2. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg tau npau taws heev nyob rau hauv lawv txoj kev teem txim thiab kev tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kev tsim thiab kev tshaj tawm tej lus xaiv thiab tej kev ntseeg yuam kev. Vajtswv yuav ua li cas rau cov uas qi muag nti lees txais yuav tej lus xaiv thiab tej kev ntseeg yuam kev no, thiab tsis siv zog los nrhiav thiab tshawb nrhiav txoj kev tseeb li? Lawv yuav kawg mus zoo li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse” (Hauxeya 4:6).

“Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Piv txwv li, qee leej thawj txoj kev ua yog dab tsi thaum lawv hnov txog cov lus xaiv lus ncua los sis cov lus iab liam txog Vajtswv? Lawv thawj txoj kev ua yog xav paub tias seb cov lus xaiv lus ncua no yog tseeb los tsis yog thiab seb cov lus xaiv lus ncua no muaj tiag los tsis muaj, thiab tom qab ntawd coj ib tug yeeb yam uas cia tos thiab saib tso. Ces lawv txawm pib xav, “Nws tsis muaj ib txoj hau kev twg los txheeb xyuas qhov no. Qhov ntawd puas tshwm sim tiag? Qhov lus xaiv lus ncua no tseeb los tsis tseeb?” Txawm cov tib neeg zoo li no tsis qhia nws tshwm tuaj rau sab nraud los, nyob hauv lawv lub siab lawv twb tau pib ua xyem xyav, thiab tau pib tsis lees Vajtswv lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm hom yeeb yam thiab txoj kev xam pom zoo li no yog dab tsi? Nws tsis yog kev ntxeev siab lod? Txog ntua thaum lawv ntsib qhov teeb meem no, koj tsis muaj peev xwm ntsia pom tias cov tib neeg no cov kev xam pom yog dab tsi; nws zoo li tias lawv tsis muaj kev tsis sib haum xeeb nrog Vajtswv, thiab zoo li tias lawv tsis saib Nws zoo tam li ib tug yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv cia li sawv nrog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv kiag tam sim ntawd. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tau tias tib neeg thiab Vajtswv sib tawm tsam! Nws tsis yog tias Vajtswv saib tib neeg zoo tam li yeeb ncuab, tiam sis lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus kheej kiag ntag uas tawm tsam Vajtswv. Tsis hais txawm ib tug twg twb tau caum raws Nws los ntev npaum li cas lawm los sis lawv tau them tus nqe loj npaum li cas, thiab tsis hais lawv tau qhuas Vajtswv li cas, lawv yuav tshem lawv tus kheej tawm ntawm kev tawm tsam Nws li cas, thiab lawv txawm sib zog txhawb lawv tus kheej kom hlub Vajtswv npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj hwm los saib Vajtswv tam li Vajtswv kiag li. Qhov no tsis yog txiav txim los ntawm tib neeg lub ntsiab tseeb lod? Yog koj saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab ntseeg tseeb tiag tias Nws yog Vajtswv, koj puas tseem muaj peev xwm muaj tej lus ua xyem xyav rau Nws thiab? Koj lub siab puas tseem muaj cov lus nug txog Nws thiab? Yeej muaj tsis tau tej ntawd, puas yog? Cov xwm txheej hauv lub ntiaj teb no mas phem kawg li, thiab haiv tib neeg no los, zoo ib yam nkaus thiab; yog li, koj yuav tsis muaj tej kev xav phem no txog tej ntawd tau li cas? Koj tus kheej mas lim hiam kawg li, yog li yuav ua li cas koj thiaj tsis muaj ib qho kev xav phem txog qhov ntawd li? Thiab tsis tas li ntawd, tsuas yog ib ob lo lus xaiv lus ncua thiab lus iab hiam xwb twb muaj peev xwm ua rau muaj tej kev xav phem loj ua luaj li ntawd sawv tuaj rau Vajtswv lawm, thiab ua rau koj muaj kev xav hauv nruab siab ntau yam, uas qhia tias koj tus yeeb yam mas tseem tsis tau paub tab kiag li! Tsuas yog lub suab “nrov yau yau” ntawm ob peb tug yoov tshaj tsum thiab ob peb tug yoov uas qias neeg xwb—tsuas yog npaum li ntawd xwb es nws muaj peev xwm ntxias dag tau koj lawm lod? Nov yog hom tib neeg dab tsi? Koj puas paub tias Vajtswv xav li cas txog cov tib neeg zoo li no? Tseeb tiag Vajtswv tus yeeb yam mas yeej meej tshaj plaws thaum hais txog qhov Nws saib lawv li cas ntawd. Nws tsuas yog tias qhov Vajtswv saib rau cov tib neeg no yog kev tsis quav ntsej txog lawv—Nws tus yeeb yam yog tsis quav ntsej txog lawv kiag li, thiab tsis saib cov neeg tsis paub dab tsi no kom rau nqi kiag li. Vim li cas? Nws vim yog hauv Vajtswv lub siab, Nws tsis tau npaj kev txais yuav cov tib neeg uas tau cog lus los tawm tsam Nws kom mus txog rau thaum kawg thiab cov uas yeej tsis tau npaj kev nrhiav ib txoj kev kom sib raug zoo nrog Nws li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Qhov Dhau Los: 1. Tej kev puas tsuaj tas zog tshwm sim thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tej kev puas tsuaj ntawd loj zuj zus, ua ib lub cim qhia hais tias tiam kawg twb los txog lawm. Phau Vajluskub hais tias, “Tiam sis qhov kawg ntawm txhua yam twb los txog lawm” (1 Petus 4:7). Peb paub hais tias thaum tus Tswv rov qab los nyob rau tiam kawg Nws yuav muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem thiab txiav txim rau qhov kawg ntawm tib neeg. Yog li ntawd Nws yuav muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem li cas, thiab Nws yuav txiav txim rau qhov kawg ntawm tib neeg li cas?

Ntxiv Mus: 3. Ib txhia tib neeg tau lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, tiam sis vim yog lawv ntshai tsam raug ntes thiab raug tsim tsom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab raug cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg hem, es lawv thiaj li tsis muaj cuab kav lees txais yuav txoj kev tseeb. Qhov kawg ntawm cov tib neeg zoo li no yuav zoo li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No