2. Ntau pab ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tam sim no tshwm los ua raws li txoj kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm, tiam sis cov xib fwb tsuas tsom ntsoov rau txoj kev qhuab qhia cov lus thiab tej kab lus los ntawm phau Vajluskub xwb thiab tsis muaj tej kev tshawb xav txog kev ntseeg ntuj, thiab txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hlo li. Tsis muaj kev pab cuam rau cov ntseeg lub neej txoj sia hlo li. Lawv twb ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm tiam sis tsis paub ib yam dab tsi txog qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm muab tus Tswv cov lus coj los xyaum ua raws li. Lawv txoj kev ntseeg tus Tswv tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog ib txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb. Kuv tsis to taub tias xyov yog vim li cas cov pawg ntseeg niaj hnub no tau dhau los ua txoj kev lig kev cai ntseeg lawm.

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsujplig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

“Tab sis Kuv hais rau nej, Hais tias nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev. Tab sis yog nej tau paub hais tias qhov no txhais tau li cas, Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj, nej yuav tsis tau teem txim rau cov tsis txhaum. Vim Neeg Leej Tub yog tus Tswv txawm yog hnub xanpatau kiag los xij” (Mth 12:6–8). Lo lus “lub tuam tsev” yog hais txog dab tsi rau ntawm no? Yuav muab hais kom paub yooj yim, nws hais txog ib lub tsev zoo nkauj, tsev siab, thiab nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, lub tuam tsev no yog ib lub chaw rau cov xib fwb mus pe hawm Vajtswv. Thaum tus Tswv Yexus tau hais tias “nyob rau qhov chaw no yog tus uas loj tshaj lub tuam tsev,” leej twg yog “tib tug” uas tau hais txog? Pom meej lawm tias, “tib tug” yog tus Tswv Yexus hauv cev nqaij daim tawv, vim hais tias tsuas yog Nws tib tug nkaus xwb thiaj yog tus loj dua lub tuam tsev. Cov lus tau qhia rau cov neeg txog dab tsi? Lawv tau qhia rau cov neeg kom tawm ntawm lub tuam tsev los—Vajtswv twb ncaim ntawm lub tuam tsev mus lawm thiab tsis ua tes dej num rau hauv mus ntxiv lawm, yog li cov neeg yuav tsum nrhiav Vajtswv cov hneev taw rau sab nraum lub tuam tsev thiab raws Nws cov kauj ruam rau hauv Nws tes dej num tshiab. Thaum tus Tswv Yexus tau hais qhov no lawm, muaj ib yam raug ua pov thawj txhawb Nws cov lus, uas yog nyob rau hauv txoj cai, cov neeg tau tuaj saib lub tuam tsev uas pom tias tseem ceeb dua Vajtswv Tus Kheej. Qhov ntawd yog, cov neeg tau pe hawm lub tuam tsev ntau dua li kev pe hawm Vajtswv, yog li tus Tswv Yexus thiaj tau ceeb toom kom lawv txhob pe hawm tej mlom lawm, tab sis hloov los pe hawm Vajtswv, vim Nws yog tus uas siab tshaj plaws. Yog li ntawd, Nws tau hais tias: “Kuv yuav muaj kev hlub tshua, thiab tsis yog kev theej txhoj.” Nws yog yam ua pov thawj tias nyob hauv tus Tswv Yexus ob lub qhov muag, cov neeg feem coob ua neej nyob rau hauv txoj cai no tsis tau pe hawm Yehauvas mus ntxiv lawm, tab sis tsuas yog muab kev fij lawm xwb, thiab tus Tswv Yexus tau txiav txim tias kom muab kev pe hawm rau tus mlom uas raug tsim no. Cov neeg pe hawm tus mlom no tau pom lub tuam tsev li qee yam uas tseem ceeb dua thiab siab dua Vajtswv. Nyob hauv lawv lub siab tsuas muaj lub tuam tsev nkaus xwb, tsis yog Vajtswv, thiab yog lawv poob lub tuam tsev no lawm, ces lawv yuav tsis muaj chaw nyob. Yog tsis muaj lub tuam tsev no lawv yuav tsis muaj chaw mus pe hawm thiab tsis muaj peev xwm ua lawv tej kev fij tau. Lawv qhov hu ua “lub chaw nyob” ces yog qhov lawv siv txoj kev ua txuj cuav ntawm kev pe hawm Vajtswv Yehauvas kom tau nyob hauv lub tuam tsev thiab ua lawv tus kheej tej dej num. Lawv qhov hu ua “kev fij” ces tsuas yog lawv ua yam uas ua rau lawv tus kheej txaj muag raws hauv lawv txoj kev tiam rau hauv lub tuam tsev xwb. Qhov no yog qhov muaj qab hau ntawm cov neeg rau thaum lub sij hawm ntawd uas tau pom lub tuam tsev tseem ceeb dua Vajtswv. Tus Tswv Yexus tau hais cov lus no ua ib co lus ceeb toom rau cov neeg tias, vim lawv siv lub tuam tsev ntis lub ntsej muag, thiab siv tej kev fij npog rau kev coj tsis ncaj rau cov neeg thiab coj tsis ncaj rau Vajtswv. Yog koj siv cov lus no rau tam sim no, ces lawv tseem siv tau ib yam nkaus thiab siv tau raug raws li lub ntsiab ib yam nkaus. Txawm tias cov neeg niaj hnub tam sim no tau pom tau ntsib Vajtswv tes dej num sib txawv dua cov neeg uas nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai tau pom tau ntsib los xij, lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb yeej zoo tib yam nkaus.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Yog tias, nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg saib qhov tseeb yam li yog ib co kev cai tswj uas yuav tsum tau ua raws nraim xwb, ces lawv txoj kev ntseeg puas yuav tsis raug sib hloov los ua tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg ntawd mas? Thiab qhov sib txawv ntawm tej kab ke uas zoo li no thiab Kev Ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi? Cov tib neeg no tej zaum yuav nkag siab tob thiab paub dua thaum lawv hais lus, tiam sis yog tias lawv txoj kev ntseeg tsuas los txij ntawm tej kev cai tswj thiab ib hom kab ke xwb, ces qhov ntawd tsis yog txhais hais tias nws tau tig los mus ua Kev Ntseeg Vajtswv lawm no lov? (Yog lawm, nws txhais li ntawd ntag.) Muaj qhov sib txawv ntawm cov lus qhia qub thiab cov tshiab, tiam sis yog tias cov lus qhia tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib hom kev tshawb xav, thiab tsuas yog dhau los ua ib txoj kab ke thiab kev cai tswj rau tib neeg xwb—thiab, ib yam nkaus li ntawd, yog tias tib neeg tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb los ntawm tej ntawd los thiab tsis tuaj yeem siv tej ntawd los pab kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li—ces lawv txoj kev ntseeg tsis yog dhau los zoo ib yam nkaus li Kev Ntseeg Vajtswv lawm xwb lov? Hauv lub ntsiab tseeb, qhov no tsis yog Kev Ntseeg Vajtswv lov? (Yog, nws yeej yog lawm.) Yog li ntawd ces, nyob rau hauv nej tus cwj pwm thiab thaum nej ua nej tej dej num, yam twg uas nej muaj kev xav thiab tus yam ntxwv uas zoo ib yam nkaus los sis sib thooj li cov ntseeg txoj Kev Ntseeg Vajtswv? (Hauv kev ua raws li cov kev cai tswj, thiab hauv kev npaj peb tus kheej nrog rau tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia.) (Kev mob siab rau qhov kev tshwm sim ntawm sab ntsuj plig thiab kev coj tus cwj pwm zoo, thiab kev mob siab ntseeg thiab txo hwj chim.) Nej coj tus cwj pwm zoo rau sab nraud, ua nej qhov zoo tshaj plaws los ntim nej tus kheej kom zoo ntawm sab ntsuj plig qhov kev tshwm sim, thiab nej ua tej yam uas tsuas pom zoo nyob rau hauv noob neej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab, lam ua txuj ua tus tsim tsim txiaj xwb. Nej sawv saum lub sam thiaj siab qhia txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, qhia tib neeg kom ua zoo, kom tsim txiaj, thiab kom nkag siab qhov tseeb; nej qhia txog qhov kev qhuab qhia sab ntsuj plig, hais yam yog txog sab ntsuj plig; nej muab hlob txog sab ntsuj plig thiab qhia txog sab ntsuj plig nyob rau hauv txhua yam uas nej hais thiab ua, tiam sis hauv kev xyaum ua thiab kev ua nej tes dej num, nej yeej tsis nrhiav qhov tseeb li. Kiag thaum nej ntsib ib qho teeb meem, ces nej ua txhua yam raws li noob neej lub siab nyiam, muab Vajtswv pov kiag rau ib sab xwb. Nej yeej ib txwm tsis ua raws li qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus li, thiab nej haj tseem tsis muaj tswv yim hais tias qhov tseeb ntawd yog dab tsi, Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi, los sis tus qauv uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi; nej yeej tsis mob siab rau tej no tiag tiag li los sis txhawj nej tus kheej txog tej no li. Tib neeg tej kev ua sab nraud thiab tus yam ntxwv sab hauv uas zoo li no—qhov ntawd yog, hom kev ntseeg no—puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Yog tias tsis muaj txoj kev sib cuag ntawm tib neeg txoj kev ntseeg thiab kev caum qhov tseeb, ces lawv puas ntseeg los sis tsis ntseeg Vajtswv? Tsis hais txawm tias cov tib neeg uas tsis muaj kev sib cuag nrog qhov kev caum qhov tseeb ntawd yuav ntseeg Nws los tau pes tsawg xyoo lawm los xij, ua lawv puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tiag tiag? (Lawv tsis tuaj yeem.) Yog li ntawd ces, tus cwj pwm sab nraud ntawm cov tib neeg zoo li no ho zoo li cas? Lawv taug txoj kev zoo li cas? (Txoj kev uas cov Falixai taug.) Lawv siv lawv lub sij hawm npaj lawv tus kheej nrog dab tsi? Tsis yog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia xwb lov? Tsis yog lawv siv lawv lub sij hawm los npaj lawv tus kheej, muab tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia coj los rau lawv tus kheej hnav kom ua rau lawv tus kheej zoo li cov Falixai ntxiv, zoo li cov paub sab ntsuj plig ntxiv, thiab kom zoo li cov tib neeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv ntxiv? Tus yeeb yam ntawm txhua tes dej num no yog dab tsi? Puas yog kev pe hawm Vajtswv? Puas yog txoj kev ntseeg Nws tiag tiag? (Tsis yog, qhov ntawd tsis yog li.) Yog li ntawd, lawv tab tom ua dab tsi? Lawv tab tom dag Vajtswv; lawv nyuam qhuav ua raws li cov kauj ruam ntawm tus txheej txheem xwb, thiab koom nrog rau tej kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Lawv tab tom yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg thiab ua cov kev lig kev cai dab qhuas, sim dag Vajtswv kom ua tau lawv lub hom phiaj ntawm qhov tau txais koob hmoov tiav. Cov tib neeg no tsis pe hawm Vajtswv kiag li. Thaum kawg, pab tib neeg zoo no yuav tsis xaus mus zoo ib yam li cov uas nyob rau hauv pawg ntseeg uas twb tsim nyog ua dej num rau Vajtswv, thiab cov uas twb tsim nyog ntseeg thiab raws Vajtswv qab lov?

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Hwm Vajtswv Xwb Mas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Mus Tau Kev Cawm Dim

Lub npe uas Vajtswv tis rau txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm cov uas ntseeg Yehauvas yog dab tsi? Kev Ntseeg Yudais. Lawv tau dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Thiab Vajtswv tsim txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm cov tib neeg uas ntseeg Yexus li cas? (Kev Ntseeg Vajtswv.) Raws li Vajtswv pom mas, Kev Ntseeg Yudais thiab Kev Ntseeg Vajtswv sawv cev rau cov pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb. Vim li cas Vajtswv thiaj li hu ob yam ntawd li ntawd? Tag nrho cov tib neeg uas yog tswv cuab nyob rau hauv ob txoj kev lig kev cai ntseeg no yog Vajtswv tau npaj tseg lawm, puas muaj ib tug twg uas ntshai Nws thiab zam kev phem, ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab ua raws Nws txoj kev? (Tsis muaj.) Qhov no qhia tau meej lawm. Raws li Vajtswv pom mas, tag nrho cov uas raws Nws qab puas tuaj yeem yog cov uas Nws lees paub tias yog cov ntseeg? Lawv txhua tus puas muaj ib txoj kev sib cuag nrog rau Vajtswv? Lawv txhua tus puas muaj hom phiaj kom tau txais Nws txoj kev cawm dim? (Tsis muaj.) Yog li ntawd, puas muaj ib hnub uas nej hloov yam uas Vajtswv pom tias yog ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb? (Muaj kawg.) Kev hloov ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg mas—qhov ntawd zoo li ntxim tsis txaus ntseeg li. Yog tias tib neeg los muaj feem nyob rau ntawm ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg raws li Vajtswv pom lawm, Nws puas yuav cawm tau lawv? Lawv puas yog Nws tsev neeg? (Tsis yog, lawv tsis yog.) Yog li ntawd, cia peb sim muab sau zog los hais ua ke tias: Cov tib neeg no uas yeej ntseeg tus Vajtswv tseeb, tiam sis cov uas Nws ntseeg ho yog cov pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg li lawm—lawv taug txoj kev twg? Nws puas tuaj yeem hais tau hais tias cov tib neeg zoo li no yog taug txoj kev uas yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg yam tsis txeev raws Vajtswv txoj kev li, thiab ntseeg Nws tiam sis yeej tsis pe hawm Nws li, tiam sis ho muab Nws tso pov tseg lawm? Qhov ntawd yog, lawv taug txoj kev ntseeg Vajtswv tiam sis ho muab Nws tso pov tseg thiab tsis ua raws Nws txoj kev; lawv txoj kev ces yog tib txoj uas lawv ntseeg Vajtswv tiam sis pe hawm Ntxwgnyoog, lawv pe hawm tus dab phem, lawv ua txhua yam los ua raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab ua txhua yam los teeb tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej. Qhov no tsis yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov ntawd lov? Cov tib neeg zoo li no puas muaj ib txoj kev sib cuag nrog rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej? (Tsis muaj.) Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, kiag thaum Nws pom tias lawv txoj kev ntseeg tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas nyob rau hauv pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb, ces Nws twb txiav txim siab lawm tias lawv yuav raug cawm dim tsis tau lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Nyob rau hauv ib pab laib los sis ib pab pawg neeg coob coob uas tsis muaj Vajtswv txoj hauj lwm thiab txoj kev coj kev, thiab tsis pe hawm Nws hlo li, lawv pe hawm leej twg? Lawv raws leej twg qab? Hauv lub cev thiab lub npe, ces lawv raws ib tug tib neeg qab, tiam sis tus uas lawv raws qab tiag tiag ntawd yog leej twg? Nyob tob rau puag hauv lawv lub siab, mas lawv lees paub Vajtswv, tiam sis qhov tseeb tiag, lawv yeej zwm rau noob neej txoj kev haub ntxias, tej kev npaj tseg, thiab kev tswj kav lawm. Lawv raws Ntxwgnyoog, uas yog tus dab phem qab; lawv raws lub zog uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Nws cov yeeb ncuab. Vajtswv puas cawm ib pab tib neeg uas zoo li no? (Tsis cawm.) Vim li cas tsis cawm? Lawv puas muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab? (Tsis muaj.) Lawv yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg, ua raws li noob neej tej kev ntshaw thiab coj raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab lawv ua los tawm tsam Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg ntiaj teb txoj kev cawm dim. Qhov kawg uas lawv tau txais ces yog ib qho uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub; tej zaum Nws yuav cawm tsis tau cov tib neeg no, vim tej zaum lawv yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab, lawv twb tau raug Ntxwgnyoog txhom tau lawm—lawv nyob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes tag nrho lawm. Nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg, qhov koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg lub xyoo lawm ntawd puas tseem ceeb rau qhov seb Nws puas qhuas koj los sis tsis qhuas? Tej kab ke thiab tej kev cai tswj uas koj ua raws puas tseeb ceeb? Vajtswv puas saib rau tib neeg txoj kev xyaum ua? Nws puas saib seb muaj tib neeg coob npaum li cas? Nws twb tau xaiv ib feem ntawm tib neeg ntiaj teb lawm; Nws ntsuas li cas tias seb puas tsim nyog cawm lawv los sis tsis tsim nyog? Nws txiav txim siab raws li cov kev uas cov tib neeg no taug. … Txawm hais tias koj twb tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia lawm los sis koj twb tau nkag siab ntau qhov tseeb lawm los xij, yog tias, thaum kawg, koj tseem raws noob neej thiab Ntxwgnyoog qab, thiab thaum kawg, yog tias koj tseem tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev thiab tsis ntshai Nws thiab tsis zam kev phem, ces cov tib neeg zoo li no Vajtswv yuav ntxub thiab tsis lees paub li. Hais txog txhua qhov kev tshwm sim, cov tib neeg uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub zoo li no tuaj yeem tham lus ntau heev txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab tej zaum kuj nkag siab txog ntau qhov tseeb thiab, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm pe hawm Vajtswv; lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab yeej tsis muaj peev xwm zwm rau Nws kom tag nrho li. Raws li Vajtswv pom mas, Nws pom lawv li yog ib feem ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg, li tsuas yog ib pab pawg ntawm noob neej xwb—li yog ib pab laib ntawm noob neej xwb—thiab li yog ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob xwb. Muab hais ua ke kiag ces lawv yog Ntxwgnyoog cov laib xwb, thiab cov tib neeg no mas Vajtswv ntxub heev li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Hwm Vajtswv Xwb Mas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Mus Tau Kev Cawm Dim

Qhov Dhau Los: 1. Niaj hnub no, ntau tus tib neeg hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xav hais tias tsis muaj txoj kev kaj nyob rau hauv cov xib fwb tej lus qhuab qhia li lawm. Lawv pom cov ntseeg txoj kev ntseeg poob qis heev, thiab tib neeg tsuas tham txog tej kev txaus siab ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab ua raws li cov neeg feem coob ntawm lub ntiaj teb xwb, thiab ib txhia haj tseem ua lag luam nyob rau hauv cov pawg ntseeg thiab. Lawv txhawj tsam tias lawv pawg ntseeg yog ib pawg ntseeg cuav, thiab lawv yuav raug tus Tswv muab tso tseg thaum Nws rov qab los. Tiam sis kuj muaj cov uas ntseeg hais tias lawv cov pawg ntseeg tsis tuaj yeem yog cov pawg ntseeg cuav vim lawv muaj tej kev sib tw Vajluskub ua lub neej, Kev Noj Yexus Rooj Mov Uas Dawb Huv, thiab tej kev ua koob tsheej txog ntau yam kev cai ntseeg uas zoo li no. Yog li ntawd peb yuav tsum txheeb xyuas cov pawg ntseeg cuav li cas?

Ntxiv Mus: 1. Cov lus hais tseg txog yav tom ntej hauv phau Vajluskub uas hais txog qhov tus Tswv rov qab los ntawd tam sim no twb tiav lawm, thiab tej zaum tus Tswv twb nyob ntawm no lawm. Peb pom hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom tab meeg ua tim khawv rau saum huab cua hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los ntag, thiab ntau tus tib neeg ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab txhua pab ntseeg uas ntseeg tus Tswv tiag tiag thiab ntshaw Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tig rov qab los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Peb tsuas yog xav paub tias seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv los sis tsis yog xwb.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No