9. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv twb tau nyeem ntau cov ntawv uas nyob rau hauv cov vev xaib uas nrov npe xws li Npaisdus thiab Vikipedias uas teem txim, tawm tsam, thiab hais lus phem rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Kuv paub hais tias cov ntaub ntawv hauv Npaisdud mas yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav saib xyuas thiab tswj, thiab tias tsis tas yuav ntseeg siab rau tej ntawd. Tiam sis cov vev xaib uas yog neeg txawv teb chaws li xws li Vikipedias los kuj tau raws Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg qab teem txim rau koj thiab. Kuv xav tsis tawm li—cov lus hais uas tau muab sau rau hauv cov vev xaib no yog tseeb los cuav?

Lus Teb:

Nyob rau tam sim no, lub zog phem ntawm tus zaj loj liab ploog thiab lub zog ntawm cov tawm tsam Khetos hauv lub koom haum kev ntseeg tau tsim ntau yam kev dag txog rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—dag tias qhov ntawd twb raug tshaj tawm los ntawm Wikipedia ntiaj teb tus website uas nto moo. Thaum txhawb xyuas txoj hau kev tseeb, muaj ib txhia neeg ncaj qha mus rau hauv Wikipedia xwb: “kuv ntseeg Wikipedia. Yog nws hais tias qhov no yog txoj hau kev tseeb, ces kuv yuav ntseeg nws; yog nws hais tias qhov ntawd tsis yog, ces kuv yuav tsis ntseeg.” Cov neeg no ntsuas xyuas seb qee qho puas yog txoj hau kev tseeb los sis tsis yog saib raws li Wikipedia xwb. Qhov no puas raws li qhov tseeb? Puas yuav nrhiav tau qhov tseeb nyob rau ntawm Wikipedia? Puas yuav nrhiav tau Vajtswv cov lus nyob rau ntawm Wikipedia? Cov neeg uas kho Wikipedia puas ntseeg Vajtswv? Lawv tsis ntseeg. Wikipedia, ces, yog ib tug website ntawm cov tsis ntseeg xwb. Nws raug sau thiab raug kho los ntawm cov tsis ntseeg txoj kev xam pom uas siv ntau yam ntaub ntawv uas lawv tau suav sau los. Cov tsis ntseeg puas muaj qhov tseeb? Cov lus uas cov tsis ntseeg hais puas muaj tseeb, thiab puas haum nrog qhov tseeb? Puas muaj cov lus tsis dag, raws li kev ntseeg, tsis cuav nyob rau ntawm cov tsis ntseeg tus website? Cov tsis ntseeg yog cov neeg uas raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog thiab tig nraub qaum rau Vajtswv. Lawv tsis ntseeg Vajtswv, lawv tsis yog cov ntseeg, lawv lub tseem ntshia ces yog dab Ntxwgnyoog lub, thiab lawv tsuas hais lwm tus tej lus xwb, uas yog ib qho dag tsheej tog, tsis muaj ib lo lus uas raws li qhov ntseeb. Yog li, cov tsis ntseeg cov lus mas tsis muaj ib yam dab tsi li tab sis yog tej kev ntseem yuam kev xwb. Qhov no puas yuav ntseeg tau? Wikipedia tsis tshaj tawm txog qhov tseeb tiag thiab tej lus tim khawv txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Txhua yam nws tshaj tawm mas yog tej kev dag thiab tej kev ntseeg yuam kev ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb thiab Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas tsis ntseeg tias muaj vajtswv. Tus no yog hom Website li cas? Tsis yog nws sawv cev tam lub ntiaj teb lub zog phem lod? Cov lus uas raug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm thiab Cov Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej lus tim khawv uas sim tiag raug tshaj tawm rau fuab cua rau tib neej los nrhiav thiab tshawb xyuas los ntev lawm—yog li vim li cas thiaj tsis muaj qhov hais txog qhov no li? Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau ib txwm caij tsuj thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyhav heev, txhua qhov tseeb ntawm qhov uas raug tshaj tawm los ntev rau saum fuab cua los ntawm cov koom haum saib xyuas tib neeg txoj cai hauv ntiaj teb. Vim li cas tej ntawd thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Wikipedia? Tab sis, Wikipedia tshaj tawm txog txhua txoj kev dag thiab txoj kev siv zog los ua kom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas npe los ntawm tsoom fwv hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub koom haum kev ntseeg. Ces, nws tsis yog, ib lub koom haum uas txhob txwm tshaj cov ntaub ntawm cuav thiab tsis muaj tseeb lod? Nws tsis yog yam cuab yeej uas Ntxwgnyoog siv los ntxias dag tib neeg lod? Kev tso siab rau thiab kev nthuav tawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov lus uas tsis ntseeg tias muaj vajtswv thiab cov tawm tsam Khetos hauv lub koom haum kev ntseeg raws li Wikipedia cov kws kho, yog tsis muaj kev tshawb xyuas tej ntawd ua ntej, ces yog ib qho txaus luag thiab yob ib qho tsis txaus ntseeg. Nws qhia tias lawv tsis muaj qhov tseeb, tias muaj lub ntsiab tseeb, lawv mas tsis txaus ntseeg, yog cov neeg xav tsis ntxaws, dab Ntxwgnyoog cov tsiaj. Wikipedia ua raws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub koom haum kev ntseeg iab liam, txiav txim, thiab nias qees Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg; Nws tau thuam Khetos ntawm tiam kawg, thuam txoj hau kev ntseeb, thiab raug Vajtswv foom phem. Yog li muaj dab tsi raug qhia los ntawm Wikipedia raws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub koom haum kev ntseeg? Nws qhia tias lub ntiaj teb mas tsaus thiab phem, tias tib neeg raug ua qias vuab tsuab tob heev los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tau rais los ua ib lub zog uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv! Qhov no kuj ua tiav cov lus hauv phau Vajluskub tias: “Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam(1 Yauhas 5:19). “Nov yog ib tiam neeg phem(Luka 11:29). Muaj ib txhia neeg mas ua ntsej lag muag dig rau qhov tsaus thiab lub ntsiab tseeb uas lim hiam hauv lub ntiaj teb. Thaum tshawb xyuas txoj hau kev tseeb, los lawv mas tseem tso siab rau Wikipedia, thiab ntseeg tus dab phem cov lus thiab tej lus paj lus cua uas nws tshaj tawm. Cov neeg zoo li no puas yog cov uas ntseeg Vajtswv ma? Lawv tsis yog. Lawv tsis ntseeg Vajtswv, los sis lawv tsis lees paub tias Vajtswv yog qhov tseeb, lawv yeej tsis paub txog qhov tseeb li. Thaum lawv txhawb xyuas txoj hau tseeb, lawv tsis nrhiav Vajtswv cov lus los sis mloog Vajtswv lub suab, tab sis tsuas tso siab rau dab Ntxwgnyoog cov lus thiab xam tias nws cov lus yog qhov tseeb—qhov lawv ntseeg rau tsis yog dab Ntxwgnyoog lod? Yog li, cov neeg zoo li ntawd mas tsis yog cov uas tshawb xyuas txoj hau kev tseeb tiag tiag. Thaum lawv hnov dab Ntxwgnyoog cov lus thiab cov lus paj lus cua xwb, ces lawv raug dag, thiab ntog rau hauv av lawm. Cov neeg zoo li ntawd puas ntse ma? Vajtswv cov yaj mloog Nws lub suab, hos cov uas yog tus dab phem cov ces mloog tus dab phem cov lus; lawv tsis kam los mloog Vajtswv lub suab, thiab es ho los mloog dab Ntxwgnyoog cov lus. Los ua yuam kev rau ib lub hauv paus zoo li no mas yeej ua rau lawv ruam thiab yog cov neeg xav tsis ntxaws uas yog dab Ntxwgnyoog cov lawm!

Thaum peb txhawb xyuas txoj hau kev tseeb, peb yuav tsum saib tias seb cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yog qhov tseeb thiab puas yog Vajtswv lus suab. Yog tias cov lus no yog qhov tseeb, yog tias tej ntawd yog Vajtswv lub suab, thiab yog tias qhov no yog Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm ntawm tiam kawg tiag tiag, ces txawm tias dab Ntxwgnyoog hais dab tsi los xij, peb yuav tsum ntseeg—Vajtswv yog qhov tseeb, Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, thiab Vajtswv txoj hauj lwm yeej tsis tuaj yeej ua yuam kev li. Ib tug tib neeg twg tuaj yeej ua yuam kev tau, tab sis tsis yog Vajtswv; ib tug tib neeg tuaj yeem dag thiab ntxias dag lwm tus tau, tab sis Vajtswv tsis tham tej lus dag, Nws mas dawb huv thiab ncaj ncees, Nws yog qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag thiab nyiam qhov tseeb tsuas saib seb cov lus no puas yog Vajtswv lub suab, thiab Vajtswv txoj hauj lwm los sis tsis yog xwb, tsis xav txog ib lo lus tswv yim twg los ntawm cov tsis ntseeg lub koom haum xov xwm thiab tej websites li, thiab tsis xav txog txoj kev caij tsuj, txoj kev quab yuam, txoj kev rau txim, thiab txoj kev tawm tsam los ntawm tej hwj chim uas qhov ntawd muaj los sis txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb. Thaum lawv txiav txim siab tias qhov no yog Vajtswv lub suab lawm, ces lawv raws Vajtswv qab xwb, tsis raug tswj los ntawm ib tug neeg, ib qho xwm txheej, los sis ib yam twg li. Tsuas yog cov neeg zoo li ntawd thiaj li ntseeg Vajtswv tiag xwb, thiab tsuas yog lawv thiaj li yog cov nkauj xwb ntse xwb, ib yam li Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Cov uas tsis ntseeg thiab cov uas tsis muaj txoj kev nyiam rau qhov tseeb tab sis tsuas yog cov uas thov raws noj kom lawv tsau xwb, es ua ke ntawd, tsis nrhiav qhov tseeb, tab sis ho ua ntsej lag muag dig los mloog dab Ntxwgnyoog cov lus thiab cov lus paj lus cua, thiab txawm ua raws Ntxwgnyoog txoj kev coj hais tej lus paj lus cua no thiab txiav txim yam vwm ntsuav rau thiab nias qees Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Tej neeg no yog tej nplej uas uas raug nthuav tawm, thiab thaum Vajtswv txoj hauj lwm tiav thiab thaum tej kev puas tsuaj loj nchuav ntw los, lawv tuaj yeem zam dhau tab sis raug tshem tawm thiab raug rau txim, qhov tom hniav nkawv thiab quaj nyiav li lawv raug cob rau txoj kev puas tsuaj. Qhov no mas puav leej ua tiav qhov uas tau hais rau hauv phau Vajluskub tias: “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6). “Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21).

Qhov Dhau Los: 8. Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, thiab nej tshaj tawm txoj moo zoo rau cov tib neeg ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab pab ntseeg. Ntau tus uas ntseeg tus Tswv tiag tiag tau tawm ntawm lawv cov pawg ntseeg thiab tau pib ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—tsis yog nej tab tom nyiag cov yaj ntawm lwm pawg ntseeg lod?

Ntxiv Mus: 1. Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv tau paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tam sim no kuv lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm. Tiam sis muaj qee yam kev tsis kaj siab thiab kev ntxhov siab tau tshwm sim nyob rau hauv kuv tsev neeg tsis ntev los no. Vim li cas tej yam zoo li no thiaj li tshwm sim, thiab kuv yuav tsum ua li cas rau tej ntawd?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No