1. Niaj hnub no, ntau tus tib neeg hauv lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xav hais tias tsis muaj txoj kev kaj nyob rau hauv cov xib fwb tej lus qhuab qhia li lawm. Lawv pom cov ntseeg txoj kev ntseeg poob qis heev, thiab tib neeg tsuas tham txog tej kev txaus siab ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab ua raws li cov neeg feem coob ntawm lub ntiaj teb xwb, thiab ib txhia haj tseem ua lag luam nyob rau hauv cov pawg ntseeg thiab. Lawv txhawj tsam tias lawv pawg ntseeg yog ib pawg ntseeg cuav, thiab lawv yuav raug tus Tswv muab tso tseg thaum Nws rov qab los. Tiam sis kuj muaj cov uas ntseeg hais tias lawv cov pawg ntseeg tsis tuaj yeem yog cov pawg ntseeg cuav vim lawv muaj tej kev sib tw Vajluskub ua lub neej, Kev Noj Yexus Rooj Mov Uas Dawb Huv, thiab tej kev ua koob tsheej txog ntau yam kev cai ntseeg uas zoo li no. Yog li ntawd peb yuav tsum txheeb xyuas cov pawg ntseeg cuav li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab Yexus nkag mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, thiab ntiab tawm tag nrho lawv cov uas muag thiab yuav khoom hauv lub tuam tsev, thiab rhuav tag nrho tej rooj ntawm cov neeg pauv nyiaj, thiab tej chaw zaum ntawm lawv cov uas muag nquab, Thiab hais rau lawv tias, Nws yeej tau sau tseg lawm tias, Kuv lub tsev yuav muab hu ua lub tsev thov Vajtswv; tab sis nej tau muab ua ib lub chaw nkaum rau cov tub sab” (Mathai 21:12–13).

“Thiab cia li sau mus rau tus tub txib qaum ntuj uas nyob hauv pawg ntseeg Laodixias hais tias; tus uas hu ua Amees, tus ncaj ncees thiab tus ua tim khawv tseeb, tus pib ntawm txhua yam uas Vajtswv tsim tau hais tej no hais tias; Kuv paub koj tej hauj lwm, uas koj tsis txias tsis kub: Kuv xav kom yog koj txias ces txias kiag los sis yog kub ces kub kiag. Yog li ntawd vim koj sov sem so xwb, thiab tsis txias tsis kub li, Kuv thiaj li yuav muab koj nti tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj mus. Vim koj hais tias, kuv nplua nuj, thiab muaj ntau yam khoom siv ntau tuaj lawm, thiab tsis cheem tsum ib yam dab tsi li; thiab koj twb tsis paub tias koj txom nyem heev, thiab nyuaj siab, thiab pluag, thiab liab qab ploog xwb” (Qhia Tshwm 3:14–17).

“Thiab Nws quaj ua lub suab nrov heev, hais tias, lub tuam ceeb nroog Npanpiloos uas loj vau lawm, vau lawm lau, thiab tau dhau los ua ib qho chaw rau cov dab phem nyob, thiab txhua tus ntsujplig phem nkaum, thiab ua ib lub tawb rau txhua tus noog uas tsis dawb huv thiab ntxim ntxub nyob. Vim rau qhov ib tsoom teb chaws twb tau haus cov cawv txiv hmab uas yog txoj kev npau taws ntawm tus poj niam ntawd txoj kev ua nkauj ua nraug lawm, thiab tej vajntxwv hauv ntiaj teb twb tau nrog nws ua nkauj ua nraug lawm, thiab tej tub lag tub luam hauv lub ntiaj teb nplua nuj los ntawm nws tej khoom noj qab zib uas muaj nplua mias” (Qhia Tshwm 18:2–3).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsujplig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsujplig Li Ib Txwm Muaj

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsujplig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Tes dej num uas ncaim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais lawm ces yog tes dej num ntawm sab nqaij tawv, thiab yog cov kev xav phem, thiab nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog rau cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam li, thiab txawm hais tias lawv ua dej num rau Vajtswv los xij, lawv ua dej num raws li lawv txoj kev xav thiab cov kev xav phem, thiab tsis muaj peev xwm ua dej num tau raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov tib neeg uas tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam tsis tuaj yeem ua dej num tau rau Vajtswv. Vajtswv xav tau tes dej num uas ua haum raws li Nws lub siab xwb; Nws tsis xav tau tes dej num uas yog ntawm cov kev xav phem thiab sab nqaij tawv. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ces lawv ua neej nyob nrog cov kev xav phem. Tes dej num ntawm cov tib neeg zoo li no cuam tshuam thiab thab plaub, thiab tes dej num zoo li no tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw tsis muaj peev xwm ua tau dej num rau Vajtswv; cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw feem ntau yeej tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ua tau haum nrog Vajtswv. “Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm” txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raws li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag. Cov tib neeg uas raug tshem tawm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm yog cov neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, thiab tawm tsam txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Tias cov tib neeg uas zoo li no tawm tsam Vajtswv vim hais tias Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab lawm, thiab vim tias Vajtswv tus yam ntxwv tsis zoo ib yam li lawv cov kev xav phem—vim qhov ntawm no, lawv thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv, uas ua rau Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis lees txais yuav lawv. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab tsis yog ib qho yooj yim, tiam sis yog tias tib neeg muaj lub siab xav ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm thiab nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, ces lawv yuav muaj lub sij hawm pom Vajtswv, thiab yuav muaj lub sij hawm tau txais txoj kev pab coj tshiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tsis tuaj yeem tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia los sis Vajtswv txoj kev pab. Yog li, txawm hais tias tib neeg yuav tau txais Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis tau los yog nyob ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, nws nyob ntawm lawv txoj kev caum, thiab nws nyob ntawm lawv cov kev npaj siab xwb.

Txhua tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais niaj hnub no yog cov tau txais koob hmoov. Nws tsis tseem ceeb tias lawv txeev zoo li cas yav dhau los, los sis Vajntsujplig Dawb Huv txeev ua hauj lwm li cas rau lawv yav dhau los—cov neeg uas tau txais txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem ua raws li txoj hauj lwm tshiab hnub no raug tshem tawm mus lawm. Vajtswv xav tau cov uas muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev kaj tshiab, thiab Nws xav tau cov neeg uas lees txais yuav thiab paub txog Nws txoj hauj lwm tshiab. Vim li cas nws thiaj li hais tias koj yuav tsum yog tus nkauj xwb dawb huv? Ib tug nkauj xwb dawb huv muaj peev xwm nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab to taub txog tej yam tshiab, thiab ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm muab cov kev xav phem qub tso tseg, thiab mloog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab hnub no. Pab pawg neeg no, uas tau lees txais yuav txoj hauj lwm tshiab tshaj plaws ntawm hnub no, yog cov tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawv tiam lawm, thiab yog cov tib neeg uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Nej hnov Vajtswv lub suab ncaj qha, thiab pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab yog li ntawd, thoob plaws lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab thoob plaws txhua txhua tiam, tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li. Txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm, vim yog Vajtswv txoj kev npaj tseg cia ua ntej thiab kev xaiv, thiab vim yog Vajtswv txoj kev hlub xwb; yog tias Vajtswv tsis hais lus thiab hais Nws cov lus, koj tus yam ntxwv puas yuav zoo li niaj hnub no? Yog li, thov kom Vajtswv tau yeeb koob thiab raug qhuas, rau qhov txhua yam no yog vim tias Vajtswv tsa nej sawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Nyob rau txoj kev ntawm tib neeg qhov kev to taub, lub neej ces yeej txaus dhuav kawg nkaus li, muaj tej nyuag ub nyuag no uas ntxim dhuav neeg kawg ntawm lub neej sab ntsujplig, xws li kev thov Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus, los sis kev koom txoos sib ntsib, thiab ces tib neeg thiaj pheej hnov zoo li kev ntseeg Vajtswv mas yeej tsis muaj kev xyiv fab loj dab tsi li. Tej kab lig kev cai sab kev ntseeg mas yeej ib txwm ua raws li lub hauv paus keeb cag ntawm noob neej tus moj yam thaum xub thawj, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Txawm hais tias muaj tej zaum mas tib neeg yeej tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig, los lawv txoj kev xav, tus moj yam, txoj kev ua neej thiab tej xeeb ceem thaum xub thawj yeej tseem cog tob nyob rau sab hauv, ces lawv tus yeeb yam thiaj li tsis hloov li. Tej kev ua uas tshaj ntuj tsim uas tib neeg ua ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws, tab sis muaj neeg coob heev yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg li, xav hais tias ntshe tej kev ua uas tshaj ntuj tsim no yog tej yam uas Vajtswv yeej tso cai, thiab txawm yog niaj hnub no kiag los yeej tseem tso tsis tau tej ntawd tseg tag nrho li. Tej yam li tej kev npaj uas cov hluas npaj rau kev noj haus ntawm tshoob kos thiab tsoos tsho nkauj nyab; nyiaj khoom plig phij cuam, rooj noj haus, thiab tej yam zoo li no rau tej cib fim xyiv fab uas muab coj los ua kev zoo siab; tej lus qhia txog tej kab ke txheej thaum ub uas muab qhia rau ib txheej dhau ib txheej ib tis dhau ib tis los; tag nrho tej kab lig kev cai tshaj ntuj tsim rau tej niag neeg tuag uas tsis muaj qab hau thiab lawv tej kab ke pam tuag: tej no mas Vajtswv tseem haj yam ntxub tshaj. Txawm yog hnub pe hawm kiag (suav tag nrho hnub Xanpatau, uas cov nyob rau sab kev ntseeg yeej yoog raws) los Nws yeej ntxub tib si; thiab tej kev sib raug zoo rau fab meem xeeb coj thiab tib neeg tej niag kev sib tham pem mus los ntawd los puav leej yog tej uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees tib si. Txawm yog kiag lub Koob Tsheej Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Hnub Yug Tswv Yexus, uas sawv daws yeej paub, los yeej tsis tau kev tso cai los ntawm Vajtswv li, tej nyuag khoom ua si thiab khoom teeb kom zoo nkauj rau tej koob tsheej caij so xws li paj huam, kej hlawv ua si, teeb taws, Tswv Yexus Rooj Mov, khoom plig rau Hnub Yug Tswv Yexus thiab lwm yam koob tsheej rau Hnub Yug Tswv Yexus—tej no tsis yog tej mlom nyob rau hauv tib neeg lub siab lod? Kev sib faib ncuav rau hnub Xanpatau, cawv, thiab tej ntaub pua chaw los tseem haj yam yog tej niag mlom ntag. Tag nrho tej koob tsheej hnub so uas ib txwm muaj thiab nrov npe nyob rau Suav Teb, xws li Koob Tsheej Hnub Tsa Tsov Ntxhuav Tob Hau, Koob Tsheej Nquam Nkoj Zaj, Koob Tsheej Nruab Nrab ntawm Caij Nplooj Ntoos Zeeg, Koob Tsheej Lanpa, thiab Hnub Xyoo Tshiab, thiab tej koob ntseej sab kev ntseeg, xws li Hnub Yexus Sawv Rov Los, Hnub Ua Kev Cai Raus Dej, thiab Hnub Yug Tswv Yexus, tag nrho tej koob tsheej tsis muaj qab hau no mas raug npaj thiab muab cob rau ib tiam zuj zus puag thaum ub los txog niaj hnub no los ntawm coob tus neeg. Nws yog noob neej tej kev muaj tswv yim xav thiab tej kev xav uas ntse heev uas tau cia lawv muab cob rau ib tiam zuj zus los txog niaj hnub no. Zoo nkaus li lawv mas yeej tsis muaj tej yam tsis zoo hlo li, tab sis qhov tseeb ces yog tej kev ntxias dag uas Ntxwgnyoog ua rau noob neej xwb. Yog ib qho chaw twg yim muaj Ntxwgnyoog nyob puv nkaus, thiab yog qhov chaw ntawd yim poob qab thiab tig rov qab, ces lawv yim tuav lawv tej kab lig kev cai txwv feej khov xwb. Tej yam no muab neeg khi ruaj ruaj tseg, tsis pub muaj ib qho chaw nti li. Muaj ntau lub koob tsheej rau sab kev ntseeg uas zoo li kuj muaj chaw pib yam muaj qib muaj duas ntau thiab tsim ib tug choj taug mus rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab, tab sis qhov tiag ces tej ntawd yog txoj hlua ntsia tsis pom uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg thiab txwv lawv kom tsis txhob los paub Vajtswv xwb—tej ntawd puav leej yog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag nkaus xwb. Qhov tseeb, thaum ib theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, Nws twb rhuav tshem tag tej cuab yeej thiab tej qauv rau lub sij hawm ntawd lawm, yam tsis tseg ib txog lw hlo li. Txawm li cas los xij, “cov mob siab ntseeg” tseem teev hawm tej khoom uas kov tau thiab ntsia pom ntawd; nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv muab tej Vajtswv muaj ntawd tso kiag rau puag tom qab ntawm lawv lub siab, tsis kawm txog nws ntxiv li lawm, zoo nkaus li muaj kev hlub puv npo rau Vajtswv thaum uas qhov tiag ces lawv twb muab Nws thawb ntiag tawm hauv lub tsev mus ntev lawm thiab muab Ntxwgnyoog coj los tso kiag rau saum lub thaj teev hawm. Yexus daim duab, tus Ntoo Khaub Lig, Maivliag, Yexus qhov Kev Cai Raus Dej thiab Pluas Hmo Kawg—tib neeg hawm tej no cuag li tus Tswv ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, quaj qw tawm tag ua ntu zus ib zaug tag los ib zaug tuaj li “Tus Tswv, leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej.” Tag nrho qhov no tsis yog ib qho kev tso dag xwb lod? Los txog niaj hnub no, muaj ntau yam lus hais thiab kev coj kev ua uas tau muab qhia ib txheej dhau ib txheej ntawm noob neej los ces yog tej uas Vajtswv ntxub; lawv tav kev loj kawg kiag rau txoj kev mus lawm tom ntej rau Vajtswv thiab, dhau qhov ntawd, tsim teeb meem loj rau noob neej qhov kev to taub. …

Txoj kev zoo tshaj uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ces yog kho tej qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab uas tau raug lom tob kawg nkaus li, cia tib neeg pib hloov lawv txoj kev xav thiab kev coj ncaj ncees. Ua ntej tshaj plaws, tib neeg yuav tsum pom kom meej meej hais tias tej kab lig kev cai sab kev ntseeg, tej yam kev ua sab kev ntseeg, tej xyoo thiab hli, thiab tej koob tsheej ces yog tej uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Lawv yuav tsum nti kom dim ntawm tej voj hluas khi ntawm tej kev xav sab txwv feej thiab rhuav tshem kom tu noob nrho txhua txhua txoj lw ntawm lawv tus cwj pwm nyiam tej yam tshaj ntuj tsim uas cog tob heev ntawd. Tag nrho tej no ces suav nyob rau hauv noob neej txoj kev to taub tib si. Nej yuav tsum to taub hais tias vim li cas Vajtswv thiaj li coj noob neej tawm hauv lub ntiaj teb uas tsis muaj kev ntseeg mus, thiab vim li cas ntxiv es Nws thiaj li coj noob neej tawm ntawm tej kev cai thiab kev cai tswj fwm mus. Qhov no yog lub rooj vag uas nej yuav nkag mus, thiab txawm hais tias tej yam no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej tej kev ntsib kev pom sab ntsujplig, los lawv yog tej yam tav kev loj kawg nkaus uas thaiv kiag nej txoj kev to taub, thaiv kiag tsis pub nej paub Vajtswv. Lawv ua ib lub vas uas mag tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (3)

Qhov Dhau Los: 3. Qhov peb ntseeg hais tias tus Tswv Yexus tes dej num yog txoj kev tseeb mas yog vim tus Tswv Yexus tuaj yeem txhiv peb thiab zam peb tej kev txhaum. Yog li ntawd nej yuav muab dab tsi coj los ua pov thawj txhawb koj cov lus tim khawv uas hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb?

Ntxiv Mus: 2. Ntau pab ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tam sim no tshwm los ua raws li txoj kab ke ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm, tiam sis cov xib fwb tsuas tsom ntsoov rau txoj kev qhuab qhia cov lus thiab tej kab lus los ntawm phau Vajluskub xwb thiab tsis muaj tej kev tshawb xav txog kev ntseeg ntuj, thiab txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo ntawm Vajntsujplig Dawb Huv hlo li. Tsis muaj kev pab cuam rau cov ntseeg lub neej txoj sia hlo li. Lawv twb ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm tiam sis tsis paub ib yam dab tsi txog qhov tseeb thiab tsis muaj peev xwm muab tus Tswv cov lus coj los xyaum ua raws li. Lawv txoj kev ntseeg tus Tswv tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog ib txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb. Kuv tsis to taub tias xyov yog vim li cas cov pawg ntseeg niaj hnub no tau dhau los ua txoj kev lig kev cai ntseeg lawm.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No