4. Nej hais tias yog peb tsis lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, peb yuav tsis raug yaug kom dawb huv, thiab yuav tsis phim nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Peb tsis ntseeg qhov no. Txawm hais tias peb tseem muaj peev xwm ua txhaum thiab raug khi los ntawm cev nqaij daim tawv los xij, nws twb tau hais meej meej nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias “Nyob rau ib pliag, nyob rau tib ntsais muag xwb, nyob rau ntawm zaj raj uas tshuab kawg ntawd: tej suab raj yuav nrov tuaj, thiab cov tuag yuav raug tsa sawv los nyob mus ib txhis, thiab peb yuav raug hloov” (1 Khaulee 15:52). Peb ntseeg hais tias Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus: Vajtswv ib lo lus xwb tsim tau lub ntuj thiab lub teb thiab txhua yam, thiab Vajtswv ib lo lus hais xwb tuaj yeem tsa tau tib neeg sawv hauv qhov tuag rov qab los. Thaum Vajtswv los, Nws yuav muaj peev xwm hloov peb lub cev tam sim ntawd thiab tsa peb sawv mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, peb tsis tas cheem tsum Vajtswv los ua cev nqaij diam tawv nyob rau tiam kawg thiab hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv li.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus” (1 Petus 4:17).

“Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg” (Yauhas 12:47–48).

“Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los” (Yauhas 16:12–13).

“Kuv tsis yog thov kom Koj tshem lawv tawm hauv lub ntiaj teb mus, tiam sis kom Koj tiv thaiv lawv los ntawm tus phem. … Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb. … Thiab vim yog rau lawv tus txiaj ntsim Kuv thiaj li ntxuav Kuv Tus Kheej kom dawb huv, kom lawv thiaj li raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov tseeb thiab” (Yauhas 17:15–19).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nej yuav tsum muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev xav, thiab yuav pom tias Vajtswv tes dej num tsis yooj yim npaum li txoj kev tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam. Qhov ntawd yog vim tes dej num hnub no yog txoj kev hloov ntawm cov neeg tau ua tsis ncaj ncees, uas lawv loog txog qhov kawg nkaus lawm, nws yog ua kom cov uas tsim tau los tab sis raug Ntxwgnyoog muab lim lawm. Nws tsis yog txoj kev tsim Adas los sis Evas, tseem tsawg dua puas yog txoj kev tsim tus duab ci pom kev, los txhua yam nroj tsuag thiab tsiaj txhu. Vajtswv ua tej yam uas raug Ntxwgnyoog ua kom tsis ncaj ncees huv tuaj thiab rov tau lawv dua tshiab; lawv hloov mus ua tej yam uas yog Nws tug, thiab lawv hloov mus ua Nws lub yeeb koob. Qhov no tsis yog li tib neeg xav, nws tsis yooj yim npaum li tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv, los tes dej num uas tsaws Ntxwgnyoog mus rau lub qhov tsua tsis muaj chaw tws; tab sis, nws yog tes dej num ua hloov tib neeg, tig tej yam uas phem, thiab tsis yog Nws tug, mus ua tej yam uas zoo, thiab yog Nws tug. Qhov no yog qhov tseeb nyob nram qab Vajtswv theem dej num no. Nej yuav tsum nkag siab qhov no, thiab zam txhob muab tej ntawd xav yooj yim. Vajtswv tes dej num tsis zoo li tes dej num niaj hnub ua. Nws qhov kev zoo thiab kev thoob tsib siab tshaj li tib neeg txoj kev xav. Vajtswv tsis tsim txhua yam lub sij hawm nyob rau tes dej num theem no, tab sis Nws tsis rhuav lawv. Tsis li ntawd, Nws hloov txhua yam Nws tau tsim, thiab ua txhua yam uas Ntxwgnyoog ua tsis zoo huv tuaj. Thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li ua ib txoj hauj lwm loj, uas yog qhov tseem ceeb tag nrho ntawm Vajtswv tes dej num. Koj puas pom nyob rau hauv cov lus no tias Vajtswv tes dej num mas yeej yooj yim tiag tiag li?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tag nrho cov uas ntseeg Nws yuav tsum txais yuav Nws txoj lus, thiab noj thiab haus Nws txoj lus; tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab tau los ntawm tej kev pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv li. Thoob plaws txhua tiam, Vajtswv yeej ib txwm siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, nej yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nkaus xwb, tab sis yuav tsum siv zog ua kom Vajtswv muab nej tsim kho kom zoo tshaj plaws. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, mas Vajtswv hais ib co lus, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus, tau hais lus ntau tib yam nkaus thiab. Tom qab uas Yexus tau hais lus ntau lawm, cov tub txib thiab thwj tim tau coj cov neeg los xyaum ua raws li tej kev cai uas Yexus tsim tseg thiab tau ntsib tau pom raws li cov lus thiab tej hauv paus ntsiab lus uas Yexus tau hais. Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov muaj tiag ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab kom muab tau kev paub ntau zog txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab qhov kev phim hwj ntawm Vajtswv rau tib neeg. Thaum tib neeg raug tsim kho kom muaj txhua yam nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv muab lub caij nyoog xaus rau thaum tiam kawg, ces tib neeg thiaj li tsim nyog cia pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Thaum koj los paub Vajtswv lawm thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tsis hais Nws yuav ua dab tsi li, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xav phem txog Nws li lawm thaum uas koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, koj tseem qias vuab tsuab thiab tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus kom tag nrho—koj puas xav hais tias koj yeej tsim nyog pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nyob rau lub tsam thawj no? Thaum Vajtswv ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd, ces yog thaum Vajtswv rau txim rau tib neeg, thiab yog thaum uas tej tiam ntawd raug hloov mus, thiab, tshaj qhov ntawd, ces yog thaum uas ib tiam twg xaus kiag. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua li niaj zaus ua, Nws tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Ua tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd mas yooj yim tshaj plaws rau Nws, tab sis qhov ntawd tsis yog lub hauv paus ntsiab lub ntawm Nws tes hauj lwm, los sis tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, thiab yog Vajtswv lub cev sab ntsujplig tshwm sim rau tib neeg pom, ces tsis yog tag nrho cov neeg ntawd yuav ntseeg Vajtswv los? Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los? Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yeej yog hauj lwm tiag. Nyob rau Yexus tiam, mas Nws tsis yog los muab tib neeg tsim kho kom zoo tshaj plaws, tab sis tsuas yog los txhiv tib neeg xwb, thiab yog li mas Nws thiaj li ua qee yam txuj ci tseem ceeb kom tib neeg caum Nws. Vim Nws yeej txhob txwm los ua kiag tes hauj lwm tuag rau saum ntoo khaub lig xwb, thiab kev ua tej cim tsis yog ib qho ntawm Nws tes dej num qhuab qhia. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd yog tes hauj lwm uas ua pab kom Nws tes hauj lwm mus tau zoo xwb; tej ntawd yog tej hauj lwm tshaj xwb, thiab tsis yog sawv cev ntawm tes hauj lwm tag nrho tiam ntawd. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv kuj tau ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—tab sis tes hauj lwm Vajtswv ua hnub no yog tes hauj lwm tiag, thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tam sim no hlo li lawm. Yog Nws ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, Nws tes hauj lwm tiag yuav poob mus rau tej qho ntxhov quav niab, thiab Nws yuav ua tsis tau ib qho hauj lwm ntxiv li. Yog twb hais tias Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis tseem ho siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab, ces puas yuav muab ua tau yooj yim hais tias tib neeg yeej ntseeg Nws tiag? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis ua tej ntawd lawm. Muaj kev ntseeg ntau nyob rau hauv tib neeg heev lawm; Vajtswv tau los rau thaum tiam kawg los muab tag nrho tej kev xav phem ntawm tej kev ntseeg thiab tej yam tshaj ntuj tsim hauv tib neeg, thiab ua kom tib neeg paub txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag. Nws tau los tshem daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev xav xwb thiab zoo nkauj heev—daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas, yog muab hais ces, yeej tsis muaj tiag. Thiab yog li ntawd, tam sim no ces tib qho uas muaj nuj nqis rau koj ces yog koj yuav tsum paub txog qhov muaj tiag xwb! Qhov tseeb tshooj tas nrho txhua yam. Koj muaj qhov tseeb ntau npaum li cas hnub no? Ua tag nrho tej uas muaj tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yog Vajtswv los? Tej ntsujplig dab phem yeej muaj cuab kav ua tau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab; ua tag nrho lawv yog Vajtswv thiab los? Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, qhov uas tib neeg nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov lawv caum nrhiav yog txoj sia, tsis yog tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Qhov no tsim nyog yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no mas qhov tseem ceeb yog muab tej lus rau tib neeg txoj sia, kev nthuav tawm ntawm tib neeg tus yeeb yam, lub ntsiab tseeb, thiab lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab kev tshem tawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, thiab txoj kev xav uas tsis siv lawm; txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm Vajtswv tej lus. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub hwj chim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv. Thaum dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg mus lawm thiab lawv raug txhiv dim lawm, ces qhov no tsuas txhais tau hais tias lawv raug txeeb tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los lawm thiab rov qab los rau ntawm Vajtswv lawm. Txawm li cas los xij, yog tsis tau raug Vajtswv muab ntxuav kom dawb huv los sis muab hloov, ces lawv yeej tseem yog cov neeg qias vuab tsuab. Nyob rau hauv tib neeg tseem muaj kev phem kev qias, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab; tib neeg tsuas rov qab los rau ntawm Vajtswv los ntawm Nws qhov kev txhim dim xwb, tab sis lawv yeej tsis muaj ib qho kev paub txog Vajtswv me me li thiab yeej tseem muaj cuab kav tawm tsam thiab ntxeev siab rau Nws tau. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog hais lus. Tej kev hloov loj muaj cuab kav tshwm rau tib neeg tau los ntawm tej lus. Tej kev hloov tam sim no uas raug rau cov neeg no thaum lawv lees txais tej lus no mas tseem ntau tshaj tej uas raug rau tib neeg thaum lawv txais yuav tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawm Tiam Hmoov Hlub. Vim, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tej dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg nrog qhov kev npuab tes rau thiab thov Vajtswv, tab sis tej moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv tib neeg yeej tseem muaj nyob. Tib neeg raug kho zoo ntawm lawv tej mob nkeeg thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, tab sis hais txog qhov uas tib neeg yuav raug muab lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab hauv lawv rhuav tshem pov tseg li cas ntawd, ces tes hauj lwm no tseem ua tsis tau tiav. Tib neeg tsuas yog raug cawm tau thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg xwb, tab sis tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawm tib neeg tseem tsis tau raug rho pov tseg thiab tseem nyob hauv lawv. Tib neeg tej kev txhaum ces raug zam txim los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tib neeg yuav tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv lawv lawm. Tib neeg tej kev txhaum mas muaj cuab kav raug zam txim rau los ntawm tej kev theej txhoj rau kev txhaum, tab sis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, thiab yuav ua li cas es lawv tus moj yam uas muaj kev txhaum ntawd thiaj li yuav raug rho pov tseg kom tag nrho thiab hloov kiag, ces lawv yeej tsis muaj txoj hau kev los daws tau qhov teeb meem no. Tib neeg tej kev txhaum yeej raug zam txim rau lawm, thiab qhov no ces vim yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis tib neeg yeej tseem ua neej nyob ntxiv rau hauv lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab qub. Qhov no yog li no, ces tib neej thiaj yuav tsum raug cawm tawm kom tag nrho los ntawm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, es kom lawv tus yeeb yam muaj kev txhaum thiaj li raug rho tawm pov tseg kom tag nrho, kom tsis txhob loj hlob tuaj ntxiv lawm, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg tus moj yam hloov. Qhov no mas tib neeg yuav tsum tau to taub txoj kev loj hlob ntawm txoj sia, to taub txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab to taub txoj kev hloov lawv tus moj yam. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav tsum kom tib neeg ua raws nraim li txoj kev no, kom lawv tus moj yam thiaj li maj mam hloov thiab kom lawv ua neej nyob hauv qhov ci ntsa iab ntawm txoj kev kaj, kom tag nrho txhua yam lawv ua thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav, kom lawv thiaj li muab lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, thiab kom lawv thiaj li yuav nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, yog li ntawd thiaj li tawm tau tag nrho hauv txoj kev txhaum los. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais kev cawm dim tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

Qhov Dhau Los: 3. Saum tus ntoo khaub lig, tus Tswv Yexus hais tias, “Nws xaus lawm(Yauhas 19:30), yog li thiaj ua tau pov thawj qhia hais tias Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb twb tiav tag nrho lawm. Txij li thaum peb ntseeg tus Tswv Yexus, peb tej kev txhaum twb raug zam lawm, thiab peb yog neeg ncaj ncees los ntawm peb txoj kev ntseeg. Thaum tus Tswv los, peb yuav raug tsa sawv mus ncaj qha rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum tau hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv?

Ntxiv Mus: 5. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv twb tau rov qab los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm, tiam sis tus Tswv Yexus tau hais tias, “Vim rau qhov yog hais tias Kuv tsis mus, ces tus Nplig Siab yuav tsis los cuag nej; tiam sis yog Kuv ncaim mus lawm, Kuv yuav txib Nws los cuag nej. Thiab thaum Nws los txog lawm, Nws yuav kho lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab txoj kev txiav txim(Yauhas 16:7–8). Peb ntseeg hais tias tom qab tus Tswv Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajntsujplig Dawb Huv tau nqis los ua tes dej num rau tib neeg nyob rau hnub Peetekos, qhia kom tib neeg paub meej txog txoj kev txhaum, thiab kev ncaj ncees, thiab kev txiav txim. Yog li ntawd tsuav yog peb lees peb tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, peb yuav raug Vajntsujplig Dawb Huv thuam thiab qhuab qhia, thiab qhov no yog tus Tswv txoj kev txiav txim rau peb. Qhov sib txawv ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg uas nej hais txog ntawd, thiab tus Tswv Yexus tes dej num yog dab tsi?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No