3. Niaj hnub no, tej kev puas tsuaj tshwm sim tuaj loj zuj zus thiab ntau zuj zus. Tej cim no qhia hais tias tej kev puas tsuaj loj ntawm tiam kawg uas tau hais tseg nyob rau hauv phau Vajluskub tab tom yuav pib lawm. Peb yuav ua li cas thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab muaj sia nyob thaum muaj tej kev puas tsuaj no?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

Tig rov mus saib lub sij hawm thaum uas Nau-a tsim ua lub nkoj: Tib neeg mas siab tsis ncaj li, cov neeg ntawd tau plam ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tsis tau txais kev saib xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua Vajtswv tej kev cog lus ploj tag lawm. Lawv ua neej nrog txoj kev tsaus ntuj, yam tsis muaj Vajtswv lub teeb ci rau. Ces lawv txawm tig coj tus yeeb yam lwj liam thiab muab lawv tus kheej tso pov tseg rau hauv txoj kev phem kev qias. Cov neeg zoo li ntawd ces yuav tsis tau txais Vajtswv tej lus cog tseg ntxiv lawm; lawv tsis zoo yuav los ntsib Vajtswv los sis hnov Vajtswv lub suab, vim lawv tau muab Vajtswv tso pov tseg lawm, muab txhua yam uas Nws muab rau lawv cuam pov tseg lawm, thiab nov qab Vajtswv tej lus qhia lawm. Lawv lub siab tau plam mus deb zuj zus ntawm Vajtswv thiab, thaum ua li ntawd, ces lawv tau ua neeg phem yam tsis muaj qab hau thiab tsis xws li neeg li lawm thiab phem zuj zum tuaj lawm. Ces lawv mus ze zuj zus rau txoj kev tuag thiab poob rau Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev rau txim. Tsuas yog Nau-a thiaj li hwm Vajtswv thiab zam kev phem xwb, thiab ces nws thiaj muaj cuab kav hnov Vajtswv lub suab thiab hnov Nws tej lus qhia. Nws tsim ua lub nkoj raws nraim li Vajtswv cov lus qhia, thiab sau tag nrho txhua yam tshiaj txhu los rau hauv. Thiab ua li no ces, thaum npaj txhua yam tiav tag lawm, ces Vajtswv mam tso Nws tej kev puas ntsoog los rau lub ntiaj teb. Tsuas yog Nau-a thiab xya leej hauv nws tsev neeg thiaj dim qhov kev puas ntsoog no xwb, vim yog Nau-a teev hawm Yehauvas thiab zam kev phem.

Tam sim no tig rov los saib tiam tam sim no: Cov neeg ncaj ncees li Nau-a, tus uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej tsis muaj ntxiv lawm. Tab sis Vajtswv yeej tseem hlub tib neeg thiab zam txim rau lawv rau tiam kawg no. Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Vajtswv Txoj Kev Hlub Tshua thiab Kev Nyiaj Taus Tsis Muaj Tsawg—Tib Neeg Txoj Kev Hloov Siab Lees Txim Muaj Tsawg

Txawm tias Vajtswv yuav chim rau cov tib neeg Ninave npaum li cas, tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws seev tsaj thiab hmoov tshauv, Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm. Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim rau lawv tej kev txhaum—Vajtswv tseem chim siab rau lawv. Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam, Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninave maj mam pauv mus uas kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm. Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej. Yog li ntawd peb yuav nkag siab thiab paub tau li cas tias tsis muaj kev sib tawm tsam? Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseeb thaum cov tib neeg Ninave hloov siab lees txim, tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb. Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no: Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg, los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv; tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv, thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg, Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag, thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag, nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus los rau cov tib neeg ntxiv mus. Qhov no hais tau tias tib neeg txoj kev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj, tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag, cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws kev tsim kho cov tib neeg Ninave: Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los, qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb. Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb, Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Yuav tsum tshwm sim txhua yam kev puas tsuaj, ib tug rau ib tug; txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw yuav ntsib kev puas tsuaj loj heev: Muaj kab mob, kev tshaib nqhis, dej nyab, ntuj qhuav, thiab av qeeg rau txhua qhov txhia chaw. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau ib qho chaw los sis ob qho chaw nkaus xwb, los sis tsis yog yuav tag mus rau hauv ib hnub los sis ob hnub xwb; qhov tseeb, lawv yuav tshwm sim mus dav zuj zus thoob plaws ib qho rau ib qho, thiab ua rau yim muaj kev puas tsuaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, yuav tshwm sim cov kab mob los ntawm txhua hom kab ib tug rau ib tug zuj zus tuaj, thiab yuav pom tshwm sim tib neeg noj tib neeg rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no yog Kuv txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab cov tib neeg. Kuv cov tub! Nej yuav tsum tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem los ntawm tej kev puas tsuaj no. Nws yog Kuv txoj kev ntshaw uas xav kom nej los sai thiab sai li sai tau, los ris lub nra uas nyob rau saum Kuv ob lub xwb pwg. Vim li cas nej tsis to taub Kuv txoj kev xav li? Tes dej num nyob tom hau ntej haj yam yuav muaj ntau zuj zus thiab nyuaj zuj zus tuaj. Nej tseem ua lub siab tawv qhawv tso Kuv tseg nrog tes dej num kom puv Kuv ob txhais tes, cia Kuv tus kheej ua tes dej num ib leeg xwb los? Kuv yuav tso tes dej num rau qhov ua kom tau yooj yim dua: Cov neeg uas nws lub neej txoj sia loj txaus lawm yuav nkag mus rau qhov chaw nyab xeeb, thiab tsis ntsib kev nyuaj siab los sis kev txom nyem; ho cov neeg uas nws lub neej txoj sia tseem tsis tau loj txaus yuav tsum ntsib kev nyuaj siab thiab kev puas tsuaj. Kuv cov lus yeej meej txaus lawm puas yog?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 65

Nyob rau yav pem suab, tej kev sim siab loj yuav ua rau koj ntog—tab sis hnub no, yog tias koj hlub Vajtswv nrog ib lub siab tseeb, thiab yog tias, txawm tias tej kev sim siab tom ntej loj npaum li cas kuj xij, yam tsis tau xav tias muaj dab tsi tshwm rau koj, koj muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thiab muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj lub siab yuav raug nplig, thiab koj yuav tsis ntshai txawm tias tej kev sim siab uas koj ntsib rau yav pem suab yuav loj npaum cas kuj xij. Nej pom tsis tau yam yuav tshwm sim rau yav pem suab; nej tsuas ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv tej xwm txheej hnub no xwb. Nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua ib teg dej num loj thiab yuav tsum tsom ntsoov rau qhov ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm qhov paub Nws tej lus hauv lub neej tiag tiag, thiab ua tim khawv khov thiab hais lus tim khawv muaj kuab uas coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv tseem tsis tau txaus siab thiab yuav raug txom nyem los, koj yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau ntawm koj xub ntiag. Thaum, muaj ib hnub, ib txoj kev sim siab loj los, lwm tus yuav ntog, tab sis koj tseem yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho: Vim tus nqi uas koj tau them lawm, Vajtswv yuav tiv thaiv koj xwv koj thiaj sawv tau khov kho thiab tsis tog. Yog tias, kuj ib yam thiab, koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab ua rau Vajtswv txaus siab nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tiv thaiv koj tiag nyob rau tej kev sim siab yav pem suab. Txawm tias koj ruam thiab siab me thiab peev xwm tsis zoo los, Vajtswv yeej yuav tsis ntxub ntxaug tawm tsam koj. Nws yog nyob ntawm seb koj tej kev xav tau puas yog. Hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, hauv qhov uas koj ua twb zoo mloog rau yam ntxaws uas me tshaj plaws, koj ua rau Vajtswv txaus siab rau hauv txhua yam, koj muaj ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, koj muab koj lub siab tiag tiag rau Vajtswv, thiab txawm tias muaj qee yam koj to taub tsis tau los, koj los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los tsim kho koj tej kev xav tau thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj ua txhua yam uas yuav tsum ua los ua rau Vajtswv txaus siab. Tej zaum koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tso koj tseg, tab sis koj lub siab yuav ua rau Vajtswv txaus siab, thiab koj yuav tsis xav tau tej kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, koj yuav raug tiv thaiv rau thaum tej kev sim siab loj los raug koj.

Tus yam ntxwv dab tsi uas nyob sab hauv tib neeg uas yog tej kev sim siab tsom ntsees rau? Lawv tsom ntsees rau tus moj yam uas ntxeev siab hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua rau Vajtswv txaus siab. Muaj ntau yam uas tsis dawb huv nyob hauv tib neeg, thiab ntau yam uas ua siab phem, thiab yog li Vajtswv muab tib neeg cob rau tej kev sim siab kom thiaj ntxuav lawv kom dawb huv. Tab sis, yog tias, hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav yog ib qho zoo tiav log rau koj. Yog tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav sim koj, thiab koj yuav ntog yam tsis nco ceev faj txog, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau koj tus kheej, rau qhov koj ua tsis tau raws li Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj tus yam ntxwv tiag tiag. Thiab yog li, yog tias koj xav kom muaj peev xwm sawv khov kho rau yav pem suab, los ua rau Vajtswv txaus siab dua, thiab los caum raws mus kom txog qhov kawg kiag, hnub no koj yuav tsum tsim tsa ib lub hauv paus kom ruaj khov. Koj yuav tsum ua rau Vajtswv txaus siab los ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum coj hauv txhua yam thiab kub siab txog Nws lub siab nyiam. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, yuav muaj ib lub hauv paus nyob hauv koj, thiab Vajtswv yuav tshoov ib lub siab rau hauv koj uas hlub Nws, thiab Nws yuav muab kev ntseeg rau koj. Muaj ib hnub, thaum ib txoj kev sim siab poob rau saum koj tiag, tej zaum koj yuav ntsib kev mob kev ntsaj thiab npau taws mus txog ib theem twg, thiab muaj kev ntxhov siab loj kawg nkaus, zoo li yog koj twb tuag lawm—tab sis koj txoj kev hlub rau Vajtswv yeej yuav tsis hloov, thiab yuav haj yam tob dua. Tej zoo li no yog tej koob hmoov ntawm Vajtswv. Yog tias koj muaj peev xwm txais yuav txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua niaj hnub no nrog ib lub siab uas mloog lus, ces koj yeej yuav raug Vajtswv foom koob tsav hmoov rau, thiab yog li koj yuav yog ib tug uas Vajtswv foom koob tsav hmoov rau thiab tau txais Nws lo lus cog tseg. Yog tias, hnub no, koj tsis xyaum, thaum tej kev sim siab poob rau saum koj ib hnub twg, koj yuav tsis muaj kev ntseeg los sis ib lub siab hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd kev sim siab yuav rais los ua kev dag ntxias; koj yuav raug thawb poob hauv Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab yuav tsis muaj kev khiav dim li. Hnub no, tej zaum koj muaj peev xwm sawv khov kho thaum ib qho kev sim siab me me poob rau saum koj, tab sis koj yuav tsis cheem tsum muaj peev xwm sawv khov kho rau thaum ib qho kev sim siab loj poob rau saum koj ib hnub. Tej txhia tib neeg khav theeb thiab xav tias lawv twb ze rau qhov zoo tiav log lawm. Yog tias koj tsis mus kom tob zog rau tej sij hawm zoo li no, thiab tseem nyob rau hauv qhov tsis hloov, ces koj yuav poob rau qhov phom sij. Niaj hnub no, Vajtswv tsis ua tes dej num ntawm tej kev sim siab loj lawm thiab txhua yam tshwm los zoo, tab sis thaum Vajtswv sim koj, koj yuav pom tias koj tsis muaj dab tsi li, rau qhov koj lub siab me hwv lawm thiab koj tsis muaj peev xwm tiv tej kev sim siab loj. Yog tias koj tseem yog li uas koj yog thiab nyob hauv ib lub siab ntawm qhov tsis ua dab tsi li, ces, thaum tej kev sim siab los, koj yuav ntog. Nej yuav tsum saib tas li rau ntawm qhov seb nej lub siab me npaum li cas; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb nej thiaj yuav loj hlob. Yog tias nws tsuas yog nyob rau hauv tej kev sim siab xwb uas koj thiab pom tias koj lub siab me heev, tias koj lub zog mas tsis muaj zog li, tias muaj tsawg heev nyob hauv koj thiaj tseeb xwb, thiab koj tsis zoo txaus rau Vajtswv lub siab nyiam—yog tias koj tsuas faj txog tej no tom qab ntawd xwb, nws yuav lig heev lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog nyob hauv lub ntsiab tseeb uas los mus ntxuav kom tib neeg dawb huv, kom thaum kawg thiaj li tau so; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawm ntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. Lawv twb raug txhiv ib zaug lawm, thiab lawv twb raug txiav txim rau thiab qhuab ntuas lawm; lawv kuj tau ua dej num rau Vajtswv ib zaug lawm thiab. Txawm li cas los xij, thaum hnub kawg los txog, lawv yeej tseem yuav raug muab ntiab tawm mus thiab ua kom puas tsuaj mus vim lawv txoj kev lim hiam thiab vim lawv txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav raug txhiv dim; lawv yuav tsis muaj hnub uas yuav tau los rau hauv lub ntiaj teb yav tom ntej ib zaug ntxiv li, thiab yuav tsis tau nyob nrog cov tib neeg yav tom ntej ntxiv lawm. … Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov lim hiam, tab sis ho tseem cia lawv nyob thiab, ces txhua tus tib neeg yeej tseem yuav nkag tsis tau mus so, thiab Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav coj tau tag nrho tib neeg mus rau ib lub teb chaws zoo dua. Tes hauj lwm ntawd yuav ua tsis tiav. Thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm, tag nrho tib neeg yuav dawb huv tag nrho; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav muaj cuab kav mus nyob so tau yam kaj siab lug.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Qhov Dhau Los: 2. Cov xib fwb ib txwm qhia peb hais tias txawm muaj kev puas tsuaj tas kev puas tsuaj dua los xij, peb yuav tsum tsis txhob ntshai, vim phau Vajluskub qhia peb hais tias: “Ib txhiab tus yuav ntog rau ntawm koj ib sab, thiab kaum txhiab tus rau ntawm koj sab tes xis; tab sis nws yuav tsis los ze koj” (Ntawv Nkauj 91:7). Yog hais tias peb muaj kev ntseeg nyob rau hauv tus Tswv, thiab thov Vajtswv txuas ntxiv, nyeem Vajluskub, thiab sib sau ua ke, kev puas tsuaj yuav tsis los raug rau peb. Tiam sis muaj ib txhia xib fwb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg thiab cov Ntseeg Vajtswv uas tau tuag nyob rau hauv tej kev puas tsuaj no. Lawv txhua tus puav leej nyeem phau Vajluskub, thov Vajtswv, thiab ua dej num rau tus Tswv, yog li vim li cas Vajtswv thiaj tsis tiv thiav lawv?

Ntxiv Mus: 1. Niaj hnub no lub ntiaj teb tsaus ntuj lawm zuj zus, thiab tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab lawm zuj zus. Lub ntiaj teb tab tom poob hwj chim, kev coj ncaj ncees ploj mus lawm, cov tib neeg zoo uas ntseeg Vajtswv thiab taug txoj kev yog raug thab plaub, raug caij tsuj, thiab raug tsim txom, hos cov uas yaim lawv txhais khau thiab cov noj nyiaj noj txiaj uas ua txhua yam kev phem ho vam meej. Vim li cas lub ntiaj teb thiaj li yuav tsaus ntuj nti, thiab phem ua luaj li? Tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab twb mus txog qhov siab kawg nkaus lawm—nws puas tau yog lub sij hawm uas tib neeg raug Vajtswv muab rhuav pov tseg?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No