2. Cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txhua tus puav leej paub phau Vajluskub zoo heev thiab pheej piav qhia phau Vajluskub ntawd rau lwm tus, hais kom tib neeg ua raws li phau Vajluskub. Qhov kev ua li ntawd, lawv yuav tsis loj hlob thiab ua tim khawv rau tus Tswv lod? Yog ua cas nej thiaj li hais tias lawv dag ntxias tib neeg, tias lawv yog cov Falixais uas ntsej muag ncaj siab nkhaus?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.” Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod?

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li “muaj lub cev zoo khov kho,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas xav tias lawv tus kheej mas qis heev ntawd yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxwv” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj rau cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li! Tsis yooj yim rau tib neeg muab tau Vajtswv txoj dej num. Txawm yog siv tag nrho lub zog uas lawv muaj los xij, tib neeg tsuas muab tau ib qho me me ntawm txoj dej num xwb, thaum kawg cia rau lawv raug kho kom zoo tiav log. Yog li, yam uas tus thawj tub txib saum ntuj cov me nyuam uas nrhiav kev rhuav tshem Vajtswv txoj dej num? Puas yog lawv haj yam tsis muaj kev cia siab rau txoj kev uas Vajtswv yuav muab tau lawv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

Koj mas muaj peev xwm hais txog kev paub ntau kis npaum li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, txawm li ntawd los yeej tsis muaj ib lo lus muaj txoj kev tseeb kiag li. Tsis yog koj tab tom ua li no los dag tib neeg lov? Tsis yog koj tab tom ua ib qho yeeb yam uas tsis muaj dab tsi, uas tsis muaj lub ntsiab lus los pab txhawb nws lov? Tag nrho cov cwj pwm zoo li no yog rhuav tshem tib neeg! Tej zaj lus qhia yim siab thiab nws yim tu ncua qhov muaj tseeb, ces nws yim tsis muaj peev xwm coj tib neeg los rau qhov tseeb. Tej zaj lus qhia yim siab, ces nws yim ua rau koj tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis txhob quav ntsej txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig—nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Ib txhia tib neeg twb tau tham txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig los tau ntau caum xyoo lawm, thiab lawv tau ntseeg txoj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig loj heev lawm, tiam sis thaum kawg, lawv yeej tseem tsis to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Vim lawv tsis tau xyaum ua raws los sis tau ntsib tau pom Vajtswv cov lus li, lawv tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus los sis txoj hau kev xyaum ua raws. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas lawv tus kheej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog li ntawd lawv yuav ua li cas coj tau lwm tus tib neeg los rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv? Lawv tsuas coj tau tib neeg mus yuam kev xwb. Qhov no tsis phom sij rau lwm tus thiab rau lawv tus kheej lod? Yam tsawg kawg nkaus mas, koj yuav tsum muaj peev xwm daws tau tej teeb meem tiag tiag uas nyob rau ntawm koj xub ntiag. Qhov ntawd hais tau tias, koj yuav tsum muaj peev xwm xyaum ua raws thiab paub Vajtswv cov lus, thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev mloog Vajtswv lus. Tsuas yog thaum koj to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia lawm xwb mas koj thiaj li tsim nyog los ua hauj lwm rau Vajtswv, thiab tsuas yog thaum muab koj fij rau Vajtswv yam ua siab dawb paug lawm xwb mas Vajtswv thiaj li yuav pom zoo rau koj. Tsis txhob hais lus loj loj thiab tham txog tej zaj lus qhia uas tsis txaus ntseeg; qhov no tsis tseeb. Txoj kev qhia txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig los ua kom tib neeg qhuas koj ntawd tsis yog ua tim khawv rau Vajtswv, tiam sis tsuas yog kev khav koj tus kheej xwb. Nws yeej tsis muaj txiaj ntsim rau tib neeg thiab tsis txhawb lawv li, thiab coj tau lawv mus pe hawm tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig yam yooj yim heev thiab tsis tsom ntsoov rau txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb li—qhov no tsis yog kev coj tib neeg mus yuam kev lod? Qhov pheej ua li no yuav ua rau muaj tej zaj lus qhia uas tsis muaj qab hau thiab tej kev cai uas yuav txwv thiab ntxias tib neeg tshwm tuaj ntau heev; nws yog yam txaj muag tiag tiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv

Qhov kev qhia tshwm tseem ceeb ntawm cov Falixais txoj kev ua ntsej muag ncaj siab nkaus yog dab tsi? Lawv tsuas yog nyeem phau Vajluskub xwb tiam sis tsis nrhiav qhov tseeb li. Thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav li; tiam sis, lawv kawm Vajtswv cov lus, lawv kawm yam Vajtswv hais thiab ua, thiab yog li thiaj li muab Nws cov lus tig los ua ib hom kev tshawb xav, los ua ib txoj kev qhuab qhia uas lawv qhia rau lwm tus xwb. Qhov no yog qhov kev nyeem Vajtswv cov lus. Yog li vim li cas lawv thiaj li ua li ntawd? Qhov lawv nyeem ntawd yog dab tsi? Raws li lawv pom mas, cov no tsis yog Vajtswv cov lus, cov no tsis yog Vajtswv tej kev nthuav tawm, haj yam tsis yog qhov tseeb, tiam sis tsuas yog ib txoj kev kawm qib siab xwb. Txoj kev kawm qib siab zoo li no, raws li lawv pom mas, yuav tsum muab coj mus rau lwm tus, yuav tsum muab tshaj tawm, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tshaj tawm Vajtswv txoj kev thiab txoj moo zoo. Qhov no yog qhov lawv hu ua “kev tshaj tawm,” thiab cov lus qhuab qhia uas lawv tshaj tawm yog kev kawm txog sab kev ntseeg.

… Cov Falixais saib kev kawm txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav uas lawv tau kawm tiav ua ib hom kev paub, li ib yam cuab yeej rau txoj kev teem txim tib neeg thiab kev ntsuas seb lawv puas yog los sis tsis yog. Lawv haj tseem siv qhov ntawd rau tus Tswv Yexus thiab—qhov ntawd yog qhov uas tus Tswv Yexus raug teem txim. Lawv txoj kev ntsuam xyuas txog tib neeg, thiab txoj kev lawv saib tib neeg, yeej tsis tau ua raws li cov tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb li, los sis seb yam cov tib neeg ntawd hais yog los sis tsis yog li, haj yam tsis ua raws li lub hauv paus los sis qhov pib ntawm cov tib neeg ntawd cov lus. Lawv tsuas yog teem txim thiab ntsuas tib neeg raws li cov lus tawv qhawv thiab tej kev qhuab qhia uas lawv tau kawm tiav lawm xwb. Yog li ntawd, tab txawm cov Falixais no paub lawm tias yam uas tus Tswv Yexus ua tsis yog ib txoj kev txhaum, thiab tsis txhaum txoj cai los xij, lawv yeej tseem teem txim rau Nws, vim hais tias yam tus Tswv Yexus tau hais zoo li tsis haum nrog rau txoj kev paub thiab txoj kev kawm qib siab uas lawv tau kawm tiav thiab txoj kev tshawb xav txog sab kev ntseeg uas lawv tau piav qhia. Thiab cov Falixais yeej tsis tso qhov lawv tuav cov lus thiab tej kab lus ntawd kom xoob li, lawv tuav rawv rau txoj kev paub no thiab yeej tsis tso qhov no tseg. Tib qho tshwm sim nyob rau thaum kawg yog dab tsi xwb? Lawv yuav tsis lees paub tias tus Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas yuav los, los sis tias muaj qhov tseeb nyob rau hauv yam tus Tswv Yexus tau hais lawm, haj yam tsis lees paub tias yam tus Tswv Yexus tau ua lawm yog ua raws li qhov tseeb. Lawv nrhiav qee yam kev hloov pauv uas tsis muaj pov thawj los teem txim rau tus Tswv Yexus—tiam sis qhov tseeb, nyob hauv lawv lub siab, lawv puas paub tias cov kev txhaum uas lawv teem txim rau Nws no yog lawm? Lawv paub kawg. Yog li vim li cas lawv thiaj li tseem teem txim rau Nws li no? (Lawv tsis xav ntseeg tias tus Vajtswv uas siab thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus hauv lawv lub siab tuaj yeem yog tus Tswv Yexus, tus yam ntxwv ntawm ib tug Neeg Leej Tub dog dig no.) Lawv tsis xav lees txais yuav qhov tseeb no. Thiab tus yeeb yam ntawm qhov lawv tsis kam lees txais yuav qhov no yog dab tsi? Tsis muaj qee yam uas lam ua txuj los sib cam nrog Vajtswv txog qhov no xwb lov? Qhov lawv hais mas yog qhov tias, “Vajtswv puas tuaj yeem ua tau li ntawd? Yog tias Vajtswv yug los ua neeg lawm, Nws yuav tsum yug los ntawm caj ces tseem ceeb. Dab tsi ntxiv thiab, Nws yuav tsum lees txais yuav cov xib fwb uas qhia Vajtswv txoj kev cai thiab cov Falixais cov lus qhia, kawm txoj kev paub no, thiab nyeem Vajluskub kom ntau. Tsuas yog tom qab Nws muaj txoj kev paub no lawm xwb Nws thiaj li tuaj yeem ris tau lub npe ntawm ‘kev yug los ua neeg’.” Lawv ntseeg hais tias, qhov ib, Koj tsis tsim nyog npaum li ntawd, yog li Koj tsis yog Vajtswv; qhov ob, yog tsis muaj txoj kev paub no Koj tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis tuaj yeem ua tau Vajtswv; qhov peb, Koj tsis tuaj yeem ua hauj lwm nyob rau sab nraum lub tuam tsev—tam sim no Koj tsis nyob rau hauv lub tuam tsev, Koj pheej nrog cov neeg txhaum nyob ua ke xwb, yog li ntawd tes hauj lwm uas Koj ua dhau tus ciaj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Lub hauv paus ntawm lawv txoj kev teem txim los qhov twg los? Los ntawm phau Vajluskub los, los ntawm tib neeg lub siab los, thiab los ntawm txoj kev kawm txog sab kev ntseeg uas lawv tau txais los. Vim hais tias lawv muaj tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab, thiab kev paub, lawv ntseeg tias qhov kev paub no yog qhov yog, yog qhov tseeb, yog lub hauv paus, thiab Vajtswv tsis lam cia li rhuav tshem tej no ib sim neej li. Lawv puas tau nrhiav qhov tseeb? Lawv tsis tau nrhiav. Yam uas lawv nrhiav yog lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, thiab lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom xwb, thiab lawv sim siv tej no los tshab txhais txog Vajtswv thiab txiav txim siab seb Nws puas yog los sis tsis yog. Qhov tshwm sim thaum kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Lawv teem txim rau Vajtswv tes hauj lwm thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Xya: Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)

Coob tus tib neeg muab Vajtswv tej lus coj los nyeem hnub dhau hnub, mus txog rau theem uas ua twb zoo txiav txim siab khov kho cim txhua zaj uas nyob hauv ua lawv ib qhov khoom uas muaj nqis, thiab tshaj ntawd qhia Vajtswv tej lus rau txhua qhov, pub thiab pab Vajtswv tej lus rau lwm tus. Lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua tim khawv rau Vajtswv, ua tim khawv rau Nws tej lus, tias qhov ua li no yog qhov caum raws Vajtswv txoj kev; lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, tias qhov ua li no yog qhov coj Nws tej lus los rau hauv lawv lub neej tiag, tias qhov ua li no yuav pab lawv tau txais Vajtswv tej lus qhuas, thiab raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log. Tab sis, txawm lawv qhia Vajtswv tej lus los xij, lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv tej lus hauv txoj kev xyaum ua, los sis sim muab lawv tus kheej piv yam uas raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv tej lus lawm. Dua ntawd, lawv siv Vajtswv tej lus kom tau txais lwm tus txoj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm qhov dag ntxias, kom tau nkag mus rau hauv txoj kev cawm lawv tus kheej, thiab dag ntxias nyiag thiab nyiag Vajtswv lub koob meej xwb. Lawv cia siab, yam rhuav plhu ntsuav, los siv lub tsam thawj uas tau los ntawm qhov tshaj tawm Vajtswv tej lus xwv kom tau txais Vajtswv nqi zog thiab Nws tej lus qhuas. Tau pes tsawg xyoo dhau lawm, tab sis tsuas tsis yog cov tib neeg no tsis muaj peev xwm tau Vajtswv tej lus qhuas hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tshawb pom txoj kev uas lawv yuav tsum caum hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua tim khawv rau Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis pab los sis pub rau lawv tus kheej hauv tus txheej txheem ntawm qhov pab thiab pub Vajtswv tej lus rau lwm tus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv xwb, los sis lawv tus kheej tsim dheev los muaj kev hwm tseeb rau Vajtswv, hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua txhua yam no; tab sis, qhov txawv, lawv tej kev to taub txog Vajtswv haj yam loj hlob tob dua, lawv txoj kev tsis ntseeg siab rau Nws haj yam phem dua, thiab lawv tej kev xav txog Nws haj yam tsis tseeb. Pub thiab coj los ntawm lawv tej tswv yim ntsig txog Vajtswv tej lus, lawv tshwm los li yog lawv tej khoom uas muaj txhij zog, li yog siv lawv tej kev txawj ntse yam tsis tas siv zog li, li yog lawv twb nrhiav tau lawv lub hom phiaj rau lub neej lawm, lawv tes hauj lwm, thiab li yog lawv twb kov yeej lub neej tshiab thiab raug cawm dim lawm, li yog, nrog Vajtswv tej lus ua plam tawm ntawm lawv tus nplaig mus yooj yim, lawv tau txais qhov tseeb lawm, paub Vajtswv tej kev xav tau, thiab tshawb pom txoj kev los paub Vajtswv lawm, li yog, hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus, lawv tau los ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag tas li. Thiab, lawv “raug poob” mus rau kev quaj nyiav, thiab, raug coj los ntawm tus “Vajtswv” hauv Vajtswv tej lus, lawv tshwm sim los to taub tsis kawg rau ntawm Nws txoj kev kub siab thiab kev xav tau, thiab nyob rau tib lub sij hawm no los paub Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm, los paub Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab los to taub Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Nyob rau ntawm lub hauv paus no, zoo li lawv los ntseeg ruaj khov dua tias muaj Vajtswv, los lees txog ntawm Nws tus yam ntxwv uas ntxim qhuas, thiab los xav tob dua txog Nws lub hwj chim loj thiab lub hwj chim uas paub tsis tag. Tsau rawv rau txoj kev paub tsis thoob ntawm Vajtswv tej lus, nws tshwm sim los zoo li lawv txoj kev ntseeg tau loj hlob lawm, lawv txoj kev daws los tiv kev txom nyem tau muaj zog tuaj lawm, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv tob dua lawm. Lawv paub me me tias, txog thaum lawv tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej lus tiag, tag nrho lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab tej tswv yim ntsig txog Nws yog tawm los ntawm lawv tus kheej tej kev xav thiab lub tswv yim uas tsis muaj pov thawj. Lawv txoj kev ntseeg yuav tiv tsis taus txhua hom kev sim los ntawm Vajtswv, lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg sab ntsujplig thiab lub siab yuav tsis yooj yim tiv taus Vajtswv txoj kev sim siab los sis kev ntsuam xyuas, lawv kev daws teeb meem yog tab sis ib lub tsev uas tsa rau saum xuab zeb xwb, thiab lawv qhov hu ua txoj kev paub txog Vajtswv tsis zoo tshaj li ib yam tsis muaj tseeb ntawm lawv txoj kev xav. Qhov tseeb, cov tib neeg no, uas tau, li uas yog rau yav dhau los, tau tawm dag zog ntau heev rau Vajtswv tej lus, yeej tsis tau faj tias txoj kev ntseeg tiag yog dab tsi, kev mloog lus tiag yog dab tsi, kev saib xyuas tiag yog dab tsi, los sis kev paub txog Vajtswv tiag yog dab tsi. Lawv muaj tswv yim, kev xav, kev paub, khoom pub, kev cai qub, kev cai dab qhuas, thiab tej kev coj uas muaj nqis ntawm noob neej, thiab muab tej no ua qhov “nyiaj nqis peev” thiab “riam phom” rau txoj kev ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws, thiab tseem muab tej no ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum raws Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv kuj muab qhov tseem ceeb no thiab qhov cuab yeej no thiab muaj tej no ua pov haum los ntawm qhov lawv paub Vajtswv, rau txoj kev ntsib thiab sib hais nrog Vajtswv txoj kev ntsuam xyuas, kev sim siab, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Nyob rau thaum kawg, yam lawv muaj yeej tseem tsis muaj dab tsi ntau tshaj tej lus xaus hais ntsig txog Vajtswv uas tsau tsawv nyob rau hauv tej ntsiab lus txuam tsis zoo nyob rau hauv txoj kev ntseeg, hauv txoj kev cai dab qhuas qub, thiab hauv txhua yam uas tsis muaj qab hau, qias vuab tsuab, thiab tsis yooj yim to taub. Lawv txoj kev paub thiab txhais Vajtswv yog lo rau tib theem li ntawm cov tib neeg uas tsuas ntseeg Saum Ntuj Ceeb Tsheej xwb, los sis tus Neeg Laus uas nyob saum Ntuj, hos Vajtswv qhov tseeb tiag, Nws lub ntsiab tseem ceeb, Nws tus moj yam, tej uas Nws muaj thiab yog, thiab ntau ntxiv—txhua yam uas muaj feem rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej—yog ntau yam uas lawv txoj kev paub muab tsis tau, los ntawm qhov lawv txoj kev paub ncav tsis cuag li, thiab haj tseem deb npaum li qaum teb kawg mus rau qab teb kawg. Nyob rau txoj kev no, txawm tias cov tib neeg no nyob rau hauv txoj kev cawm thiab kev pub los ntawm Vajtswv tej lus los, lawv yeej tsis muaj peev xwm tiag los taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov kev muaj qab hau tseeb rau qhov no yog lawv yeej tsis tau ntsib nrog Vajtswv li, los sis lawv yeej tsis tau muaj kev sib txuas lus los sis kev sib koom nrog Nws li, thiab yog li nws yeej ua tsis tau rau lawv kom los txog rau txoj tseem kev to taub txog Vajtswv, los sis los tsa nyob rau hauv lawv tus kheej kom muaj txoj kev ntseeg tiag, caum raws, los sis pe hawm Vajtswv. Tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv tej lus, tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv—txoj kev xav thiab tus cwj pwm no tau ua rau lawv tig rov qab tes qhuav qhuav tawm ntawm lawv tej kev caum mus lawm, tau ua rau lawv tsis nyob rau hauv qhov nyob mus ib txhis kom muaj peev xwm taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lub hom phiaj uas lawv tsom ntsoov rau, thiab txoj kev uas lawv tab tom taug mus, qhia meej tias lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab mus ib txhis, thiab los ntawm qhov mus ib txhis ntawd lawv yuav tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov Dhau Los: 1. Ua ntej tus Tswv Yexus los txog mas, feem ntau yog cov Falixais piav qhia Vajluskub nyob rau hauv tej tsev sab laj thiab thov Vajtswv nyob rau ntawm tib neeg lub xub ntiag. Saib zoo li lawv coj nruj heev, thiab, raws li tib neeg pom mas, nws zoo li lawv tsis tau ua ib yam dab tsi uas txhaum Vajluskub li. Yog li vim li cas cov Falixais thiaj li raug tus Tswv Yexus foom tsis zoo? Lawv tawm tsam Vajtswv rau txoj kev twg, vim li cas lawv thiaj li ua rau Vajtswv npau taws?

Ntxiv Mus: 3. Cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txhua tus puav leej ua dej num rau Vajtswv nyob rau hauv pawg ntseeg. Lawv yeej yog txhob txwm ua tib zoo ceev faj thiab mob siab rau tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los. Yog li vim li cas lawv thiaj li tsis yog tsuas tsis siv zog nrhiav los sis tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg xwb, tiam sis lawv ho tshaj tawm tej lus xaiv, txiav txim thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab sim los dag ntxias cov ntseeg thiab cheem lawv kom tsis txhob tshawb nrhiav txoj kev tseeb thiab?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No