8. Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, thiab nej tshaj tawm txoj moo zoo rau cov tib neeg ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab pab ntseeg. Ntau tus uas ntseeg tus Tswv tiag tiag tau tawm ntawm lawv cov pawg ntseeg thiab tau pib ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—tsis yog nej tab tom nyiag cov yaj ntawm lwm pawg ntseeg lod?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Yog li ntawd tus Tswv Yehauvas thiaj li tau hais tias: Saib nawb, Kuv tawm tsam cov yug yaj; thiab Kuv yuav cheem tsum Kuv cov yaj ntawm lawv txhais tes, thiab ua kom lawv tsum tsis txhob pub cov yaj lawm; thiab kuj ua kom cov yug yaj ntawd tus kheej tsis txhob tau noj cov yaj ntawd txuas ntxiv li lawm thiab; vim Kuv yuav cawm Kuv cov yaj tawm ntawm lawv lub qhov ncauj los, kom cov yaj ntawd thiaj li tsis ua nqaij rau lawv noj lawm” (Exekhee 34:10).

“Vim li ntawd tus Tswv Yehauvas thiaj li hais tias; Saib nawb, Kuv, Kuv kiag ntag, yuav mus tshawb Kuv cov yaj, thiab nrhiav cov yaj ntawd. Ib yam li tus yug yaj nrhiav nws pab yaj thaum nws cov yaj tawg ua sab ua sua lawm; yog li ntawd Kuv yuav nrhiav Kuv cov yaj, thiab yuav cawm lawv tawm ntawm txhua qhov chaw uas lawv tau tawg ua sab ua sua nyob rau hnub pos huab niab thiab tsaus ntuj nti” (Exekhee 34:11–12).

“Thiab Kuv muaj dua lwm cov yaj, uas tsis nyob rau hauv lub nkuaj no: Kuv kuj yuav tsum coj lawv los thiab, thiab lawv yuav hnov Kuv lub suab; thiab yuav ua ib pab, thiab ib tug tswv yug yaj xwb” (Yauhas 10:16).

“Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab” (Yauhas 10:27).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Peb tau tshaj tawm txoj moo zoo zaum tag zaum thiab mus rau coob tus thawj coj uas nyob rau hauv ntau koog ntawm sab kev ntseeg, tab sis txawm peb yuav qhia qhov tseeb rau lawv npaum li cas los xij, lawv tsis kam lees txais yuav qhov tseeb li. Vim li cas? Nws yog vim tias lawv txoj kev khav theeb tau rais los ua tus yeeb yam thib ob lawm, thiab Vajtswv tsis muaj ib qho chaw nyob hauv lawv lub siab mus ntxiv lawm! Tej zaum ib txhia tib neeg yuav hais tias, “Cov tib neeg uas nyob hauv qee tus xib fwb txoj kev coj hauv lub ntiaj teb sab kev ntseeg mas muaj zog tiag tiag li; nws zoo li lawv muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab nrab!” Koj puas siv qhov kev muaj siab rau qhov kev muaj zog? Txawm cov xib fwb ntawd tej kev qhuab qhia yuav siab li cas los xij, ua lawv puas paub Vajtswv? Yog lawv yeej hwm Vajtswv tuaj nruab siab tiag tiag, lawv puas yuav ua kom tib neeg caum lawv qab thiab qhuas lawv xwb mas? Lawv puas yuav tswj lwm tus mas? Lawv puas yuav kam txwv lwm tus kom txhob nrhiav qhov tseeb thiab tshuaj xyuas txoj kev tseeb mas? Yog lawv ntseeg tias Vajtswv cov yaj yog lawv cov tiag tiag, thiab tias lawv yuav tsum mloog cov yaj ntawd lus, ces qhov lawv saib lawv tus kheej li Vajtswv ntawd puas yog lawm mas? Cov tib neeg zoo li ntawd mas haj tseem phem tshaj cov Falixai lawmt thiab. Yog li ntawd, lawv tus yeeb yam khav theeb no muaj peev xwm tswj tau lawv mus ua ntau yam uas ntxeev siab rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ib Tug Yeeb Yam Khav Theeb Mas Yog nyob ntawm Tus Keeb Cag ntawm Tib Neeg Txoj Kev Tawm Tsam Vajtswv

Tib Neeg Txoj Kev Sib Qhia rau Txoj Kev Pab Txhawb xws li:

Tag nrho cov uas ntseeg tus Tswv paub tias cov ntseeg uas yog Vajtswv cov; lawv yeej tsis yog ib pawg ntseeg me twg cov, los sis yog tej thawj coj, tej xib fwb, los sis tej txwj laug ntawm ib pawg ntseeg me twg cov. Txawm tias lawv yuav mus koom rau tej kev sib sau ua ke li cas los sis tej hauj lwm li cas los xij, thiab txawm tias tej xib fwb thiab tej txwj laug li cas yuav coj lawv los xij, cov uas ntseeg Vajtswv mas puav leej yog Nws cov yaj–thiab Vajtswv cov yaj mloog Vajtswv lub suab. Nws raws raim li tus Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv yog tus tswv yug yaj zoo, thiab paub Kuv cov yaj, thiab Kuv cov yaj paub Kuv(Yauhas 10:14). Muaj ntau tus xib fwb thiab tej txwj laug nyiam hais tias cov neeg nyob hauv lawv pawg ntseeg yog lawv cov yaj, tab sis qhov no yog ib qho yuav kev loj heev. Cov ntseeg Vajtswv yuav yog lawv cov yaj tau li cas? Yog tias leej twg muaj cuab kav hais tias yog tus tswv ntawm ib pab yaj, ces yog ib tug neeg zoo li ntawd tsis yog tsuas tas zog los sib tw nrog Vajtswv txhawm rau pab yaj ntawd thiab txhawm rau cov neeg Vajtswv xaiv xwb lod? Ntawm ib tug neeg zoo li ntawd thiab cov qiv lim hiam ntawm qhov uas tus Tswv Yexus tau hais rau hauv phau Vajluskub yuav sib txawv li cas? Nyob hauv Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau tshaj txoj hau kev ntawm txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab rau cov neeg Yudais, cov uas tom qab ntawd los ntseeg Vajtswv. Nws kuj tau xa tej thwj tim thiab tej tub txib mus thoob plaws daim av Yudais mus tshaj txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab mus cawm cov tib neeg uas tau ua neej nyob rau hauv qab ntawm txoj kev cai lij choj los ntawm tej kev cai thiab tej cai tswj hwm tej kev coj nruj thiab tej kev txwv txiav. Qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub thiab txoj kev cawm dim rau tib neeg. Li cas los xij, tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yudais tau iab liam thiab tawm tsam tus Tswv Yexus, thiab thaiv tsis pub lwm tus los lees txais Nws, ces thaum kawg raug Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim. Tam sim no tus Tswv Yexus twb rov los lawm: Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Vajtswv cov yaj hnov Nws lub suab. Tiam sis tej xib fwb thiab tej txwj laug tsis yog tsuas ua tsis tiav kev muab tus Tswv pab yaj rov qab xwb, tab sis tiag tiag mas yog txhob txwm los txeeb pab yaj lawm, ces lawv yog tab sis yog tej tub txib lim hiam xwb. Lawv yuav raug Vajtswv txoj kev txiav txiv thiab txoj kev rau txim tib yam li cov neeg Yudais tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais raug.

Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm tau ua tiav ib lo lus faj lem hauv phau vajluskub tias: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Muaj ntau tus nkauj muam thiab kwv tij los ntawm ntau pawg ntseeg los uas nyiam qhov tseeb thiab cia siab rau Vajtwv qhov kev tshwm sim tau hnov Nws lub suab thiab tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, tau rov los nyob rau pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv lawm. Qhov no yog Vajtswv cov yaj hnov Nws lub suab. Thaum tus Tswv Yexus rov los, ces Nws xub tshwm sim los rau cov uas tau nyob tos Nws ua ntej, thiab tau xa tib neeg mus rau hauv tej voj voos kev ntseeg txhawm rau tshaj Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg kom cov uas cia siab rau Nws qhov rov los thiaj li yuav hnov Nws lub suab thiab rov los cuag Nws. Qhov ntawd tsis ib qho xwm txheej ntawm txoj hauv kev lob? Li cas los xij, tsis yog tias tsuas muaj ib txhia xib fwb thiab tej txwj laug hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis muab Vajtswv cov yaj rov qab rau Nws xwb, tab sis lawv tau siv tej kev iab liam uas tsis muaj tseeb los tawm tsam thiab kaw lawv pawg ntseeg los ua qho nti ntsej ntis muag ntawm kev tiv thaiv lawv pab yaj. Lawv tsis pub cov ntseeg los nrhiav los sis tshawb xyuas qhov tseeb, tab sis ho pheej nias qees Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab iab liam tias qhov ntawd nyiag lawv tus yaj. Lawv hais yam tsis txaj muag tias Vajtswv cov yaj yog lawv cov, thiab qhov no qhia tshwm txog lawv txoj kev siab hlob thiab txoj kev ntshaws los kaw cia thiab tswj tib neeg. Lawv pheej tuav tswj cov ntseeg khov kho thiab dag tias Vajtswv cov yaj muaj lub hom phiaj ua kom cov ntseeg ntawd txuas ntxiv ua raws thiab hwm lawv. Tej thawj coj zoo li ntawd tsis yog kiag tej tub txib lim hiam uas txhav pab yaj ntawm cov uas tus Tswv Yexus tau hais lob? Lawv tsis yog cov tawm tsam Khetos uas tawm tsam Vajtswv thiab sib tw rau Nws qib hauj lwm lob? Qhov no ua rau nco txog tus Tswv Yexus qhov los txhawm rau ua txoj hauj lwm: pom tias muaj ntau tus neeg Yudais tau raws Nws qab, tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais hnov khib thiab ntshai, ntshai tias tsam txhua tus ntseeg raws tus Tswv Yexus qab lawm, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tuav tau lawv tej qib hauj lwm thiab tej nrhiav noj. Ces lawv tau nias qees tus Tswv Yexus zoo kiag li txoj hau kev tiv thaiv tsis pub tib neeg lees txais Nws txoj hauj lwm. Nws zoo kiag li qhov raug sau tseg rau hauv phau Vajluskub tias: “Ces cov pov thawj hlob thiab cov Falixai tuaj ua ke ua ib pab, thiab hais tias, Peb yuav ua li cas? vim tus neeg no ua ntau yam txuj ci tseem ceeb heev lawm. Yog peb cia Nws nyob twj ywm li ntawd, ces tag nrho cov neeg yuav ntseeg Nws: Thiab cov Loos yuav tuaj muab tag nrho peb tej chaw thiab peb lub teb chaws tshem tawm mus. … Ces txij hnub ntawd mus lawv txawm tuaj sib tham ua ke npaj muab Nws tua” (Yauhas 11:47–48, 53). Cov neeg Yudais tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais saib cov neeg Yudais xws li lawv tus kheej qhov khoom ntiag tug, thiab pheej tuav tswj Vajtswv cov yaj khov kho. Thaum Vajtswv los ua txoj hauj lwm thiab tsa cov yaj ntawd sawv, tej thawj coj tau tawm tsam Nws txhawm rau tuav tswj cov yaj. Tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais no tsis tig los cuag Vajtswv, los sis lawv tsis pub cov neeg Yudais los raws Nws qab. Tus Tswv Yexus tau qhuab qhia lawv, hais tias, “Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si” (Mathai 23:13). Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yuav tsis zam rau tib neeg txoj kev ua txaum! Thaum cov neeg Yudais tej thawj txiv plig, tej kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais tau sib tw nrog cov neeg Vajtswv xaiv, tawm tsam thiab nias qees Vajtswv, qhov no tau ua rau Vajtswv tus moj yam npau taws, thiab lawv raug Nws tej kev foom phem thiab tej kev rau txim. Haiv neeg Ixayees raug rhuav tshwm los yuav tau ob txhiab xyoo lawm, muaj ntau tus neeg Yudais raug tua yam tsim txom, thiab lawv raug ntiab ua pab mus nyob thoob txhua ces kaum teb. Yog tias tej xib fwb thiab tej txwj laug hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb nyob rau niaj hnub no pheej los dag Vajtswv cov yaj thiab tiv thaiv tsis pub lawv tig los cuag Vajtswv, ces txhua yam uas nyob tom ntej tos tej thawj coj ntawd yog Vajtswv txoj kev rau txim uas ncaj ncees!

Qhov Dhau Los: 7. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, thiab tias Nws yog tus Khetos nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg hais tias yam uas nej ntseeg tsis yog tus Tswv Yexus, thiab tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv. Cov lus ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug no puas muaj ib lo uas lees txais yuav tau?

Ntxiv Mus: 9. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv twb tau nyeem ntau cov ntawv uas nyob rau hauv cov vev xaib uas nrov npe xws li Npaisdus thiab Vikipedias uas teem txim, tawm tsam, thiab hais lus phem rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Kuv paub hais tias cov ntaub ntawv hauv Npaisdud mas yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav saib xyuas thiab tswj, thiab tias tsis tas yuav ntseeg siab rau tej ntawd. Tiam sis cov vev xaib uas yog neeg txawv teb chaws li xws li Vikipedias los kuj tau raws Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg qab teem txim rau koj thiab. Kuv xav tsis tawm li—cov lus hais uas tau muab sau rau hauv cov vev xaib no yog tseeb los cuav?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No