1. Vim li cas noob neej thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thaum chiv keeb Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb” (Chiv Keeb 1:1).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj. Thiab Vajtswv pom qhov kaj, hais tias nws zoo lawm: thiab Vajtswv muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov kev tsaus. Thiab Vajtswv hu qhov kaj ua Nruab Hnub, thiab qhov tsaus Nws hu ua Hmo Ntuj. Thiab qhov thaum yuav tsaus ntuj thiab thaum sawv ntxov ces yog thawj hnub” (Chiv Keeb 1:3–5).

“Thiab Vajtswv hais tias, cia kom muaj lub ntuj nyob nruab nrab ntawm cov dej, thiab cia kom nws muab cov dej cais tawm ntawm cov dej. Thiab Vajtswv tsim lub ntuj, thiab muab cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj cais tawm ntawm cov dej uas nyob saum lub ntuj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Chiv Keeb 1:6–7).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tshwm tuaj: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv hu daim av qhuav ua lub Ntiaj Teb; thiab cov dej uas sib sau los ua ke ntawd Nws muab hu ua Hiav Txwv: thiab Vajtswv pom tau hais tias nws zoo lawm. Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom lub ntiaj teb tuaj nyom, tej nroj tsuag uas muaj noob txiv, thiab tej xyoob ntoo uas tawg paj txi txiv zoo li nws hom, uas lub noob nyob rau hauv nws tus kheej, nyob rau hauv lub ntiaj teb: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Chiv Keeb 1:9–11).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom muaj tej duab ci rau saum ntuj los muab nruab hnub cais tawm ntawm hmo ntuj; thiab cia lawv ua tej cim, thiab tej caij nyoog, thiab tej hnub, thiab tej xyoo: Thiab cia lawv ua cov duab ci rau saum ntuj los ua kom lub ntiaj teb pom kev: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm” (Chiv Keeb 1:14–15).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia kom tej dej muaj tej tsiaj muaj sia kom coob coob, thiab tej tsiaj muaj tis uas ya siab tshaj lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj. Thiab Vajtswv tsim tej ntses loj, thiab txhua yam tsiaj muaj sia uas txawj txav mus los, uas hauv tej dej mas muaj coob heev, nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua hom tsiaj tuaj tis uas nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Chiv Keeb 1:20–21).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia lub ntiaj teb muaj tej tsiaj muaj sia nyias muaj raws li nyias hom, nyuj twm, thiab tej yam txawj nkag, thiab tej tsiaj qus nyias muaj raws li nyias hom: thiab nws cia li muaj li ntawd lawm. Thiab Vajtswv tsim tej tsiaj qus hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom, thiab tej nyuj twm kom nyias muaj raws nyias hom, thiab txhua yam uas txawj nkag rau hauv ntiaj teb kom nyias muaj raws nyias hom: thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm” (Chiv Keeb 1:24–25).

“Thiab Vajtswv hais tias, Cia Peb tsim tib neeg rau hauv Peb tus yam ntxwv, kom zoo nkaus li Peb. thiab cia lawv muaj kev tswj fwm rau cov ntses nyob hauv hiav txwv, thiab rau cov noog nyob saum nruab ntug, thiab rau tej nyuj twm, thiab rau tag nrho lub ntiaj teb, thiab rau txhua tus kab uas nkag nyob rau saum lub ntiaj teb. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsim tib neeg zoo raws li Nws tus yam ntxwv, zoo raws li Vajtswv tus yam ntxwv ntawd Nws tsim tib neeg; Nws tsim lawv ua txiv neej thiab poj niam” (Chiv Keeb 1:26–27).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam thiab tswj fwm tag nrho txhua yam. Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj. Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag. Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj, Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los. Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv, thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—txawm tias lawv yuav nyob nrog tib neeg los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—tsis muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis txoj kev zam los ua cuav los sis los hloov tau Vajtswv qhov muaj tiag thiab lub meej mom li, vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam, uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim, kev muaj cai, thiab lub peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los: peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb. Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam; Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam. Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg, los ua lub cev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav, los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv, thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj, txiav txim txoj hmoo ntawm txhua yam uas muaj thiab txhua txoj kev mus los. Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo, thiab taw kev rau txhua tus tib neeg. Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm, mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no. Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij, yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais Nws txoj kev cai kav, thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—txoj kev xaiv uas tseem ceeb—rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb X

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej huab cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg qhov uas muaj lawv—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog Tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws npaj? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws npaj. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

Tig rov mus saib lub sij hawm thaum uas Nau-a tsim ua lub nkoj: Tib neeg mas siab tsis ncaj li, cov neeg ntawd tau plam ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tsis tau txais kev saib xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua Vajtswv tej kev cog lus ploj tag lawm. Lawv ua neej nrog txoj kev tsaus ntuj, yam tsis muaj Vajtswv lub teeb ci rau. Ces lawv txawm tig coj tus yeeb yam lwj liam thiab muab lawv tus kheej tso pov tseg rau hauv txoj kev phem kev qias. Cov neeg zoo li ntawd ces yuav tsis tau txais Vajtswv tej lus cog tseg ntxiv lawm; lawv tsis zoo yuav los ntsib Vajtswv los sis hnov Vajtswv lub suab, vim lawv tau muab Vajtswv tso pov tseg lawm, muab txhua yam uas Nws muab rau lawv cuam pov tseg lawm, thiab nov qab Vajtswv tej lus qhia lawm. Lawv lub siab tau plam mus deb zuj zus ntawm Vajtswv thiab, thaum ua li ntawd, ces lawv tau ua neeg phem yam tsis muaj qab hau thiab tsis xws li neeg li lawm thiab phem zuj zum tuaj lawm. Ces lawv mus ze zuj zus rau txoj kev tuag thiab poob rau Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev rau txim. Tsuas yog Nau-a thiaj li hwm Vajtswv thiab zam kev phem xwb, thiab ces nws thiaj muaj cuab kav hnov Vajtswv lub suab thiab hnov Nws tej lus qhia. Nws tsim ua lub nkoj raws nraim li Vajtswv cov lus qhia, thiab sau tag nrho txhua yam tshiaj txhu los rau hauv. Thiab ua li no ces, thaum npaj txhua yam tiav tag lawm, ces Vajtswv mam tso Nws tej kev puas ntsoog los rau lub ntiaj teb. Tsuas yog Nau-a thiab xya leej hauv nws tsev neeg thiaj dim qhov kev puas ntsoog no xwb, vim yog Nau-a teev hawm Yehauvas thiab zam kev phem.

Tam sim no tig rov los saib tiam tam sim no: Cov neeg ncaj ncees li Nau-a, tus uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej tsis muaj ntxiv lawm. Tab sis Vajtswv yeej tseem hlub tib neeg thiab zam txim rau lawv rau tiam kawg no. Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj. Yog tias koj yog ib tug muaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li. Tej zaum mas koj yog ib tug thawj pwm tsav, ib tug kws tshawb fawb muaj txuj ntau, ib tug xib fwb, los sis ib tug txwj laug, tab sis tsis hais koj tes dej num yuav siab npaum twg li, yog koj tsuas siv koj tej kev txawj ntse thiab koj lub peev xwm los ua koj tej dej num ntawd xwb, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li thiab tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov li, vim Vajtswv tsis txais yuav ib yam dab tsi uas koj ua li, thiab Nws yuav tsis xam tias tej koj ua ntawd yuav yog qhov yog, los sis txais yuav tias koj ua dej num pab rau tib neeg. Nws yuav hais tias txhua yam koj ua ntawd yog siv kev txawj ntse thiab tib neeg lub zog los yuam Vajtswv txoj kev tiv thaiv tawm ntawm tib neeg mus thiab tias yog siv nws los ua kom txhob tau txais yuav Vajtswv tej koob hmoov xwb. Nws yuav hais tias koj tab tom coj tib neeg mus rau txoj kev tsaus ntuj, mus rau txoj kev tuag, thiab mus rau kev pib ua lub neej yam tsis muaj chaw xaus uas tib neeg tau plam Vajtswv thiab Nws tej koob hmoov lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuav sawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej tseem zam tsis dhau tej kev txhaum li thiab muaj tej kev quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nraim txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg haj tseem ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntse txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaws ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshaw xav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsujplig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg zoo li ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev uas phem zuj zus, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Nyob rau txoj kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb, dej hiav txwv nyam zaws los rau tej liaj teb, tej liaj teb raug kuav mus ua dej hiav txwv, ib zaug tag ib zaug thiab. Tshwj kiag Nws uas yog tus kav txhua yam ntawm tag nrho txhua yam, tsis muaj leej twg muaj cuab kav los coj thiab taw qhia haiv tib neeg no. Tsis muaj ib tug twg muaj zog los ua hauj lwm los sis npaj rau haiv tib neeg no, tseem haj yam tsis muaj ib tug twg li uas coj tau haiv tib neeg no mus rau txoj kev kaj thiab daws nws dim los ntawm tej kev tsis ncaj ncees hauv ntiaj teb. Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab, Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis, thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm. Tsis muaj leej twg tau xav txog seb txoj xub ke twg uas ib tug tib neeg zoo li no uas tau ua rau Vajtswv tu siab thiab tso Nws tseg mus nrhiav tus phem lawm yuav taug mus lawm tom ntej. Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npau taws, thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav kom ze zog rau Vajtswv, thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li. Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los, tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb, kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus, tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb, xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab. Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—rau qhov Vajtswv yuav ua li cas rau noob neej uas tau tso Nws tseg yam tsis tig saib qab ib muag li? Tsis muaj leej twg paub tias lub ntsiab rau Vajtswv tej lus ceeb toom uas hais tag rov hais dua thiab tej lus ntuas ntawd yog dab tsi vim hais tias Nws twb tau npaj muaj ib qho kev puas tsuaj nyob hauv Nws ob txhais tes uas yeej tsis tau muaj dua li, ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj yuav thev tsis taus. Qhov kev puas tsuaj no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb, tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab. Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab, thiab thaum Nws tej lus ceeb toom thiab tej kev qhuab ntuas tsis raug them rov qab li, Nws yuav tso hom kev npau taws twg los? Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau paub thiab hnov los ntawm ib tug twg uas raug tsim los li. Thiab vim li no Kuv thiaj hais tias, qhov kev puas tsuaj no tsis tau muaj dua los, thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm. Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb, thiab cawm tib neeg ib zaug xwb. Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm. Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab tej kev mob siab thiab txaus siab nrog yam uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no thiab coj tib neeg, ib tug ciaj sia los uas yog Nws muab txoj sia rau, los rau hauv lub ntiaj teb. Ntxiv ntawd, ces tib neeg mam muaj niam muaj txiv thiab muaj txheeb ze, thiab thiaj tsis nyob ib leeg kho siab khuav lawm. Txij thaum thawj zaug uas tib neeg tsa qhov muag ntsia lub ntiaj teb, nws yeej raug taw los kom muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tsa. Txoj kev ua pa ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv los txhawb txhua tus uas ciaj sia kom mus thoob plaws rau txoj kev loj hlob mus txog ntua rau yav laus. Nyob rau qhov txheej txheem no, tsis muaj leej twg xav txog tias tib neeg loj hlob nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; dua ntawd, lawv ntseeg tias tib neeg yog loj hlob nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm nws niam nws txiv, thiab tias yog nws tus kheej txoj sia coj ua kom nws loj hlob xwb. Qhov no yog vim hais tias tib neeg tsis paub tias leej twg yog tus pub txoj sia rau nws, los sis nws los qhov twg los, haj yam paub tsawg tshaj mas yog qhov txoj sia tsim ntau yam txuj ci phim hwj. Nws tsuas paub tias zaub mov thiaj yog yam ua rau nws muaj txoj sia nyob mus ntxiv, tias txoj kev ua siab ntev thev yog lub hauv paus ntawm qhov uas muaj nws, thiab tias tej kev ntseeg hauv nws lub hlwb yog qhov tseem ceeb ua rau nws ciaj sia nyob taus. Hais txog ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev npaj, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yog li ntawd ces nws thiaj nkim txoj sia uas Vajtswv tau muab pub rau nws xwb…. Tsis muaj ib tug noob neej twg uas Vajtswv saib xyuas nruab hnub thiab hmo ntuj es yuav cia li mus pe hawm Nws. Vajtswv tsuas tsim kho tib neeg txuas ntxiv, rau tus uas Nws tsis muaj kev cia siab tos, raws li qhov uas Nws tau npaj tseg lawm xwb. Nws ua li no vim muaj txoj kev cia siab tias muaj ib hnub, tib neeg yuav tsim dheev hauv nws tus npau suav los thiab ras txog qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm txoj sia, tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau nws, thiab txoj kev txhawj xeeb yam kub siab lug uas Vajtswv tos ntsoov rau tib neeg tig rov qab los cuag Nws. Tsis tau muaj dua leej twg saib tej lus zais uas tswj lub hauv paus chiv keeb thiab qhov kev sib txuas ua ntu zus mus ntawm tib neeg txoj sia. Tsuas yog Vajtswv xwb, tus uas to taub txhua yam ntawm qhov no, thiaj li ua twj ywm thev qhov mob thiab tej kev phem uas tib neeg, tus uas tau txais txhua yam los ntawm Vajtswv tab sis tsis nco txiaj ntsig, ua rau Nws. Tib neeg xyiv fab rau txhua yam uas txoj sia coj los li yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab, tib yam li ntawd, nws yog “ib txoj kev” uas Vajtswv raug tib neeg ntxeev siab rau, raug tib neeg hnov qab txog, thiab raug tib neeg yuam. Nws puas yog tias Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag? Nws puas yog tias tib neeg, tus uas ciaj sia uas los ntawm Vajtswv txais tes los, yeej tseem ceeb tiag? Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag; txawm li cas los xij, tus uas ciaj sia no yeej yog tsim los ntawm Vajtswv txais tes thiab muaj nws vim yog Nws lub hom phiaj. Yog li no, Vajtswv yuav tsis rhuav tshem Nws lub hom phiaj vim txoj kev ntxub ntxaug rau haiv tib neeg no. Vim saib rau Nws lub hom phiaj thiab rau txoj pa Nws tso tawm Vajtswv thiaj li uv tag nrho txhua txoj kev tsim txom, tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia. Tsis yog Nws ua li no kom thiaj coj tau tib neeg lub cev nqaij daim tawv tab sis yog coj txoj sia uas Nws tau tso pa tawm rov qab los. Qhov no yog Nws lub hom phiaj.

Tag nrho txhua tus uas los rau hauv lub ntiaj teb no yuav tsum hla kev ciaj thiab kev tuag, thiab feem coob ntawm lawv cov no twb raug txoj kev uas kiv mus los ntawm txoj kev tuag thiab rov yug dua tshiab no lawm. Cov uas tseem ua neej nyob ces tsis ntev no yuav tuag, thiab cov tuag lawm yuav rov yug los dua tsis ntev no. Tag nrho ntawm qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau npaj rau txhua yam uas muaj sia. Tab sis txoj kev no thiab qhov kiv mus los no yeej yog qhov tseeb uas Vajtswv xav kom tib neeg saib: tias txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg mas tsis muaj hnub xaus, tsis raug tswj los ntawm lub cev ntaj ntsug, caij nyoog, los sis thaj chaw twg li. Qhov ntawd yog qhov lus zais tob ntawm txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg, thiab qhia tias txoj sia yog los ntawm Nws los. Txawm tias muaj coob tus yuav tsis ntseeg tias txoj sia los ntawm Vajtswv los, los neeg yeej txaus siab xyiv fab hlo rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, txawm lawv ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog tias muaj ib hnub Vajtswv hloov siab thiab xav rov qab rho tag nrho txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb no thiab rho txoj sia uas Nws tau pub rov qab, ces tag nrho txhua yam yuav tsum tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswv siv Nws txoj sia los yug txhua yam, yam muaj sia thiab yam tsis muaj sia tib si, coj txhua yam ua ke mus rau qhov zoo sib dhos kom haum tshaj plaws los ntawm Nws lub dag zog thiab lub hwj chim. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg xav txog thiab to taub tau, thiab tej tseeb uas tsis to taub yooj yim no yog qhov tshwm sim ntawm, thiab tej lus hais rau, Vajtswv lub hwj chim muaj sia. Tam sim no cia Kuv qhia koj ib qho lus zais nkoos: Qhov zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj sia thiab lub dag zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los yuav to taub yooj yim. Nws yog li ntawd tam sim no, li nws yog yav tas los, thiab nws yuav yog li no mus rau lub sij hawm yuav los tom ntej. Qhov lus zais nkoos ob uas Kuv yuav tsum qhia mas yog qhov no: Lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd yog los ntawm Vajtswv los, txawm lawv yuav txawv li cas hauv txoj sia los sis lub nrog cev kuj xij; txawm koj yuav yog yam muaj sia twg los xij, koj yeej tig rov tawm tsam tsis tau txoj kab ncig ntawm txoj sia uas Vajtswv twb kom tseg lawm. Txawm yam twg los xij, qhov Kuv xav tau ces yog kom tib neeg to taub qhov no: Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tsom kwm, thiab kev pab cuam, ces tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau txhua yam uas nws tsim nyog tau txais, txawm nws rau siab nrhiav npaum twg los sis mob siab khwv npaum twg kuj xij. Yog tsis kev muab txoj sia pub los ntawm Vajtswv los, ces tib neeg plam tsis muaj qhov tseem ceeb hauv lub neej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia. Ua li cas Vajtswv ho cia tib neeg, tus uas nkim qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj sia, ua dog ua dig? Li Kuv twb tau hais ua ntej lawm: Tsis txhob hnov qab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Yog tib neeg tsis saib txhua yam uas Vajtswv tau pub muaj nqis, ces tsis yog Vajtswv yuav rho yam uas Nws pub thaum chiv keeb rov qab xwb, tab sis Nws yuav ua kom tib neeg them Nws rov qab ob npaug ntawm tus nqi ntawm tag nrho tej uas Nws tau muab pub lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Noob neej, tau yuam kev mus ntawm txoj sia uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, tsis quav ntsej txog lub ntsiab ntawm txoj kev muaj sia nyob, tab sis mas ho ntshai rwg txoj kev tuag. Lawv tsis muaj kev pab los sis kev vam khom li, tab sis tseem tsis kam qi lawv ob lub qhov muag, thiab lawv yuam ntshis lawv tus kheej mus rau kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj kev phem kev qias, lub cev nqaij daim tawv uas tsis paub dab tsi txog sab ntsujplig. Koj ua lub neej nyob li no, tsis muaj kev vam, tsis txawv lwm tus yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li. Tsuas yog Tus Uas Dawb Huv hauv txoj lus keeb kwm xwb thiaj yuav cawm cov neeg uas, quaj ntsuag uas tab tom raug kev txom nyem, tos ntsoov qhov Nws rov los. Txog rau tam sim no, txoj kev ntseeg no tseem tsis tau raug ras xeev hauv cov uas tsis muaj kev feeb meej. Li cas los xij, tib neeg tseem cia siab rau. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev khuv leej txog cov uas raug kev txom nyem hnyav; nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis muaj kev feeb meej, rau qhov Nws tau tos lo lus teb los ntawm noob neej los ntev lawm. Nws xav nrhiav, xav nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsujplig, nqa dej thiab zaub mov los thiab tsa koj kom tsim, kom koj thiaj tsis nqhis dej thiab tshaib plab ntxiv lawm. Thaum koj qaug zog thiab thaum koj pib tsis muaj kev cia siab rau lub ntiaj teb no, tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas, yuav puag nkaus thaum lub sij hawm koj tig rov qab los. Nws yeej saib ntsoov ntawm koj ib sab, tos rawv koj tig rov qab los. Nws tos ntsoov rau hnub uas koj nco tsim dheev los: uas yog thaum koj ras dheev tias koj yeej yog los ntawm Vajtswv los, hais tias, muaj ib lub caij uas tsis nco paub txog ces koj tau yuam kev lawm xwb, tsuas yog muaj ib lub caij koj tau feeb tsis meej ntawm txoj kev lawm xwb, thiab tsuas yog muaj ib lub caij koj tsis paub nrhiav ib “leej txiv” lawm xwb; thaum koj ras dheev tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej saib ntsoov, tos ntsoov tau ntev heev los lawm kom koj tig rov qab los. Nws kub siab lug saib ntsoov, tos ntsoov tab sis tsis muaj leej twg teb. Qhov Nws saib ntsoov thiab tos ntsoov ntawd mas muaj nqis tshaj txhua yam lawm, thiab ob qhov ntawd yog muab txhawm rau tib neeg lub siab thiab tib neeg tus ntsujplig. Tej zaum txoj kev saib ntsoov no kuj yuav muaj mus tsis paub kawg, thiab tej zaum nws kuj yog qhov kawg lawm thiab. Tab sis koj tsim nyog paub zoo tias tam sim no koj lub siab thiab koj tus ntsujplig nyob qhov twg lawm tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyu ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus

Qhov Dhau Los: 3. Cov ntseeg Kastusliv mloog cov pov thawj hlob lus, cov pov thawj hlob mloog cov npis sov lus, thiab cov npis sov mloog Phauj lus. Txawm hais tias nej yuav sib qhia zoo npaum li cas txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg los xij, tshwj tsis yog Phauj thiab cov pov thawj hlob tshaj tawm hais tias tus Tswv los txog lawm, ces peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd li—peb uas yog Cov Ntseeg Kastusliv tsuas mloog cov pov thawj hlob thiab Phauj lus xwb.

Ntxiv Mus: 2. Vim lawv tsis tau pom Vajtswv, ib txhia tib neeg hais tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, hos lwm tus siv lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los ua tim khawv tias muaj Vajtswv. Peb tsis paub tias xyov puas muaj Vajtswv tiag tiag, yog li ntawd peb yuav ua li cas txiav txim siab tias muaj Vajtswv los sis tsis muaj?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No