1. Niaj hnub no lub ntiaj teb tsaus ntuj lawm zuj zus, thiab tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab lawm zuj zus. Lub ntiaj teb tab tom poob hwj chim, kev coj ncaj ncees ploj mus lawm, cov tib neeg zoo uas ntseeg Vajtswv thiab taug txoj kev yog raug thab plaub, raug caij tsuj, thiab raug tsim txom, hos cov uas yaim lawv txhais khau thiab cov noj nyiaj noj txiaj uas ua txhua yam kev phem ho vam meej. Vim li cas lub ntiaj teb thiaj li yuav tsaus ntuj nti, thiab phem ua luaj li? Tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab twb mus txog qhov siab kawg nkaus lawm—nws puas tau yog lub sij hawm uas tib neeg raug Vajtswv muab rhuav pov tseg?

1) Vim li cas lub ntiaj teb thiaj li yuav tsaus ntuj nti, thiab phem ua luaj li?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam” (1 Yauhas 5:19).

“Thiab qhov no yog txoj kev teem txim, es txoj kev kaj thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb, tiam sis tib neeg nyiam txoj kev tsaus ntuj dua li txoj kev kaj, vim lawv tej dej num yog kev phem xwb. Rau qhov txhua tus uas ua kev phem yeej ntxub txoj kev kaj, thiab tsis kam los cuag txoj kev kaj, ntshai tsam nws tej dej num raug thuam” (Yauhas 3:19–20).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txawm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. … Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

Tau ntau txhiab xyoo los lawm uas qhov no yog daim av ntawm txoj kev qias neeg. Nws yog ib qho dub tsuas yam tiv tsis tau kiag li, muaj kev txom nyem loj kawg kiag, dab poj ntxoog mas khiav vig voog qhov txhia chaw, txawj ntxias thiab txawj dag, hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj,[1] ua lim hiam thiab siab phem, tsuj kiag lub niag nroog dab poj ntxoog no thiab cia nws muaj tej niag cev tuag pov pawg lug rau ntawm tej; tus ntxhiab tsw lwj mas puv nkaus daim av thiab nthuav tawm puv nkaus tej huab cua, thiab nws raug zov zoo kawg kiag.[2] Leej twg thiaj pom lub ntiaj teb uas dhau lub qab ntuj ntsuab? Tus dab phem ntawd muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib ruaj heev, nws npog nws ob lub qhov muag, thiab muab nws ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb pib saib Vajtswv li yog ib tug yeeb ncuab los ntev lawm, lawv tsim txom Vajtswv, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Cov thawj coj uas ntxim hlub tshaj? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! Leej twg tau cev tes lug txais Vajtswv tes hauj lwm? Leej twg tau muab txoj sia pua kiag los sis ntshav nrog rau Vajtswv tes hauj lwm lawm? Ib tiam dhau ib tiam, los ntawm niam txiv mus rau cov me nyuam, cov tib neeg uas raug ua qhev ces tau muab Vajtswv yuam ua qhev yam tsis muaj kev hwm li—qhov no yuav ua cas thiaj li tsis ntxias kom muaj kev npau taws mas? Txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub muab coj los txim kiag cia rau hauv lub siab, pua xyoo ntawm tej kev txog kev txhaum muab coj los sau kiag rau ntawm lub siab—yuav ua cas qho no thiaj li tsis tshoov siab kom muaj kev ntxub mas? Pauj kev chim siab rau Vajtswv, muab Nws tus yeeb ncuab ntsaig tawm kom tag, tsis txhob pub nws khiav rau ub rau no ntxiv lawm, thiab tsis txhob pub nws tsim teeb meem raws li nws lub siab nyiam ntxiv lawm! Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no. Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li, “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Cov lus tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Hau Sam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li; tej no yog tag nrho tej txheej txheem ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los; yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tej yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab cov uas yog los ntawm lawv qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus phem tau dhau los ua tib neeg lub neej thiab tus yeeb yam lawm. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub los qhia, los ntxias dag, thiab ua qias vuab tsuab rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Ib txhia tib neeg tau ua dej num li ib co nom tswv pab pej xeem rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo lawm. Xav txog qhov nug lawv raws li nram qab no tias: “Nej twb ua tau zoo heev rau qhov no lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas nej ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Lawv yuav hais tias, “Ib yam uas kuv to taub ces yog qhov no: ‘Cov nom tswv tsis ua txhua yam nyuaj rau cov uas muab phaj tshab, thiab cov uas tsis qhuas lawv ces yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Lawv txoj hauj lwm yog ua raws li lub tswv yim phem no. Cov lus no tseem tsis yog sawv cev tam rau ntawm cov tib neeg zoo li ntawd tus yeeb yam thiab los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais txoj dej num mas tau dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm, pawg nom thiab txoj hauj lwm zoo mas yog lawv lub hom phiaj. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav ntawd yog Ntxwgnyoog tej. Tag nrho ntawm cov nom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muab lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li hais tau tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, tsis muaj qab hau, thiab yeej tawm tsam Vajtswv, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab tej kuab lom—nws tau dhau los ua Ntxwgnyoog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tag nrho lawm. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

Tib neeg tau nrog Vajtswv ua ke nyob rau tej caij nyoog no, tab sis nws tsis paub tias Vajtswv tswj txoj hmoo ntawm txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, los sis Vajtswv coj thiab taw qhia txhua yam li cas. Qhov no tau raug muab zais kom tib neeg txhob paub txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub nim no. Hais txog qhov tias vim li cas, nws tsis yog vim tias Vajtswv tej num raug muab zais tob heev, los sis tsis yog vim tias Vajtswv lub hom phiaj tsis tau muab qhia tawm, tab sis yog vim tias tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig nyob nrug deb heev ntawm Vajtswv lawm, txog theem uas tib neeg cia li nyob ua num rau Ntxwgnyoog tab txawm tias nws raws Vajtswv—thiab tseem tsis paub txog li. Tsis muaj leej twg kub siab nrhiav Vajtswv tej hneev taw thiab qhov kev tshwm sim, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo nyob rau ntawm txoj kev saib xyuas thiab txoj kev tsom kwm ntawm Vajtswv. Dua ntawd, lawv xum vam khom qhov xeb rau ntawm txoj kev xeb phem qias ntawm Ntxwgnyoog, tus phem, kom thiaj yoog tau raws lub ntiaj teb no, thiab raws tej kev cai uas muaj rau cov tib neeg phem ua raws. Nyob rau theem no, tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig tau dhau los ua tib neeg qhov nyiaj them rau Ntxwgnyoog thiab dhau los ua Ntxwgnyoog tej khoom noj. Tshaj qhov ntawd, tib neeg lub siab thiab tus ntsujplig tau dhau los ua ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob thiab nws qhov chaw ua si. Vim li no tib neeg thiaj tau plam nws txoj kev to taub txog tej hauv paus ntsiab ntawm txoj kev ua neeg, thiab qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm qhov uas muaj tib neeg lawm. Vajtswv tej kev cai thiab txoj lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab tib neeg cia li maj mam ploj zuj zus hauv tib neeg lub siab mus lawm, thiab nws tso tseg tsis nrhiav los sis tsis mloog Vajtswv hais lawm. Lub sij hawm dhau mus, tib neeg cia li tsis to taub tias vim li cas Vajtswv tsim nws, los sis nws tsis to taub tej lus uas tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los lawm. Ces tib neeg txawm pib tawm tsam Vajtswv tej kev cai thiab tej lus txib, thiab nws lub siab thiab tus ntsujplig tsuag lawm…. Vajtswv plam tus tib neeg uas Nws tau tsim thaum xub thawj, thiab tib neeg plam tus cag uas nws muaj thaum chiv thawj lawm: Nov yog txoj kev tu siab ntawm haiv tib neeg no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Lus taw qhia:

1. “Hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj” yog hais txog tej kev uas dab siv los tsim kev phom sij rau tib neeg.

2. “Zov zoo kawg kiag” qhia hais tias tej kev uas dab siv los tsim txom tib neeg mas lim hiam kawg nkaus, thiab tswj tib neeg loj tshaj plaws li kom lawv tsis tau kev tig cev kiag li.


2) Thaum tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab siab npaum li no lawm, lawv puas tsim nyog raug rhuav pov tseg?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb. Ces Vajtswv thiaj li tau hais rau Nau-a tias, Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si(Chiv Keeb 6:12–13).

“Thiab nws zoo ib yam li lub sij hawm ntawm Nau-a tiam, yog li nwskuj yuav zoo li ntawd rau lub sij hawm thaum Neeg Leej Tub los thiab. Lawv noj, lawv haus, lawv yuav poj niam, lawv raug muab sib yuav, txog ntua rau hnub uas Nau-a nkag mus rau hauv lub nkoj, thiab dej nyab los, thiab rhuav tshem lawv tag nrho. Zoo ib yam nkaus li ntawd kuj yog lub caij nyoog ntawm Lauj: lawv noj, lawv haus, lawv yuav, lawv muag, lawv cog qoob, lawv tsim tsa: Tab sis tib hnub kiag ntawd uas Lauj tawm hauv Xaudoo mus lawm ces hluav taws thiab leej faj cia li poob saum ntuj los, thiab ua rau lawv puas ntsoog tag nrho huv si. Txawm yog li ntawd los nws yuav zoo ib yam li ntawd rau hnub uas Neeg Leej Tubb raug nthuav tawm los” (Luka 17:26–30).

“Thaum cov tib neeg lim hiam loj hlob tuaj yam li tej nroj tsuag, thiab thaum tag nrho cov neeg ua kev txhaum vam meej tuaj; nws yog qhov hais tias lawv yuav raug rhuav tshem mus ib txhis” (Ntawv Nkauj 92:7).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txhua txhua yam uas Vajtswv ua ces yeej tau muab ua twb zoo npaj lawm. Thaum Nws pom ib yam los sis ib qho xwm txheej tshwm sim tuaj, raws li qhov Nws pom ces yeej muaj ib tug qauv los mus ntsuas lawm, thiab tus qauv no txiav txim seb Nws yuav pib ib qho phiaj xwm los mus saib xyuas los sis siv txoj kev twg los mus saib xyuas yam no los sis qhov xwm txheej no. Nws tsis yog tsis txhawj txog los sis tsis muaj kev xav rau txhua txhua yam. Tseeb tiag nws yog qhov rov tag nrho ntawm qhov no lawm. Muaj ib nqe ntawm no uas hais txog qhov Vajtswv hais rau Nau-a tias: “Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si.” Thaum Vajtswv hais li no, Nws puas txhais tias Nws rhuav tshem noob neej xwb? Tsis yog! Vajtswv hais tias Nws yuav rhuav tshem txhua yam muaj sia uas muaj cev nqaij daim tawv. Vim li cas Vajtswv ho xav rhuav tshem? Kuj muaj lwm qhov kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam rau ntawm no thiab; raws li qhov Vajtswv pom ces, muaj ib qho chaw kawg rau Nws txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, rau txoj kev qias neeg, kev ua nruj ua tsiv, thiab kev tsis mloog lus ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv. Nws qhov chaw kawg yog dab tsi? Nws yog li qhov Vajtswv hais tias: “Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb.” Kab lus “vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb” txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas muaj sia, suav nrog cov uas caum raws Vajtswv, cov uas hu Vajtswv lub npe, cov uas yeej tau hlawv khoom fij rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lub qhov ncauj thiab haj tseem qhuas Vajtswv tib si thiab—thaum lawv tus cwj pwm muaj kev qias vuab tsuab puv nkaus thiab Vajtswv pom lawm ces, Nws yuav tsum rhuav tshem lawv. Ntawd yog Vajtswv qhov chaw kawg. Yog li Vajtswv ua siab ntev rau tib neeg thiab kev qias vuab tsuab ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd mus txog qhov twg xwb? Mus txog qhov uas txhua tus tib neeg, tsis hais cov caum raws Vajtswv los sis cov tsis ntseeg li, tsis taug txoj kev yog lawm. Mus txog qhov uas tib neeg tsis yog tsuas qias vuab tsuab thiab muaj kev phem puv npo xwb, tab sis qhov uas tsis muaj ib tug twg ntseeg tias muaj Vajtswv li lawm, tsis hais txog cov uas ntseeg tias lub ntiaj teb yog tswj kav los ntawm Vajtswv thiab tias Vajtswv muaj cuab kav coj tau qhov kaj thiab txoj kev yog los rau tib neeg. Mus txog qhov uas tib neeg ntxub qhov muaj Vajtswv thiab tsis pub kom muaj Vajtswv nyob. Thaum tib neeg txoj kev qias vuab tsuab mus txog rau qhov no lawm, ces Vajtswv tiv tsis taus nws mus ntxiv lawm. Dab tsi yuav hloov nws chaw? Qhov los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv kev rau txim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Ch.K 19:1–11 Thiab muaj ob tug tim tswv rau hauv lub nroog Xaudoos; thiab Lauj zaum ntawm lub rooj vag ntawm Xausdoos: thiab thaum Lauj pom dheev nkawd txawm sawv tsees mus ntsib nkawd; thiab nws tus kheej txhos caug ntua ntawm npoo av ntawm nkawd xub ntiag; Thiab nws hais tias, kuv ob tug tswv, tig mus, kuv thov neb, rau hauv neb tus tub qhe lub tsev, thiab nyob ib hmos, thiab ntxhuav neb ko taw, thiab neb mam sawv ntxov, thiab taug neb kev mus. Thiab nkawd hais tias, Tsis tau; tiam sis wb lam pw ntawm tshav puam no ib hmos. Thiab nws txawm cheem nkawd tas zog; thiab nkawd los rau nws, thiab nkag mus rau hauv nws tsev; thiab nws npaj zaub mov, thiab ci ncuav tsis xyaw keeb, thiab nkawd noj. Tiam sis ua ntej nkawd nce chaw pw, cov txiv neej ntawm lub nroog, haj tseem yog cov txiv neej ntawm Xaudoos, dhia tuaj vij nkaus lub tsev, cov laus thiab hluas tib si, txhua tus neeg uas tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj: Thiab lawv hu Lauj, thiab noog nws hais tias, Ob tug txiv neej uas tuaj rau hauv koj hmo no nyob qhov twg? cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, kom peb thiaj yuav paub nkawd. Thiab Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv, thiab muab qhov rooj kaw rau, Thiab hais tias, kuv thov nej, cov kwv tij, tsis txhob ua lim hiam li no. Saib nawb tam sim no, kuv muaj ob tug ntxhais tseem tsis tau paub txog txiv neej dua li; cia kuv, kuv thov nej, coj nkawd tawm tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej pom tias zoo: tsuav yog tsis txhob ua li cas rau ob tug txiv neej ntawd xwb; vim nkawd tuaj ua qhua hauv kuv tsev. Thiab lawv hais tias, Cia li zam kev. Thiab lawv hais ntxiv tias, Tus nyuag neeg txawv teb chaws ko, thiab nws tseem yuav ua ib tug txiav txim thiab: tam sim no peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd. Lawv txawm siv zog phoom tus txiv neej, txawm yog Lauj kiag, thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. Tiam sis ob tug txiv neej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev los rau nkawd, thiab muab qhov rooj nkaw nkaus rau. Thiab nkawd txawm ua rau cov txiv neej uas nyob sab nraum qhov rooj qhov muag dig tag, tsis hais tus me thiab tus loj tib si: kom lawv nrhiav lub qhov rooj tsis tau.

Ch.K 19:24–25 Ces Yehauvas tau tso hluav taws lawj faj poob saum ntuj los rau Xaudoos thiab rau Kaumaulas; Thiab Nws rhuav tshem ob lub nroog ntawd, thiab txhua lub tiaj huv si, thiab txhua tus uas nyob hauv ob lub nroog, thiab tej nroj tsuag uas tuaj rau saum npoo av huv tib si.

…………

Los ntawm tib neeg li kev xam pom, lub nroog Xaudoos yog ib lub nroog uas tuaj yeem ua rau tib neeg txaus siab thiab muaj kev phem puv npo. Muaj kev ntxias dag thiab kev qaug quav, nrog suab nkauj thiab seev cev ib hmos dhau ib hmos, nws txoj kev huaj vam ua rau tib neeg nco ntsoov thiab vwm ntsuav. Nws qhov kev phem tau tho tib neeg lub siab yaig tag thiab ua rau lawv qaug quav rau txoj kev phem. Qhov no yog ib lub nroog uas muaj tej ntsujplig tsis huv thiab phem dhia mus mus los los thoob plaws; nws puv npo kev txhaum thiab kev sib tua thiab cov huab cua puv npo cov pa tsw lwj ntawm cov ntshav. Nws yog ib lub nroog ua rau cov tib neeg muaj siab txia ntshav, yog ib lub nroog yuav me zuj zus los ntawm txoj kev ntshai. Tsis muaj leej twg ib leeg hauv lub nroog no—tsis hais txiv neej los poj niam, hluas los laus—tshawb nrhiav txoj kev tseeb; tsis muaj leej twg xav tau qhov kaj los sis xav txav deb ntawm kev txhaum. Lawv ua neej nyob ntawm Ntxwgnyoog qab kev tswj hwm, ntawm Ntxwgnyoog qab kev qias vuab tsuab thiab kev ntxias dag. Lawv tau poob lawv txoj kev ua neeg lawm, lawv tau poob lawv qhov kev txawj xav lawm, thiab lawv tau poob tawm ntawm tib neeg lub hom phiaj ntawm kev muaj nyob lawm. Lawv tau ua kev phem ntau yam tawm tsam Vajtswv; lawv tsis kawm txais yuav Nws txoj kev coj thiab tsis ua raws li Nws lub siab nyiam. Nws yog lawv txoj kev ua lim hiam uas coj cov tib neeg no, lub nroog thiab txhua yam muaj sia nyob rau haud, ib ruam dhau ib ruam, mus rau txoj kev rhuav tshem pov tseg.

Txawm ob zaj lus no tsis sau txhua yam txog ntawm kev qias vuab tsuab ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, tiam sis tau sau lawv txoj kev coj uas tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe tom qab nkawd tuaj txog rau ntawm lub nroog, muaj qhov tseeb yooj yim pom txog cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos no mas qias vuab tsuab, kev phem thiab kev tawm tsam Vajtswv. Nrog rau qhov no, lub ntsiab muag thiab lub ntsiab tseeb ntawm cov tib neeg hauv lub nroog thiaj raug qhia tshwm. Cov tib neeg no tsis yog tsis lees txais Vajtswv cov lus ceeb toom xwb, tiam sis lawv tseem tsis ntshai Nws txoj kev rau txim thiab. Qhov txawv, lawv saib tsis taus Vajtswv txoj kev chim siab. Lawv qi muag nti tawm tsam Vajtswv. Txawm yog Nws yuav ua dab tsi los Nws ua li cas, lawv tus yeeb yam phem tsuas muaj ntau zuj zus, thiab tawm tsam Vajtswv ib zaug tas ib zaug thiab. Cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj nyob, Nws txoj kev qhes rov qab los, Nws txoj kev rau txim, thiab ntau tshaj nawd, Nws cov lus ceeb toom. Lawv yog neeg khav theeb tshaj plaws li. Lawv tau nqos thiab ua phem rau txhua tus tib neeg uas lawv muaj cuab kav yuav nqos thiab ua phem tau rau, thiab lawv kuj tau ua rau Vajtswv ob tug tub qhe ib yam nkaus li thiab. Qhov kev ua lim hiam los ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos, kev ua phem rau Vajtswv ob tug tub qhe tsuas yog zoo li lub ntsis dej khov xwb, thiab lawv tus yeeb yam lim hiam uas nthuav tawm ntawd tseeb tiag tsuas zoo li ib tee dej uas poob rau hauv tus hiav txwv uas loj heev xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tau xaiv kev rhuav tshem lawv txhua tus pov tseg nrog cov hluav taws. Vajtswv tsis siv dej nyab, los sis Nws tsis siv nag xob nag cua, av qeeg, dej hiav txwv ntas loj los sis lwm txoj hau kev los rhuav tshem lub nroog ntawd. Qhov Vajtswv siv cov hluav taws los rhuav tshem lub nroog ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau tias ua kom lub nroog ntawd puas ntsoog tag nrho; nws txhais tau tias lub nroog yaj ploj tawm ntawm lub ntiaj teb thiab ntawm kev muaj nyob huv si. Ntawm no, “kev rhuav pov tseg” tsis yog tsuas hais txog kev ploj mus ntawm kev ua ib tug qauv thiab cov khoom los sis qhov ntsia pom sab nraud xwb; nws kuj tseem txhais tau tias tib neeg cov ntsujplig uas nyob hauv lub nroog yuav tsis muaj ntxiv mus lawm, tau raug rhuav tshem pov tseg tag nrho lawm. Hais yooj yim yog, txhua tus tib neeg, txhua yam xwm txheej, thiab txhua yam uas cuam tshuam nrog lub nroog raug rhuav tshem tag nrho. Yuav tsis muaj lub neej txoj sia tom ntej los sis rov yug dua tshiab rau cov tib neeg ntawm lub nroog ntawd; Vajtswv tau rhuav tshem lawv tawm ntawm kev ua tib neeg ntawm Nws txoj kev tsim mus tag ib txhis. Kev siv hluav taws qhia txog qhov kawg ntawm txoj kev txhaum ntawm thaj chaw no, thiab qhov kev txhaum ntawd raug xauv cia lawm; qhov kev txhaum ntawd yuav tsis muaj nyob thiab kis mus tau mus ntxiv. Nws txhais tau tias Ntxwgnyoog txoj kev phem tau poob nws cov av uas yug nws ib yam nkaus li cov toj ntxas uas ua rau nws muaj ib qho chaw nyob thiab muaj sia nyob. Hauv ntsug rog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, Vajtswv siv hluav taws los ua lub cim ntawm Nws txoj kev kov yeej uas Ntxwgnyoog raug ntaus cim tseg cia. Kev rhuav pov tseg ntawm lub nroog Xaudoos yog Ntxwgnyoog ib qho kev yuam kev loj heev uas nws xav tawm tsam Vajtswv los ntawm kev qias vuab tsuab thiab kev nqos tib neeg, thiab nws tseem ua chaw taw qhia txog kev txaj muag nyob rau ib lub sij hawm ntawm tib neeg li kev vam meej thaum tib neeg tsis lees txais Vajtswv txoj kev coj thiab tso nws tus kheej tseg. Ntau tshaj ntawd, nws tseem yog ib qhov keeb kwm ntawm kev nthuav tawm qhov tseeb txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Cov tib neeg no tau dhau los ua kev qias vuab tsuab tshaj plaws. Cov tib neeg no tsis paub tias Vajtswv yog leej twg los sis tsis paub tias lawv los qhov twg los. Yog tias koj hais txog Vajtswv rau lawv, lawv yuav tawm tsam, hais lus iab liam, thiab thuam. Txawm tias thaum Vajtswv ob tug tub qhe tau tuaj tshaj tawm Nws cov lus ceeb toom, cov tib neeg qias vuab tsuab no twb tsis muaj kev tig siab tshiab thiab tso tseg lawv tej kev coj lim hiam, tiam sis qhov txawv, lawv tseem ua phem yam tsis txaj muag hlo rau Vajtswv ob tug tub qhe. Qhov lawv tau ua ntawd hais qhia txog thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb uas phem tshaj plaws rau Vajtswv. Peb tuaj yeem pom tau tias cov tib neeg qias vuab tsuab no li kev tawm tsam Vajtswv muaj ntau tshaj ib qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab, muaj ntau tshaj kev hais lus iab liam los sis hais lus thuam uas tshwm los ntawm kev tsis nkag siab txog qhov tseeb. Tsis yog kev ruam los sis kev tsis paub ua rau lawv coj lim hiam; lawv coj li no tsis vim yog lawv raug dag, thiab nws yeej tsis yog vim lawv yuam kev. Lawv qhov kev coj tau mus txog ib qeb uas ua yeeb ncuab tab meeg lug, qws thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis tas ua xyem xyav li tias, hom cwj pwm ntawm cov tib neeg zoo li no ua rau Vajtswv npau taws, thiab ua rau Nws muaj tus yam ntxwv npau taws—ib tug yam ntxwv uas yuav tsum tsis txhob ua tub qaug. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li ncaj qha thiab tab meeg lug tso Nws qhov kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj; qhov no yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum muaj kev ntxhaum puv npo ib lub nroog, Vajtswv xav rhuav tshem kom sai li sai tau, rhuav tshem cov tib neeg uas nyob hauv thiab lawv tej kev txhaum kom du lug huv tib si, kom cov neeg hauv lub nroog no tsis muaj nyob ntxiv mus thiab tav txoj kev ua txhaum ntawm lub nroog tsis pub huam vam tuaj. Txoj hau kev nrawm tshaj plaws thiab ua tau kom du lug ces yog tso hluav taws los hlawv. Vajtswv tus cwj pwm ntawm cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos tsis yog kev tso pov tseg los sis tsis saib xyuas. Tiam sis, Nws siv Nws txoj kev npau taws, lub hwj chim loj tshaj thiab txoj kev muaj cai los rau txim, tsoo thiab rhuav tshem cov tib neeg ntawd tag nrho. Nws tus cwj pwm rau lawv tsis yog tsuas rhuav pov tseg lub cev xwb tiam sis tseem yog kev rhuav pov tseg ntawm tus ntsujplig thiab, ib qho kev rhuav tshem mus tag ib txhis. Qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv tau txhais los ntawm lo lus, “tsis muaj nyob ntxiv mus.”

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej hauv paus ntsiab lus. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua noob neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Muaj ib qho kawg rau Vajtswv txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, kev qias neeg, thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum Nws mus txog qhov kawg ntawd lawm, Nws yuav tsis ua siab ntev mus ntxiv lawm thiab tab sis yuav pib Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev npaj tshiab, pib ua yam uas Nws yuav tsum tau ua, nthuav tawm Nws tej kev ua thiab lwm sab ntawm Nws tus moj yam. Nws txoj kev ua no tsis yog los qhia tias Nws yuav tsum tsis txhob raug ua txhaum rau los ntawm tib neeg los sis tias Nws muaj hwj chim thiab kev npau taws puv npo, thiab nws tsis yog los qhia kom pom tias Nws muaj cuab kav rhuav tshem noob neej. Nws yog hais tias Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv ntawd tsis cia los sis muaj kev ua siab ntev rau hom noob neej no los ua neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag, los ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm mus ntxiv lawm. Qhov ntawd hais tau tias, thaum tag nrho noob neej tawm tsam Nws, thaum tsis muaj ib tug twg uas Nws cawm tau nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb lawm, ces Nws yuav tsis muaj kev ua siab ntev rau ib co noob neej zoo li ntawd thiab yuav, yam tsis yig li, ua Nws txoj kev npaj—los rhuav tshem hom noob neej no. Qhov Vajtswv ua li no yog txiav txim los ntawm Nws tus moj yam. Qhov no yog qhov tshwm sim ua tsim nyog, thiab ib qho tshwm sim uas txhua txhua tus raug tsim tawm los uas nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ntawd yuav tsum tau ris. Qhov no tsis yog qhia pom tias nyob rau hauv tiam tam sim no, Vajtswv tos tsis taus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav hlo thiab cawm cov tib neeg uas Nws xav cawm lod? Nyob rau tej xwm txheej no, yam Vajtswv quav ntsej txog tshaj plaws yog dab tsi xwb? Tsis yog seb cov uas tsis caum raws Nws kiag li los sis cov uas tawm tsam Nws txhua txoj kev saib Nws los sis tawm tsam Nws li cas, los sis seb noob neej iab liam Nws li cas. Nws tsuas quav ntsej txog qhov seb cov uas caum raws Nws, cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim hauv Nws txoj kev paj cawm tib neeg, puas raug ua kom muaj txhua yam los ntawm Nws, seb lawv puas tau rais los kom tsim nyog li Nws txoj kev txaus siab xwb. Hos rau cov tib neeg dua li cov caum raws Nws lawm ntawd, Nws tsuas nyob nyob mam muab ib qho kev rau txim rau los nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws xwb. Piv txwv li, dej hiav txwv ntas loj, av qeeg, thiab roob tawg. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Nws kuj tiv thaiv yam khov kho thiab saib xyuas cov ua caum raws Nws thiab tab tom yuav raug Nws cawm. Vajtswv tus moj yam yog li no: Nyob rau ib sab, Nws muaj cuab kav muaj kev ua siab ntev thiab kev uv taus cov tib neeg uas Nws npaj siab ua kom muaj txhua yam, thiab Nws muaj cuab kav tos lawv kom ntev li Nws muaj cuab kav ua tau; nyob rau lwm sab, Vajtswv kub siab lug ntxub thiab tsis nyiam Ntxwgnyoog-hom tib neeg uas tsis caum raws Nws thiab tawm tsam Nws kiag li. Txawm tias Nws tsis quav ntsej seb Ntxwgnyoog-hom tib neeg no puas caum raws Nws los sis pe hawm Nws, los Nws yeej tseem ntxub lawv thaum tseem muaj kev ua siab ntev rau lawv nyob hauv Nws lub siab, thiab thaum Nws txiav txim rau qhov kawg ntawm Ntxwgnyoog-hom tib neeg no, Nws kuj yog tab tom tos rau qhov los txog ntawm tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Kuv tes hauj lwm ces tsuas ntev txog rau txhiab xyoo xwb, thiab Kuv cog lus hais tias tus phem txoj kev tswj tag nrho tib neeg ces yeej yuav tsis ntev tshaj li rau txhiab xyoo thiab. Yog li ntawd, tam sim no ces lub sij hawm tag lawm. Kuv yuav tsis ua txuas ntxiv mus los sis theem kom ntev ntxiv lawm: Nyob rau tiam kawg Kuv yuav tua kom Ntxwgnyoog swb tag nrho, Kuv yuav muab tag nrho Kuv tej yeeb koob rov los, thiab Kuv yuav rov muab tag nrho cov ntsujplig uas yog Kuv tug nyob rau ntiaj teb ntawd rov qab los kom cov ntsujplig uas ntxhov ntxhov siab ntawd thiaj li khiav tawm tau hauv lub hiav txwv ntawm txoj kev txoj kev raug tsim txom ntawd, thiab yog li ntawd yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Txij hnub no mus lawm tom ntej, Kuv yuav tsis muaj hnub rov rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob hauv ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm, thiab Kuv tus Ntsujplig uas tswj txhua yam yuav tsis muaj hnub rov qab ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb ntxiv lawm. Kuv tsuas ua ib yam nyob rau hauv ntiaj teb nkaus xwb: Kuv yuav rov tsim dua noob neej tshiab, ib co noob neej uas dawb huv thiab yog Kuv lub nroog uas muaj lub siab ncaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tab sis paub hais tias Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb, los sis Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho noob neej. Kuv yuav tseg ib feem uas seem ntawd—ib feem peb uas hlub Kuv thiab tau raug Kuv txeeb tau tag nrho lawm, thiab Kuv yuav ua kom ib feem peb no tawg paj txi txiv thiab huam vam nyob rau hauv ntiaj teb ib yam nkaus li cov neeg Yixayee nyob rau hauv txoj kev cai, yug zaub yug mov rau lawv nrog rau muab yaj thiab nyuj twm ntau heev thiab tag nrho tej kev nplua nuj ntawm ntiaj teb. Cov noob neej no yuav nyob nrog Kuv mus ib txhis, tab sis lawv yuav tsis yog cov noob neej uas qias ntxim ntxub li niaj hnub no lawm, tab sis yuav yog ib co noob neej uas yog ib pab ntawm cov uas tau raug Kuv muab tau lawm. Cov noob neej ntawd yuav tsis raug puas tsuaj, thab, los sis puav ncig los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yuav yog ib co noob neej uas tseem muaj nyob rau ntiaj teb tom qab Kuv tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Lawv yog cov noob neej uas niaj hnub no tau raug Kuv txeeb tau lawm thiab tau txais Kuv qhov kev cog lus lawm. Thiab yog li ntawd, cov noob neej uas tau raug txeeb tau nyob rau tiam kawg ces kuj yog cov noob neej uas yuav raug zam kom dim thiab yuav tau txais Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis. Nws yuav yog tib qho pov thawj txog Kuv qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab tib cov uas txeeb tau los ntawm Kuv qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Cov txeeb tau ntawm kev ua rog los no raug Kuv cawm los ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm, thiab tsuas yog tib co khov ua thooj thiab cov tawg paj txi txiv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Lawv los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg, los ntawm txhua qhov chaw thiab txhua lub teb chaws thoob plaws lub qab ntuj khwb los. Lawv yog ntau haiv neeg uas sib txawv, muaj tej lus hais, kab lig kev cai thiab xim nqaij sib txawv, thiab lawv nyob thoob plaws txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab txhua ces kaum ntuj ntawm lub ntiaj teb tib si. Txog thaum kawg, lawv yuav los ua ke los ua ib co noob neej uas muaj txhua yam tiav hlo, ib pab sib sau ua ke ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog lub zog yuav ncav tsis cuag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

Qhov Dhau Los: 3. Niaj hnub no, tej kev puas tsuaj tshwm sim tuaj loj zuj zus thiab ntau zuj zus. Tej cim no qhia hais tias tej kev puas tsuaj loj ntawm tiam kawg uas tau hais tseg nyob rau hauv phau Vajluskub tab tom yuav pib lawm. Peb yuav ua li cas thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab muaj sia nyob thaum muaj tej kev puas tsuaj no?

Ntxiv Mus: 2. Nej ua tim khawv hais tias, nyob rau tiam kawg mas, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim kom tshwm sim thiab yaug tib neeg kom dawb huv. Thaum kawg kiag, Nws yuav tau txais ib pab uas yog cov kov yeej, thiab tom qab ntawd yuav rhuav tshem tiam qub, uas phem no, thiab coj tib neeg mus rau ib tiam tshiab. Koj puas tuaj yeem sib qhia kom ntxaws ntxiv txog qhov Vajtswv rhuav tiam qub, uas phem nyob rau tiam kawg no pov tseg li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No