7. Nej hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los ua ib tug neeg Suav lawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd. Raws li tej uas tau sau tseg rau hauv phau Vajluskub mas, tus Tswv Yexus tau ncaim lub cev uas yog neeg Yudais mus lawm, yog li ntawd peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv rov qab los nyob rau tiam kawg mas, Nws kuj yuav tsum los ua ib tug neeg Yudais thiab. Nws yuav los ua ib tug neeg Suav tau li cas?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob saum ntuj tib si, ua li Nws puas yuav piav tau Nws Tus Kheej tag nrho uas yog siv daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vajtswv muab Nws Tus Kheej hnav lub cev nqaij daim tawv es kom los ua tau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm. Daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb uas txawv lwm qhov, nws tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi txog qhov tej tiam ntawd dhau mus, los sis nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv tus moj yam. Vim li cas Yexus thiaj li tsis pub Nws tus duab nyob? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg kos Nws daim duab es thiaj li tau muab tso tseg rau cov neeg txheej tom qab? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg lees paub hais tias Nws tus duab yog tus duab ntawm Vajtswv? Txawm hais tias tib neeg daim duab yog tsim tawm los ntawm Vajtswv daim duab, los puas yuav muaj hnub uas tib neeg lub ntsej muag yuav sawv cev tau rau Vajtswv daim duab uas nyob siab tshaj plaws ntawd? Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws tsuas nqis saum ntuj ceeb tsheej los rau ib lub cev nqaij daim tawv uas zoo tsis thooj lwm lub xwb. Nws yog Nws tus Ntsujplig uas nqis los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas Nws siv los ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tus Ntsujplig uas tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yog tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej sawv cev tag nrho rau tus Ntsujplig, thiab lub cev nqaij daim tawv rau tes hauj lwm, tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias tus duab ntawm lub cev nqaij daim tawv yog ib qho hloov tau rau tus duab tiag tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no tsis yog lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog ua kom tus Ntsujplig nrhiav tau ib qho chaw nyob uas haum rau Nws qhov kev ua hauj lwm xwb, es kom tib neeg pom Nws tej kev ua, to taub Nws tus moj yam, hnov Nws cov lus, thiab paub tej yam phim hwj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws lub npe sawv cev rau Nws tus moj yam, Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob meej, tab sis Nws yeej tsis tau hais ib zaug li hais tias Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tus duab; qhov ntawd tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb. Thiab yog li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog Nws lub npe, Nws tes hauj lwm, Nws tus moj yam, thiab qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej. Tej no yog siv coj los sawv cev rau Nws txoj kev cawm tib neeg nyob rau tiam no. Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, tsuas yog rau Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tab sis nws yuav tsis muaj hnub yuav ua tau kom tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis txhob muaj ib tsos zoo li ib tug neeg twg kiag, thiab yog li ntawd Nws thiaj li xaiv ib tse neeg uas zoo tsim nyog los txiav txim siab seb Nws qhov kev tshwm sim ntawd yuav zoo li cas. Yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsum muaj ib qho kev sawv cev tseem ceeb, ces tag nrho cov uas muaj lub ntsej muag me ntsis zoo li Nws lub ces yeej sawv cev rau Vajtswv tag nrho. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev yuam kev loj heev li thiab lod? Yexus daim duab ces yog tib neeg kos kom tib neeg tau pe hawm Nws xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig tsis tau muab lus qhia tshwj xeeb dab tsi li, ces tib neeg thiaj li muab daim duab uas lawv xav ntawd tso tseg rau ib tug zus los txog niaj hnub no. Qhov tseeb, raws li Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj, tib neeg tsis tsim nyog ua li no. Nws tsuas yog tib neeg qhov kev muaj siab xwb es thiaj li ua rau Yexus daim duab nyob txog niaj hnub no. Vajtswv yog tus Ntsujplig, thiab tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm piav tau tag nrho hais tias Nws tus duab zoo li cas tiag nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg. Nws tus duab ces tsuas sawv cev tau los ntawm Nws tus moj yam nkaus xwb. Hos hais txog qhov uas seb Nws lub taub ntswg, Nws lub qhov ncauj, Nws ob lub qhov muag thiab Nws cov plaub hau zoo li cas ntawd, mas tej no mas tshaj koj lub peev xwm yuav muab coj los hais ua ib zaj lus luv luv tau lawm. Thaum qhov kev qhia tshwm ntawd tshwm los rau Yauhas, nws pom tus duab ntawm Neeg Leej Tub: Tawm hauv Nws lub qhov ncauj los yog ib rab ntaj ob sab ntse, Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws lub tob hau thiab cov plaub hau mas dawb paug cuag plaub yaj, Nws ob txhais ko taw ci nplas cuag tooj liab, thiab sia ib txoj siv kub ntawm Nws lub hau siab. Txawm hais tias nws tej lus no mas yeej piav tau pom meej kawg nkaus li, los tus Vajtswv tus duab uas nws piav ntawd tsis yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov nws pom tsuas yog ib qho yog toog xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm ib tug neeg ntawm lub niaj teb uas muaj tiag kov tau. Yauhas tau pom ib qho yog toog, tab sis nws qhov muag tsis tau pom qhov kev tshwm sim tseeb tseeb ntawm Vajtswv kiag. Tus duab ntawm tus Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, yog tus duab ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb, ces tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tus moj yam tag nrho. Thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws hais tias Nws ua li kom zoo li Nws tus kheej tus duab thiab tsim tus txiv neej thiab tus poj niam. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws hais tias Nws tsim tus txiv neej thiab tus poj niam kom zoo li Vajtswv tus duab. Txawm hais tias tib neeg tus duab zoo li Vajtswv tus duab, los qhov no mas yuav muab ntaus nqi tsis tau hais tias tib neeg daim duab ces yog Vajtswv daim duab. Los sis koj yuav siv tib neeg cov lus coj los muab Vajtswv tus duab piav ua ib zaj lus luv luv tsis tau, vim Vajtswv mas nyob siab dhau heev lawm, zoo dhau heev lawm, phim hwj dhau heev lawm thiab piav tsis tau li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum ncaim lub ntiaj teb mus thaum uas ua tiav hlo tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua lawm, vim Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis yog yuav los muab Nws daim duab qhia rau tib neeg pom. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg twb ua tiav nyob rau ntawm qhov uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug lawm, los Nws yeej tseem yuav tsis tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib haiv neeg twg uas tsis tau pom dua Nws li. Yexus yuav tsis muaj hnub rov qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom ua lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ib zaug ntxiv li lawm, los sis Nws yuav tsis sawv rau saum ncov Roob Txiv Aulib thiab tshwm sim rau tag nrho txhua tus neeg pom; tag nrho qhov uas cov neeg Yudais tau pom ces yog daim duab ntawm Yexus rau thaum Nws lub sij hawm nyob rau hauv Yudias xwb. Qhov no vim yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd twb xaus tau ob txhiab xyoo dhau los lawm; Nws yuav tsis rov qab los rau Yudias nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais ntxiv lawm, haj yam yuav tsis qhia kom pom Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais rau ib tug ntawm Lwm Haiv Neeg li lawm, vim daim duab ntawm Yexus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog daim duab ntawm ib tug neeg Yudais xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas pom. Txawm hais tias Yexus tau cog lus rau Nws cov ntseeg hais tias Nws yuav rov qab los dua, los Nws yuav tsis cia li tshwm sim Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais los rau Lwm Haiv Neeg pom. Nej tsim nyog paub hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yog los qhib ib tiam. Tes hauj lwm no tsuas yog muaj rau ob peb xyoos xwb, thiab Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, ib yam li daim duab ntawm Yexus uas yog ib tug neeg Yudais tsuas sawv cev tau rau daim duab ntawm Vajtswv thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab Nws tsuas ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum uas Yexus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm coj ib tiam los rau qhov xaus los sis rhuav tshem noob neej. Yog li ntawd, tom qab uas Nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau xaus Nws tes hauj lwm lawm, Nws thiaj li nces mus rau qhov siab tshaj plaws ntawm qhov siab lawm thiab muab Nws Tus Kheej zais tawm ntawm tib neeg lawm. Txij thaum ntawd los, ces cov ntseeg uas muaj lub siab ncaj ntawm Lwm Haiv Neeg thiaj li tsis pom qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus li lawm, tab sis tsuas yog daim duab ntawm Nws uas lawv tau muab lo rau tim phab ntsa lawm xwb. Daim duab no tsuas yog ib daig uas tib neeg kos xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Vajtswv uas Nws qhia Nws Tus Kheej kiag rau tib neeg pom. Vajtswv yuav tsis muab Nws Tus Kheej qhib lug rau cov neeg coob coob pom nyob rau hauv daim duab uas thaum Nws tau rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd lawm. Tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv noob neej ces yog cia kom lawv to taub Nws tus moj yam. Tag nrho qhov no ces muab qhia rau tib neeg pom los ntawm tes hauj lwm ntawm tej tiam uas sib txawv ntawd; nws yog ua tau tiav hlo los ntawm tus moj yam uas Nws tau muab qhia kom tib neeg paub thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua, tsis yog los ntawm kev tshwm sim ntawm Yexus. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv daim duab ces tsis yog muab ua kom tib neeg paub los ntawm daim duab ntawm tus uas yug los ua neeg, tab sis yog los ntawm tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas muaj tag nrho daim duab thiab lub cev; thiab los ntawm Nws tes hauj lwm, Nws daim duab ces muab qhia kom pom thiab Nws tus moj yam ces muab qhia kom paub. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws xav ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv uas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb uas yuav cam tsis tau hlo li. Txawm li cas los xij, nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tej yam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv yog cov roj ntsha uas sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas me ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixais thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixais rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov Dhau Los: 6. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab ua ib qho khoom theej txhoj rau tib neeg ntiaj teb, kom thiaj li yuav txhiv tau tib neeg ntiaj teb dim ntawm txoj kev txhaum. Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv nyob rau tiam kawg. Nws hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim, yog los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Vim li cas Nws thiaj li yuav tsum tau los ua cev nqaij daim tawv ob zaug los ua tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb kom dim? Qhov tseem ceeb ntawm ob txoj kev yug los ua neeg no yog dab tsi tiag tiag?

Ntxiv Mus: 8. Nej ua tim khawv hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam lawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd. Qhov ntawd tau sau tseg nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias Yexus tau muab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hu ua Leej Txiv, thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab Yexus hu ua tus Tub uas Kuv hlub. Cov uas yog leej txiv thiab leej tub tsis yog txiv neej lod? Phau Vajluskub kuj tau hais tias, “tus poj niam lub taub hau ces yog tus txiv neej” (1 Khaulee 11:3). Vim li ntawd cov poj niam thiaj li tsis muaj cai, yog li vim li cas nej thiaj li hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No