5. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv twb tau rov qab los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm, tiam sis tus Tswv Yexus tau hais tias, “Vim rau qhov yog hais tias Kuv tsis mus, ces tus Nplig Siab yuav tsis los cuag nej; tiam sis yog Kuv ncaim mus lawm, Kuv yuav txib Nws los cuag nej. Thiab thaum Nws los txog lawm, Nws yuav kho lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab txoj kev txiav txim(Yauhas 16:7–8). Peb ntseeg hais tias tom qab tus Tswv Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajntsujplig Dawb Huv tau nqis los ua tes dej num rau tib neeg nyob rau hnub Peetekos, qhia kom tib neeg paub meej txog txoj kev txhaum, thiab kev ncaj ncees, thiab kev txiav txim. Yog li ntawd tsuav yog peb lees peb tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, peb yuav raug Vajntsujplig Dawb Huv thuam thiab qhuab qhia, thiab qhov no yog tus Tswv txoj kev txiav txim rau peb. Qhov sib txawv ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg uas nej hais txog ntawd, thiab tus Tswv Yexus tes dej num yog dab tsi?

Lus Teb:

Raws li tus Tswv Yexus cov lus uas hais tias “Vim rau qhov yog hais tias Kuv tsis mus, ces tus Nplig Siab yuav tsis los cuag nej; tiam sis yog Kuv ncaim mus lawm, Kuv yuav txib Nws los cuag nej. Thiab thaum Nws los txog lawm, Nws yuav kho lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab txoj kev txiav txim(Yauhas 16:7–8), koj puas muaj cuab kav tshaj tawm hais tias Vajntsujplig Dawb Huv tau nqis los rau hnub Peetekos los ua hauj lwm rau tib neeg thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim kom tshwm sim rau tiam kawg? Puas muaj ib lub hauv paus dab tsi rau qhov no hauv Vajtswv cov lus no? Ib txoj kev to taub txog tus Tswv cov lus zoo li no puas yoog raws li Nws lub siab nyiam? Tus Tswv Yexus tau hais meej hais tias, “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). Tus Tswv Yexus cov lus yeej hais meej lawm hais tias: Nws tej kev ua tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim, thiab Nws tsuas yog yuav nthuav tawm qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim kom tshwm sim thaum Nws rov qab los nyob rau tiam kawg xwb. Yog li ntawd, yeej hais tau lawm tias qhov muab Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub coj los hu ua Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg mas tsis yog lawm. Thaum peb los rau ntawm tus Tswv lub xub ntiag los lees peb tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab, ua rau mob siab los kua muag ntws si rau ntawm peb lub ntsej muag, qhov no tsuas yog peb xwb thiaj li raug Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab thiab raug cem. Qhov ntawd txhais hais tias Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tau txais txiaj ntsig lawm. Qhov ntawd txawv kiag Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg li lawm. Yuav kom to taub tias kev txiav txim yog dab tsi mas, cia peb saib ob nqe ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thaum hais txog lo lus tias ‘txoj kev txiav txim’, feem ntau koj yuav xav txog cov lus uas Yehauvas tau hais los qhia rau cov tib neeg uas nyob rau txhua cheeb tsam thiab cov lus uas Yexus hais los cem cov neeg Falixais. Txawm tias cov lus no yuav hnyav los, cov lus no tsis yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg; tab sis ntawd yog cov lus hais los ntawm Vajtswv nyob rau hauv ib puag ncig tej chaw sib txawv, uas yog nyob rau hauv cov ntsiab lus sib txawv. Cov lus no tsis zoo li cov lus uas Khetos hais ntawm tiam kawg thaum Nws txiav txim rau tib neeg. Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhia meej heev tias kev txiav txim yog dab tsi thiab qhov txiaj ntsig ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim yog dab tsi: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog tes dej num yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg ib zaug kom dim tag nrho. Nws tsis yog tsuas yog ob peb lo lus uas yws thiab foom phem rau tib neeg ntiaj teb, los sis nws yog txoj kev nthuav tawm txog ntau nqe lus ntawm cov ntsiab lus xwb. Tiam sis, Vajtswv nthuav tawm ib co lus uas txaus lawm. Vajtswv nthuav tawm txhua kis sib txawv ntawm qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog to taub thiab to taub qhov tseeb txog txoj kev yaug lawv kom dawb huv thiab txoj kev cawm dim, thiab nthuav tawm txhua yam kev zais ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo rau tib neeg ntiaj teb. Tam sim no Vajtswv nthuav tawm pua pua, txhiab txhiab lo lus ntxiv ntau dua li thaum tus Tswv Yexus tau nthuav tawm nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm. Nyob rau hauv lub siab ntawm Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg mas yog txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb thiab txoj kev nthuav tawm txog cov lus ntawm txoj kev txiav txim rau tib neeg ntiaj teb. Nws tau txiav txim thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam thiab tus moj yam phem uas ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv; Nws tau nthuav tawm qhov tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws tau qhia kom pom txog Vajtswv tus moj yam uas dawb huv, ncaj ncees thiab piav tsis tau; thiab Nws tau qhia peb ntau kis txog qhov tseeb xws li Vajtswv lub siab nyiam thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg ntiaj teb, nrog rau tus uas yuav dim thiab tus uas yuav raug rau txim. Peb tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm, peb to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, peb pom meej txog lub ntsej muag dab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tawm tsam Vajtswv uas lim hiam heev, thiab peb paub peb tus kheej tej yeeb yam phem, uas tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv lawm. Peb kuj muaj ib txoj kev paub tseeb me ntsis txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, Nws txoj kev uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws thiab. Peb yeej muaj ib lub siab hwm Vajtswv, thiab peb muab peb tus kheej ua ntsej muag ti nkaus hauv av, yam tsis muaj chaw zais peb txoj kev txaj muag li, xav hais tias peb tsis phim los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tsis nyiam peb tus kheej kiag li thiab tso peb tus kheej tseg hauv peb lub siab. Peb maj mam dim los ntawm txoj kev raug kev txhaum khi, peb ua neej zoo nkaus li ib tug tib neeg tseeb, thiab dhau los ua cov uas hwm thiab mloog Vajtswv lus tiag tiag. Tej yam zoo li ntawd yog qhov txiaj ntsig uas tau ua tiav los ntawm peb txoj kev ntsib kev pom Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg—thiab tsuas yog tes dej num no xwb thiaj li yog Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg.

Tam sim no cia peb saib mus rau Tiam Hmoov Hlub. Txawm hais tias tus Tswv Yexus tau hais ib co lus txog kev txiav txim los xij—cov lus uas teem txim thiab foom pheem rau cov Falixais—Nws tsuas yog ua tes dej num ntawm kev cawm dim, los ntawm lub siab uas muaj kev zam txim thiab hais kom tib neeg lees txim hloov dua siab tshiab, thiab qhia txoj kev hlub tshua rau tib neeg, thiab muab txoj hmoov hlub rau tib neeg xwb. Qhov ntawd tsis yog tes dej num ntawm lub siab uas yog txoj kev txiav txim thiab kev yaug tib neeg tej kev txhaum kom dawb huv, yog li ntawd tus Tswv Yexus tsuas yog nthuav tawm ib co lus uas mus raws li tes dej num ntawm kev cawm dim, los qhia peb tias yuav lees txim hloov dua siab tshiab thiab lees txim li cas, yuav txo hwj chim thiab ua siab ntev li cas, yuav ua kev cai rau dej li cas, kwv tus ntoo khaub lig, thiab raug kev txom nyem, thiab lwm yam xwb. Kev ntseeg tus Tswv, peb tsuas yog yuav tsum los lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab raws li tus Tswv cov lus kom peb tej kev txhaum tau txais kev zam txim thiab kom peb tsis txhob raug txoj kev cai teem txim thiab tua kom tuag ntxiv lawm xwb; ua li ntawd peb thiaj li tsim nyog los thov Vajtswv thiab xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov. Tej yam zoo li ntawd yog qhov txiaj ntsig uas tau ua tiav los ntawm Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm dim uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab qhov ntawd yog lub hauv paus sib txawv ntawm qhov txiaj ntsig uas tau ua tiav los ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Tiam sis tseem muaj ib txhia uas ntseeg hais tias kev ntsib kev pom Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num nyob rau Tiam Hmoov Hlub, kev raug Vajntsujplig Dawb Huv qhia, raug cem, thiab raug qhuab ntuas, ua rau mob siab los kua muag ntws si ntawm lawv lub ntsej muag thaum lawv thov Vajtswv nyob rau ntawm tus Tswv lub xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum, thiab kev qhia txog tej cwm pwm zoo, ces yog txoj kev ntsib kev pom Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev raug yaug kom dawb huv lawm. Yog li ntawd peb nug koj qhov no hais tias: Koj puas paub lub hauv paus ntawm koj tej kev txhaum? Koj puas paub koj lub ntsiab xeeb txawm phem uas tawm tsam Vajtswv? Koj puas paub qhov tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab uas tob heev? Koj puas tau pom Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb phem? Koj puas paub Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees, uas muaj hwj chim tshaj, thiab piav tsis tau li? Koj puas tau khiav dim ntawm txoj kev txhaum tej kev khi thiab kev xauv tes xauv taw? Koj tus moj yam phem puas tau raug yaug kom dawb huv? Koj puas tau dhau los ua ib tug neeg uas hwm thiab mloog Vajtswv lus? Koj yeej tsis tau ua tiav tej no ib qho li, yog li ntawd koj yuav ua li cas hais tau hais tias koj twb raug yaug dawb huv tom qab uas tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev txiav txim lawm? Yog li ntawd, tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub tsis yog tes dej num ntawm kev txiav txim. Tsuas yog yam uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj xwb thiaj li yog Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg.

Qhov Dhau Los: 4. Nej hais tias yog peb tsis lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, peb yuav tsis raug yaug kom dawb huv, thiab yuav tsis phim nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Peb tsis ntseeg qhov no. Txawm hais tias peb tseem muaj peev xwm ua txhaum thiab raug khi los ntawm cev nqaij daim tawv los xij, nws twb tau hais meej meej nyob rau hauv phau Vajluskub hais tias “Nyob rau ib pliag, nyob rau tib ntsais muag xwb, nyob rau ntawm zaj raj uas tshuab kawg ntawd: tej suab raj yuav nrov tuaj, thiab cov tuag yuav raug tsa sawv los nyob mus ib txhis, thiab peb yuav raug hloov” (1 Khaulee 15:52). Peb ntseeg hais tias Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus: Vajtswv ib lo lus xwb tsim tau lub ntuj thiab lub teb thiab txhua yam, thiab Vajtswv ib lo lus hais xwb tuaj yeem tsa tau tib neeg sawv hauv qhov tuag rov qab los. Thaum Vajtswv los, Nws yuav muaj peev xwm hloov peb lub cev tam sim ntawd thiab tsa peb sawv mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, peb tsis tas cheem tsum Vajtswv los ua cev nqaij diam tawv nyob rau tiam kawg thiab hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv li.

Ntxiv Mus: 6. Nej hais tias Vajtswv hais qhia qhov tseeb los txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv nyob rau tiam kawg. Vajtswv hais lus los txiav txim rau cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau hauv Phau Vajluskub Qub thiab Tshiab—Vajtswv txoj kev txiav txim yeej tsis tso tib neeg tseg li. Puas yog nej tab tom hais tias cov lus no tsis muaj peev xwm txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv no lod? Qhov sib txawv ntawm cov lus txiav txim uas Vajtswv tau hais qhia nyob rau tiam kawg, thiab Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg raws li tau teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub yog dab tsi?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No