1. Ua ntej tus Tswv Yexus los txog mas, feem ntau yog cov Falixais piav qhia Vajluskub nyob rau hauv tej tsev sab laj thiab thov Vajtswv nyob rau ntawm tib neeg lub xub ntiag. Saib zoo li lawv coj nruj heev, thiab, raws li tib neeg pom mas, nws zoo li lawv tsis tau ua ib yam dab tsi uas txhaum Vajluskub li. Yog li vim li cas cov Falixais thiaj li raug tus Tswv Yexus foom tsis zoo? Lawv tawm tsam Vajtswv rau txoj kev twg, vim li cas lawv thiaj li ua rau Vajtswv npau taws?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Vim li cas nej ho ua txhaum rau Vajtswv txoj kev cai los ntawm nej tej kab lig kev cai thiab? Vim Vajtswv tau nkaw lus lawm, hais tias, Hwm koj txiv thiab koj niam: thiab, Tus uas hais lus phem rau nws txiv los sis nws niam, ces cia nws raug txim tuag. Tab sis nej hais tias, Leej twg los xij uas hais rau nws txiv los sis nws niam tias, Nws yog ib qho khoom pub uas neb tau los ntawm kuv; Thiab tsis hwm nws txiv thiab nws niam, ces nws yuav dim. Yog li ntawd nej tau ua rau Vajtswv txoj kev cai tsis muaj qab hau los ntawm nej tej kab lig kev cai. Nej cov uas yog neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem, Yaxaya twb hais ua lus faj lem txog nej lawm, hais tias, Cov neeg no los ze Kuv nrog lawv lub qhov ncauj xwb, thiab hawm Kuv nrog lawv ob daim di ncauj xwb; tab sis lawv lub siab mas nyob deb ntawm Kuv. Tab sis lawv pe hawm Kuv yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi, muab tej kev cai coj los qhia ua tej lus nkaw rau tib neeg” (Mathai 15:3–9).

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si. Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej rhuav tshem cov poj ntsuam tej tsev, thiab ua txuj thov Vajtswv ntev ntev: yog li ntawd nej yuav raug cem loj tshaj.

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug.

“Muab kev puas tsuaj rau nej, nej cov neeg dig muag uas coj kev, uas hais tias, Leej twg los xij uas tuav lub tuam tsev cog lus twv, ces nws tsis muaj qab hau dab tsi; tab sis leej twg los xij uas tuav cov kub ntawm lub tuam tsev cog lus twv, ces nws yog ib tug neeg tiv nqi! Nej cov neeg ruam thiab dig muag: yam twg loj dua, cov kub, los sis lub tuam tsev uas ua rau cov kub ntawd dawb huv? Thiab, Leej twg los xij uas tuav lub thaj cog lus twv, ces nws tsis muaj qab hau dab tsi; tab sis leej twg los xij uas tuav qhov khoom pub saum lub thaj cog lus twv, ces yog nws ua txhaum lawm. Nej cov neeg ruam thiab dig muag: yam twg loj dua, qhov khoom pub, los sis lub thaj uas ua kom qhov khoom pub ntawd dawb huv? Yog li ntawd leej twg los xij uas tuav lub thaj cog lus twv, kuj yog tuav lub thaj, thiab tuav tag nrho cov khoom uas nyob saud. Thiab leej twg los xij uas tuav lub tuam tsev cog lus twv, kuj yog tuav lub tuam tsev, thiab tuav Nws uas nyob rau hauv. Thiab tus uas tuav lub ntuj ceeb tsheej cog lus twv, kuj yog tuav Vajtswv lub zwm txwv, thiab Nws uas zaum rau saud cog lus twv.

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem! Vim nej them ib feem kaum ntawm cov pum hub thiab xyab txob thiab qhiav daj, thiab tau hla kiag tej uas tseem ceeb dua ntawm txoj kev cai, kev txiav txim, kev hlub tshua, thiab kev ntseeg lawm: tej no nej tsim nyog ua, thiab tsis txhob tso ib qho tsis ua li. Nej cov neeg dig muag uas coj kev, uas tshwj kiag ib niag yoov cia, tab sis ho nqos kiag ib tug niag ntxhuav lawm.

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv thiab cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem! Vim nej ntxuav sab nraum lub khob thiab lub phaj xwb, tab sis sab hauv mas muaj kev ua siab hlob thiab kev ntshaw puv nkaus. Nej cov neeg Falixai uas dig muag, ua ntej tshaj xub ntxuav sab hauv lub khob thiab lub phaj tso, ces sab nraum lub khob thiab lub phaj kuj yuav huv tib si lawm.

“Tab sis muab kev puas tsuaj rau nej lau, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg dag! Vim nej zoo li lub qhov zeb faus tuag xim dawb, uas sab nraud mas zoo li zoo nkauj heev li, tab sis sab hauv mas muaj tej neeg tuag tej pob txha puv nkaus xwb, thiab tej yam tsis huv tag nrho. Txawm hais tias sab nraud mas zoo li nej yeej ncaj ncees rau tib neeg, tab sis sab hauv mas nej muaj kev txawj dag thiab kev phem puv nkaus xwb.

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem! Vim nej tsim tej ntxa rau cov xib fwb cev lus, thiab tsim kho cov lag zeb rooj ntxas rau cov neeg ncaj ncees kom zoo, Thiab hais tias, Yog tias peb nyob rau tiam ntawm peb tej poj koob yawm txwv nyob, mas peb yuav tsis nrog lawv koom tua cov xib fwb cev lus ntawd li. Vim li cas nej ho ua tim khawv rau nej tus kheej, tias nej yog cov me nyuam ntawm lawv cov uas tua cov xib fwb cev lus ntawd. Yog li ces nej cia li mus ua kom nej tej poj koob yam txwv tej kev phem ntawd puv nkaus. Nej uas yog cov niag nab, nej uas yog tiam ntawm cov niag nab muaj taug, nej yuav khiav dim txoj kev rau txim ntawm ntuj tawg tau li cas? Vim li cas, saib mas, Kuv txib cov xib fwb cev lus, cov neeg txawj ntse, thiab cov kws sau ntawv tuaj rau nej: thiab nej muab ib txhia tua thiab muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; thiab nej muab ib txhia nplawm rau hauv nej tej tsev pe hawm, thiab muab lawv tsim txom ib lub zos mus rau ib lub zos: Tias cov ntsav ntawm tag nrho cov neeg ncaj ncees uas tau nrog rau hauv lub ntiaj teb lawm, pib txij ntawm Anpee uas yog neeg ncaj ncees cov ntshav mus rau cov ntshav ntawm Xakhaliya uas yog Npalakhiya tus tub, tus uas nej muab tua rau ntawm lub tuam tsev thiab lub thaj kis nruab nrab ntawd yuav los rau saum nej. Kuv hais tseeb rau nej tias, tag nrho tej no yuav los rau tiam no” (Mathai 23:13–36).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixais thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseeb ntawm cov Falixais? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav qhov tseeb ntawm lub neej. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixais nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixais cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixais uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv lub tseem ntsiab yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Vajluskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

Cov Falixais Qhov Kev Txiav Txim rau Yexus

Mk 3:21–22 Thiab thaum Nws cov phooj ywg hnov txog nws, lawv tawm mus saib Nws: vim lawv hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. Thiab cov kws sau ntawv uas nqis pem Yeluxalees los hais tias, Nws raug dab Npe-eexenpu lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb.

Yexus Qhov Kev Yws rau cov Falixais

Mth 12:31–32 Vim li cas Kuv thiaj hais rau nej, Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li. Thiab leej twg los xij uas hais ib lo lus tawm tsam Neeg Leej Tub, nws yuav zam tau rau nws: tab sis leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.

…………

Hauv phau Vajluskub, cov Falixais qhov kev ntaus nqi ntawm Yexus Tus Kheej thiab tej yam uas Nws tau ua yog: “… lawv tau hais tias, Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab. … Nws raug dab Npe-eexenpu lawm, thiab Nws siv tus thawj dab los ntiab cov dab tawm xwb” (Mk 3:21–22). Cov kws sau ntawv qhov thiab cov Falixais qhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus tsis yog lawv xyaum los ntawm lwm tus cov lus, thiab tsis yog kev kwv yees yam tsis muaj qab hau—nws yog cov lus xaus uas lawv tau kos txog tus Tswv Yexus los ntawm yam uas lawv tau pom thiab tau hnov ntawm Nws tej kev ua xwb. Txawm tias lawv cov lus xaus raug tsim los kom pom meej rau hauv lub npe ntawm kev ncaj ncees thiab tshwm los rau tib neeg pom tias nws raug tshuaj xyuas tau zoo lawm, qhov kev khav theeb uas lawv tau txiav txim rau tus Tswv Yexus yeej yog qhov lawv yuav ua kom tau nyuaj. Txoj kev vwm ntawm lawv qhov ntxub rau tus Tswv Yexus raug qhia tshwm txog lawv tus kheej tej kev xav muab hlob lim liam thiab lawv txoj kev ua phem qias vuab tsuab, nrog rau lawv tus yeeb yam kev xav phem uas lawv tau tawm tsam Vajtswv. Tag nrho tej yam uas lawv tau hais rau hauv lawv qhov kev txiav txim ntawm tus Tswv Yexus raug tsav los ntawm lawv tej kev xav muab hlob lim hiam, kev xam khib, thiab tus yeeb yam ntxim ntxub thiab phem ntawm lawv txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv thiab qhov tseeb. Lawv tsis ntsuam xyuas lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus tej kev ua, los sis lawv tsis ntsuam xyuas lub ntsiab tseem ceeb ntawm yam uas Nws tau hais los sis tau ua lawm. Feem ntau, qis qhov muag ua, hauv tus yam ntxwv thab plaub, thiab los ntawm qhov txob txwm ua phem, lawv tau tawm tsam thiab rhuav tshem yam uas Nws tau ua tiav lawm. Lawv tseem mus deb txog qhov lom txwm rhuav tshem Nws tus Ntsujplig, ntawd yog, tus Vajntsujplig uas yog Vajtswv tus Ntsujplig. Qhov no yog yam uas lawv txhais lub ntsiab thaum lawv hais tias, “Nws nyob ntawm Nws Tus Kheej ib sab,” “dab Npe-eexenpu,” thiab “tus thawj dab.” Ntawd hais tau tias, lawv hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yog tus thawj dab Npe-eexenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem. Lawv tau coj tus yeeb yam vwm rau tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg, uas tau hnav Nws Tus Kheej rau hauv cev nqaij daim tawv. Lawv tsis yog thuam Vajtswv tus Ntsujplig li tus thawj dab Npee-eexenpu thiab tus tub vajntxwv ntawm cov dab phem nkaus xwb, tab sis kuj tau rau txim rau Vajtswv tes dej num thiab tau rau txim thiab tau thuam tus Tswv Yexus Khetos tib si. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam thiab kev thuam Vajtswv yeej zoo raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tawm tsam thiab kev thuam uas Ntxwgnyoog thiab cov dab phem tau ua rau Vajtswv. Lawv tsis yog sawv cev rau cov tib neeg lwj liam nkaus xwb, tab sis lawv tseem yog Ntxwgnyoog cov pab pawg thiab. Lawv yog ib txoj kev siv rau Ntxwgnyoog rau hauv tib neeg ntiaj teb, thiab lawv yog Ntxwgnyoog cov neeg koom tuav tswv yim thiab cov qhev. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev thuam thiab lawv qhov tsis lees txais yuav tus Tswv Yexus Khetos yog lawv qhov sib kov nrog Vajtswv rau lub meej mom, lawv qhov tawm tsam nrog Vajtswv, thiab lawv qhov sim Vajtswv siab tsis paub kawg. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv txoj kev tawm tsam rau Vajtswv thiab lawv tus cwj pwm ntawm txoj kev ua yeeb ncuab rau Nws, nrog rau lawv tej lus thiab lawv tej kev xav, yeej tau thuam thiab chim siab ncaj qha rau Vajtswv tus Ntsujplig. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau txiav txim kom tsim nyog raws li yam uas lawv tau hais thiab tau ua, thiab Vajtswv thiaj tau txiav txim lawv qhov kev ua uas yog kev txhaum ntawm txoj kev thuam rau tus Vajntsujplig. Yuav zam txim tsis tau txoj kev txhaum no rau hauv ob lub ntiaj teb ntawm lub ntiaj teb no thiab lub ntiaj teb yuav los tom ntej, raws li tau tshwm sim rau hauv zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li,” thiab, “leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si.”

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Hauv teb chaws Yixayee, “Falixais” keev yog ib hom ntawm lub cim. Vim li cas tam sim no nws ho yog ib yam uas muab lo rau lawm xwb? Qhov no vim hais tias cov Falixais tau dhau los ua cov neeg sawv cev ntawm ib hom neeg lawm. Tej yeeb yam ntawm hom neeg no yog dab tsi? Lawv hu tej nkauj ua qauv, lawv txawj rau fab kev ua txuj, rau fab dai khoom rau ntawm lub cev kom zoo nkauj, rau fab zais lawv tus kheej qhov tseeb, thiab ua rau lawv muaj suab muaj npe tshaj, muaj kev dawb huv thiab muaj lub siab zoo tshaj, muaj kev ncaj ncees thiab muaj kev hwm tshaj. Vim li ntawd, lawv thiaj li tsis xyaum ua raws qhov tseeb ib qho me me kiag li. Lawv coj li cas xwb? Lawv nyeem tej nqe Vajluskub, lawv qhuab qhia, lawv qhia lwm tus kom ua zoo, tsis txhob ua phem, tsis txhob tawm tsam Vajtswv, thiab lawv coj zoo rau ntawm lwm tus xub ntiag, tiam sis, thaum lwm tus tig saib rau sab tom qab lawm, lawv nyiag tej khoom fij. Tswv Yexus tau hais tias lawv “tshwj kiag ib niag yoov cia, tab sis ho nqos kiag ib tug niag ntxhuav lawm.” Qhov no txhais tau tias tag nrho lawv tus cwj pwm ces saib zoo li zoo rau sab nraum nws daim tawv xwb—lawv hu tej nkauj ua qauv yam khav theeb ntxhias, lawv hais tej kev xav yam txaus hwm kawg, thiab lawv cov lus mas raug siab kawg, tiam sis mas lawv tej kev ua mas ntxhov quas niab xwb, yog tawm tsam Vajtswv tag nrho. Lawv tej cwj pwm thiab tej kev tshwm sim rau sab nraud mas puav leej yog kev ua txuj tag nrho xwb, puav leej coj tsis ncaj; hauv lawv lub siab, lawv tsis muaj ib qho kev nyiam qhov tseeb me me li, los sis rau tej yam xav zoo li. Lawv ntxub qhov tseeb, ntxub txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, thiab ntxub tej yam zoo. Lawv nyiam dab tsi? Lawv puas nyiam kev coj ncaj thiab kev ncaj ncees? (Tsis nyiam.) Koj muaj peev xwm qhia tau li cas tias lawv tsis nyiam tej yam no? (Tswv Yexus nthuav qhia txoj moo zoo txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, uas tsis yog lawv tsuas tsis kam lees txais nkaus xwb, tab sis kuj tau thuam thiab.) Yog tsis muaj lawv qhov kev thuam, koj puas muaj peev xwm qhia tau? Ua ntej Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm, qhov uas tau qhia rau koj tias lawv tsis nyiam kev coj ncaj thiab kev ncaj ncees yog dab tsi? Koj yuav tsis muaj peev xwm qhia tau, puas yog? Tag nrho lawv tus cwj pwm ces yog kev ua txuj xwb, thiab lawv siv qhov kev ua txuj no ntawm tus cwj pwm zoo mus dag ntxias lwm tus txog lawv qhov kev ntseeg siab. Qhov no tsis yog kev hais lus zoo tab sis siab phem thiab txawj dag lod? Cov neeg txawj dag zoo li no puas nyiam qhov tseeb mas? Lub hom phiaj zais ntshis ntawm lawv tus cwj pwm zoo no yog dab tsi? Ib feem ntawm lawv lub hom phiaj ces yog coj tsis ncaj rau lwm tus; hos lwm feem ces yog dag lwm tus, kom khov yeej lawv thiab kom lawv pe hawm, thiab, nyob rau thaum kawg, kom thiaj li tau txais phaj tshab. Lawv tej tswv yim yuav tsum ntse npaum li cas, es thiaj li dag ntxias tau ib qho loj npaum li no? Es cov tib neeg zoo li no puas nyiam kev coj ncaj thiab puas muaj kev ncaj ncees? Yeej tsis nyiam thiab tsis muaj li. Lawv nyiam lub meej mom, lawv nyiam lub suab npe thiab kev nplua nuj, thiab lawv xav kom tau txais phaj tshab xwb. Lawv tsis muab Vajtswv cov lus ntawm tej kev qhia rau tib neeg los xyaum ua raws hlo li. Lawv tsis ua neej raws li tej ntawd ib qho me me li; lawv tsuas dai khoom rau ntawm lub cev kom zoo nkauj thiab ua cuav los dag ntxias tib neeg kom kov kom yeej lawv, kom pab txhawb tsa lawv tus kheej lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Thaum tej no ruaj khov lawm, ces lawv siv tej ntawd los ua peev txheej thiab ua ib lub hauv paus ntawm qhov nyiaj khwv tau los. Qhov no tsis ntxim ntxub thiab lod? Muaj peev xwm pom tau rau hauv tag nrho lawv tej cwj pwm no tias nws yog lawv lub ntsiab tseeb uas tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv yeej tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws li. Tus yeeb yam uas lawv tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws ntawd yog dab tsi? Qhov no yog tus yeeb yam uas loj tshaj plaws: Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm thiab txhua yam Nws hais mas yeej yog lawm, txhua yam Nws hais mas yeej yog qhov tseeb lawm. Lawv saib tej ntawd zoo li cas? (Lawv tsis lees txais tej ntawd li.) Lawv tsis lees txais Tswv Yexus cov lus vim lawv ntseeg tias cov lus ntawd tsis yog lawm, los sis lawv tsis lees txais cov lus ntawd txawm yeej paub tias cov lus ntawd yeej yog lawm los xij? (Lawv tsis lees txais cov lus ntawd txawm yeej paub tias cov lus ntawd yeej yog lawm los xij.) Thiab dab tsi tuaj yeem ua tau qhov no? Lawv tsis nyiam qhov tseeb, thiab lawv ntxub tej yam zoo. Tag nrho tej uas tus Tswv Yexus hais mas yeej raug lawm, tsis muaj ib qho tsis raug li, thiab txawm tias lawv nrhiav tsis tau ib qho kev txhaum nyob hauv tus Tswv Yexus cov lus los siv tawm tsam Nws los xij, lawv thuam Nws, thiab tom qab ntawd lawv koom xav ua phem tias: “Muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kiag xwb. Yog Nws los sis yog peb kiag xwb.” Qhov ua li no, lawv thiaj li npaj lawv tus kheej tawm tsam Tswv Yexus. Txawm lawv tsis ntseeg tias Tswv Yexus yog tus Tswv los xij, Nws yog ib tug neeg zoo uas tsis tau ua txhaum tej kev cai li choj los sis tsis tau ua txhaum rau Yehauvas tej[a] kev cai li; vim li cas lawv thiaj li thuam Tswv Yexus? Vim li cas lawv thiaj li saib Tswv Yexus zoo li no? Tuaj yeem pom tau rau hauv cov neeg no tias lim hiam thiab siab phem npaum li cas—lawv mas phem tshaj plaws li! Lub niag ntsej muag phem uas cov Falixais nthuav tawm ntawd mas tsis txawv deb ntawm lawv qhov zais lub siab zoo. Muaj coob leej tsis muaj peev xwm paub tias lawv lub ntsej muag tiag yog hom twg thiab hom twg yog lub cuav, tiam sis Tswv Yexus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm tau nthuav tawm tej ntawd tag nrho lawm. Cov Falixais ua cuav rau lawv tus kheej tau zoo npaum li cas, nyob rau sab nraud lawv siab zoo npaum li cas—yog tej yam tseeb tsis raug nthuav tawm, ces tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom yam uas lawv yog.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj ob lo lus “Yehauvas tej.”


Qhov kev qhia tshwm tseem ceeb ntawm cov Falixais txoj kev ua ntsej muag ncaj siab nkaus yog dab tsi? Lawv tsuas yog nyeem phau Vajluskub xwb tiam sis tsis nrhiav qhov tseeb li. Thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav li; tiam sis, lawv kawm Vajtswv cov lus, lawv kawm yam Vajtswv hais thiab ua, thiab yog li thiaj li muab Nws cov lus tig los ua ib hom kev tshawb xav, los ua ib txoj kev qhuab qhia uas lawv qhia rau lwm tus xwb. Qhov no yog qhov kev nyeem Vajtswv cov lus. Yog li vim li cas lawv thiaj li ua li ntawd? Qhov lawv nyeem ntawd yog dab tsi? Raws li lawv pom mas, cov no tsis yog Vajtswv cov lus, cov no tsis yog Vajtswv tej kev nthuav tawm, haj yam tsis yog qhov tseeb, tiam sis tsuas yog ib txoj kev kawm qib siab xwb. Txoj kev kawm qib siab zoo li no, raws li lawv pom mas, yuav tsum muab coj mus rau lwm tus, yuav tsum muab tshaj tawm, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tshaj tawm Vajtswv txoj kev thiab txoj moo zoo. Qhov no yog qhov lawv hu ua “kev tshaj tawm,” thiab cov lus qhuab qhia uas lawv tshaj tawm yog kev kawm txog sab kev ntseeg.

… Cov Falixais saib kev kawm txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav uas lawv tau kawm tiav ua ib hom kev paub, li ib yam cuab yeej rau txoj kev teem txim tib neeg thiab kev ntsuas seb lawv puas yog los sis tsis yog. Lawv haj tseem siv qhov ntawd rau tus Tswv Yexus thiab—qhov ntawd yog qhov uas tus Tswv Yexus raug teem txim. Lawv txoj kev ntsuam xyuas txog tib neeg, thiab txoj kev lawv saib tib neeg, yeej tsis tau ua raws li cov tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb li, los sis seb yam cov tib neeg ntawd hais yog los sis tsis yog li, haj yam tsis ua raws li lub hauv paus los sis qhov pib ntawm cov tib neeg ntawd cov lus. Lawv tsuas yog teem txim thiab ntsuas tib neeg raws li cov lus tawv qhawv thiab tej kev qhuab qhia uas lawv tau kawm tiav lawm xwb. Yog li ntawd, tab txawm cov Falixais no paub lawm tias yam uas tus Tswv Yexus ua tsis yog ib txoj kev txhaum, thiab tsis txhaum txoj cai los xij, lawv yeej tseem teem txim rau Nws, vim hais tias yam tus Tswv Yexus tau hais zoo li tsis haum nrog rau txoj kev paub thiab txoj kev kawm qib siab uas lawv tau kawm tiav thiab txoj kev tshawb xav txog sab kev ntseeg uas lawv tau piav qhia. Thiab cov Falixais yeej tsis tso qhov lawv tuav cov lus thiab tej kab lus ntawd kom xoob li, lawv tuav rawv rau txoj kev paub no thiab yeej tsis tso qhov no tseg. Tib qho tshwm sim nyob rau thaum kawg yog dab tsi xwb? Lawv yuav tsis lees paub tias tus Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas yuav los, los sis tias muaj qhov tseeb nyob rau hauv yam tus Tswv Yexus tau hais lawm, haj yam tsis lees paub tias yam tus Tswv Yexus tau ua lawm yog ua raws li qhov tseeb. Lawv nrhiav qee yam kev hloov pauv uas tsis muaj pov thawj los teem txim rau tus Tswv Yexus—tiam sis qhov tseeb, nyob hauv lawv lub siab, lawv puas paub tias cov kev txhaum uas lawv teem txim rau Nws no yog lawm? Lawv paub kawg. Yog li vim li cas lawv thiaj li tseem teem txim rau Nws li no? (Lawv tsis xav ntseeg tias tus Vajtswv uas siab thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus hauv lawv lub siab tuaj yeem yog tus Tswv Yexus, tus yam ntxwv ntawm ib tug Neeg Leej Tub dog dig no.) Lawv tsis xav lees txais yuav qhov tseeb no. Thiab tus yeeb yam ntawm qhov lawv tsis kam lees txais yuav qhov no yog dab tsi? Tsis muaj qee yam uas lam ua txuj los sib cam nrog Vajtswv txog qhov no xwb lov? Qhov lawv hais mas yog qhov tias, “Vajtswv puas tuaj yeem ua tau li ntawd? Yog tias Vajtswv yug los ua neeg lawm, Nws yuav tsum yug los ntawm caj ces tseem ceeb. Dab tsi ntxiv thiab, Nws yuav tsum lees txais yuav cov xib fwb uas qhia Vajtswv txoj kev cai thiab cov Falixais cov lus qhia, kawm txoj kev paub no, thiab nyeem Vajluskub kom ntau. Tsuas yog tom qab Nws muaj txoj kev paub no lawm xwb Nws thiaj li tuaj yeem ris tau lub npe ntawm ‘kev yug los ua neeg’.” Lawv ntseeg hais tias, qhov ib, Koj tsis tsim nyog npaum li ntawd, yog li Koj tsis yog Vajtswv; qhov ob, yog tsis muaj txoj kev paub no Koj tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv; qhov peb, Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm nyob rau sab nraum lub tuam tsev—tam sim no Koj tsis nyob rau hauv lub tuam tsev, Koj pheej nrog cov neeg txhaum nyob ua ke xwb, yog li ntawd tes hauj lwm uas Koj ua dhau tus ciaj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Lub hauv paus ntawm lawv txoj kev teem txim los qhov twg los? Los ntawm phau Vajluskub los, los ntawm tib neeg lub siab los, thiab los ntawm txoj kev kawm txog sab kev ntseeg uas lawv tau txais los. Vim hais tias lawv muaj tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, thiab kev paub, lawv ntseeg tias qhov kev paub no yog qhov yog, yog qhov tseeb, yog lub hauv paus, thiab Vajtswv tsis lam cia li rhuav tshem tej no ib sim neej li. Lawv puas tau nrhiav qhov tseeb? Lawv tsis tau nrhiav. Yam uas lawv nrhiav yog lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom xwb, thiab lawv sim siv tej no los tshab txhais txog Vajtswv thiab txiav txim siab seb Nws puas yog los sis tsis yog. Qhov tshwm sim thaum kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Lawv teem txim rau Vajtswv tes hauj lwm thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Xya: Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)

Qhov Dhau Los: 2. Raws li peb to taub mas, ntau tus kws tshaj lij ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thoob ntiaj teb thiab cov kws tshaj lij tau lees paub tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib pawg ntseeg ntawm Cov Ntseeg Vajtswv uas tshwm sim los. Qhov sib txawv ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab Kev Ntseeg Vajtswv txoj kab ke yog dab tsi?

Ntxiv Mus: 2. Cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txhua tus puav leej paub phau Vajluskub zoo heev thiab pheej piav qhia phau Vajluskub ntawd rau lwm tus, hais kom tib neeg ua raws li phau Vajluskub. Qhov kev ua li ntawd, lawv yuav tsis loj hlob thiab ua tim khawv rau tus Tswv lod? Yog ua cas nej thiaj li hais tias lawv dag ntxias tib neeg, tias lawv yog cov Falixais uas ntsej muag ncaj siab nkhaus?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No