6. Nej hais tias Vajtswv hais qhia qhov tseeb los txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv nyob rau tiam kawg. Vajtswv hais lus los txiav txim rau cov tib neeg ntiaj teb uas nyob rau hauv Phau Vajluskub Qub thiab Tshiab—Vajtswv txoj kev txiav txim yeej tsis tso tib neeg tseg li. Puas yog nej tab tom hais tias cov lus no tsis muaj peev xwm txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawb huv no lod? Qhov sib txawv ntawm cov lus txiav txim uas Vajtswv tau hais qhia nyob rau tiam kawg, thiab Vajtswv cov lus uas txiav txim rau tib neeg raws li tau teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub yog dab tsi?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum hais txog lo lus tias “txoj kev txiav txim”, feem ntau koj yuav xav txog cov lus uas Yehauvas tau hais los qhia rau cov tib neeg uas nyob rau txhua cheeb tsam thiab cov lus uas Yexus hais los cem cov neeg Falixais. Txawm tias cov lus no yuav hnyav los, cov lus no tsis yog Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg; tab sis ntawd yog cov lus hais los ntawm Vajtswv nyob rau hauv ib puag ncig tej chaw sib txawv, uas yog nyob rau hauv cov ntsiab lus sib txawv. Cov lus no tsis zoo li cov lus uas Khetos hais ntawm tiam kawg thaum Nws txiav txim rau tib neeg. Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Thawj theem yog tes hauj lwm ntawm Yehauvas: Nws tes hauj lwm ces yog npaj ib txoj kev rau tib neeg los pe hawm Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog tes hauj lwm ntawm txoj kev pib los nrhiav ib qho chaw pib rau tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas qhia kom cov neeg Yixayee los ua raws li kev cai Xanpatau, hwm lawv niam thiab txiv, thiab ua neej yam sib haum xeeb nrog sawv daws. Qhov no mas yog vim cov neeg ntawm lub sij hawm ntawd tsis to taub dab tsi yog qhov ua rau tib neeg yog tib neeg, los sis lawv tsis to taub kev ua neej nyob rau hauv ntiaj teb. Nws yog ib qho tseem ceeb rau Nws nyob rau ntawm thawj theem ntawm tes hauj lwm ntawd los coj noob neej rau lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej uas Yehauvas hais rau lawv ces tib neeg yeej tsis tau paub dua li los sis lawv yeej tsis tau muaj dua li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los hais tej lus qhia txog yam tom ntej, thiab tag nrho lawv ua li ntawd nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Yehauvas. Qhov no ces tsuas yog ib qho nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm xwb. Nyob rau thawj theem, Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab yog li ntawd Nws qhia tag nrho txhua pab neeg thiab txhua haiv neeg los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Thaum Yexus ua hauj lwm nyob rau hauv Nws lub sij hawm, Nws tsis hais lus ntau npaum li qhov nyob rau tam sim no. Theem no ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus nyob rau tiam kawg mas yeej tsis tau muab ua dua nyob rau ib lub caij nyoog twg li los sis ib tiam neeg twg yav tag los li. Txawm hais tias Yaxaya, Daniyee thiab Yauhas hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, los lawv tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas yeej txawv tag nrho ntawm cov lus uas hais tam sim no. Tej uas lawv hais ces tsuas yog tej lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis cov lus hais tam sim no mas tsis yog. Yog Kuv muab tag nrho tej lus Kuv hais no tig coj mus ua tej lus qhia txog yav tom ntej, nej puas yuav muaj peev xwm to taub? Piv txwv hais tias yog tej Kuv hais txog yog hais txog tej xwm txheej tom qab uas Kuv mus lawm, ces koj yuav ua cas to taub mas? Tes hauj lwm ntawm txoj lus mas tsis tau muab ua dua rau thaum lub sij hawm ntawm Yexus los sis nyob rau Tiam Muaj Kev Cai li. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Tsis yog Yehauvas kuj hais lus nyob rau lub sij hawm ntawm Nws tes hauj lwm thiab lod? Tsis yog Yexus kuj, ntxiv rau qhov kev kho tej kev mob nkeeg, kev ntiab dab tawm, thiab kev ua txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj, hais lus nyob rau lub sij hawm uas Nws ua hauj lwm thiab lod?” Yeej muaj kev sib txawv nyob ntawm tej uas tau muab hais lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm cov lus uas Yehauvas hais tawm yog dab tsi? Nws tsuas coj noob neej los ua lawv lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, uas tsis tau hais txog tej xwm txheej sab ntsujplig nyob rau hauv txoj sia. Vim li cas ho hais tias, thaum Yehauvas hais lus, nws yog yuav qhia cov neeg nyob txhua txhia qhov chaw? Lo lus “qhia” txhais hais tias qhia tawm plaws thiab txib ncaj qha. Nws tsis tau muab txoj sia rau tib neeg; tab sis, Nws tsuas tuav nkaus tib neeg tes thiab qhia tib neeg hais tias yuav hwm Nws li cas, yam tsis muaj ntau heev nyob rau ntawm cov lus piv txwv. Tes hauj lwm Yehauvas ua nyob rau Yixayee tsis yog yuav saib xyuas los sis qhuab qhia tib neeg los sis yuav muab kev txiav txim thiab kev rau txim, nws yog coj los coj lawv. Yehauvas txib kom Mauxe hais Nws cov neeg mus sau cov mana nyob rau tom hav zoov. Txhua txhua hnub ua ntej hnub tawm, lawv yuav tsum mus khaws mana, kom txaus nkaus rau lawv noj rau hnub ntawd xwb. Cov mana mas muab khaws cia tsis tau kom txog hnub tom qab li, vim thaum ntawd ces nws yuav tuaj pwm lawm. Nws tsis tau hais lus qhuab qhia tib neeg los sis muab lawv tus yeeb yam nthuav tawm, los sis Nws tsis tau qhia tawm lawv tej tswv yim thiab tej kev xav. Nws tsis hloov tib neeg tab sis tsuas yog coj lawv nyob rau kev ua lawv lub neej xwb. Cov tib neeg lub sij hawm ntawd ces zoo li cov me nyuam yaus, tsis to taub dab tsi thiab tsuas muaj peev xwm txog tej yam cuab yeej txav mus los uas yooj yooj yim xwb, thiab yog li ntawd Yehauvas tsuas tsim kev cai los coj cov neeg coob coob no xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Vajtswv txoj kev txiav txim rau tib neeg nyob rau tiam kawg feem ntau yog siv ntau kis ntawm qhov tseeb los qhia rau tib neeg. Yog tsis muaj ntau kis ntawm qhov tseeb no, tej ntawd yuav tsis yog cov lus txiav txim. Cov lus uas Yehauvas tau hais rau txhua txhia qhov chaw thiab tus Tswv Yexus tej lus thuam cov Falixais puas muaj ntau kis txog qhov tseeb? Cov lus ntawd puas tau muab ib txoj kev rau tib neeg xyaum ua raws? Cov lus ntawd puas tau nthuav tawm txog tib neeg lub ntsiab xeeb txawm? Cov lus ntawd tsis tau, yog li ntawd cov lus ntawd tsis yog txoj kev txiav txim rau tib neeg; cov lus ntawd tsuas yog tej lus thuam thiab tej lus qhia xwb. Tej lus thuam thiab tej lus qhia yog txoj kev teem txim thiab kev tshem tawm uas los ncaj qha ntawm tej lus foom tsis zoo los. Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev cawm dim ntawm tib neeg nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj feem ntau yog kev nthuav tawm txog ntau qhov tseeb. Qhov ntawd yog kev siv qhov tseeb los qhia tib neeg, nthuav lawv lub ntsiab tseeb tawm, thiab soj ntsuam lawv cov lus thiab tej kev ua. Cov lus no muaj ntau kis txog qhov tseeb. Tsuas yog thaum muaj qhov tseeb xwb thiaj li muaj txoj kev txiav txim; yog tsis muaj qhov tseeb, ces tsis muaj kev txiav txim. Yog li ntawd, muaj ib qho sib txawv uas meej txog Khetos cov lus ntawm tiam kawg, thiab cov lus uas Yehauvas tau hais rau txhua txhia qhov chaw nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab tus Tswv Yexus tej lus thuam cov Falixais nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov sib txawv no lub hauv paus yog nyob rau ntawm tus Khetos ntawm tiam kawg txoj kev siv ntau kis txog qhov tseeb los qhia tib neeg; Vajtswv tsis tau nthuav tawm ntau kis txog qhov tseeb nyob rau Tiam Muaj Kev Cai los sis Tiam Hmoov Hlub. Tshaj ntawd ntxiv, kuj muaj ib qho sib txawv nyob rau ntawm tus yeeb yam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiab. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub mas, Vajtswv tej lus qhia thiab tej lus thuam txog cov uas tawm tsam Nws yog txoj kev teem txim ncaj qha thiab tej lus foom tsis zoo. Vajtswv tsis tau cawm lawv, thiab Nws tsis muaj kev hlub tshua txog lawv li. Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog los cawm tib neeg, ntxuav tib neeg kom dawb huv, thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim. Nws tau qhuab qhia txog txoj kev lees txim hloov dua diab tshiab thiab ua qee yam txuj ci tseem ceeb thiab tej txuj ci txawv txawv thiab tej kev phim hwj, ces cov Falixais thiaj li tau txiav txim, teem txim, thiab tawm tsam Nws. Hais txog qhov keeb kwm no, tus Tswv Yexus tau hais ib co lus tseem ceeb txog tej lus thuam thiab tej lus foom tsis zoo rau cov Falixais ntawd, cov lus uas tsuas qhia tshwm lub ntsiab tseeb ntawm cov Falixais tej kev ua thiab tus cwj pwm xwb. Cov lus no tsis tau qhia tshwm txog lub hauv paus ntawm lawv txoj kev tawm tsam Vajtswv, los sis lawv lub ntsiab xeeb txawm li. Nws tsis tau nthuav tawm ib qho tseeb dab tsi li. Nws tsis tau hais ib yam dab tsi txog qhov tias tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg tes dej num yog dab tsi, los sis tias tib neeg yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv li cas, thiab lwm yam ntxiv, yog li ntawd cov lus ntawd tsis tuaj yeem hu ua kev txiav txiav txim. Cov Falixais yeej tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag. Lawv tsis nyiam qhov tseeb kiag li, lawv tsis lees txais yuav qhov tseeb ntawd hlo li, thiab lawv yeej tsis phim los lees txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim. Vajtswv tsis tau ua tes dej num ntawm kev txiav txim rau lawv, yog li ntawd tus Tswv Yexus tsuas yog teem txim rau lawv xwb—Nws tsis tau cawm lawv. Ib txhia tib neeg hais tias, “Cov lus uas qhia tshwm txog cov Falixais tej kev ua thiab tus cwj pwm puas yog qhov tseeb?” Cov lus no kuj yog qhov tseeb thiab, thiab cov lus no kuj tau nthauv tawm txog Vajtswv tus moj yam uas tib neeg tsis muaj kev tawm tsam. Tiam sis txoj kev txiav txim tsis zoo ib yam li tej lus thuam thiab txoj kev teem txim uas yooj yooj yim. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv ntau kis ntawm qhov tseeb los qhia tib neeg. Txhua txhua zaus uas Nws nthuav tawm ib kis txog qhov tseeb mas, tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab thiab tej kev qhia kom pom meej tau raug muab nthuav tawm. Vajtswv siv qhov kev qhia tshwm txog lub ntsej muag tseeb ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab tib neeg txoj kev soj ntsuam txog cov lus thiab tej kev ua los nthuav tawm qhov tseeb. Tsuas yog thaum txhua qhov tseeb uas cheem tsum txog txoj kev cawm tib neeg kom dim tau raug muab nthuav tawm ncaj qha lawm xwb, thiaj li yuav ua rau tib neeg to taub, tau ntsib tau pom, paub, thiab raug yaug kom dawb huv—tsuas yog cov lus uas muaj txiaj ntsig zoo li no xwb thiaj li yog txoj kev txiav txim tiag tiag, thiab tsuas yog cov lus no xwb thiaj li yog cov lus txiav txim. Yog tsis li ntawd, cov lus ntawd tsis yog cov lus txiav txim, cov lus ntawd tsuas yog cov lus uas hais tawm rau tib neeg ib tug zuj zus nyob rau hauv lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd xwb.

—Tej Lus Qhuab Qhia Thiab Sib Qhia Kom Paub Zoo Txog Kev Ua Neej

Qhov Dhau Los: 5. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv twb tau rov qab los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm, tiam sis tus Tswv Yexus tau hais tias, “Vim rau qhov yog hais tias Kuv tsis mus, ces tus Nplig Siab yuav tsis los cuag nej; tiam sis yog Kuv ncaim mus lawm, Kuv yuav txib Nws los cuag nej. Thiab thaum Nws los txog lawm, Nws yuav kho lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab txoj kev txiav txim(Yauhas 16:7–8). Peb ntseeg hais tias tom qab tus Tswv Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajntsujplig Dawb Huv tau nqis los ua tes dej num rau tib neeg nyob rau hnub Peetekos, qhia kom tib neeg paub meej txog txoj kev txhaum, thiab kev ncaj ncees, thiab kev txiav txim. Yog li ntawd tsuav yog peb lees peb tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, peb yuav raug Vajntsujplig Dawb Huv thuam thiab qhuab qhia, thiab qhov no yog tus Tswv txoj kev txiav txim rau peb. Qhov sib txawv ntawm tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg uas nej hais txog ntawd, thiab tus Tswv Yexus tes dej num yog dab tsi?

Ntxiv Mus: 7. Nej ua tim khawv hais tias Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog txhawm rau kom yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg kom dim tiag tiag, tiam sis kuv twb tau nyeem cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia lawm, thiab cov lus ntawd mas muaj ib txhia hnyav heev—cov lus ntawd teem txim thiab foom tsis zoo rau tib neeg. Qhov no tsis yog txoj kev rau txim rau tib neeg lod? Yuav ua li cas thiaj hu tau hais tias qhov ntawd yog txoj kev yaug tib neeg kom dawb huv thiab kev cawm tib neeg kom dim?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No