8. Nej ua tim khawv hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam lawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd. Qhov ntawd tau sau tseg nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias Yexus tau muab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hu ua Leej Txiv, thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab Yexus hu ua tus Tub uas Kuv hlub. Cov uas yog leej txiv thiab leej tub tsis yog txiv neej lod? Phau Vajluskub kuj tau hais tias, “tus poj niam lub taub hau ces yog tus txiv neej” (1 Khaulee 11:3). Vim li ntawd cov poj niam thiaj li tsis muaj cai, yog li vim li cas nej thiaj li hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws ua txiv neej lub cev los, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws lub ceev ho yog poj niam lawm. Los ntawm qhov no, koj pom tau hais tias Vajtswv qhov kev tsim muaj txiv neej thiab poj niam ntawd pab tau rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nro tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau hauv ib theem twg ntawd nyias yeej muaj nyias qhov tseem ceeb; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus, nyob rau hauv qhov kev ua Nws tes hauj lwm, raug hu ua tib tug Tub xwb, thiab “Tub” ces hais txog tus txiv neej. Vim li cas ho tsis hais txog tib tug Tub nyob rau theem tam sim no? Vim hais tias tej nqe lus tswj tes hauj lwm ntawd yuav tsum kom muaj kev hloov nyob rau hauv qhov uas yog tus poj niam los tus txiv neej ntawd los ntawm Yexus. Nrog rau Vajtswv ces tsis muaj qhov sib cais kom txawv ntawm poj niam los sis txiv neej li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws siab nyiam, thiab nyob rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm ntawd mas Nws tsis raug yuam rau tej kev txwv txiav dab tsi li, tab sis yeej ua ywj siab hlo xwb. Tab sis txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd mas nws yeej muaj nws qhov tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, thiab nws yeej yog ib qho muaj tseeb hais tias Nws qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg yog lub sij hawm kawg. Nws tau los ua kom sawv daws paub tag nrho Nws tej kev ua. Yog hais tias nyob rau theem no Nws tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom ua tau tes hauj lwm kiag rau tib neeg pom, tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau qhov kev xav phem hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej xwb, tsis yog poj niam li. Ua ntej qhov no, tag nrho tib neeg yeej ntseeg hais tias Vajtswv tsuas yog txiv neej nkaus xwb thiab ib tug poj niam mas hu tsis tau ua Vajtswv li, vim tag nrho tib neeg xam hais tias cov txiv neej muaj hwj chim loj tshaj cov poj niam. Lawv ntseeg hais tias tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav tuav tau lub hwj chim li, tsuas yog txiv neej nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv haj tseem hais tias txiv neej yog tus coj poj niam thiab hais tias poj niam yuav tsum mloog txiv neej lus thiab tsis muaj cuab kav hla dhau nws li. Nyob rau yav tag dhau los, thaum uas hais tias txiv neej yog poj niam tus coj, qhov no yog hais txog Adas thiab Evas nkawd, tus uas tau raug tus nab dag—tsis yog hais rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas Yehauvas tau tsim thaum xub thawj. Muaj tseeb, ib tug pom niam yuav tsum mloog lus thiab hlub nws tus txiv, thiab ib tug txiv yuav tsum xyaum khwv rau nws tsev neeg noj thiab txhawb nqa tsev neeg. Tej no yog tej kev cai thiab kev cai tswj fwm uas Yehauvas teeb tseg kom tib neeg yuav tsum ua raws nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb. Yehauvas hais rau tus poj niam hais tias, “Koj txoj kev ntshaw ces yuav tsum yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Nws hais li ntawd mas tsuas yog hais kom noob neej (qhov ntawd ces yog, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si) yuav tsum ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Yehauvas, thiab kom noob neej lub neej muaj kab muaj kev thiab tsis txhob poob tawm ntawm lawv qhov kev muaj qib muaj duas zoo ntawd. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li tsim tej kev cai kom zoo haum los tswj hais tias txiv neej thiab poj niam yuav tsum ua li cas, txawm hais tias qhov no mas tsuas yog hais rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los hauv lub ntiaj teb no xwb, thiab tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vajtswv ho zoo ib yam nkaus li cov uas Nws tsim tawm los tau li cas mas? Nws tej lus ces tsuas yog hais rau noob neej ntawm cov uas Nws tsim tawm los xwb; nws yog ua kom noob neej ua tau lub neej nyob li ib txwm muaj ces Nws thiaj li tsim tej kev cai rau txiv neej thiab poj niam xwb. Nyob rau thaum pib, thaum Yehauvas tsim noob neej, Nws tsim ob hom tib neeg, tag nrho txiv neej thiab poj niam tib si; thiab yog li ntawd thiaj li muaj qhov sib cais ntawm tus txiv neej thiab tus poj niam nyob rau ntawm Nws cov cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Nws tsis txiav txim siab rau tes hauj lwm raws li cov lus Nws hais rau Adas thiab Evas. Ob zaug uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd mas twb yeej raug txiav txim siab rau tag nrho raws li Nws txoj kev xav puag thaum lub sij hawm uas Nws xub tsim noob neej lawm; qhov ntawd ces yog, Nws tau ua kom tiav tes hauj lwm ntawm Nws ob qho kev yug los ua neeg raws li tus txiv neej thiab tus poj niam ua ntej lawv raug ua qias vuab tsuab lawm. Yog tib neeg khaws cov lus uas Yehauvas hais rau Adas thiab Evas, tus uas raug tus nab ntxias dag, thiab muab coj los siv rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, ces Yexus tseem yuav tsis tau hlub Nws tus poj niam li qhov uas Nws tsim nyog tau hlub thiab lod? Txoj kev no, ua Vajtswv puas tseem yog Vajtswv mas? Thiab qhov no yog li no, Nws puas yuav muaj peev xwm ua tau Nws tes hauj lwm tiav hlo mas? Yog hais tias nws yog ib qho yuam kev rau Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yog tus poj niam, ces nws tseem tsis yog ib qho kev yuam kev loj tshaj plaws rau qhov uas Vajtswv tsim poj niam lod? Yog tib neeg tseem ntseeg hais tias nws yog ib qho txhaum rau Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces tsis yog Yexus, tus uas tsis yuav poj niam li thiab ces yog li ntawd tsis muaj cuab kav hlub tau Nws tus poj niam, kuj yog ib qho kev yuam kev ib yam nkaus li qhov kev yug los ua neeg zaum no thiab lod? Vim koj tau siv cov lus uas Yehauvas hais rau Evas los ntsuas qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam no, ces koj yuav tsum tau siv Yehauvas cov lus hais rau Adas los txiav txim rau tus Tswv Yexus uas tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab. Tej no tseem tsis yog tib qho thiab zoo ib yam nkaus xwb lod? Vim koj ntsuas tus Tswv Yexus raws li tus txiv neej uas tsis tau raug tus nab ntxias dag, ces koj yuav txiav txim tsis tau rau qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg rau niaj hnub no raws li tus poj niam uas tau raug tus nab dag ntxias lawm. Qhov no yuav tsis ncaj ncees lawm! Qhov ntsuas Vajtswv li txoj kev no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txawj xav kom ncaj ncees. Thaum Yehauvas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug, qhov uas Nws lub cev yuav yog poj niam los txiv neej ntawd ces muaj kev cuam tshuam txog rau tus txiv neej thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag; nws yog ua raws nraim li tus txiv neeg thiab tus poj niam uas tsis tau raug tus nab ntxias dag ces Nws thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug. Tsis txhob xav hais tias Yexus qhov kev yog txiv neej ntawd zoo ib yam li Adas, tus uas tau raug tus nab ntxias dag ntawd qhov. Ob qho ntawd tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam hlo li, nkawd yog txiv neej uas muaj tus yeeb yam sib txawv. Qhov tseeb ces yeej hais tsis tau hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog tus coj ntawm tag nrho cov poj niam tab sis tsis yog tag nrho cov txiv neej lod? Nws tsis yog tus Vajntxwv rau tag nrho cov neeg Yudais (suav tag nrho cov txiv neej thiab cov poj niam tib si) lod? Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tsis yog tus coj rau tus poj niam xwb tab sis yog tus coj rau tus txiv neej tib si. Nws yog tus Tswv ntawm tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los thiab tus coj rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los tib si. Koj ho yuav txiav txim tau li cas hais tias qhov uas Yexus yog txiv neej ntawd mas yog qhov cim ntawm tus coj ntawm tus poj niam mas? Qhov no tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg lod? Yexus yog tus txiv neej uas tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab. Nws yog Vajtswv; Nws yog Khetos; Nws yog tus Tswv. Nws ho yog ib tug txiv neej zoo li Adas uas twb raug muab ua qias vuab tsuab lawm tau li cas mas? Yexus yog lub cev uas Vajtswv tus Ntsujplig uas dawb huv tshaj plaws hnav xwb. Koj ho hais tau li cas hais tias Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj qhov kev ua tus txiv neej li Adas xwb mas? Nyob rau qhov ntawd, ces tsis yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm twb yeej yuam kev lawm lod? Ua Yehauvas puas yuav muab Adas qhov uas yog tus txiv neej uas twb raug tus nab ntxias dag lawm ntawd coj los teeb tsa rau hauv Yexus mas? Qhov kev yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm tam sim no tsis yog ib qho xwm txheej ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj qhov kev yog poj niam los txiv neej ntawd uas txawv ntawm Yexus tab sis zoo li Nws tus yeeb yam thiab lod? Koj puas tseem tau luag hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yeej tsis yog poj niam li, vim tus poj niam yog tus xub raug tus nab ntxias dag lawm no mas? Koj puas tseem tau luag hais tias, vim tus poj niam yog tus uas tsis huv tshaj plaws li thiab yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab, ces Vajtswv yeej yuav tsis muaj hnub rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ua ib tug poj niam li no mas? Koj puas tau luag hais tas zog li hais tias “tus poj niam mas yuav tsum mloog tus txiv neej lus tag mus li xwb thiab yuav tsis muaj hnub uas tshwm sim tau los sis sawv cev tau rau Vajtswv ncaj qha li”?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Yog hais tias Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv li ib tug txiv neej nkaus xwb, ces tib neeg yuav kem ciam hais tias Nws yog txiv neej xwb, yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej xwb, thiab yuav tsis muaj hnub ntseeg hais tias Nws yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab. Cov txiv neej yuav xam hais tias Vajtswv yog txiv neej ib yam li lawv, thiab Vajtswv yog tus coj cov txiv neej—tab sis yog li ntawd cov poj niam ne? Qhov no tsis ncaj ncees; nws tsis yog saib dej ua ntu saib neeg ua plhu lod? Yog hais tias yog li no tiag, ces tag nrho cov uas Nws cawm ces yuav yog cov txiv neej li Nws xwb, thiab yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas yuav raug cawm li. Thaum Vajtswv tsim noob neej, Nws tsim Adas thiab Nws tsim Evas. Nws tsis tsim Adas nkaus xwb, tab sis tsim tag nrho txiv neej thiab poj niam nyob rau hauv Nws tus duab. Vajtswv tsis yog tus Vajtswv ntawm cov txiv neej nkaus xwb—Nws kuj yog tus Vajtswv ntawm cov poj niam thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

Yog hais tias tsuas ua Yexus tes hauj lwm xwb, thiab ua tsis tiav los ntawm tes hauj lwm hauv theem sim no ntawm tiam kawg, ces tib neeg yuav tuav rawv mus ib txhis rau txoj kev xav phem hais tias Yexus ib leeg xwb thiaj yog Vajtswv tib leeg Tub nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, hais tias Vajtswv tsuas muaj ib leeg tub xwb, thiab leej twg los xij uas los tom qab ntawd uas siv lwm lub npe ces yuav tsis yog tib leeg Tub ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tib neeg muaj qhov kev xav phem hais tias leej twg los xij uas raug ua ib qho khoom theej txhoj rau tej kev txhaum los sis tau tuav hwj chim sawv cev rau Vajtswv thiab txhiv tag nrho noob neej, ces thiaj yog Vajtswv tib tug Tub nkaus xwb. Muaj ib txhia ntseeg hais tias tsuav Tus los ntawd yog ib tug txiv neej, ces Nws thiaj li raug xam hais tias yog Vajtswv tib tug Tub xwb thiab yog tus sawv cev rau Vajtswv. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Yexus yog Yehauvas tus Tub, Nws tib tug Tub nkaus xwb. Tsis yog tej kev xav phem ntawd raug muab hais tshaj dhau heev lawm lod? Yog theem no ntawm tes hauj lwm tsis raug muab ua kom tiav rau tiam kawg, ces tig mus rau Vajtswv ces tag nrho noob neej yuav raug ib tug duab ntxoo tsaus ntuj los muab thaiv cia. Yog zoo li no tiag, ces tus txiv neej yuav xav hais tias nws tus kheej siab tshaj tus poj niam, thiab cov poj niam yuav tsis muaj hnub tsa tau lawv tob hau li, thiab ces yuav tsis muaj ib tug poj niam twg uas raug cawm tau li. Tib neeg yuav ntseeg tas mus li hais tias Vajtswv yog ib tug txiv neej, thiab tshaj qhov ntawd ces hais tias Nws yeej ntxub poj niam tas mus li thiab yuav tsis muab kev cawm dim rau poj niam li. Yog muaj li no, ces nws tseem tsis muaj tseeb hais tias tag nrho cov poj niam, cov uas raug Yehauvas tsim tawm thiab cov uas kuj raug ua qias vuab tsuab lawm, yuav tsis muaj lub cib fim raug cawm li thiab no lod? Yog li ces tseem tsis yog ib qho tsis muaj qab hau dab tsi rau Yehauvas los tsim poj niam, qhov ntawd ces hais tias, los tsim Evas thiab lod? Thiab tsis yog poj niam yuav puas tsuaj mus tag ib txhis li lod? Vim qhov laj thawj no, ces theem ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ntawd thiaj li yuav ua kom cawm tau tag nrho noob neej, tsis yog cov poj niam nkaus xwb. Yog ib tug neeg twg tseem xav hais tias yog Vajtswv los yug ua neeg ua ib tug poj niam, ces nws tsuas yog ua li ntawd los cawm cov poj niam nkaus xwb, ces tus neeg ntawd yuav yog ib tug neeg ruam tiag tiag li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Yexus thiab Kuv yog los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm hais tias Wb tsis sib txheeb nyob rau hauv Wb ob lub cev nqaij daim tawv, los Wb ob tug Ntsujplig yog tib tug xwb; txawm hais tias qhov tseem ntsiab ntawm tej Wb ua thiab tes hauj lwm uas Wb ua ntawd tsis yog tib qho, los Wb yeej zoo ib yam nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb; Wb ob lub cev nqaij daim tawv zoo sib txawv, tab sis qhov no tsuas yog vim qhov kev hloov nyob rau hauv tiam ntawd thiab tej kev cai tswj Wb tes hauj lwm uas sib txawv ntawd xwb; Wb tes hauj lwm qhuab qhia los kuj zoo tsis sib thooj, ces tes hauj lwm Wb coj los thiab tus moj yam Wb nthuav tawm rau tib neeg los kuj sib txawv. Yog vim li ntawd es tej uas tib neeg pom thiab to taub niaj hnub no thiaj li tsis zoo li tej nyob rau yav tag los, uas yog vim qhov sib txawv nyob rau hauv tej tiam ntawd. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd thiaj li sib txawv nyob rau qhov uas seb yog poj niam los txiv neej thiab lub cev ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas Nkawd tsis yog yug los rau tib tse neeg, haj yam tsis yog tib lub caij nyoog, Nkawd ob tug Ntsujplig mas txawm li cas los yeej yog tib tug xwb. Vim tag nrho tej ntawd ces Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiaj tsis koom roj koom ntshav los sis tsis koom ib qho kev sib txheeb dab tsi ntawm lub cev li, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nkawd puav leej yog ob lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv uas nyob rau ob lub caij nyoog uas sib txawv. Qhov uas Nkawd yog lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv ntawd mas yeej yog ib qho tseeb uas yuav cam tsis tau hlo li. Txawm li cas los xij, nkawd tsis koom roj koom ntshav thiab tsis koom tib neeg ib hom lus (ib tug yog tus txiv neej uas hais hom lus ntawm cov neeg Yudais thiab ib tug ces yog ib tug poj niam uas tsuas hais lus Suav nkaus xwb). Nws yog vim tej laj thawj no es Nkawd thiaj li nyob rau ob lub teb chaws sib txawv los ua tes hauj lwm uas nws yuav tsum kom ib tug twg yuav tsum tau ua, thiab nyob rau lub caij nyoog uas sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov tseeb ces Nkawd yeej yog tib tug Ntsujplig xwb, muaj tib lub ntsiab tseem ceeb, los yeej tsis muaj tej yam dab tsi uas zoo sib thooj nyob rau ntawm lub plhaub sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv kiag li. Tag nrho qhov uas Nkawd koom ces tsuas yog tib qho kev ua neeg nkaus xwb, tab sis hais txog qhov kev tshwm sim sab nraud ntawm Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv thiab tej xwm txheej ntawm Nkawd qhov kev yug los, ces Nkawd yeej tsis zoo li yam li. Tej no tsis tau muaj dab tsi cuam tshuam rau Nkawd ob teg hauj lwm los sis rau qhov kev paub uas tib neeg muaj txog Nkawd, vim hais tias, nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg, Nkawd puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nkawd sib cais tau li. Txawm hais tias Nkawd tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, los tag nrho Nkawd puav leej tswj Nkawd ob tug Ntsujplig thiab muab Nkawd tso rau tes hauj lwm nyob rau lub caij nyoog sib txawv, thiab Nkawd ob lub cev nqaij daim tawv yog cov roj ntsha uas sib txawv. Yehauvas tus Ntsujplig tsis yog leej txiv rau Yexus tus Ntsujplig, thiab Yexus tus Ntsujplig tsis yog leej tub rau Yehauvas tus Ntsujplig: Nkawd yog ib tug thiab yog tib tug Ntsujplig xwb. Qhov uas me ntsis yuav zoo li ntawd, ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm niaj hnub no thiab Yexus mas tsis sib txheeb los ntawm roj ntsha, tab sis Nkawd yog tib tug xwb, qhov no ces vim yog Nkawd tus Ntsujplig yog tib tug xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, ib yam nkaus li tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ncaj ncees thiab ntawm kev qhuab ntuas tib neeg, thiab qhov ntawm kev cem foom rau tib neeg; thiab nyob rau thaum kawg, Nws muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawm qhov rhuav tshem lub ntiaj teb thiab rau txim rau cov lim hiam. Tsis yog Nws Tus Kheej ua tag nrho tej no lod? Qhov no tsis yog lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

Vajtswv tsis yog Vajntsujplig, tus Ntsujplig, tus Ntsujplig uas muaj zog tshaj xya npaug, los sis tus Ntsujplig uas paub-txhua-yam, tab sis kuj yog ib tug tib neeg thiab—ib tug tib neeg dog dig xwb, ib tug tib neeg uas tsis txawv sawv daws li. Nws tsis yog tus txiv neej xwb, tab sis kuj yog tus poj niam thiab. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas Nkawd puav leej yog yug los rau tib neeg, thiab tsis zoo ib yam rau qhov uas ib tug ces yog xeeb los ntawm Vajntsujplig thiab ib tug ces yog yug los rau ib tug tib neeg, txawm hais tias tau los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los xij. Nkawd me ntsis zoo ib yam rau qhov uas ob tug uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm Leej Txiv Vajtswv, thiab tsis tshua zoo ib yam rau qhov uas ib tug ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim hos ib tug ua tes dej num ntawm kev txeeb tau. Ob leeg puav leej sawv cev rau Leej Txiv Vajtswv tib si, tab sis ib tug yog tus Txhiv Dim, muaj kev tab ncuab thiab kev hlub tshua, thiab ib tug yog tus Vajtswv ntawm txoj kev ncaj ncees, muaj kev npau taws thiab kev txiav txim puv npo. Ib tug yog tus Thawj Coj Siab Tshaj Plaws uas pib tes dej num ntawm kev cawm dim, hos ib tug yog tus Vajtswv ncaj ncees uas ua kev txeeb tau tiav hlo. Ib tug yog Qhov Pib, ib tug yog Qhov Xaus. Ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj kev txhaum, ib tug yog lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num kev txhiv dim tiav hlo, ua tes hauj lwm ntxiv, thiab yeej tsis muaj kev txhaum hlo li. Ob tug puav leej yog tib tug Ntsujplig xwb, tab sis Nkawd nyob rau ob lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv, thiab yug los rau qhov chaw sib txawv, thiab Nkawd raug sib cais los ntawm ntau txhiab xyoo lawm. Txawm li cas los xij, tag nrho Nkawd tes hauj lwm ces yog sib txhawb kom tiav hlo, tsis muaj sib cuam tshuam li, thiab muaj cuab kav muab hais thooj txhij ua ke tau. Ob tug yog tib neeg, tab sis ib tug yog ib tug me nyuam tub thiab ib tug yog ib tug me nyuam ntxhais mos liab. Los tau npaum no lub xyoo, qhov uas tib neeg pom ces tsis yog tus Ntsujplig xwb thiab tsis yog ib tug tib neeg xwb, ib tug txiv neej, tab sis kuj yog ntau yam uas tsis zoo sib xws li tib neeg tej kev xav phem; yog li no, tib neeg thiaj li tsis tau muaj peev xwm nkag siab Kuv tag nrho. Lawv ntseeg Kuv ib nrab thiab tsis ntseeg ib nrab—zoo li muaj Kuv thiab, tab sis ho yog ib qho kev npau suav ntawm tej duab cuav—ces yog vim li ntawd, los txog niaj hnub no, tib neeg tseem tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi. Koj puas muaj cuab kav muab Kuv sau zog hais luv luv ua ib sob lus nkaus xwb? Koj puas tau luag hais tiag tiag hais tias, “Yexus ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag, thiab Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Yexus ntag”? Koj puas yuav siab tawv txaus los hais tias, “Vajtswv ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag tus Ntsujplig ntag, thiab tus Ntsujplig ces yeej tsis yog leej twg li yeej yog kiag Vajtswv ntag”? Koj puas yuav kaj siab los hais tias, “Vajtswv ces tsuas yog ib tug tib neeg hnav ris tsho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb”? Koj puas muaj qhov kev siab tawv txaus los hais khov kho hais tias, “Tus yam ntxwv ntawm Yexus ces yog tus yam ntxwv loj ntawm Vajtswv”? Koj puas muaj cuab kav siv koj qhov kev txawj hais lus los piav kom ntxaws ntxaws txog Vajtswv tus moj yam thiab tus yam ntxwv? Koj puas tau luag tiag tiag los hais tias, “Vajtswv tsim txiv neej nkaus xwb, tsis yog poj niam, tom qab Nws tus kheej tus yam ntxwv?” Yog koj hais li no, ces tsis muaj ib tug poj niam uas yuav nyob rau cov uas Kuv xaiv li, haj yam tsis hais txog qhov uas poj niam yog ib hom ntawm noob neej li. Tam sim no koj puas paub tseeb hais tias Vajtswv yog dab tsi? Vajtswv puas yog ib tug tib neeg? Vajtswv puas yog ib tug Ntsujplig? Vajtswv puas yog ib tug txiv neej tiag? Yexus puas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua? Yog koj xaiv ib nqe saum toj no los hais luv luv txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb xwb, ces koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj thiab ruam tshaj plaws li. Yog hais tias Kuv twb ua hauj lwm li ib tug uas yug los ua neeg ib zaug lawm, thiab tsuas yog ib zaug nkaus xwb, koj puas yuav kem ciam rau Kuv thiab? Koj puas muaj peev xwm to taub Kuv thoob plaws thaum ntsia ib muag? Koj puas muaj peev xwm muab Kuv coj los hais luv luv kom tag nrho raws li tej uas koj tau ntsib tau pom nyob rau lub sij hawm hauv koj lub neej txoj sia? Yog Kuv ua dej num uas me ntsis zoo ib yam nyob rau Kuv ob qho kev yug los ua neeg, koj ho yuav xam pom Kuv zoo li cas? Koj puas cia Kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mus ib txhis? Vajtswv puas yog ib tug yooj yim npaum li qhov koj hais?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

Qhov Dhau Los: 7. Nej hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los ua ib tug neeg Suav lawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd. Raws li tej uas tau sau tseg rau hauv phau Vajluskub mas, tus Tswv Yexus tau ncaim lub cev uas yog neeg Yudais mus lawm, yog li ntawd peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv rov qab los nyob rau tiam kawg mas, Nws kuj yuav tsum los ua ib tug neeg Yudais thiab. Nws yuav los ua ib tug neeg Suav tau li cas?

Ntxiv Mus: 1. Peb ntseeg hais tias Lub Zwm Txwv Uas Loj Dawb Paug Ntawm Txoj Kev Txiav Txim yog hais txog ib lub rooj loj uas Vajtswv tau teeb tseg nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, kom txhua tus tib neeg txhos caug rau hauv av lees tej kev txhaum uas lawv tau ua thaum lawv ua neej nyob, uas tom qab ntawd Vajtswv txiav txim seb lawv tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej los sis poob mus rau hauv ntuj tawg. Tib lub sij hawm ntawd, koj ua tim khawv hais tias Vajtswv twb tau los rau hauv lub ntiaj teb los ua cev nqaij daim tawv thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Vim li cas qhov no thiaj li txawv ntawm peb txoj kev to taub? Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg yog dab tsi tiag?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No