2. Txawm hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau raug sub tawg sub ntsha los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg txoj kev tawm tsam thiab kev teem txim loj heev nyob rau ob peb xyoos dhau los no los xij, kuv pom hais tias pawg ntseeg tau tsim tej yeeb yaj kiab thiab tej yeeb yaj duab ntau zuj zus ntxiv rau saum huab cua ua tim khawv rau Vajtswv. Lub hauv paus ntawm cov yeeb yaj kiab thiab yeeb yaj duab no loj hlob zuj zus ntxiv, thiab tej ntawd dhau los tiav raws li sab kev txawj ntse lawm zuj zus. Qhov tseeb cov yeeb yaj kiab sib qhia no kuj txhim kho tau tib neeg kawg nkaus li thiab. Tag nrho tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tsis tau tsim ib zaj yeeb yaj kiab los ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau ob peb xyoos dhau los no uas zoo npaum li no li. Tam sim no muaj cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab pab ntseeg tau los koom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus coob zuj zus ntxiv lawm. Vim li cas Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li vam meej, hos tag nrho tej koom haum ntawm sab kev lig kev cai ntseeg nyob ntsiag to xwb?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab Kuv kuj tau muab cov nag tshem tawm ntawm nej, thaum tseem tshuav kiag peb lub hlis ces mam txog caij sau qoob: thiab Kuv ua rau nws los nag rau ib lub nroog, thiab ua rau nws tsis los nag rau lwm lub nroog: ib qho ces los nag rau, thiab qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb. Yog li ntawd ob los sis peb lub nroog thiaj mus rau hauv ib lub nroog, mus haus dej; tab sis lawv yeej tsis zoo nqhis li: tab sis nej yeej tseem tsis tau tig rov qab los cuag Kuv li. Yehauvas hais li ntawd ntag” (Amau 4:7–8).

“Tus Tswv Yehauvas hais tias, Saib nawb, tej caij nyoog los lawm, uas Kuv yuav tso kev tshaibkev nqhis los rau hauv daim av, tsis yog kev tshaib kev nqhis ntawm mov noj, los sis tsis yog nqhis dej, tab sis ntawm qhov hnov Yehauvas tej lus” (Amaus 8:11).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg hais tias lawv yuav tau pom Kuv lub yeeb koob, thiab Kuv tsis tau yuam lawv, tab sis tsuas yog tshem Kuv yeeb koob tawm ntawm tib neeg thiab muab coj mus rau ib lub ntiaj teb tshiab lawm. Thaum uas tib neeg rov hloov siab lees txhaum lawm, ces Kuv mam li muab Kuv lub yeeb koob los thiab muab rau cov ntseeg ntawd saib ntxiv. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab ntawm qhov Kuv ua hauj lwm. Vim twb muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm Kana-as mus lawm thiab kuj tseem muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm cov raug xaiv mus lawm thiab. Dhau tshaj qhov ntawd, muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tawm ntawm tag nrho lub ntiaj teb mus lawm, ua rau nws cia li tsaus tuaj thiab poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj. Txawm yog kiag lub teb chaws Khana-as los yeej tsis pom hnub ci; tag nrho cov tib neeg yuav plam lawv qhov kev ntseeg, tab sis tsis muaj leej twg yuav kam ncaim tus pa tsw qab ntawm teb chaws Khana-as li. Tsuas yog thaum Kuv mus dhau rau lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab mas Kuv thiaj li yuav muab Kuv lwm sab ntawm Kuv lub yeeb koob coj los nthuav thawj zaug nyob rau hauv teb chaws Khana-as, ua rau ib qho duab ci ntsa iab los ci rau tag nrho lub ntiaj teb tag nrho, ploj kiag mus rau hauv qhov tsaus dub nciab hauv hmo ntuj, es kom tag nrho lub ntiaj teb thiaj li los rau ntawm tus duab ci; kom tag nrho cov tib neeg thoob ntiaj teb thiaj li los txhab lawv lub dag zog ntawm tus duab ci, cia Kuv lub yeeb koob loj tuaj thiab tshwm sim tshiab rau txhua haiv neeg; thiab kom noob neej sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau los rau tib neeg lub ntiaj teb thiab coj Kuv lub yeeb koob ntawm Yixayee los rau sab Hnub Tuaj ntev los lawm; vim Kuv lub yeeb koob ci sab Hnub Tuaj tuaj mus thiab nws raug nqa tawm los rau ntawm Tiam Hmoov Hlub los txog rau niaj hnub no. Tab sis Kuv tau ncaim ntawm Yixayee thiab los mus txog rau sab Hnub Tuaj. Tsuas yog thaum lub teeb ci ntawm sab Hnub Tuaj maj mam tig ua xim dawb xwb mas tej kev tsaus ntuj hauv ntiaj teb thiaj li pib tig pom kev, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj yuav tshawb nrhiav tau hais tias Kuv twb tau ncaim ntawm Yixayee mus ntev lawm thiab pib sawv tshiab nyob rau sab Hnub Tuaj. Tau nqis los rau Yixayee ib zaug thiab ncaim ntawd mus lawm, Kuv yuav rov los yug dua tshiab rau hauv Yixayee tsis tau lawm, vim Kuv tes hauj lwm coj tag nrho lub qab ntuj khwb thiab, tshaj qhov ntawd, qhov xob laim mas yog laim sab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob. Vim yog li no Kuv thiaj tau nqis los rau sab Hnub Tuaj thiab coj Khana-as mus rau cov neeg nyob sab Hnub Tuaj. Kuv yuav coj neeg tag nrho hauv ntiaj teb mus rau lub teb chaws Khana-as thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais lus tawm tas zog nyob rau hauv lub teb chaws Khana-as los mus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau lub sij hawm no, mas tsis muaj tus duab ci nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb dhau ntawm Khana-as mus thiab tag nrho tib neeg mas ntsib kev phom sij puas ntsoog los ntawm kev tshaib plab thiab tiv no. Kuv tau muab Kuv lub yeeb koob rau Yixayee thiab muab nws tshem tawm mus lawm, yog li qhov coj cov neeg Yixayee mus rau sab Hnub Tuaj thiab tag nrho noob neej mus rau sab Hnub Tuaj. Kuv tau coj lawv tag nrho los mus rau ntawm tus duab ci es kom lawv rov los sib sau tau ua ke dua nrog nws, thiab los koom txoos tau nrog nws, thiab tsis txhob tau nrhiav nws ntxiv lawm. Kuv yuav cia tag nrho cov uas nrhiav tus duab ci ntawd pom nws thiab pom yeeb koob Kuv tau muaj nyob rau Yixayee; Kuv yuav cia lawv pom hais tias Kuv twb tau caij tauv huab dawb nqis los nrog tib neeg nyob ntev los lawm, cia lawv pom tej huab dawb uas suav tsis txheeb thiab tej txiv hmab txiv ntoo nyob ua tsheej pawg ntau tshaj plaws li thiab tshaj qhov ntawd, cia lawv pom Vajtswv Yehauvas ntawm Yixayee. Kuv yuav cia lawv saib tus Tswv ntawm cov neeg Yudai, tus Mexiyas uas sawv daws tos ntsoov, thiab kev tshwm sim tag nrho ntawm Kuv tus uas raug tej vajntxwv tsim txom thoob plaws txhua tiam. Kuv yuav ua hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab yuav ua hauj lwm zoo heev, nthuav tawm tag nrho Kuv lub yeeb koob thiab tag nrho Kuv tej kev ua rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Kuv yuav muab Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab qhia tag nrho rau cov uas tau tos Kuv tau ntau xyoo ntawd, qhia rau cov uas xav pom Kuv caij tauv huab dawb los ntawd, qhia rau Yixayee uas xav pom Kuv tshwm sim dua ib zaug ntawd, thiab qhia rau tag nrho cov tib neeg uas tau tsim txom Kuv, es kom sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau muab Kuv lub yeeb koob tshem tawm ntev los lawm thiab muab coj mus rau sab Hnub Tuaj lawm, thiab nws tsis nyob rau hauv Yudia lawm. Vim tiam kawg twb los txog lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug nthuav tawm thiab thaum Vajtswv tau txais yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm “tus tib neeg zoo li ib txwm no.” Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? Muaj ib hnub, cov xib fwb qub yuav xa ntawv xov tuaj mus nrhiav dej nyob rau ntawm lub qhov dej txhawv cawm siav. Lawv yuav laus heev lawm, tiam sis lawv tseem yuav tuaj pe hawm tus neeg no, uas lawv tau saib tsis taus. Lawv yuav lees paub Nws los ntawm lawv lub qhov ncauj thiab yuav ntseeg Nws nrog lawv lub siab—qhov no tsis yog qhov ib lub cim tau thiab ib qhov txuj ci phim hwj thoob thiab lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev ntseeg Vajtswv yog txhua yam yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus hnub no: Txawm hais tias koj tab tom caum kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis mus rau kev ua kom tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, txhua yam yuav tsum nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no. Yog tias yam uas koj tham thiab ua tsis yog nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no, ces koj yog ib tug neeg tsis paub Vajtswv cov lus li, thiab tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog cov neeg uas ua raws li Nws cov hneev taw. Txawm hais tias yam uas koj nkag siab yav dhau los yuav zoo thiab dawb huv npaum li cas los xij, Vajtswv tsis xav tau tej ntawd, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso pov tseg, ces tej ntawd yuav yog ib txoj kev cuam tshuam uas nyuaj tshaj plaws rau koj lub neej yav tom ntej. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv niaj hnub no yog cov tau koob hmoov. Cov tib neeg tiam yav dhau los los kuj ua raws li Vajtswv cov hneev taw thiab, txawm li ntawd los lawv tsis tuaj yeem ua kom los txog rau niaj hnub nim no; qhov no yog txoj koob hmoov rau cov neeg thaum lub sij hawm kawg. Cov tib neeg uas tuaj yeem ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw, xws li tias Vajtswv coj lawv mus qhov twg los lawv mus tib si—cov no yog cov neeg uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab txawm hais tias lawv yuav ua dej num ntau npaum li cas, los sis lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas, los sis lawv khiav txoj dej num ntau npaum li cas los, tsis muaj ib yam dab tsi yog ua rau Vajtswv, thiab Nws yuav tsis qhuas lawv li. Hnub no, txhua tus uas ua raws li Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv; cov tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov neeg zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Tes dej num uas ncaim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais lawm ces yog tes dej num ntawm sab nqaij tawv, thiab yog cov kev xav phem, thiab nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog rau cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam li, thiab txawm hais tias lawv ua dej num rau Vajtswv los xij, lawv ua dej num raws li lawv txoj kev xav thiab cov kev xav phem, thiab tsis muaj peev xwm ua dej num tau raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov tib neeg uas tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam tsis tuaj yeem ua dej num tau rau Vajtswv. Vajtswv xav tau tes dej num uas ua haum raws li Nws lub siab xwb; Nws tsis xav tau tes dej num uas yog ntawm cov kev xav phem thiab sab nqaij tawv. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ces lawv ua neej nyob nrog cov kev xav phem. Tes dej num ntawm cov tib neeg zoo li no cuam tshuam thiab thab plaub, thiab tes dej num zoo li no tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw tsis muaj peev xwm ua tau dej num rau Vajtswv; cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw feem ntau yeej tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ua tau haum nrog Vajtswv. “Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm” txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raws li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag. Cov tib neeg uas raug tshem tawm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm yog cov neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, thiab tawm tsam txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv. Tias cov tib neeg uas zoo li no tawm tsam Vajtswv vim hais tias Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab lawm, thiab vim tias Vajtswv tus yam ntxwv tsis zoo ib yam li lawv cov kev xav phem—vim qhov ntawm no, lawv thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv, uas ua rau Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis lees txais yuav lawv. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab tsis yog ib qho yooj yim, tiam sis yog tias tib neeg muaj lub siab xav ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm thiab nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, ces lawv yuav muaj lub sij hawm pom Vajtswv, thiab yuav muaj lub sij hawm tau txais txoj kev pab coj tshiab ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tsis tuaj yeem tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia los sis Vajtswv txoj kev pab. Yog li, txawm hais tias tib neeg yuav tau txais Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis tau los yog nyob ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, nws nyob ntawm lawv txoj kev caum, thiab nws nyob ntawm lawv cov kev npaj siab xwb.

Txhua tus tib neeg uas muaj peev xwm mloog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais niaj hnub no yog cov tau txais koob hmoov. Nws tsis tseem ceeb tias lawv txeev zoo li cas yav dhau los, los sis Vajntsujplig Dawb Huv txeev ua hauj lwm li cas rau lawv yav dhau los—cov neeg uas tau txais txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv yog cov tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem ua raws li txoj hauj lwm tshiab hnub no raug tshem tawm mus lawm. Vajtswv xav tau cov uas muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev kaj tshiab, thiab Nws xav tau cov neeg uas lees txais yuav thiab paub txog Nws txoj hauj lwm tshiab. Vim li cas nws thiaj li hais tias koj yuav tsum yog tus nkauj xwb dawb huv? Ib tug nkauj xwb dawb huv muaj peev xwm nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab to taub txog tej yam tshiab, thiab ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm muab cov kev xav phem qub tso tseg, thiab mloog Vajtswv txoj hauj lwm tshiab hnub no. Pab pawg neeg no, uas tau lees txais yuav txoj hauj lwm tshiab tshaj plaws ntawm hnub no, yog cov tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawv tiam lawm, thiab yog cov tib neeg uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws. Nej hnov Vajtswv lub suab ncaj qha, thiab pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab yog li ntawd, thoob plaws lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab thoob plaws txhua txhua tiam, tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej li, pab pawg neeg no li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Thoob plaws tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, yog tib neeg yeej yoog raws li Yehauvas txoj kev cai tas mus li xwb, ces Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis nce qib, haj yam tsis muaj hnub uas yuav coj tau tag nrho ib tiam los mus rau qhov xaus li. Yog tib neeg pheej tuav rawv tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub uas Vajtswv tes hauj lwm yuav nce qib tau li. Rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg ces yuav cia li muab coj los xaus tsis tau rau cov neeg uas tsuas ua raws txoj kev cai xwb, los sis tsuas tuav rawv rau tus ntoo khaub lig thiab xyaum ua siab ntev thiab txo hwj chim xwb. Tsis li ntawd, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces muab coj los xaus rau cov thaum tiam kawg, cov uas paub Vajtswv, cov uas tau dim hauv Ntxwgnyoog xib teg los, thiab cov uas tau muab lawv tus kheej txo tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov no yog txoj hau kev uas zam tsis dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog vim li cas ho hais tias cov kev coj hauv tej pawg ntseeg ho qub lawm no mas? Nws yog vim tej uas lawv muab los coj thiab ua ntawd twb raug txiav tu ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no lawm. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, qhov uas lawv muab coj los coj ua yeej yog lawm, tab sis thaum tiam ntawd dhau lawm thiab Vajtswv tes hauj lwm tau hloov lawm, ces lawv tej kev coj kev ua ntawd maj mam qub zuj zus lawm. Qhov ntawd tau raug tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab muab tso tseg tuaj tom qab lawm. Yeej nyob raws li nws lub hauv paus keeb cag, tsuas yog tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tau nce qib ntau theem tob tshaj qhov ntawd lawm. Tab sis neeg tseem daig nyob rau theem thaum xub thawj ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tseem tuav rawv rau tej kev coj kev ua qub thiab qhov kev kaj qub. Vajtswv tes hauj lawm mas muaj cuab kav hloov ntau heev rau peb los sis tsib xyoos, yog li es tej kev hloov loj tshaj ntawd tseem yuav tsis tshwm sim rau lub caij nyoog li 2,000 xyoo thiab los? Yog tib neeg tsis muaj qhov kev kaj tshiab los sis kev xyaum ua tshiab, ces nws txhais tau hais tias lawv caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no yog tib neeg qhov kev poob tsag; qhov uas muaj Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntawd mas yuav cia li tsis lees paub tsis tau vim yog, hnub no, cov uas twb tau muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm dua yav dhau los lawm tseem yoog raws tej kev coj kev ua uas qub lawm. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab tag nrho cov uas ntws los sis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yuav tsum tau nce qib tob zuj zus thiab hloov tas mus li, ib kauj ruam zuj zus. Lawv yuav tsum tsis txhob nres rau ib theem nkaus xwb. Tsuas yog cov uas tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li nyob twj ywm rau hauv Nws qhov hauj lwm thaum xub thawj ntawd, thiab tsis txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab. Tsuas yog cov uas tsis mloog lus xwb mas thiaj li tsis muaj peev xwm tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Yog tib neeg qhov kev xyaum ua caum tsis cuag tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces tib neeg qhov kev xyaum ua ntawd raug txiav tawm ntawm tes hauj lwm hnub no lawm tiag tiag li thiab tsis haum rau tes hauj lwm hnub no. Cov neeg qub li no mas yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thaum kawg mas lawv haj yam ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv. Tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg, dhau ntxiv mus, yuav muab xaus tsis tau nrog rau ib pab neeg zoo li ntawd. Cov uas twb tau tuav Yehauvas txoj kev cai ib zaug dhau los lawm, thiab cov ua twb tau ris kev txom nyem ntawm tus ntoo khaub lig ib zaug los lawm, yog lawv tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tiam kawg, ces tag nrho tej uas lawv tau ua dhau los lawm ces tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab siv tsis tau hlo li. Qhov kev qhia kom pom meej tshaj plaws ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog nyob rau qhov kev txais yuav qhov ntawm no thiab tam sim no, tsis yog tuav rawv rau yav tag dhau los. Cov uas caum tsis cuag tes hauj lwm hnub no, thiab cov uas tau plam ntawm qhov kev xyaum ua hnub no lawm, yog cov uas tawm tsam thiab tsis kam txais yuav tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov neeg ntawd tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Txawm hais tias lawv yuav tuav rawv rau qhov kev kaj yav tag los, lawv yuav cia li tsis lees hais tias lawv tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tsis tau. Vim li cas ho muaj kev tham ntau npaum no txog tej kev hloov ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua, ntawm qhov txawv ntawm qhov kev xyaum ua ntawm yav tag los thiab hnub no, ntawm qhov uas tej kev xyaum ua ntawd ho ua li cas nyob rau tiam ua ntej, thiab ntawm qhov ua ho ua li cas rau hnub no? Tej qho kev sib cais ntawm tib neeg tej kev xyaum ua ntawd mas pheej muab los hais tag li vim yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej txav mus tom ntej tas mus li xwb, thiab yog li ntawd tib neeg txoj kev xyaum ua mas yuav tsum tau hloov mus tas li thiab. Yog tib neeg khuam nyob rau ib theem xwb, ces qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis muaj tsab peev xwm yuav caum cuag Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab qhov kev kaj tshiab; nws tsis yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas tsis hloov li. Cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv mas yeej xav hais tias lawv mas yeej yog tas mus li xwb, tab sis qhov tseeb tiag, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lawv twb xaus ntev los lawm, thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm twb tsis muaj nyob rau hauv lawv lawm. Vajtswv tes hauj lwm ces twb raug muab tshem tawm mus rau ib pab neeg ntev los lawm, ib pab uas Nws npaj siab yuav muab Nws tes hauj lwm tshiab ua kom tiav hlo. Vim cov nyob hauv txoj kev ntseeg tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas tuav tes hauj lwm qub yav tag los khov kho xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li muab cov neeg no tso pov tseg lawm, thiab ua Nws tes hauj lwm tshiab nyob rau ntawm cov neeg uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab xwb. Cov no yog cov neeg uas muab kev koom tes rau Nws tes hauj lwm tshiab, thiab tsuas yog qhov no nkaus xwb mas Nws qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav ua tau tiav hlo. Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas tsuas muaj txav mus lawm tom ntej nkaus xwb, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua mas tsuas muaj nce siab zuj zus xwb. Vajtswv mas yeej ua hauj lwm tas mus li, thiab tib neeg mas yeej xav tau kev pab tas mus li, ua li es ob tog thiaj li mus txog qhov siab tshaj plaws ua ke thiab Vajtswv thiab tib neeg thiaj li ua tau ib qho kev txoos tiav hlo. Qhov no yog qhov qhia kom pom txog qhov tiav hlo ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yog qhov tshwm sim zaum kawg los ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Nyob rau txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas kuj muaj tej yam sib phim uas tib neeg yuav tsum tau ua thiab. Tag nrho cov uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces yeej muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab nws tej kev qhuab ntuas, thiab cov uas tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv ces nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ib qho li. Cov neeg uas yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab cov uas koom tes rau hauv Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog cov uas yoog raws los sis ntws raws ntawd tsis muaj peev xwm koom tes tau, thiab tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws li Vajtswv hais nyob rau lub sij hawm no, ces lawv yuav raug qhuab ntuas, thiab qhov phem tshaj ces yog yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv muab tso pov tseg. Cov uas txais yuav tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab, ces yuav yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab lawv yuav tau txais kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav tau txais kev qhuab ntuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas tsis txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua ces yuav raug tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab ntuas, thiab cov zaum tseem yuav raug txim thiab. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, yog hais tias lawv yoog tau raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, Vajtswv yuav lees saib xyuas tag nrho cov uas txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab rau Nws lub npe. Cov uas qhuas Nws lub npe thiab txaus siab muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws tej koob hmoov; cov uas tsis mloog Nws hais thiab tsis muab Nws cov lus coj los xyaum ua yuav tau txais Nws qhov kev rau txim. Cov neeg uas yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv yog cov uas txais yuav tes hauj lwm tshiab, thiab vim lawv tau txais yuav tes hauj lwm tshiab, lawv yuav tsum koom tes raws li qhov tsim nyog nrog rau Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ua neeg ntxeev siab uas tsis ua lawv tes dej num. Qhov no yog tib qho uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua xwb. Tsis zoo li ntawd rau cov neeg uas tsis txais yuav tes hauj lwm tshiab: Lawv tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tej lus qhuab ntuas thiab lus cem ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv ces yuav tsis raug rau lawv. Tag hnub nrho, cov neeg no nyob twj ywm hauv lawv lub cev xwb, lawv nyob hauv lawv lub siab, thiab tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua raws nraim li tej kev qhuab qhia uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej lub hlwb tej kev ntsuam xyuas thiab kev tshawb fawb xwb. Qhov no tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab yuav kom ua, haj yam tsis yog kev koom tes nrog Vajtswv thiab. Cov ua tsis txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ces yuav plam tsis tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau Vajtswv tej koob hmoov thiab kev tiv thaiv. Feem ntau ntawm lawv tej lus thiab tej kev ua ces tsuas yog tuav rawv rau tej uas Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yav tag los kom lawv ua xwb; tej ntawd yog kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Tej kev qhuab qhia thiab kev cai ntawd tsuas txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias tej kev sib sau ua ke ntawm cov neeg no tsis yog dab tsi tab sis tsuas yog kev ntseeg xwb; lawv tsis yog cov xaiv tseg, los sis yog tej daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev koom txoos ntawm tag nrho lawv ntawd ces tsuas ua tau ib qho kev sib sau loj ntawm kev ntseeg xwb, thiab hu tsis tau ua ib pawg ntseeg. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau. Lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab; tej lawv ua mas zoo li tsw qab rau txoj kev ntseeg, tej lawv khaws los ua neej mas zoo li muaj txhij txhua kawg rau kev ntseeg; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv nrog lawv nyob thiab tsis muaj Nws tes hauj lwm, tsis tas hais txog qhov uas lawv yuav tsim nyog tau txais tej lus qhuab ntuas los sis kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Cov neeg no tsuas yog tej cev tuag uas tsis muaj sia xwb, thiab yog tej niag kas uas tsis muaj ntsujplig xwb. Lawv tsis paub txog tib neeg tej kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, tsis paub txog tag nrho tib neeg tej kev ua phem, lawv haj yam tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub siab nyiam tam sim no. Lawv sawv daws mas tsis paub li, yog neeg dog dig, thiab yog cov niag kua av qias neeg uas tsis tsim nyog hu ua cov ntseeg! Tsis muaj ib yam dab tsi lawv ua es yuav tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg li, haj yam tsis muaj cuab kav yuav rhuav tau Vajtswv tej kev npaj li. Lawv tej lus thiab tej kev ua mas qias neeg heev, rhuav plhu dhau heev lawm, thiab yeej tsis tsim nyog hais txog li. Tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tsis yoog raws Vajntsujplig Dawb Huv no ua es yuav muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau hauv Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm tshiab li. Yog vim li no, tsis hais lawv ua dab tsi li, lawv yeej tsis muaj tej lus qhuab ntuas ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis tau qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li. Vim lawv sawv daws yog cov neeg uas tsis nyiam qhov tseeb li, thiab yog cov uas Vajntsujplig Dawb Huv ntxub thiab tsis kam txais yuav. Lawv hu ua cov neeg ua phem vim lawv tsuas ua neej raws li lawv lub cev ntshaw xwb thiab ua txhua yam uas lawv nyiam rau Vajtswv ntsia ntsoov. Thaum uas Vajtswv ua hauj lwm, lawv txhob txwm ua siab phem rau Nws, thiab khiav mus rau qhov uas Nws tsis nyob xwb. Tib neeg qhov kev tsis koom tes nrog Vajtswv ces yeej yog qhov kev ntxeev siab loj tshaj plaws li lawm, ces puas tsim nyog cov neeg uas txhob txwm khiav mus rau qhov uas tsis yog Vajtswv sab ntawd tau txais lawv tej kev raug txim kom tsim nyog thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Qhov Dhau Los: 1. Ob peb xyoos dhau los no txhua yam hauv peb pawg ntseeg tau tsuag lawm zuj zus. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam poob lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub tsuag lawm zuj zus, lawv tau rais los xav phem thiab qaug zog zuj zus, thiab cov xib fwb qhuab qhia tsis paub sab ntsuj plig li lawm; lawv tsis muaj dab tsi los qhuab qhia li lawm. Peb txhua tus mloog zoo li tias peb twb plam Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num lawm. Peb tau tshawb nrhiav rau txhua txhia qhov chaw txog pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num, tiam sis txhua pawg ntseeg uas peb nrhiav tau nyob ntsiag to ib yam li pawg tom ntej xwb. Vim li cas txhua pab ntseeg thiaj li raug txoj kev tshaib nqhis zoo li no rhuav tshem?

Ntxiv Mus: 1. Twb tau ob txhiab xyoo lawm, uas tag nrho tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tau ntseeg txog Vaj Peb Leeg xws li: Vaj Leej Txiv tus Dawb Huv, Vaj Leej Tub tus Dawb Huv, thiab Vajntsujplig Dawb Huv. Vaj Peb Leeg yog lub hauv paus ntawm txhua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv, yog li vim li cas nej thiaj li hais tias Vaj Peb Leeg yog lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txoj kev ntseeg yuam kev uas loj tshaj plaws, thiab tias yeej tsis muaj Vaj Peb Leeg li?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No