1. Peb ntseeg hais tias Lub Zwm Txwv Uas Loj Dawb Paug Ntawm Txoj Kev Txiav Txim yog hais txog ib lub rooj loj uas Vajtswv tau teeb tseg nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, kom txhua tus tib neeg txhos caug rau hauv av lees tej kev txhaum uas lawv tau ua thaum lawv ua neej nyob, uas tom qab ntawd Vajtswv txiav txim seb lawv tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej los sis poob mus rau hauv ntuj tawg. Tib lub sij hawm ntawd, koj ua tim khawv hais tias Vajtswv twb tau los rau hauv lub ntiaj teb los ua cev nqaij daim tawv thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Vim li cas qhov no thiaj li txawv ntawm peb txoj kev to taub? Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg yog dab tsi tiag?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus” (1 Petus 4:17).

“Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg” (Yauhas 12:47–48).

“Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm” (Yauhas 5:22).

“Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub” (Yauhas 5:27).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv txoj kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev uas tau hais txog yav dhau los lawm, “txoj kev txiav txim” ntawm cov lus no hais txog txoj kev txiav txim uas Vajtswv niaj hnub no ua rau cov neeg uas los nyob ntawm hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv nyob rau tiam kawg. Muaj xws li, tej zaum, cov neeg uas ntseeg tej kev xav uas muaj hwj huaj zoo li ntawd, thaum tiam kawg tau los txog lawm, Vajtswv yuav tsa ib lub rooj noj rooj haus loj nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas yuav muab daim ntaub pua rooj dawb loj heev los pua, thiab tom qab ntawd, thaum tab tom zaum saum ib lub zwm txwv loj nrog txhua tus tib neeg txhos caug rau hauv av, Nws yuav nthuav tawm txoj kev txhaum ntawm txhua tus tib neeg thiab los txiav txim seb lawv yuav nce mus rau ntuj ceeb tsheej los sis raug xa mus rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj. Txawm hais tias tib neeg yuav xav li cas los, nws tsis tuaj yeem hloov lub ntsiab tseem tseeb ntawm Vajtswv tes dej num. Tej kev xav ntawm tib neeg tsis muaj qab hau dab tsi li tiam sis tsuas yog txoj kev xav ntawm tib neeg xwb; yog tawm ntawm tib neeg lub hlwb los, sau coj los ua ke thiab sib dhos ua ke los ntawm yam uas tib neeg tau pom thiab tau hnov xwb. Yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, txawm hais tias tib neeg txoj kev xav yuav txawj ntse npaum cas los xij, tej ntawd tsuas yog tej niag kev kos duab ua si kom txaus luag xwb, thiab tsis muaj peev xwm los pauv tau lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num li. Tib neeg, dhau ntawd ces, tau raug ua puas tsuaj tas los ntawm Ntxwgnyoog, yog li ntawd nws yuav nkag siab txog txoj kev xav ntawm Vajtswv tau li cas? Tib neeg xav hais tias Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim yog ib qho txawv tshwj xeeb. Lawv ntseeg hais tias vim nws yog Vajtswv Tus Kheej tus uas ua txoj kev txiav txim, yog li ntawd txoj dej num no thiaj li yuav tsum yog qhov uas loj tshaj plaws, thiab tsis tuaj yeem nkag siab tau rau cov neeg uas txawj tuag, thiab yuav tsum nrov ncha thoob plaws saum ntuj thiab co lub ntiaj teb ua zog koog; yog tias tsis yog li ntawd, nws yuav yog txoj kev txiav txim los ntawm Vajtswv tau li cas? Lawv ntseeg hais tias, vim qhov no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, tom qab ntawd Vajtswv yuav tsum quab yuam ua thiab muaj meej mom thaum Nws ua dej num, thiab cov neeg raug txiav txim yuav tsum quaj los kua muag thiab txhos caug thov kev khuv leej. Cov txheej txheem zoo li no yog ib yam zoo saib heev, thiab muaj kev zoo siab yam tob hlo…. Txhua tus xav txog Vajtswv tes dej num rau txoj kev txiav txim kom yog txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, koj puas paub tias, lub sij hawm uas Vajtswv muaj ntev loo txij thaum pib Nws tes dej num ntawm txoj kev txiav txim rau tib neeg ntawd, koj tseem pw tsaug zog? Lub sij hawm ntawd thaum koj xav tias Vajtswv txoj dej num kev txiav txim tau pib lawm tiag tiag, twb yog lub sij hawm uas Vajtswv tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb tshiab? Lub sij hawm ntawd, tej zaum, koj tsuas yog nyuam qhuav los nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm txoj kev ua neej nyob xwb, tab sis Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev khuv leej yuav los coj koj, uas tseem pw tsaug zog tob tob, mus rau hauv tub tuag teb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li nco dheev tias Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim twb tau muaj tiav tas lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Muaj ib txhia ntseeg hais tias tej zaum nyob rau ib lub sij hawm uas tsis paub meej ntawd ces Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb thiab tshwm los rau tib neeg pom, tom qab ntawd kiag ces Nws tus kheej yuav txiav txim rau tag nrho noob neej, sim lawv ib leeg zuj zus yam tsis pub ib tug seem li. Cov uas xav li no ces tsis paub theem ntawm tes hauj lwm no ntawm qhov kev yug los ua neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tib neeg ib leeg zuj zus, thiab Nws tsis sim tib neeg ib tug zuj zus; ua li ntawd ces yuav tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim. Tsis yog tej kev qias vuab tsuab ntawm tag nrho noob neej zoo ib yam nkaus los? Lub ntsiab tseeb ntawm tag nrho noob neej tsis zoo ib yam los? Qhov uas raug txiav txim rau yog noob neej lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab, tib neeg lub ntsiab tseeb uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab, thiab tag nrho tej kev txhaum ntawm tib neeg. Vajtswv tsis txiav txim rau tej kev txhaum me me thiab tsis tseem ceeb ntawm tib neeg. Tes dej num ntawm kev txiav txim mas yog ib qho qauv sawv cev, thiab nws tsis yog yuav muab ua rau ib tug neeg twg nkaus xwb. Tab sis, nws yog tes hauj lwm uas ib pawg neeg raug txiav txim kom sawv cev tau qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej. Qhov uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj lwm rau ib pab neeg, tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv siv Nws qhov hauj lwm los sawv cev rau qhov hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, tom qab qhov uas nws maj mam nthuav dav tawm. Qhov no kuj yog qhov uas tes dej num ntawm kev txiav txim zoo li ntawd kiag thiab. Vajtswv tsis txiav txim rau ib hom neeg los sis ib pab neeg twg, tab sis mas txiav txim rau txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tag nrho noob neej—tib neeg qhov kev tawm tsam Vajtswv, piv txwv, tib neeg qhov kev tsis hwm Nws, los sis tib neeg qhov kev thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab ntxiv mus. Qhov uas raug txiav txim rau yog tib neeg lub ntsiab tseeb uas tawm tsam Vajtswv, thiab qhov hauj lwm no yog kev txeeb tau nyob rau tiam kawg. Qhov hauj lwm thiab txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas tib neeg ua tim khawv rau ntawd ces yog tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug nyob rau thaum tiam kawg, uas cov tib neeg yav dhau los muab xav tau rau hauv nruab siab. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom ua no ces yog kiag kev txiav txim rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug ntawd. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau tag nrho noob neej nyob rau tiam kawg. Lub cev nqaij daim tawv no thiab Nws tes hauj lwm, Nws txoj lus, thiab tag nrho Nws tus moj yam ces yog qhov muaj tag nrho ntawm Nws tus moj yam. Txawm hais tias tus ciam ntawm Nws tes hauj lwm yeej muaj chaw kawg, thiab tsis cuam tshuam ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los lub ntsiab tseeb ntawm tes hauj lwm txiav txim yeej yog qhov kev txiav txim ncaj qha rau tag nrho noob neej—tsis yog ua rau cov neeg uas raug xaiv tseg nyob rau Suav Teb nkaus xwb, los sis tsis yog ua rau ib co neeg tsawg tsawg xwb. Nyob rau thaum ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, txawm hais tias tus ciam ntawm tes hauj lwm yeej tsis cuam tshuam rau tag nrho lub qab ntuj khwb, los nws yeej sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho qab ntuj khwb, thiab tom qab Nws muab tes hauj lwm xaus nyob rau hauv tus ciam ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws yuav nthuav tes hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj no rau tam sim ntawd, zoo ib yam nkaus li txoj moo zoo ntawm Yexus nthuav tawm mus thoob plaws lub qab ntuj khwb tom qab uas Nws tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus saum ntuj lawm. Tsis hais yuav yog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg li, nws yog tes hauj lwm uas ua nyob rau hauv tus ciam uas muaj chaw kawg, tab sis yog qhov sawv cev rau tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau thaum tiam kawg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm los ntawm kev tshwm sim rau hauv Nws lub koob npe uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog tus uas txiav txim rau tib neeg nyob rau ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Tsis hais Nws yuav yog tus Ntsujplig xwb los sis muaj cev nqaij daim tawv li, Nws tus uas ua tes dej num ntawm kev txiav txim ces yog tus Vajtswv uas txiav txim rau noob neej nyob rau thaum tiam kawg. Qhov no ces yog tshab txhais raws li Nws tes hauj lwm, thiab nws tsis yog tshab txhais raws li Nws qhov kev tshwm sim sab nraud los sis ntau yam xwm txheej sab nraud. Txawm hais tias tib neeg yeej zais ntshis kev xav phem txog tej lus no tuaj nruab siab, los yeej tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov tseeb ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev txiav txim thiab kev txeeb tau tib neeg tag nrho. Tsis hais tib neeg yuav xav li cas rau qhov no li, qhov tseeb, ces thaum kawg, yeej yog qhov tseeb. Tsis muaj leej twg yuav hais tau hais tias “Tes hauj lwm no yog Vajtswv ua, tab sis tus hauv cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv.” Qhov no mas tsis muaj qab hau li, vim tes hauj lwm no mas tsis muaj leej twg ua tau li tshwj tsis yog tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ua. Vim tes hauj lwm no twb raug ua tiav tag lawm, tom qab tes hauj lwm no ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim rau tib neeg yuav tsis rov tshwm sim muaj zaum ob lawm; Vajtswv nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces twb muab tag nrho tes hauj lwm ntawm tag nrho qhov kev cawm tib neeg xaus tseg lawm, thiab yuav tsis muaj theem thib plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Vim cov uas raug txiav txim rau yog tib neeg, cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsujplig uas raug txiav txim rau ncaj qha, yog li ntawd thiaj li tsis ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau sab ntsujplig, tab sis tsuas yog nrog rau tib neeg xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Txoj kev kov yeej hnub no yog npaj los ua kom pom tseeb tias tib neeg hnub kawg yuav zoo li cas. Vim li cas nws thiaj hais tias txoj kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no yog kev txiav txim ua ntej lub zwm txwv dawb uas loj thaum lub sij hawm kawg? Koj tsis pom qhov no lov? Vim li cas kev kov yeej thiaj li yog theem kawg? Nws tsis yog ib qho meej meej uas nthuav tawm txog hom kev xaus dab tsi uas txhua hom tib neeg yuav ntsib lov? Puas yog nws tsis tso cai rau txhua tus, hauv chav kev kov yeej ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim, los qhia lawv cov kob tiag tiag thiab tom qab ntawd muab lawv cais raws li lawv hom? Dua li qhov hais tias qhov no yog kev kov yeej noob neej, nws yuav zoo dua uas hais tias qhov no tab tom qhia tias hom kev xaus dab tsi uas yuav muaj rau txhua hom tib neeg. Qhov no yog hais txog kev txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum thiab tom qab ntawd nthuav tawm txog ntau hom tib neeg, thaum ntawd mam li txiav txim seb lawv yog neeg phem los yog neeg ncaj ncees. Tom qab kev kov yeej lawm, ces yog txoj hauj lwm ntawm kev muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab muab kev rau txim rau cov neeg phem. Cov tib neeg uas mloog lus tiag tiag—txhais hais tias cov uas raug kov yeej tag nrho lawm—yuav muab tso rau theem tom ntej ntawm kev tshaj tawm Vajtswv txoj hauj lwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb no; cov uas tsis raug kov yeej yuav raug tso rau hauv kev tsaus ntuj thiab ntsib nrog rau kev puas tsuaj. Yog li tib neeg thiaj li yuav raug cais mus raws li hom, pab uas ua phem nrog kev phem, kom tsis muaj txoj kev kaj ntawm lub hnub ib zaug ntxiv li lawm, thiab pab uas ncaj ncees nrog kev zoo, kom tau txais txoj kev kaj thiab nyob mus ib txhis hauv txoj kev kaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Coob leej muaj kev xav tsis zoo txog qhov kev rov los yug ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, rau qhov tib neeg pom tias nws tsis yooj yim yuav ntseeg tias Vajtswv yuav los yug ua neeg muaj cev nqaij daim tawv los ua tes dej num ntawm txoj kev txiav txim. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj tias Vajtswv tes dej num feem ntau yeej siab dhau tib neeg txoj kev xav pom, thiab nyuaj rau tib neeg lub siab los txais yuav. Rau qhov tib neeg tsuas yog cov kas nyob rau hauv daim av xwb, tiam sis Vajtswv yog Tus uas loj tshaj puv nkaus lub qab ntuj khwb; tib neeg lub siab tsuas zoo li lub qhov dej tsw lwj uas yug cov kas, tiam sis txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas raug ua los ntawm Vajtswv txoj kev xav yeej yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse. Tib neeg yeej ib txwm sim nrog Vajtswv sib cav tas li, uas Kuv hais rau nws tias yog yam qhia tshwm sim ntawm tus kheej tias leej twg yuav swb thaum kawg. Kuv thov nej txhua tus kom tsis txhob xav hais tias nej muaj nuj nqis ntau dua kub. Yog tias lwm tus twb tuaj yeem lees txais txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv, vim li cas koj ho tsis tuaj yeem ua tau? Koj sawv siab dua lwm tus npaum li cas? Yog tias lwm tus twb tuaj yeem nyo lawv lub taub hau tab meeg qhov tseeb, vim li cas koj tsis tuaj yeem ua thiab? Vajtswv tes dej num tsis muaj qhov yuav theem tos. Nws yuav tsis rov ua tes dej num rau txoj kev txiav txim dua ib zaug ntxiv vim yog qhov “kev pab” koj tau ua, thiab koj yuav puv npo txoj kev khuv xim uas koj tau cia lub cib fim zoo ntawd plam mus lawm. Yog tias koj tsis ntseeg Kuv cov lus, ces kav tsij nyob tos lub zwm txwv dawb huv nyob saum ntuj los muab txoj kev txiav txim rau koj! Koj yuav tsum paub tias tag nrho cov neeg Yixayee ntiab thiab tsis lees paub Yexus, thiab qhov tseeb txog qhov Yexus txoj kev txhiv dim ntawm noob neej tseem raug tshaj tawm mus thoob qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb. Nov tsis yog qhov tseeb uas Vajtswv tsim ntev los lawm los? Yog tias koj tseem tos kom Yexus los coj koj mus saum ntuj ceeb tsheej, ces Kuv hais tias koj yog ib daim niag ntoo lwj[a] tsis muaj qab hau dab tsi li. Yexus yuav tsis lees paub tus neeg ntseeg cuav zoo li koj, tus uas tsis npuab siab rau txoj kev tseeb thiab tsuas nrhiav kom tau koob hmoov nkaus xwb. Nyob rau lwm fab, Nws yuav tsis muaj kev khuv leej hauv txoj kev muab koj pov rau hauv lub pas dej hluav taws kom hlawv rau ntau txhiab xyoo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Lus taw qhia:

a. Ib daim niag ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”

Qhov Dhau Los: 8. Nej ua tim khawv hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam lawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais yuav qhov ntawd. Qhov ntawd tau sau tseg nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias Yexus tau muab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hu ua Leej Txiv, thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab Yexus hu ua tus Tub uas Kuv hlub. Cov uas yog leej txiv thiab leej tub tsis yog txiv neej lod? Phau Vajluskub kuj tau hais tias, “tus poj niam lub taub hau ces yog tus txiv neej” (1 Khaulee 11:3). Vim li ntawd cov poj niam thiaj li tsis muaj cai, yog li vim li cas nej thiaj li hais tias tus Vajtswv ntawm tiam kawg tau yug los ua ib tug poj niam?

Ntxiv Mus: 2. Peb ntseeg hais tias Lub Zwm Txwv Uas Loj Dawb Paug Ntawm Txoj Kev Txiav Txim ua tau hais tseg txog yav tom ntej nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm ntawd yog tsom rau cov tsis ntseeg uas yog tus dab Ntxwgnyoog tug. Thaum tus Tswv los, cov uas ntseeg Nws yuav raug tsa sawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej, uas tom qab ntawd tus Tswv yuav tso tej kev puas tsuaj los rhuav cov tsis ntseeg pov tseg. Qhov no yog Lub Zwm Txwv Uas Loj Dawb Paug Ntawm Txoj Kev Txiav Txim, tiam sis nej ua tim khawv hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg twb pib lawm. Yog li vim li cas peb tseem tsis tau pom Vajtswv tso tej kev puas tsuaj poob los rhuav cov tsis ntseeg pov tseg li? Qhov no yuav yog Lub Zwm Txwv Uas Loj Dawb Paug Ntawm Txoj Kev Txiav Txim tau li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No