1. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb, tiam sis tam sim no Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg feem coob tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, uas qhia tau hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” tsis tuaj yeem yog txoj kev tseeb. Qhov peb to taub li no puas muaj qee yam yuam kev?

Lus Teb:

Thaum tshawb nrhiav txoj kev tseeb, ntau tus tib neeg ntseeg hais tias yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug feem coob ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg tau tawm tsam thiab teem txim rau lawm mas tsis tuaj yeem yog txoj kev tseeb li. Puas muaj ib lub hauv paus dab tsi nyob rau hauv Vajtswv cov lus rau tej kev xam pom thiab tej tswv yim zoo li no? Lawv puas pom zoo nrog rau qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus? Thaum cov tib neeg no tshawb nrhiav txoj kev tseeb, lawv tsis nrhiav raws li tus Tswv Yexus cov lus, thiab lawv tsis mloog yam uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm, kom pom tias seb cov lus no puas yog qhov tseeb, seb cov lus no puas yog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus uas hais rau cov ntseeg. Tiam sis, lawv mloog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg cov lus. Qhov no tsis txaus luag dhau lawm lod? Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib txoj kev tswj fwm phem, yog cov dab uas tawm tsam Vajtswv. Yog li cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg yog dab tsi? Lawv yog cov Falixais thiab cov tawm tsam Khetos. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txhua tus puav leej yog cov dab phem uas tawm tsam Vajtswv, lawv txhua tus puav leej yog cov hwj chim phem uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg siv cov lus uas phem heev ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg los ua tus qauv ntsuas txoj kev tseeb, qhov no tsis ua rau lawv ruam heev thiab phem heev lod? Nco qab ntsoov hais tias, thaum tus Tswv Yexus tau tshwm sim los thiab pib ua hauj lwm, Nws tau raug cov pov thawj hlob thiab cov xib fwb qhia Vajtswv txoj kev cai ntawm txoj kev ntseeg Yudais, cov uas hais tias tus Tswv Yexus tsis yog tus Mexiyas ntawd teem txim, thiab haj tseem mus koom tes nrog rau cov nom tswv Loos muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab. Tom qab hnov lawv tej lus lawm, muaj ntau tus tib neeg Yudais txawm pib tsis lees paub thiab teem txim rau tus Tswv Yexus, vim yog li ntawd Nws thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab lawv raug Vajtswv foom tsis zoo thiab raug rau txim. Cov neeg Yudais ua dab tsi yuam kev? Lawv tau mloog txoj kev tswj fwm phem thiab cov pov thawj hlob thiab cov xib fwb qhia Vajtswv txoj kev cai uas nyob rau hauv tej chaw ua hauj lwm siab tej lus, thiab lawv tsis lees paub tus Tswv Yexus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Lawv tsis tau mloog cov lus uas tus Tswv Yexus tau nthuav tawm los sis saib mus rau tus Tswv Yexus txoj kev, tiam sis ho tau soj ntsuam raws li cov neeg qias vuab tsuab uas tuav hwj chim thiab tej chaw ua hauj lwm siab tej lus xwb—yog li qhov ntawd thiaj li yog qhov ruam thiab yuam kev loj tshaj plaws txhua yam huv si. Niaj hnub no, thaum peb saib txoj kev tseeb kom meej, qhov uas los ntseeg Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug tej lus thiab tej lus xaiv uas phem heev, kom peb raug lawv dag ntxias kom tsis txhob tshawb xyuas txoj kev tseeb ntawd, tsis yog qhov ruam heev lod? Qhov no yuav yog qhov yuam kev ib yam nkaus li qhov uas cov neeg Yudais tau ua thaum lawv ntseeg cov pov thawj hlob thiab cov xib fwb qhia Vajtswv txoj kev cai, thiab tsis lees paub thiab teem txim rau tus Tswv Yexus ntag. Qhov no yuav yog qhov ruam thiab tsis tsim nyog tshaj plaws li.

Raws li peb txhua tus paub lawm tias, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pab nom tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv uas yog tus tsim, tus neeg Maj, uas yog tus ntseeg Ntxwgnyoog. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau hais kom rhuav txhua txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg pov tseg, kom txhua tus tib neeg thiaj li yuav ntseeg thiab ua raws li lawv hais, thiab hwm lawv yam li cov tib neeg tus cawm seej. Yog li ntawd tus neeg Maj thiaj li yog ib tug dab uas muaj tseeb uas tawm tsam Vajtswv; nws yog tus chiv lub hauv paus thiab tus thawj xib fwb ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham, yog li ntawd thaum nws cov tswv cuab tuag, lawv yuav rov qab mus cuag tus neeg Maj ntawd. Txij li thaum los tau lub hwj chim lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab meeg tsis lees paub, teem txim, thiab tuam mom Vajtswv. Kev Ntseeg Vajtswv tau tsaug muab hu ua xia tsaum, ntau phau Vajluskub tau raug muab sau coj mus hlawv xws li xia tsaum cov ntaub ntawv, thiab tej pab pawg ntawm sab kev ntseeg tau raug tsim txom thiab caij tsuj vim yog xia tsaum tej koom haum xwb. Tshwj xeeb yog txij li thaum Khetos qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm ntawm tiam kawg tau tshwm nyob rau hauv Teb Chaws Suav, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav haj yam siv zog raws tua Khetos heev tuaj. Lawv caij tsuj thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv los ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam lim hiam heev, thiab tsim txhua yam lus xaiv uas tsis muaj tseeb los teem txim thiab rhuav tshem Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lub suab lub npe los rhuav tshem Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kom ploj mus. Tej uas muaj tseeb no ua tau pov thawj qhia hais tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib txoj kev tswj fwm phem uas muaj qhov tsis nyiam qhov tseeb kiag li thiab qhov kev tawm tsam Vajtswv tshaj plaws! Yog li ntawd, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yim caij tsuj, teem txim, thiab ua txhua yam los rhuav tshem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm yam loj heev, ces yim ua tau pov thawj qhia tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm yog qhov tseeb, tias qhov ntawd muaj tseeb, thiab tias qhov ntawd yeej muaj peev xwm ntxuav tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg. Cia peb saib cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev ciag ntseeg seb: Lawv tau ua txhaum dab tsi? Seb lawv tau ua li cas rau Vajtswv txoj hauj lwm? Lawv tuaj Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tog thiab lawv txawv deb ntawm txoj kev txhawb nqa Tsoom Fwv Koom Tsham Suav heev; lawv tau ua kawg lawv lub dag zog los koom tes nrog rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tawm tsam, teem txim, thiab rhuav tshem Vajtswv txoj hauj lwm lub suab lub npe, thiab ntes thiab tsim txom cov uas ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ua tej kev phem uas suav tsis txheeb li. Qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias, zoo li cov thawj coj ntawm txoj kev ntseeg Yudais, cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg yog cov neeg ua txhaum loj nyob rau ntawm txoj kev tawm tsam thiab kev teem txim rau Khetos, thiab tias lawv yog cov tawm tsam Khetos uas tsis nyiam qhov tseeb kiag li thiab tawm tsam Vajtswv! Tab txawm niaj hnub no los xij, ntau tus tib neeg uas nyob rau ntawm lub ntiaj teb txoj kev lig kev cai ntseeg dig muag tsis pom cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg lub ntsej muag phem thiab tas zog raug lawv dag thiab tswj tas mus li xwb. Cov tib neeg ntawd mas ruam thiab tsis paub ib yam dab tsi tiag tiag li; lawv twb yuav tuag los lawv yeej tsis paub li.

Yog li ntawd peb yuav ua li cas kom txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav? Qhov no yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus; nws yuav tsum tsis txhob yog ua raws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas yog cov dab thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg tej lus uas phem heev. Qhov no yog qhov uas yam tsawg kawg cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum paub ib yam nkaus. Hais txog qhov uas seb yuav qhia qhov sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav li cas ntawd, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau hais meej heev txog cov hauv paus ntsiab lus uas hais txog txoj kev tshawb nrhiav txoj kev tseeb. Qhov uas txiav txim siab tias seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaws txoj hauj lwm puas yog txoj kev tseeb ntawd, qhov tseem ceeb yog saib seb cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm puas yog qhov tseeb, seb cov lus ntawd puas yog Vajtswv lub suab. Qhov no yog qhov uas tshwj xeeb heev thiab tseem ceeb heev. Yog hais tias tib neeg muaj peev xwm paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, thiab yog Vajtswv lub suab, thiab tuaj yeem lees txais yuav Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, ces lawv yog cov nkauj xwb ntse uas txais tos tus Tswv thiab raug qaws mus nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm; yog hais tias lawv ntseeg Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg cov lus yam tawv ncauj heev, thiab tsis cuab pob ntseg mloog Vajtswv lub suab, thiab tsis tshawb nrhiav los sis nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg li, ces lawv yog cov nkauj xwb ruam uas thaum kawg yuav raug Vajtswv muab tso pov tseg thiab rhuav tshem mus, muab pov mus rau hauv tej kev puas tsuaj, uas quaj nyiav los kua muag iab thiab tom hniav qas qawv!

Qhov Dhau Los: 2. Tsis ntev los no, kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev, thiab tau pom tias cov lus ntawd muaj hwj chim thiab muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus hais yog qhov tseeb, cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los ntag. Tiam sis muaj ib yam uas kuv tsis to taub li xws li tias: Tam sim no muaj ib txhia tib neeg ua txuj tias yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab lawv los kuj tau hais lus ib yam nkaus thiab. Lawv cov lus ib txhia tau muab sau los ua ntau phau ntawv lawm, thiab ib co tib neeg twb raug dag mus raws lawv qab lawm. Peb yuav ua li cas qhia tau tias cov Khetos cuav cov lus yog zoo li cas tiag tiag?

Ntxiv Mus: 2. Nej ua tim khawv hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Txawm hais tias yam uas nej ua tim khawv rau yeej yog raws li phau Vajluskub los xij, ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg tsis lees txais yuav qhov ntawd. Peb ntseeg hais tias, yuav kom yog txoj kev tseeb mas, yuav tsum muaj ntau tus tib neeg lees txais yuav txoj kev ntawd, thiab tias yam uas tsuas muaj ob peb leeg tib neeg lees txais yuav xwb ces yog ib txoj kev cuav. Peb yuav tos kom txog rau thaum ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg lees txais yuav qhov no ua ntej peb pib ntseeg qhov ntawd.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No