2. Raws li peb to taub mas, ntau tus kws tshaj lij ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thoob ntiaj teb thiab cov kws tshaj lij tau lees paub tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib pawg ntseeg ntawm Cov Ntseeg Vajtswv uas tshwm sim los. Qhov sib txawv ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Kev Ntseeg Vajtswv txoj kab ke yog dab tsi?

Lus Teb:

Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tau tshwm sim los tom qab tus Tswv Yexus uas yug los ua neeg txoj hauj lwm kev txhiv dim; nws yog ib pawg ntseeg Vajtswv uas hais txog rau Tiam Hmoov Hlub. Nyob rau hauv tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg twb los lawm, qhov coj ib qho xaus los rau Tiam Hmoov Hlub thiab coj mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab, nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwj kev txhiv dim, Nws tab tom nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim pib los ntawm Vajtswv lub tsev. Nyob rau hauv txhua pawg ntseeg Vajtswv, muaj ntau tus uas nyiam qhov tseeb thiab xav kom tus Tswv tus duab tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau los mloog Vajtswv lub suab. Lawv tau rais los ntseeg siab tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus qhov rov los, thiab txhua tus tau los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tau raws tus Me Nyuam Yaj cov hneev taws–los ntawm qhov thiaj li muaj Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Yog li ntawd, Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Txoj Kev Ntseeg Vajtswv ob qho no thiaj li muaj Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, tab sis thaum Txoj Kev Ntseeg Vajtswv yog ib txoj kev tsim khoom ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub xwb, ces Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li mam muaj nyob rau thaum Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv rau hauv tiam kawg los ua txoj hauj lwm kev txiav txim; nws yog ib pawg ntseeg Vajtswv ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho ob pawg ntseeg no tau tshwm sim los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua cev nqaij daim tawv los tshwm sim thiab ua txoj hauj lwm, tsuas yog nyob rau tiam txawv lawm xwb. Txoj Kev Ntseeg Vajtswv yog ib pawg ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub, hos Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib pawg ntseeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, ib qho uas raug coj ke thiab raug saib xyuas los ntawm Vajtswv tus kheej txoj hauj lwm thiab cov lus hais nyob rau niaj hnub no. Hais txog ib sab ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv, tau plam tus Vajtsujplig txoj hauj lwm lawm vim yog nws pheej tsis tsuj raws Vajtswv cov hneev taws, thiab nws tawm tsam thiab nias qees Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg; nws yog ib pawg ntseeg uas raug Vajtswv rau txim thiab tso pov tseg lawm, thiab yog li Vajtswv thiaj li tsis lees Txoj Kev Ntseeg Vajtswv ua Vajtswv tug lawm, tab sis yog ib qho uas tawm tsam thiab nias qees Vajtswv lawm xwb. Ces thiaj li tsis muaj qhov sib piv nyob rau ntawm ob qho no lawm. Tus Tswv Yexus Khetos tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej tau ob txhiab xyoo dhau los lawm. Nws tsis nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Txawm tias cov neeg ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv ntseeg tus Tswv Yexus lub npe los xij, lawv yeej tsis tau ntsib Nws dua li, txhob tias lawv yuav raug Nws saib xyuas los sis ywg dej li, los sis lawv yeej tsis rau siab rau kev xyaum ua los sis kev ntsib kev pom tus Tswv cov lus li. Lawv tsis paub txog tus Tswv Yexus hlo li, los sis, tshaj qhov ntawd, lawv tsis paub txog Nws tus Ntsujplig li. Thiab yog li pawg ntseeg Vajtswv tsuas yog cov ntseeg tus Vajtswv uas tsis tseeb thiab tsis muaj tiag xwb, tsis yog tus Khetos uas yug los ua neeg ntawm tiam kawg. Pawg ntseeg zoo li ntawd thiaj li tsis yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tiag; nws raug txo nqis mus ua ib pab pawg ntawm txoj kev ntseeg uas tsis txawv ntawm txoj kev Huajsav thiab txoj kev Taum, thiab nws tsis yog ib pawg ntseeg ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, Txoj Kev Ntseeg Vajtswv qhov xav kom tus Tswv rov los thiab raug qaws mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej mas tsuas yog ib txoj kev npau suav xwb. Cov nyob hauv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog cov nkauj xwb ntse uas raug tsa los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag; txawm li cas los xij, cov neeg feem ntau, tsis lees txais Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg, lawv tsuas tham raws li cov ntawv thiab cov lus qhuab qhia los ntawm phau Vajluskub, thiab tuav rawv cov cai thiab txoj kab ke hauv txoj kev ntseeg xwb. Lawv tsis muaj peev xwm caum kom cuag tus Vajtsujplig txoj hauj lwm tam sim no, thiab ho tseem ua raws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj kav phem siv tag nrho lawv lub peev xwm los nias thiab tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Cov neeg no yog cov nkauj xwb ruam, thiab lawv twb raug Vajtswv ntxub, tso pov tseg thiab tshem tawm lawm; Vajtswv tsis lees paub txog lawv lawm, lawv tsuas yog tau lub npe tias yog “Tus Ntseeg Vajtswv” lawm xwb, thiab lawv tsis muaj lub ntsiab tseeb ntawm Txoj Kev Ntseeg Vajtswv lawm, qhov uas lawv muaj los ntev ces tsuas yog lub npe nkaus lawm xwb.

Thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab pib los ua txoj hauj lwm xwb, ces Vajtswv twb thim txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thoob plaws lub ntiaj teb los tsom ntsoov rau ib pawg neeg ntawm cov uas lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm. Kev thov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, cov Ntseeg Vajtswv ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajtsujplig lawm, lawv tau txais Vajtswv txoj npaj tiav log ntawm lub neej lawm, lawv xyaum ua thiab ntsib pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, lawv ntsib pom txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, lawv muaj kev to taub txog qhov tseeb tuaj, lawv txoj kev qias vuab tsuab tab tom raug yaug kom dawb huv, lawv tej moj yam tab tom raug hloov, thiab lawv tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim, rais los ua pab pawg ntawm cov muaj yeej uas raug tsim zoo tiav log los ntawm Vajtswv ua ntej muaj tej kev puas tsuaj lawm. Txawm li cas los xij, hauv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv, tsuas muaj tsawg tus neeg thiaj li yog cov nkauj xwb ntse uas tau hnov Vajtswv lub suab, tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab zaum rau ntawm tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob xwb. Feem ntau cov neeg hauv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv tsis yog tsuas ua tsis tiav qhov raws cov hneev taws ntawm Vajtswv txoj hauj lwm xwb, tab sis tseem ua raws cov tawm tsam Khetos lub zog phem hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb qhov tawm tsawm thiab qias qee Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm thiab. Lawv tau plam los ntev lawm vim yog plam tus Vajtsujplig txoj hauj lwm lawm, lawv raug Vajtswv ntxub thiab raug tso pov tseg lawm thiab tau poob ntag mus rau txoj kev puas tsuaj, txoj kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv.

Qhov Dhau Los: 1. Cov lus hais tseg txog yav tom ntej hauv phau Vajluskub uas hais txog qhov tus Tswv rov qab los ntawd tam sim no twb tiav lawm, thiab tej zaum tus Tswv twb nyob ntawm no lawm. Peb pom hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom tab meeg ua tim khawv rau saum huab cua hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los ntag, thiab ntau tus tib neeg ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab txhua pab ntseeg uas ntseeg tus Tswv tiag tiag thiab ntshaw Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tig rov qab los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Peb tsuas yog xav paub tias seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv los sis tsis yog xwb.

Ntxiv Mus: 1. Ua ntej tus Tswv Yexus los txog mas, feem ntau yog cov Falixais piav qhia Vajluskub nyob rau hauv tej tsev sab laj thiab thov Vajtswv nyob rau ntawm tib neeg lub xub ntiag. Saib zoo li lawv coj nruj heev, thiab, raws li tib neeg pom mas, nws zoo li lawv tsis tau ua ib yam dab tsi uas txhaum Vajluskub li. Yog li vim li cas cov Falixais thiaj li raug tus Tswv Yexus foom tsis zoo? Lawv tawm tsam Vajtswv rau txoj kev twg, vim li cas lawv thiaj li ua rau Vajtswv npau taws?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No