2. Vim lawv tsis tau pom Vajtswv, ib txhia tib neeg hais tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, hos lwm tus siv lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los ua tim khawv tias muaj Vajtswv. Peb tsis paub tias xyov puas muaj Vajtswv tiag tiag, yog li ntawd peb yuav ua li cas txiav txim siab tias muaj Vajtswv los sis tsis muaj?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib hauv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv. Ib txhia hais tias lawv xav nrhiav ib txoj kev yooj yim ntawm kev muab kom tau lub hom phiaj no, tiam sis nej puas tuaj yeem xav tau txoj kev zoo li ntawd? Kuv qhia rau koj tias, tsis tas xav txog: Yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm! Tsuas muaj tib txoj hau kev no nkaus xwb thiaj li yog txoj hau kev ua tau tiag thiab paub tseeb tiag thiab txeeb xyuas tau qhov tseeb txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm txhua txhua lo lus uas Nws nthuav tawm thiab txhua yam uas Nws ua. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev txhawm rau kom paub Vajtswv nkaus xwb. Vim yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab txhua yam ntawm Vajtswv yeej tsis khoob lug thiab qhuav qhawv li, tiam sis yog muaj tiag tiag li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej huab cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg qhov uas muaj lawv—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog Tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws npaj? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws npaj. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Vim Vajtswv txoj kev npaj thiab Nws txoj kev tsa, koj ua koj lub luag hauj lwm thiab pib koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj qhov yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj. Piv txwv xws li cov kab mob sib kis. Tej kab mob no cia li sib kis yam tsis ceeb toom ua ntej li. Yeej tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus tshwm sim ntawm tej kab mob no yog li cas los sis yeeb vim qhov kev muaj qab hau twg nws thiaj li tshwm sim tau, thiab thaum tus kab mob kis mus txog rau ib lub chaw twg lawm, tej neeg nyob ntawd yuav raug kev txom nyem thiab tsis muaj peev xwm yuav khiav dim qhov puas tsuaj no tau. Tib neeg tej kev txawj ntse yeej to taub tej kab mob sib kis no tias yog raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob phem los sis tej kab mob rhuav tshem tsis zoo, thiab tib neeg tej kev txawj ntse yeej tsis muaj peev xwm khwv yees tau los sis tswj hwm kom tau qhov kev sib kis mob tau ceev, sib kis mob ntau tsawg li cas, thiab qhov uas sib kis li cas rau li cas. Txawm tias tib neeg yeej thev taus thiab tiv thaiv tau tej kab mob sib kis txhua yam los xij, thaum tshwm sim muaj kab mob sib kis kiag lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj hwm kom tib neeg los sis tej tsiaj txhob raug cuam tshuam. Tib neeg tsuas muaj peev xwm tiv thaiv kom lawv txhob raug tus kab mob, thev kom tau tej kab mob, thiab tshawb fawb kom tau tej kab mob ntawd xwb. Tab sis yeej tsis muaj leej twg paub txog lub hauv paus tshwm sim uas piav qhia kom tau txog qhov paus ntsis ntawm ib yam kab mob sib kis ntawd tau, thiab yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm tswj hwm tej kab mob ntawd tau li. Thaum ntsib tias muaj kab mob sib kis tshwm sim lawm, thawj kauj ruam uas tib neeg npaj tiv thaiv yog tsim hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob, tab sis feem ntau tus kab mob sib kis yeej ploj mus ua ntej tsim tau hom tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los tiv thaiv lawm. Vim li cas tus kab mob sib kis thiaj li ploj mus? Ib txhia hais tias vim yog tswj tau tus kab mob lawm, ib txhia ho hais tias vim yog kev hloov pauv caij nyoog thiaj li ua rau tus kab mob ploj mus…. Txawm tias tej kev khwv yees raws li qhov ib txwm muaj no yuav muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau ntseeg tau los xij, kev tshawb fawb los yeej piav qhia tsis tau qhov tseeb tias yog li cas thiab tsis muaj peev xwm muab tau lub ntsiab lus yog tiag tiag. Tsis yog tib neeg yuav tsum tau khwv yees txog tej no nkaus xwb, tab sis tib neeg tseem tsis muaj kev to taub txaus thiab ntshai tej kab mob sib kis no thiab. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum kawg yuav zoo li cas, vim li cas thiaj li pib muaj tej kab mob sib kis los sis vim li cas lawv thiaj li paub xaus. Vim tias tib neeg tsuas muaj kev ntseeg txog fab kev tshawb fawb, vam khom tag nrho txhua yam rau qhov kev tshawb fawb no xwb, thiab tsis paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim los sis tsis kam lees txais Nws lub hwj chim kav, lawv yeej yuav tsis muaj hnub paub lub ntsiab lus teb li.

Hauv Vajtswv lub hwj chim kav, tag nrho txhua tsav txhua yam yog yug los, ua neej nyob, thiab puas tsuaj mus vim ntawm Nws lub hwj chim thiab Nws txoj kev cawm tib neeg. Muaj qee yam tshwm sim los thiab ploj mus lawm ntsiag to, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd los ntawm qhov chaw twg los los sis tsis nkag siab tias lawv yog hom twg, tseem to taub tej kev muaj qab hau tsawg heev tias yog vim li cas tej ntawd thiaj li tshwm sim los thiab ploj mus lawm. Txawm tias tib neeg muaj peev xwm pom kiag ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, tag nrho yam tshwm sim los ntawm txhua yam ntawd, thiab muaj peev xwm hnov tej ntawd los ntawm nws ob lub pob ntseg, thiab nws lub cev yeej tuav tau tej ntawd los xij; txawm tias txhua yam yuav muaj qhov txhawb nqa rau tib neeg los xij, thiab txawm tias tib neeg muaj kev to taub zoo txog yam tshwm sim txawv txawv, yam uas ib txwm muaj, los sis tej yam txawv heev uas piav qhia tsis tau los xij, tib neeg tseem tsis paub dab tsi txog yam uas nyob sab tom lawv qub qab, uas yog tus Tswv Tsim txoj kev xav thiab lub tswv yim. Tseem muaj ntau yam nyob sab tom qub qab ntawm tej no, ntau yam muaj tseeb tseem raug zais npog. Vim tias tib neeg tseem nyob deb ntawm tus Tswv Tsim thiab vim tias tib neeg tsis kam lees txais qhov tseeb tias tus Tswv Tsim lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, tib neeg yeej tsis paub thiab tsis nkag siab txhua yam uas tshwm sim raws hauv lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Feem ntau, Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab lub hwj chim kav yeej tshaj txoj kev xav hauv tib neeg nruab siab, tshaj tib neeg txoj kev txawj ntse, tshaj tib neeg txoj kev to taub, thiab tshaj yam tib neeg muaj peev xwm tshawb fawb tau los; nws tshaj txoj kev paub ntawm tib neeg uas raug tsim los lawm. Ib txhia tib neeg hais tias, “Vim koj tus kheej tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv lub hwj chim kav, koj yuav muaj peev xwm ntseeg tau li cas tias txhua tsav txhua yam yog zwm rau Nws lub hwj chim? Pom tias yeej ib txwm tsis muaj kev ntseeg, thiab yeej tsis muaj kev lees paub thiab tsis muaj kev to taub. Yog li, txoj kev ntseeg los qhov twg los?” Kuv muaj peev xwm hais tau tseeb tias, “txoj kev ntseeg los ntawm tib neej txoj kev nkag siab zoo thiab tob, los ntawm txoj kev paub, los ntawm qhov muaj tseeb tiag thiab lub hauv paus ntawm txhua yam.” Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, tab sis koj tsis muaj peev xwm lees paub tau, haj yam tsis muaj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm thiab Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua tsav txhua yam, ces hauv koj lub siab yeej ib txwm tsis lees txais tias Vajtswv muaj hom hwj chim zoo li no thiab Vajtswv lub hwj chim tsuas yog ib tug xwb. Koj yeej yuav tsis muaj hnub lees txais tus Tswv Tsim los ua koj tus Tswv thiab koj tus Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Tib neeg feem ntau hais tias tsis yog ib yam yooj yim paub txog Vajtswv. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias kev paub txog Vajtswv tsis yog ib yam nyuab kiag li, vim Vajtswv nquag qhia Nws cov kev ua rau tib neeg pom. Vajtswv tsis txeev tso kev sib tham nrog noob nej tseg, thiab Nws tsis txeev zais Nws Tus Kheej tawm ntawm tib neeg, los sis tsis txeev npog Nws Tus Kheej kiag li. Nws cov kev xav, Nws cov tswv yim, Nws cov lus thiab Nws cov kev ua tag nrho puas leej nthuav tawm rau tib neeg. Yog li ntawd, tsuas yog tib neeg xav paub txog Vajtswv xwb, nws tuaj yeem muaj kev nkag siab thiab paub Nws dhau los ntawm txhua hom hau kev. Qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg dig muag nkoos xav tias Vajtswv txhob txwm khiav ntawm nws, tias Vajtswv txhob txwm zais Nws Tus Kheej ntawm tib neeg, tias Vajtswv tsis xav cia kom tib neeg nkag siab thiab paub txog Nws, vim yog nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg thiab nws tsis xav nkag siab txog Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, tib neeg tsis paub txhawj xeeb txog nws tus kheej nrog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus los sis cov kev ua…. Hais raws qhov tseeb tseeb tias, yog ib tug tib neeg siv lawv lub sij hawm thaum lawv khoom los tsom thiab nkag siab txog tus Tswv Tsim cov lus los sis cov kev ua, thiab yog tias lawv tsuas rau siab me ntsis rau ntawm tus Tswv Tsim cov kev xav thiab lub suab ntawm Nws lub siab, nws yuav tsis yog yam nyuab rau tus tib neeg ntawd kom paub txog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus, thiab cov kev ua, tej no mas yog yam pom tau tseeb thiab meej heev. Kuj zoo ib yam li ntawd, nws yuav siv kev rau siab me ntsis kom paub txog tias tus Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm, tias Nws ib txwm nyob hauv cov lus tham nrog tib neeg, nrog nraim txoj kev tsim tag nrho, thiab Nws tab tom ua qhov kev ua tshiab txhua hnub. Nws lub ntsiab tseeb thiab tus yam ntxwv mas raug muab hais qhia tawm nyob rau ntawm Nws cov kev tham nrog tib neeg; Nws cov kev xav thiab cov tswv yim mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua; Nws nrog nraim thiab soj ntsuam tib neeg txhua lub sij hawm. Nws hais lus ntsiag to rau tib neeg thiab txhua yam kev tsim nyob nrog Nws cov lus ntsiag to: “Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog Kuv tej kev tsim. Kuv tab tom saib xyuas; Kuv tab tom tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib siab….” Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov; Nws tej kauj ruam mas sib heev; Nws lub suab mas mos thiab muaj txoj hmoov hlub; Nws lub cev dhau mus los thiab pauv ntxeev, puag noob neej txhua tus; Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev. Nws ib txwm tsis khiav mus, tsis ploj mus li. Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog tib neeg tus kwv luag khov kho, tsis ncaim ntawm ib sab mus li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Muab hais kom nkag siab yooj yim, nyob hauv Vajtswv lub hwj chim, txhua tus neeg yeej muaj cov lees txais los sis cov tsis lees txais Nws lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj yam ntsiag to, thiab txawm tib neeg yuav sib zog npaum li cas rau ntawm lawv lub neej los xij, txawm tib neeg tej kev taug yuav nkhaus npaum li cas los xij, hauv qhov kawg kiag ces tib neeg yuav rov qab nkag mus rau hauv zeeg sij hawm ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej sau cia rau lawv tag lawm. Qhov no yog yam hla tsis dhau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab txoj cai hauv Nws lub hwj chim uas tswj kav thiab kav lub qab ntuj khwb no. Nws yog qhov hla tsis dhau, nws yog kev tswj kav thiab kev kav raws tej kev cai uas raug yuam rau txoj kev ua neej ntawm txhua tsav txhua yam, qhov ntawd ua rau tib neeg rov qab yug los ua neeg dua ntxiv tas ntxiv thiab yam tsis muaj kev cuam tshuam, qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb tig raws li qhov uas nws ib txwm tig thiab mus tom ntej tas li, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoo dhau ib xyoo. Nej yeej muaj pov thawj rau tag nrho tej yam muaj tseeb no lawm thiab nej to taub txog tej ntawd lawm, txawm tias nej txoj kev to taub yuav tsawg los sis tob los xij, thiab nej txoj kev to taub tob ntawd yuav nce raws li qhov nej ntsib thiab paub txog qhov tseeb, thiab nce raws li nej txoj kev paub Vajtswv. Koj paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb zoo npaum li cas, koj tau paub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas lawm, koj paub Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam zoo npaum li cas—tag nrho tej no yog sawv cev qhov tob ntawm koj txoj kev to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Qhov muaj Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj puas nce raws li qhov uas tib neeg zwm rau lawv? Qhov tseeb tiag uas Vajtswv muaj lub hwj chim no puas yog raug txiav txim los ntawm qhov tib neeg zwm rau nws? Yeej muaj Vajtswv lub hwj chim txawm tias yuav nyob rau kis xwm txheej twg los xij. Hauv txhua kis xwm txheej, Vajtswv yuam thiab npaj txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab txhua tsav txhua yam mus raws li Nws tej tswv yim thiab Nws tej kev xav tau. Qhov no yeej tsis hloov pauv mus raws li ntawm tib neeg kev hloov pauv; nws nyob ywj pheej ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm lub sij hawm, thaj chaw, thiab toj roob hauv pes hloov pauv los yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv tau Vajtswv lub hwj chim vim Nws yog lub ntsiab tseeb heev. Txawm tias tib neeg yeej paub thiab kam lees txais Vajtswv lub hwj chim kav los xij, thiab txawm tias tib neeg yeej muaj peev xwm zwm rau nws los xij—tag nrho tej kev txiav txim no yeej hloov pauv tsis tau ib qho tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo. Qhov ntawd thiaj hais tau tias, txawm tib neeg yuav coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv qhov tseeb uas Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho txhua tsav txhua yam. Txawm tias koj yuav tsis zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, Nws tseem txib koj txoj hmoo tau; txawm tias koj yuav tsis paub Nws lub hwj chim kav los xij, yeej tseem muaj Nws lub hwj chim tas li. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej ywj pheej tsis muaj qhov ntsig txog rau tib neeg txoj kev xav, thiab yuav hloov pauv tsis tau mus raws li tib neeg tej kev nyiam thiab kev xaiv. Vajtswv lub hwj chim muaj nyob txhua qhov txhia chaw, txhua teev, thiab txhua lub sij hawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tiam sis Nws lub hwj chim yeej tsis muaj hnub yuav dua mus, vim Nws yog Vajtswv Tus Kheej, Nws muaj lub hwj chim, thiab Nws lub hwj chim yeej tsis raug txwv los sis tsis raug txo los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam khoom, los ntawm thaj chaw los sis los ntawm toj roob hauv pes. Ntawm txhua lub sij hawm, Vajtswv tau siv Nws lub hwj chim, qhia tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus, ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li qhov Nws ib txwm ua txuas ntxiv mus; ntawm txhua lub sij hawm, Nws kav txhua tsav txhua yam, npaj rau txhua tsav txhua yam, coj txhua tsav txhua yam—raws li qhov Nws ib txwm ua. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv tau qhov no. Nws yog qhov tseeb; nws yog qhov tseeb uas yeej hloov pauv tsis tau los puag thaum twg los lawm!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Qhov Dhau Los: 1. Vim li cas noob neej thiaj yuav tsum ntseeg Vajtswv?

Ntxiv Mus: 3. Tib ntsais muag xwb tib neeg lub neej txoj sia twb nyob tau ob peb caum xyoos lawm. Saib rov qab mas, lawv rov nco qab txog lawv lub neej txoj sia xws li: mus kawm ntawv, ua hauj lwm, sib yuav, muaj me nyuam, tos ntsoov txoj kev tuag, tag nrho lawv lub neej txoj sia mas tsis khoom maj nroos rau ub rau no txhawm rau tsev neeg, nyiaj txiag, meej mom, kev muaj txiag nplua nuj thiab koob meej xwb, yeej tsis muaj txoj xub ke tseeb thiab tej hom phiaj ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob, thiab tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib qho muaj nuj nqis los sis lub ntsiab lub nyob rau hauv txoj kev ua neej li. Yog li ntawd tib neeg ua neej ib tiam dhau ib tiam nyob rau hauv txoj kev mob siab thiab qhuav qhawv zoo li no. Vim li cas tib neeg lub neej txoj sia thiaj li mob siab thiab qhuav qhawv ua luaj li? Thiab yuav ua li cas thiaj li daws tau txoj kev mob siab thiab kev qhuav qhawv ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No