1. Niaj hnub no, lub ntiaj teb raug tej kev puas tsuaj rhuav tshem xws li av qeeg, kev tshaib kev nqhis, sub taws sub ntsha, dej nyab, thiab tsis muaj nag. Tej kev puas tsuaj no loj zuj zus tuaj, thiab ua rau muaj neeg tuag coob heev. Vajtswv hlub tib neeg thiab cawm tib neeg kom dim, yog li vim li cas Nws thiaj yuav tsum tso tej kev puas tsuaj loj zoo li no los?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab Kuv kuj tau muab cov nag tshem tawm ntawm nej, thaum tseem tshuav kiag peb lub hlis ces mam txog caij sau qoob: thiab Kuv ua rau nws los nag rau ib lub nroog, thiab ua rau nws tsis los nag rau lwm lub nroog: ib qho ces los nag rau, thiab qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb. Yog li ntawd ob los sis peb lub nroog thiaj mus rau hauv ib lub nroog, mus haus dej; tab sis lawv yeej tsis zoo nqhis li: tab sis nej yeej tseem tsis tau tig rov qab los cuag Kuv li. Yehauvas hais li ntawd ntag. Kuv tau nplawm nej los ntawm kev tso cua tshuab thiab ua rau tej qoob loo tuaj pwm: thaum nej tej vaj thiab nej tej vaj txiv hmab thiab nej tej txiv cev thiab nej tej txiv aulib ntawd muaj ntau tuaj, ces kooj tau los noj tej ntawd: tiam sis nej yeej tseem tsis tig los cuag Kuv li thiab, Yehauvas hais li ntawd ntag. Kuv tau xa ib co kab mob kis los raug nej tom qab txhua yam hauv teb chaws Iyiv lawm: Kuv tau xuas ntaj tua nej cov tub hluas, thiab tau txeeb nej tej nees mus lawm; thiab Kuv tau ua rau nej tej yeej ua rog tsw lwj ntxiag rau nej tej qhov ntswg: tiam sis nej yeej tseem tsis tig los cuag Kuv li thiab, Yehauvas hais li ntawd ntag. Kuv twb tau rhuav tshem nej ib txhia lawm, ib yam li Vajtswv tau rhuav tshem lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas lawm, thiab nej zoo ib yam li ib tug tw taws uas thau tawm hauv lub qhov cub uas cig lam lug los: tiam sis nej yeej tseem tsis tig los cuag Kuv li thiab, Yehauvas hais li ntawd ntag. Yog li ntawd, Au Yixayees e, Kuv yuav ua li no rau nej ntag: thiab vim Kuv yuav ua qhov no rau nej, Au Yixayees e, nej cia li npaj ntsib nej tus Vajtswv” (Amau 4:7–12).

“Tus Tswv Yehauvas hais tias, Saib nawb, tej caij nyoog los lawm, uas Kuv yuav tso kev tshaibkev nqhis los rau hauv daim av, tsis yog kev tshaib kev nqhis ntawm mov noj, los sis tsis yog nqhis dej, tab sis ntawm qhov hnov Yehauvas tej lus” (Amau 8:11).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txhua txhua yam uas Vajtswv ua ces yeej tau muab ua twb zoo npaj lawm. Thaum Nws pom ib yam los sis ib qho xwm txheej tshwm sim tuaj, raws li qhov Nws pom ces yeej muaj ib tug qauv los mus ntsuas lawm, thiab tus qauv no txiav txim seb Nws yuav pib ib qho phiaj xwm los mus saib xyuas los sis siv txoj kev twg los mus saib xyuas yam no los sis qhov xwm txheej no. Nws tsis yog tsis txhawj txog los sis tsis muaj kev xav rau txhua txhua yam. Tseeb tiag nws yog qhov rov tag nrho ntawm qhov no lawm. Muaj ib nqe ntawm no uas hais txog qhov Vajtswv hais rau Nau-a tias: “Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si.” Thaum Vajtswv hais li no, Nws puas txhais tias Nws rhuav tshem noob neej xwb? Tsis yog! Vajtswv hais tias Nws yuav rhuav tshem txhua yam muaj sia uas muaj cev nqaij daim tawv. Vim li cas Vajtswv ho xav rhuav tshem? Kuj muaj lwm qhov kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam rau ntawm no thiab; raws li qhov Vajtswv pom ces, muaj ib qho chaw kawg rau Nws txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, rau txoj kev qias neeg, kev ua nruj ua tsiv, thiab kev tsis mloog lus ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv. Nws qhov chaw kawg yog dab tsi? Nws yog li qhov Vajtswv hais tias: “Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb.” Kab lus “vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb” txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas muaj sia, suav nrog cov uas caum raws Vajtswv, cov uas hu Vajtswv lub npe, cov uas yeej tau hlawv khoom fij rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lub qhov ncauj thiab haj tseem qhuas Vajtswv tib si thiab—thaum lawv tus cwj pwm muaj kev qias vuab tsuab puv nkaus thiab Vajtswv pom lawm ces, Nws yuav tsum rhuav tshem lawv. Ntawd yog Vajtswv qhov chaw kawg. Yog li Vajtswv ua siab ntev rau tib neeg thiab kev qias vuab tsuab ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd mus txog qhov twg xwb? Mus txog qhov uas txhua tus tib neeg, tsis hais cov caum raws Vajtswv los sis cov tsis ntseeg li, tsis taug txoj kev yog lawm. Mus txog qhov uas tib neeg tsis yog tsuas qias vuab tsuab thiab muaj kev phem puv npo xwb, tab sis qhov uas tsis muaj ib tug twg ntseeg tias muaj Vajtswv li lawm, tsis hais txog cov uas ntseeg tias lub ntiaj teb yog tswj kav los ntawm Vajtswv thiab tias Vajtswv muaj cuab kav coj tau qhov kaj thiab txoj kev yog los rau tib neeg. Mus txog qhov uas tib neeg ntxub qhov muaj Vajtswv thiab tsis pub kom muaj Vajtswv nyob. Thaum tib neeg txoj kev qias vuab tsuab mus txog rau qhov no lawm, ces Vajtswv tiv tsis taus nws mus ntxiv lawm. Dab tsi yuav hloov nws chaw? Qhov los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv kev rau txim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Txhua yam yuav raug ua tiav los ntawm Kuv cov lus; tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav koom tau, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua. Kuv yuav so tej huab cua ntawm txhua daim av kom huv thiab rhuav tshem txhua txoj kev ntawm cov dab phem hauv ntiaj teb no mus. Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog. Yog li nws tuaj yeem pom tau tias Kuv txoj kev rau txim twb tau poob rau lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, thiab tias tus zaj loj liab ploog thiab tag nrho txhua hom ntsujplig uas tsis dawb huv yuav tsis muaj hwj chim khiav dim Kuv txoj kev rau txim kiag li, vim tias Kuv ntsia ntsoov mus rau txhua daim av. Thaum Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb tiav lawm, thaum ntawd yog, thaum lub sij hawm kev txiav txim los txog qhov kawg, Kuv yuav tab meeg rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntag. Kuv cov tib neeg yeej yuav pom Kuv txoj kev rau txim ncaj ncees rau tus zaj loj liab ploog tiag tiag li, yeej yuav muaj kev qhuas vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees, thiab yeej yuav qhuas Kuv lub npe dawb huv mus ib txhis vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Yog li ntawd nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 28

Thaum uas tag nrho cov tib neeg sawv daws raug ua kom muaj txhua yam thiab txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb rais los ua Khetos lub nceeg vaj lawm, ces nws yuav yog lub sij hawm thaum xob nroo xya suab. Hnub no yog ib kauj ruam mus rau theem ntawd; qhov kev nias qees lawm tom ntej twb raug muab tso mus rau hnub ntawd lawm. Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab sai sai tom ntej no nws yuav tshwm sim los tiag li. Txawm li cas los xij, Vajtswv twb ua tiav txhua yam uas Nws tau hais tawm lawm. Yog li ntawd, nws yeej pom tau meej meej hais tias cov teb chaws hauv ntiaj teb ces tsuas yog cov tsev vaj ntxwv ntawm tej hav xuab zeb xwb, vau vig voog los thaum tej ntwv dej siab nyab los ze: Hnub kawg yeej yuav tshwm sim xwb xwb li, thiab tus zaj loj liab ploog yuav vau hlo rau hauv Vajtswv txoj lus. Yuav kom ua tau Nws qhov phiaj xwm tiav hlo, ces cov tub txib qaum ntuj tau nqis los rau hauv ntiaj teb, ua kom kawg lawv qhov peev xwm los ua kom tau zoo raws Vajtswv siab. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg Nws Tus Kheej tau txhij tub rog nris nroos mus rau ntawm tshav rog mus ua rog rau tus yeeb ncuab. Qhov kev yug los ua neeg tshwm sim nyob rau thaj chaw twg los xij qhov ntawd yog qhov uas tus yeeb ncuab raug rhuav tshem tag nrho. Teb Chaws Suav yuav yog thawj lub uas raug rhuav tshem tag nrho; nws yuav raug ua kom puas ntsoog tag nrho los ntawm Vajtswv txhais tes. Vajtswv yuav tsis tseg ib tug ciaj sia nyob rau ntawd hlo li. Qhov pov thawj qhia txog tus zaj loj liab ploog qhov kev puas tsuaj zuj zus ces yeej muaj nyob rau hauv qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg; qhov no mas yeej pom meej thiab txhua tus yeej ntsia pom tib si. Qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg yog ib qho cim ntawm tus yeeb ncuab txoj kev tuag. Qhov no yog ib qho me me ntawm qhov kev piav txog hais tias “sib tw” txhais tau li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 10

Niaj hnub no, tsis yog Kuv nqis los rau haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog nkaus xwb, Kuv kuj tseem tau tig mus saib lub qab ntuj khwb thiab, ua rau tag nrho lub ntuj co qig txoog. Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis raug Kuv qhov kev txiav txim rau li? Puas muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis nyob rau hauv qab ntawm txoj kev puas tsuaj uas Kuv nchuav los rau li? Txhua qhov chaw Kuv mus, Kuv to tseb txhua yam “noob ntawm txoj kev puas tsoog” rau. Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub. Kuv xav cia kom muaj neeg coob zog los paub Kuv thiab muaj peev xwm pom Kuv, thiab nyob rau txoj kev no, los hwm ib tug Vajtswv uas lawv tsis muaj peev xwm pom los tau ntau xyoo lawm tab sis yog tus uas, tam sim no, yeej muaj tseeb tiag. Kuv tsim lub ntiaj teb los ua dab tsi? Vim li cas, tom qab uas tib neeg tau rais los ua cov qias vuab tsuab lawm, es Kuv tseem ho tsis muab lawv rhuav tshem pov tseg kom tag nrho? Vim li cas tag nrho haiv tib neeg ho nyob nrog rau tej kev puas ntsoog? Kuv lub hom phiaj uas los hnav lub cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm, tib neeg xyaum saj tsis yog qhov iab nkaus xwb, tab sis kuj yog qhov qab zib thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 10

Nyob rau theem hauj lwm no, vim yog Vajtswv xav nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua thoob plaws lub ntiaj teb kom tag nrho cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Nws lawm ntawd rov los zwm rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag, Vajtswv qhov kev txiav txim tseem yuav muaj Nws txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo. Vajtswv siv tej xwm txheej tam sim no thoob plaws lub ntiaj teb ua qhov cib fim los ua kom tib neeg ceeb, ua kom lawv los nrhiav Vajtswv es kom lawv thiaj li rov los rau ntawm Nws xub ntiag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Qhov no yog ib qho ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm, thiab yog ib qho kev cawm dim rau tib neeg yam tsis muaj qhov yuav ntseeg tsis tau li, thiab qhov Kuv muab cev rau lawv yeej tseem yog ib hom kev hlub.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 10

Nyob rau tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev cawm dim yeej tseem yog tshwm sim nyob rau hauv ntau yam kev puas ntsoog, thiab tsis muaj ib tug uas txog nws zeeg ntsib kev puas ntsoog lawm es tseem yuav khiav dim li. Tsuas yog nyob rau thaum kawg xwb mas thiaj li yuav muaj kev ua tau tiav ib qho xwm ntxheej nyob rau hauv ntiaj teb uas yog “nyob ntsiag to li lub ntuj ceeb tsheej thib peb: Nyob ntawm no, tej yam muaj sia, loj thiab me, nyob ua ke yam sib haum xeeb, yeej tsis muaj ib zaug uas yuav ‘muaj kev tsis sib haum ntawm lub qhov ncauj thiab tus’ nplaig li.” Ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog los txeeb kom tau tag nrho noob neej thiab muab kom tau cov neeg xaiv tseg los ntawm Nws cov lus; ib qho thiab ces yog los txeeb kom tau tag nrho cov tub ntawm txoj kev ntxeev siab los ntawm ntau yam kev puas ntsoog. Qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas loj heev. Tsuas yog nyob hauv txoj kev no xwb mas thiaj yuav tsim tau lub nceeg vaj hauv ntiaj teb uas Vajtswv xav tau ntawd kom tiav hlo, thiab qhov no yog ib qho ntawm Nws tes hauj lwm uas yog tseem tseem kub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 17

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Ib txhia tib neeg tau lees paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, tiam sis vim yog lawv ntshai tsam raug ntes thiab raug tsim tsom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab raug cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg hem, es lawv thiaj li tsis muaj cuab kav lees txais yuav txoj kev tseeb. Qhov kawg ntawm cov tib neeg zoo li no yuav zoo li cas?

Ntxiv Mus: 2. Cov xib fwb ib txwm qhia peb hais tias txawm muaj kev puas tsuaj tas kev puas tsuaj dua los xij, peb yuav tsum tsis txhob ntshai, vim phau Vajluskub qhia peb hais tias: “Ib txhiab tus yuav ntog rau ntawm koj ib sab, thiab kaum txhiab tus rau ntawm koj sab tes xis; tab sis nws yuav tsis los ze koj” (Ntawv Nkauj 91:7). Yog hais tias peb muaj kev ntseeg nyob rau hauv tus Tswv, thiab thov Vajtswv txuas ntxiv, nyeem Vajluskub, thiab sib sau ua ke, kev puas tsuaj yuav tsis los raug rau peb. Tiam sis muaj ib txhia xib fwb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab cov Ntseeg Vajtswv uas tau tuag nyob rau hauv tej kev puas tsuaj no. Lawv txhua tus puav leej nyeem phau Vajluskub, thov Vajtswv, thiab ua dej num rau tus Tswv, yog li vim li cas Vajtswv thiaj tsis tiv thiav lawv?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No