1. Ob peb xyoos dhau los no txhua yam hauv peb pawg ntseeg tau tsuag lawm zuj zus. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam poob lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub tsuag lawm zuj zus, lawv tau rais los xav phem thiab qaug zog zuj zus, thiab cov xib fwb qhuab qhia tsis paub sab ntsuj plig li lawm; lawv tsis muaj dab tsi los qhuab qhia li lawm. Peb txhua tus mloog zoo li tias peb twb plam Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num lawm. Peb tau tshawb nrhiav rau txhua txhia qhov chaw txog pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num, tiam sis txhua pawg ntseeg uas peb nrhiav tau nyob ntsiag to ib yam li pawg tom ntej xwb. Vim li cas txhua pab ntseeg thiaj li raug txoj kev tshaib nqhis zoo li no rhuav tshem?

Lus Teb:

Niaj hnub no, txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm lub ntiaj teb nyob ntsiag to lawm xwb, thiab lawv tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, thiab ntau tus tib neeg txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ploj zuj zus mus lawm. Tej no yog tej uas muaj tseeb. Yog li ntawd lub hauv paus laj thawj txog qhov kev nyob ntsiag to no yog dab tsi? Peb txhua tus puav leej paub tias tam sim no peb nyob rau theem kawg ntawm tiam kawg lawm. Tus Tswv Yexus tau hais tseg txog yav tom ntej hais tias, “Thiab vim tias kev lim hiam yuav nthuav loj zuj zus, txoj kev hlub ntawm coob tus yuav txias cuag quav ciab(Mathai 24:12). Niaj hnub no, tej xwm txheej ntawm kev ua txhaum nyob rau ntawm lub koom haum sab kev lig kev cai ntseeg tab tom nthuav dav zuj zus. Nyob rau hauv ntau pawg ntseeg, cov xib fwb thiab cov txwj laug tsis ua ib yam dab tsi li tsuas piav qhia txoj kev paub txog Vajluskub thiab txoj kev tshawb pom txog kev ntseeg ntuj los khav lawv tus kheej, tsa lawv tus kheej thiab kom tau txias kev huab hwm ntawm lwm tus xwb. Lawv yeej tsis tau ua raws li tus Tswv Yexus cov lus txib, thiab lawv yeej tsis muaj ib lo lus tim khawv ntawm txoj kev ntsib kev pom txog kev muab tus Tswv cov lus coj los xyaum ua raws li. Lawv tsis tuaj yeem qhuab qhia txog qhov mus tau txoj sia, thiab lawv yeej tsis txeev coj tib neeg xyaum ua raws kom tau ntsib tau pom tus Tswv cov lus li. Ntau tus xib fwb thiab txwj laug kuj ua raws li feem coob ntawm sab ntiaj teb, thiab lawv ntshaw nyiaj txiag thiab txeeb kom tau hwj chim thiab yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv tus kheej—lawv tau yuam kev ntawm tus Tswv txoj kev mus lawm. Tom qab uas ntseeg tus Txwv nyob rau hauv kev lig kev cai ntseeg tau ntau xyoo lawm, txhua yam uas lawv to taub ces yog txoj kev tshawb xav txog kev ntseeg ntuj thiab txoj kev paub txog Vajluskub xwb; lawv yeej tsis to taub ib yam dab tsi txog qhov tseeb, lawv tsis paub tus Tswv ib qho me me, thiab lawv tsis muaj kev hwm los sis kev mloog lus li. Lawv txhua tus puav leej dhau los ua cov uas ntseeg tus Tswv, tiam sis tsis paub tus Tswv thiab tawm tsam tus Tswv. Qhov no qhia hais tias cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg tau yuam kev ntawm tus Tswv txoj kev mus lawm, uas tau ua rau lawv plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab Vajtswv tej koob hmoov—qhov no yog lub hauv paus laj thawj uas txoj kev lig kev cai ntseeg ntawm lub ntiaj teb nyob ntsiag to. Lwm qhov laj thawj yog qhov hais tias Vajtswv tab tom ua txoj hauj lwm tshiab thiab Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tau hloov pauv lawm. Tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg. Nws tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev raws li lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus tes dej num ntawm kev cawm dim, uas coj kev mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj thiab ua kom Tiam Hmoov Hlub kawg mus. Tsuas yog cov uas lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg xwb thiaj li muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj li xyiv fab rau txoj kev pab cuam txog cov dej uas cawm txoj sia uas ntws ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tam sim no thiab tsis kam lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav raug tso pov tseg thiab raug Vajtswv muab tshem tawm mus thiab muab pov mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Tshwj xeeb yog, cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg tsis tsuas yog hais tias tsis nrhiav los sis tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg xwb, tiam sis haj tseem tawm tsam thiab teem txim rau txoj hauj lwm ntawd thiab, tshaj tawm txhua hom lus dag thiab tej kev cuav los dag ntxias tib neeg thiab cheem lawv kom tsis txhob nrhiav thiab tshawb nrhiav txoj kev tseeb, thiab ua txhua yam los nyiag Vajtswv cov yaj los ua lawv tug. Lawv twb raug Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab foom tsis zoo txij li thaum lawv ua rau Vajtswv tus moj yam npau taws los ntev lawm. Lawv yuav tsis raug Vajtswv muab tso pov tseg thiab tshem tawm mus tau li cas? Niaj hnub no, yuav luag tag nrho lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg raug tswj los ntawm cov thawj coj sab kev lig kev cai ntseeg uas ntxub qhov tseeb thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Qhov ntawd yuav tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tau li cas? Thiab qhov ntawd yuav dhau los ua ib thaj av seem tau li cas? Qhov no yog qhov laj thawj tseem ceeb uas nyob tom qab qhov kev nyob ntsiag to ntawm lub ntiaj teb txoj kev lig kev cai ntseeg. Qhov kev nyob ntsiag to no kuj tiav log raws li cov lus hais tseg txog yam tom ntej ntawm phau Vajluskub uas hais tias: “Tus Tswv Yehauvas hais tias, Saib nawb, tej caij nyoog los lawm, uas Kuv yuav tso kev tshaibkev nqhis los rau hauv daim av, tsis yog kev tshaib kev nqhis ntawm mov noj, los sis tsis yog nqhis dej, tab sis ntawm qhov hnov Yehauvas tej lus(Amau 8:11). “Thiab Kuv kuj tau muab cov nag tshem tawm ntawm nej, thaum tseem tshuav kiag peb lub hlis ces mam txog caij sau qoob: thiab Kuv ua rau nws los nag rau ib lub nroog, thiab ua rau nws tsis los nag rau lwm lub nroog: ib qho ces los nag rau, thiab qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb. Yog li ntawd ob los sis peb lub nroog thiaj mus rau hauv ib lub nroog, mus haus dej; tab sis lawv yeej tsis zoo nqhis li: tab sis nej yeej tseem tsis tau tig rov qab los cuag Kuv li. Yehauvas hais li ntawd ntag(Amau 4:7–8). “Ib qho ces los nag rau” nyob rau ntawm nqe no yog hais txog cov pawg ntseeg uas lees txais yuav thiab ua raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm kev txiav txim uas nyob rau tiam kawg; vim hais tias lawv lees txais yuav Nws cov lus hais tam sim no, lawv xyiv fab rau txoj kev pab cuam thiab kev ywg dej ntawm cov dej uas cawm txoj uas ntws ntawm lub zwm txwv los. “Qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb” yog hais txog cov xib fwb thiab cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg uas tsis xyaum ua raws li tus Tswv cov lus, cov uas tsis ua raws li tus Tswv tej lus txib, thiab cov uas tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, uas ua rau Vajtswv ntxub, tsis kam txais yuav, thiab foom tsis zoo rau lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg. Lawv yeej tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm li, lawv tsis muaj peev xwm lees txais yuav txoj kev pab cuam ntawm Vajtswv cov lus hais tam sim no, thiab lawv tau nyob ntsiag tos xwb. Nyob rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai, lub tuam tsev uas yav tas los tau puv npo Yehauvas lub koob meej nyob ntsiag to lawm xwb, cov ntseeg tsis ua raws li tej kev cai, cov pov thawj fij tej khoom fij tsis zoo, thiab lub tuam tsev dhau los ua ib qho chaw rau tub sab nkaum lawm, tseem ceeb tshaj plaws yog vim cov neeg Yudais cov thawj coj tsuas ua raws li tib neeg tej kab ke xwb thiab tso Vajtswv tej lus txib tseg lawm; lawv tau yuam kev ntawm Vajtswv txoj kev mus lawm, vim li ntawd, lawv thiaj li raug Vajtswv foom tsis zoo. Ib qho ntxiv, qhov ntawd yog vim tus Tswv Yexus tau pib ua tes dej num ntawm kev cawm cov tib neeg ntiaj teb uas nyob sab nraum lub tuam tsev uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd kom dim. Vajtswv txoj hauj lwm tau hloov pauv lawm, yog li ntawd txhua tus uas tau lees txais yuav tus Tswv Yexus txoj hauj lwm tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, hos cov uas tau tsis kam txais yuav thiab tawm tsam tus Tswv Yexus raug Vajtswv txoj hauj lwm muab tshem tawm mus thiab muab pov mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab kev nyob ntsiag to lawm.

Vajtswv tso cai rau lub koom haum ntawm sab kev lig kev cai ntseeg raug rhuav tshem los ntawm kev tshaib nqhis, thiab Vajtswv lub siab nyiam txhawb qhov no. Cia peb saib ob nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus uas hais tias: “Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm). “Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia peb meej meej hais tias Vajtswv yeej tsis tso cov uas ntseeg Nws thiab ntshaw Nws qhov kev tshwm sim tiag tiag tseg li. Tias Vajtswv tau tso cai rau lub koom haum ntawm sab kev lig kev cai ntseeg dhau los nyob ntsiag to yog los yuam kom cov uas nyob rau hauv txoj kev lig kev cai ntseeg uas nyiam qhov tseeb tawm ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg mus, kom khiav dim txoj saw hlau xauv tes thiab tswj cov tawm tsam Khetos thiab cov tib neeg phem, kom lawv tuaj yeej raug tsa sawv mus nyob rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv hauv ntej mus raug txiav txim, yaug kom dawb huv, thiab raug Vajtswv cov lus ua kom zoo tiav log. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawm tiam kawg ua tes dej num ntawm kev txiav txim, thiab nthuav tawm txhua qhov tseeb txog txoj kev yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab kev cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, kom tsim tau ib pab ua cov kov yeej ua ntej tej kev puas tsuaj los txog, uas yog thawj phaum txiv hmab txiv ntoo. Qhov no tiav raws li tej lus hais tseg txog yav tom ntej uas nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm uas hais tias: “Cov no yog lawv cov uas tsis tau dub tsuas nrog rau poj niam li; vim lawv tseem yog cov nraug xwb. Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj(Qhia Tshwm 14:4). Thaum Vajtswv npaj cov kov yeej no tiav log lawm, Vajtswv yuav tso tej kev puas tsuaj loj los muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem. Tsuas yog hais tias peb tawm ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg mus, raws tus Me Nyuam Yaj cov hneev taw qab, lees txais yuav thiab ua raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm ntiam kawg, thiab tau ntsib tau pom txoj kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv nyob rau ntawm Khetos lub rooj zaum hauv ntej xwb peb thiaj li tuaj yeem raug Vajtswv muab ua kom zoo tiav log los ua cov kov yeej, thiab zam dhau Vajtswv tej kev sim siab thaum lub ntiaj teb raug sim siab. Tsuas yog cov kov yeej no—cov thawj phaum txiv hmab txiv ntoo no—cov uas Vajtswv npaj tiav log lawm xwb thiaj li yuav muaj cai tau txais Vajtswv cov lus cog tseg thiab tej koob hmoov. Cov uas yeej tsis lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam tawg, tib lub sij hawn ntawd yuav raug Vajtswv ntxub, tsis kam txais yuav, thiab tshem tawm mus. Lawv yeej yuav raug muab pov mus rau hauv txoj kev puas tsuaj thiab raug rau txim xwb xwb li, thiab yuav plam lawv lub sij hawm uas tau kev cawm dim mus ib txhis. Qhov no yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav li!

Qhov Dhau Los: 4. Kuv lees paub tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia yog qhov tseeb, tiam sis kuv tsev neeg tau ntseeg txhua yam lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tau tshaj tawm. Lawv ua txhua yam li lawv tuaj yeem ua tau los cheem kuv kom tsis txhob tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg. Kuv tsis xav poob nrog kuv tsev neeg vim yog kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv los kuj tsis xav tso kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tseg ib yam nkaus li thiab thiab plam kuv lub sij hawm uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kuv yuav ua yam twg thiaj li yog?

Ntxiv Mus: 2. Txawm hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau raug sub tawg sub ntsha los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg txoj kev tawm tsam thiab kev teem txim loj heev nyob rau ob peb xyoos dhau los no los xij, kuv pom hais tias pawg ntseeg tau tsim tej yeeb yaj kiab thiab tej yeeb yaj duab ntau zuj zus ntxiv rau saum huab cua ua tim khawv rau Vajtswv. Lub hauv paus ntawm cov yeeb yaj kiab thiab yeeb yaj duab no loj hlob zuj zus ntxiv, thiab tej ntawd dhau los tiav raws li sab kev txawj ntse lawm zuj zus. Qhov tseeb cov yeeb yaj kiab sib qhia no kuj txhim kho tau tib neeg kawg nkaus li thiab. Tag nrho tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tsis tau tsim ib zaj yeeb yaj kiab los ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau ob peb xyoos dhau los no uas zoo npaum li no li. Tam sim no muaj cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawm txhua txoj kev lig kev cai ntseeg thiab pab ntseeg tau los koom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus coob zuj zus ntxiv lawm. Vim li cas Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li vam meej, hos tag nrho tej koom haum ntawm sab kev lig kev cai ntseeg nyob ntsiag to xwb?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No