2. Cov xib fwb thiab cov txwj laug twb ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm, lawv yeej paub zoo txog phau Vajluskub, thiab lawv txoj kev ntseeg zoo dua peb txoj, yog li ntawd peb yuav tsum mloog lawv lus nyob rau hauv peb txoj kev ntseeg tus Tswv. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev, tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug feem coob tsis lees txais yuav qhov no, thiab haj tseem tawm tsam thiab teem txim rau qhov no thiab. Vim li ntawd, peb thiaj li tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov no ib yam nkaus thiab.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus dua li mloog tib neeg lus” (Tubtxib Tes Haujlwm 5:29).

“Lawv yog cov thawj coj uas dig muag ntawm cov dig muag. Thiab yog hais tias tus dig muag coj tus dig muag kev, ces nkawv ob leeg yeej yuav poob rau hauv kwj deg xwb” (Mathai 15:14).

“Kev tsawm foom yuav raug rau tus neeg uas ntseeg tib neeg, thiab muab cev nqaij daim tawv ua nws lub zog, thiab nws lub siab tau ncaim ntawm Yehauvas mus lawm” (Yelemi 17:5).

“Vim rau qhov tib neeg tsis tig los cuag Nws tus uas nplawm lawv, thiab lawv los kuj tsis nrhiav Yehauvas tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus li thiab. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li yuav ua ib hnub txiav cov Yixayees lub taub hau thiab tus ko tw, tej nplooj kuj yem thiab tej tauj deg tawm mus. Tus laus thiab tus muaj meej mom, tus ntawd yog lub taub hau; thiab tus cev Vajtswv lus uas qhia tej lus dag, tus ntawd yog tus ko tw. Vim rau qhov cov thawj coj ntawm cov tib neeg no ua rau lawv ua txhaum; thiab cov uas raug cov thawj coj ntawd coj los kuj raug rhuav tshem thiab” (Yaxaya 9:13–16).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.” Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod?

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li “muaj lub cev zoo khov kho,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

Cov uas tsis to taub qhov tseeb ib txwm ua raws lwm tus: Yog hais tias tib neeg hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, ces koj los ib yam nkaus thiab, hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig; yog tias tib neeg hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, ces koj los ib yam nkaus thiab, ua xyem xyav, los sis kuj hais tib yam nkaus tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem. Koj ib txwm hais cov lus ntawm lwm tus, thiab tsis muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm txhua yam los ntawm koj tus kheej, los sis koj tsis muaj peev xwm xav rau koj tus kheej. Nov yog ib tug neeg uas tsis muaj chaw rau, tus uas tsis muaj peev xwm saib pom qhov sib txawv—tus neeg zoo li no yog tus neeg tsis muaj nuj nqis! Koj ib txwm hais raws qab lwm tus cov lus: Niaj hnub no tau hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis muaj feem hais tau tias muaj ib hnub twg yuav muaj ib tug neeg yuav hais tias nws tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab qhov tseeb nws tsis yog ib yam dab tsi tsuas yog tej dej num ntawm tib neeg xwb—tab sis koj tsis tuaj yeem pom qhov no, thiab thaum koj pom lwm tus muab hais, koj hais tib yam nkaus thiab. Qhov tseeb nws yeej yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis koj hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tib neeg; koj tsis tau rais los ua ib tug ntawm cov neeg uas thuam tawm tsam txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig thiab lod? Hauv qhov no, puas yog koj tsis tau tawm tsam Vajtswv vim tias koj tsis tuaj yeem paub qhov sib txawv? Tej zaum muaj ib hnub tus neeg ruam yuav tshwm los hais tias “qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem,” thiab thaum koj hnov cov lus no koj yuav poob siab, thiab ib zaug dua ntxiv koj yuav raug khi los ntawm lwm tus tej lus. Txhua zaus uas muaj ib tug neeg do kev thab plaub, koj tsis muaj peev xwm sawv ntawm koj qhov chaw sawv, thiab qhov no yeej yog tag nrho vim tias koj tsis muaj qhov tseeb. Kev ntseeg Vajtswv thiab kev nrhiav los paub Vajtswv zoo yeej tsis yog ib yam yooj yim. Cov no tsis tuaj yeem ua tiav yooj yim los ntawm kev sib txoos ua ke thiab mloog cov lus qhuab qhia, thiab tsis tuaj yeem kho tau koj kom zoo tiav log los ntawm txoj kev mob siab xwb. Koj yuav tsum tau paub, thiab paub txog, thiab raug kho rau hauv tej uas koj ua, thiab tau tus Vaj Ntsujplig txoj hauj lwm. Thaum koj tau ntsib cov kev paub lawm, koj yuav muaj peev xwm paub ntau yam—koj yuav muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, ntawm kev ncaj ncees thiab kev lim hiam, ntawm seb cev nqaij daim tawv yog dab tsi thiab roj ntshav yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi. Koj yuav muaj peev xwm cais qhov sib txawv ntawm txhua yam no, thiab qhov ua li ntawd, txawm li cas los xij, koj yuav tsis poob zoo. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog koj lub tseem meej mom.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj

Vim li ntawd, thiaj li muaj qee leej tib neeg raug dag tas li los ntawm cov neeg uas nyob rau sab nraud mas zoo li muaj kev ntseeg sab ntsujplig, txawj ntse, nyob chaw siab, thiab zoo heev. Hos cov tib neeg muaj peev xwm txawj hais cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab cov uas tej kev hais lus thiab kev ua mas zoo li tsim nyog qhuas, cov uas raug lawv dag yeej tsis tau ntsia mus rau lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua, cov keeb laj fai uas nyob tom qab lawv tej kev ua, los sis seb lawv cov hom phiaj yog dab tsi kiag li. Ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis tau ntsia seb cov tib neeg no puas zwm rau Vajtswv tiag tiag, los sis lawv yeej tsis tau txiav txim siab seb cov tib neeg no puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lawv yeej tsis tau pom meej txog lub ntsiab tseeb ntawm kev ua neeg txog cov tib neeg no li. Dua li ntawd, pib ntua thawj kauj ruam ntawm sib paub nrog lawv, lawv tau, me ntsis thiab me ntsis, qhuas thiab hwm cov tib neeg no, thiab nyob rau thaum kawg, cov tib neeg no thiaj tau rais los ua lawv cov mlom lawm. Tsis tas li ntawd, nyob hauv qee leej txoj kev xav, cov mlom uas lawv pe hawm—thiab cov uas lawv ntseeg muaj peev xwm tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab cov uas zoo li muaj peev xwm them tus nqi tau—yog cov neeg ua tau zoo raws Vajtswv tiag thiab yog cov uas muaj peev xwm tau txais qhov tshwm sim thiab cov hauv kev kawg zoo. Hauv lawv txoj kev xav, cov mlom no yog cov uas Vajtswv qhuas. Dab tsi ua rau lawv ntseeg tej yam zoo li ntawd? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Qhov tshwm sim los no muaj peev xwm coj nws mus rau dab tsi? Ua ntej tshaj plaws cia peb tham txog qhov teeb meem ntawm nws lub ntsiab tseeb.

Qhov tseem ceeb, cov teeb meem no hais txog tib neeg tej kev xam pom, lawv cov hau kev ntawm kev xyaum ua, cov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas lawv xaiv coj los siv, thiab yam uas lawv txhua tus pheej tsom ntsoov ntawd tsis muaj feem dab tsis nrog rau Vajtswv tej kev xav tau ntawm noob neej. Tsis hais yuav yog tib neeg tsom ntsoov rau cov teeb meem ntiav ntiav los yog cov teeb meem tob tob, los sis rau cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia los sis qhov tseeb, lawv tsis ua raws li qhov lawv tsim nyog ua raws tshaj plaws, los sis lawv tsis paub tias yam twg lawv tsim nyog paub tshaj plaws. Qhov laj thawj rau qhov no yog tib neeg tsis nyiam qhov tseeb kiag li; xws li, lawv tsis txaus siab muab lub sij hawm thiab kev rau siab los nrhiav thiab muab cov keeb laj fai ntawm kev xyaum ua uas muaj nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm coj los xyaum ua. Tiam sis, lawv xum siv qhov luv luv, sau zog yam lawv to taub thiab paub los ua ke tias yog yog kev xyaum ua uas zoo thiab tus cwj pwm zoo; qhov sau zog los ua ke no thiaj tau rais los ua lawv tus kheej lub hom phiaj rau kev caum raws, uas lawv coj los ua qhov tseeb rau kev xyaum ua. Qhov tshwm sim ncaj qha tuaj ntawm no ces yog qhov tib neeg siv tib neeg tus cwj pwm zoo coj los txhawm rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, uas kuj ua tau zoo raws lawv txoj kev ntshaw kom ntxias tau Vajtswv lub siab. Qhov no ua rau lawv muaj peev txheej los muaj kev txaus siab nrog qhov tseeb, uas lawv kuj siv coj los sib cam thiab sib tw nrog Vajtswv. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj muab Vajtswv tso rau ib sab yam tsis txaj muag kiag li, muab cov mlom uas lawv hwm coj los hloov Nws chaw. Tsuas muaj tib lub hauv paus cag uas ua rau tib neeg muaj tej kev ua thiab kev xam pom uas tsis paub qab hau zoo li no xwb, los sis cov kev xav thiab kev xyaum ua rau ib sab xwb—thiab hnub no Kuv yuav qhia nws rau nej: Qhov laj thawj yog tias, txawm tej zaum tib neeg yuav caum raws Vajtswv, taij thov Nws txhua hnub, thiab nyeem Nws cov lus hais tawm txhua hnub los xij, tseeb tiag lawv yeej tsis to taub txog Nws txoj kev xav li. Qhov no yog lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem. Yog tias muaj ib tug twg to taub txog Vajtswv lub siab thiab paub txog yam uas Nws nyiam, yam uas Nws tsis nyiam kiag li, yam uas Nws xav tau, yam uas Nws tsis txais yuav, hom tib neeg uas Nws hlub, hom tib neeg uas Nws tsis nyiam, hom qauv twg uas Nws siv thaum xav tau dab tsi los ntawm tib neeg, thiab Nws siv hom hau kev twg coj los ua kom lawv zoo tshaj plaws, ces tus tib neeg ntawd puas tseem muaj nws tus kheej tej kev xav lawm? Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mus pe hawm lwm tus tau thiab? Ib tug tib neeg dog dig puas muaj peev xwm rais ua lawv tus mlom tau? Cov tib neeg uas to taub txog Vajtswv txoj kev xav yeej muaj tej kev xam pom uas muaj qab hau ntau tshaj ntawd. Lawv yuav tsis lam tau lam pe hawm ib tug neeg qias vuab tsuab, los sis lawv yuav tsis, thaum tab tom taug txoj kev ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, lam tau lam ntseeg qi muag nti tuav raws ob peb txoj kev cai los sis cov keeb laj fai ntawd uas sib txig sib luag nrog rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

Nws yuav yog ib qho zoo heev rau cov tib neeg uas hais tias lawv caum raws Vajtswv qab los qhib lawv ob lub qhov muag thiab los saib zoo zoo kom pom meej tias leej twg yog tus lawv ntseeg tiag: Nws puas yog Vajtswv tiag tiag uas koj ntseeg, los sis Ntxwgnyoog? Yog tias koj paub tias yam uas koj ntseeg tsis yog Vajtswv, tiam sis yog koj tus kheej cov mlom xwb, ces nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Yog tias koj yeej tsis paub tus uas koj ntseeg tiag tiag li, ces, ib zaug ntxiv, nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Hais li no yog kev txob thuam! Tsis muaj leej twg tab tom quab yuam koj los ntseeg Vajtswv. Tsis txhob hais tias nej ntseeg Kuv; Kuv tau txais cov hais lus li no txaus heev lawm, thiab tsis xav kom rov qab hnov dua ntxiv, vim tias yam uas nej ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv nej lub siab thiab cov kev sib thab plaub uas nyob hauv nej xwb. Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Qhov Dhau Los: 1. Nyob rau hauv phau Vajluskub mas, Povlauj tau hais tias “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua. Vim tsis muaj ib lub hwj chim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los li” (Loos 13:1). “Yog li ntawd ua twb zoo saib rau nej tus kheej, thiab rau tag nrho pab yaj ntawd, dhau ntawm cov uas Vajntsujplig tau muab nej ua cov saib xyuas, pub zaub mov rau pawg ntseeg ntawm Vajtswv noj” (Tubtxib Tes Haujlwm 20:28). Cov tib neeg feem coob ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ua raws li Povlauj cov lus nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg uas hais tias cov xib fwb thiab cov txwj laug yog tus Tswv tsa, thiab tias lawv ua dej num rau tus Tswv nyob rau hauv cov pawg ntseeg. Lawv ntseeg hais tias cov uas mloog thiab ua raws li cov xib fwb thiab cov txwj laug hais ces yog ua raws li tus Tswv hais thiab raws tus Tswv qab, thiab kev mloog cov xib fwb tej lus ces yog kev mloog tus Tswv tej lus. Qhov no puas mus raws li tus Tswv lub siab nyiam?

Ntxiv Mus: 3. Nyob rau hauv lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg mas, cov xib fwb thiab cov txwj laug tuav hwj chim. Lawv taug cov Falixais uas ntsej muag ncaj siab nkhaus txoj kev, thiab txawm peb raws lawv qab thiab ua raws li lawv hais los xij, peb ntseeg tus Tswv Yexus xwb, tsis yog ntseeg cov xib fwb thiab cov txwj laug. Yog li vim ua cas nej thiaj li hais tias peb kuj taug cov Falixais txoj kev thiab? Puas yog nej tab tom hais tias peb cov uas ntseeg Vajtswv uas nyob rau hauv txoj kev lig kev cai ntseeg yeej yuav tsis dim tiag tiag li?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No