhau Los: 1. Tam sim no muaj ntau qhov xwm txheej txog txoj kev dag ntxias los ntawm cov Khetos cuav nyob rau ntau lub zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thoob plaws lub ntiaj teb. Tsis muaj peev xwm pom tau tias txoj kev dag ntxias no yog dab tsi tiag tiag, coob leej ntau tus tib neeg tau raws cov Khetos cuav no qab, vim li ntawd thiaj li tiav raws li tus Tswv Yexus cov lus hais tseg txog yav tom ntej hais tias: “Ces yog muaj ib tug tib neeg twg hais rau nej hais tias, Saib seb, no yog Khetos, los sis tod; tsis txhob ntseeg kiag li. Vim yeej yuav muaj cov Khetos cuav thiab cov xib fwb cev lus cuav tshwm sim tuaj coob, thiab yuav ua tej txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv ntau yam; es kom, yog ua tau, lawv thiaj li dag tau cov uas raug xaiv lawm(Mathai 24:23–24). Yog li ntawd, peb thiaj li ntseeg hais tias tus neeg twg uas tau ua tim khawv hais tias nws yog txoj kev rov qab los ntawm tus Tswv ces yeej yog ib tug Khetos cuav xwb xwb li, thiab tsis tas yuav nrhiav lawv thiab tshawb nrhiav lawv. Qhov peb ntseeg no yuam kev lod?

Ntxiv Mus: 1. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb, tiam sis tam sim no Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg feem coob tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, uas qhia tau hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” tsis tuaj yeem yog txoj kev tseeb. Qhov peb to taub li no puas muaj qee yam yuam kev?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No