3. Raws li Povlauj cov lus, uas tau hais tias “Txhua nqe Vajluskub yog muab los ntawm kev tshoov siab ntawm Vajtswv” (2 Timaute 3:16), cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ntseeg hais tias cov lus hauv phau Vajluskub yog Vajtswv cov lus. Tiam sis nej hais tias tsis yog txhua lo lus hauv phau Vajluskub yog Vajtswv cov lus. Nej hais li no yog txhais li cas?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, tib neeg ntseeg hais tias phau Vajluskub yog Vajtswv, thiab hais tias Vajtswv yog phau Vajluskub. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv ntseeg hais tias tag nrho cov lus hauv phau Vajluskub thiaj yog tib co lus uas Vajtswv hais nkaus xwb, thiab hais tias tag nrho tej lus ntawd yog Vajtswv hais. Cov uas ntseeg Vajtswv tseem xav hais tias, txawm hais tias tag nrho rau-caum-rau phau ntawv hauv phau Vajluskub Qub thiab Tshiab ntawd yog tib neeg sau, los lawv puav leej yog tau txais kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tib si, thiab ib co lus teev tseg ntawm tej lus hais tawm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yog kev to taub yuam kev ntawm tib neeg, thiab nws tsis sib dhos raws li tej qhov tseeb lawm. Qhov tseeb, dhau ntawm cov ntawv txog cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, feem ntau ntawm Vajluskub Qub ces yog tej lus teev txog keeb kwm. Ib txhia ntawm cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab los yog ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom los, thiab ib txhia yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig los; Povlauj cov ntawv, muab piv txwv, tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm ib tug tib neeg, tag nrho lawv ces puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, thiab tej ntawd ces yog sau rau cov pawg ntseeg, thiab tej lus ntuas thiab lus txhawb siab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg. Cov ntawd tsis yog cov lus uas Vajntsujplig hais—Povlauj tsis muaj peev xwm yuav hais tau lus sawv cev Vajntsujplig, thiab nws kuj tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, nws haj yam tsis pom tej yog toog uas Yauhas pom thiab. Nws cov ntawv ces yog sau rau cov pawg ntseeg ntawm Efexau, Filadefia, Kalatia, thiab lwm cov pawg ntseeg. Thiab yog li ntawd, Povlauj cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab yog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, thiab tsis yog tej kev tshoov siab los ntawm Vajntsujplig, los sis cov ntawd tsis yog cov lus hais tawm ncaj qha los ntawm Vajntsujplig. Tej ntawd tsuas yog cov lus ntuas, lus nplig siab, thiab lus txhawb siab uas nws sau rau cov pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, tej ntawd tsuas yog tej lus teev tseg txog Povlauj tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tej ntawd yog sau rau tag nrho cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam hauv tus Tswv, es kom cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd ua raws li nws tej lus cob qhia thiab yoog raws txoj kev hloov siab lees txim ntawm tus Tswv Yexus. Yeej tsis muaj ib qho twg uas Povlauj yuav hais tias, kom lawv cov pawg ntseeg lub sij hawm ntawd los sis yav pem suab, tag nrho yuav tsum noj thiab haus tej uas nws sau, los sis nws tsis tau hais tias nws cov lus tag nrho yog los ntawm Vajtswv los. Raws li tej xwm txheej ntawm pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws tsuas sib tham nrog cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab ntuas lawv, thiab txhawb txoj kev ntseeg rau hauv lawv, thiab nws tsuas qhuab qhia los sis qhia kom cov neeg nco qab thiab ntuas lawv xwb. Nws cov lus yog los ntawm nws tus kheej lub nra los, thiab nws txhawb nqa cov neeg los ntawm tej lus no. Nws ua tes hauj lwm ntawm ib tug tub txib ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws yog ib tug neeg ua hauj lwm uas raug Tswv Yexus siv, thiab yog li ntawd nws yuav tsum tau ua tes dej num rau cov pawg ntseeg, thiab yuav tsum lees ua tes hauj lwm ntawm cov pawg ntseeg, nws yuav tsum kawm txog tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thiab vim yog qhov no, nws thiaj li sau ntawv rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv tus Tswv. Tag nrho tej nws hais uas txawj qhuab qhia thiab zoo rau tib neeg ces yeej yog tag nrho, tab sis nws tsis sawv cev cov lus hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau Vajtswv. Nws yog ib qho kev to taub uas phem kawg nkaus, thiab ib qho kev thuam txoj kev ntseeg loj tshaj plaws, rau tib neeg los muab tej lus teev txog ib tug tib neeg tej kev paub kev pom thiab ib tug tib neeg tej ntawv coj los ua tej lus uas hais los ntawm Vajntsujplig rau cov pawg ntseeg! Qhov ntawd mas yeej muaj tseeb tiag thaum hais txog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, vim nws cov ntawv yog sau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muaj raws li tej xwm txheej thiab tej yam tshwm sim ntawm ib pawg ntseeg twg rau lub sij hawm ntawd, thiab yog siv coj los ntuas cov kwv tij thiab nkauj muam nyob rau hauv tus Tswv, ces kom lawv thiaj li tau txais hmoov hlub ntawm Tswv Yexus. Nws cov ntawv yog yuav tsa kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau lub sij hawm ntawd sawv los. Nws kuj hais tau hais tias qhov no yog nws tus kheej lub nra, thiab kuj yog lub nra uas Vajntsujplig muab rau nws; tshaj txhua yam ces, nws yog ib tug tub txib uas coj cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, tus uas sau cov ntawv rau cov pawg ntseeg thiab ntuas lawv—qhov ntawd yog nws tes dej num. Nws lub koob meej tsuas yog lub ntawm ib tug tub txib uas ua hauj lwm xwb, thiab nws tsuas yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv xwb; nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, los sis tsis yog ib tug kws qhia txog yav tom ntej. Rau nws, ces nws tus kheej tes hauj lwm thiab lub neej ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj cuab kav hais lus sawv cev Vajntsujplig. Nws cov lub tsis yog Vajntsujplig cov lus, haj yam hais tsis tau hais tias yog Vajtswv cov lus, vim Povlauj ces tsis yog ib yam dab tsi tshaj li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws lub koob meej tsis yog lub zoo tib yam li Yexus lub. Yexus cov lus yog Vajntsujplig cov lus, tej ntawd yog cov lus ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob meej yog Khetos lub—Vajtswv tus Tub. Povlauj yuav ua cas yog tus sib txig nrog Nws? Yog tib neeg pom Povlauj cov ntawv los sis cov lus hais tawm li uas yog Vajntsujplig cov lus hais tawm, thiab pe hawm lawv li Vajtswv, ces tsuas hais tau hais tias lawv mas tsis txawj saib qhov yog los tsis yog li. Yog yuav muab hais nchav zog, ces qhov no tseem tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg thiab lod? Ib tug tib neeg yuav hais lus sawv cev Vajtswv tau li cas? Thiab ua cas tib neeg ho nyo hau rau tej lus teev tseg ntawm nws cov ntawv thiab rau cov lus nws hais cuag nkaus li lawv yog ib phau ntawv dawb huv, los sis ib phau ntawv qaum ntuj? Vajtswv tej lus puas yuav muaj ib tug neeg lam tau lam muab coj los hais tau mas? Ib tug tib neeg yuav ua cas hais lus sawv cev Vajtswv tau mas? Thiab yog li ntawd, qhov koj hais—cov ntawv uas nws sau rau cov pawg ntseeg ntawd tseem yuav tsuas dub tsis tau los ntawm nws tus kheej tej tswv yim thiab lod? Ua cas lawv thiaj li yuav tsis tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim mas? Nws sau cov ntawv ntawd rau cov pawg ntseeg raws li nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab nws tus kheej qhov kev paub. Piv txwv li, Povlauj sau ib tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg ntawm Kalatia uas muaj qee yam kev xav, thiab Petus sau dua ib tsab, uas muaj lwm qhov kev xav. Qhov twg yog qhov uas los ntawm Vajntsujplig los mas? Tsis muaj leej twg yuav hais tau tseeb tseeb li. Yog li ntawd, nws thiaj tsuas hais tau hais tias nkawd ob leeg puav leej ris ib lub nra rau cov pawg ntseeg, tab sis nkawd cov ntawv sawv cev nkawd lub siab, lawv sawv cev nkawd txoj kev pab cuam thiab kev txhawb nqa rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab nkawd lub nra rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tsuas sawv cev tib neeg tes hauj lwm xwb—lawv tsis yog Vajntsujplig li tag nrho. Yog koj hais tias nws cov ntawv yog Vajntsujplig cov lus, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab koj tab tom thuam txoj kev ntseeg! Povlauj cov ntawv thiab lwm cov ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ces zoo ib yam li cov ntawv sau txog tej kev nco qab ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los xwb: Lawv nyob sib txig zos nrog rau cov ntawv ntawm Faj Xwm Nis los sis tej kev ntsib kev pom ntawm Laulee, thiab tej yam zoo li ntawd ntxiv mus xwb. Nws tsuas yog hais tias cov ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los no tsis tau raug muab sau coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab xwb, tab sis lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg ces yeej zoo ib yam nkaus: Lawv yog cov neeg uas raug Vajntsujplig siv nyob rau ib lub caij twg, thiab lawv tsis muaj cuab kav sawv cev ncaj qha rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (3)

Nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Caim ntawm Vajluskub Qub, Yehauvas tau tsa ib co xib fwb cev Vajtswv lus coob heev los hais cov lus qhia txog yav tom ntej rau Nws, lawv muab tej lus qhia rau tej pab neeg thiab tej haiv neeg uas sib txawv, thiab xub hais qhia rau lawv txog tes hauj lwm uas Yehauvas yuav ua. Cov neeg uas raug tsa sawv los no ces sawv daws yeej tau txais tus Ntsujplig ntawm kev qhia txog tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej los ntawm Yehauvas: Lawv muaj cuab kav pom tej yog toog uas los ntawm Yehauvas los, thiab hnov Nws lub suab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tau txais kev tshoov siab los ntawm Nws los thiab sau tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd. Tes hauj lwm lawv ua ces yog qhov kev hais qhia kom pom txog Yehauvas lub suab, qhov kev qhia kom pom txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm Yehauvas, thiab Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd ces tsuas yog siv tus Ntsujplig los coj tib neeg xwb; Nws tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tsis pom dab tsi ntawm Nws lub ntsej muag li. Yog li ntawd, Nws thiaj li tsa coob tus xib fwb cev Vajtswv lus los ua Nws tes hauj lawm, thiab muab cov lus qhia txog yav tom ntej rau lawv kom lawv muab qhia mus rau txhua pab neeg thiab txhua xeem neeg hauv Yixayee. Lawv tes hauj lwm ces yog hais tej lus qhia txog yav tom ntej, thiab muaj ib co ces sau Yehauvas tej lus qhia tseg rau lawv thiab coj mus qhia rau lwm tus. Yehauvas tsa cov neeg no sawv los hais tej lus qhia txog yav tom ntej, qhia ua ntej txog tes hauj lwm rau yav tom ntej los sis tes hauj lwm uas tseem yuav raug ua nyob rau lub sij hawm ntawd, ces kom tib neeg thiaj li pom Yehauvas tej txuj ci phim hwj thiab lub tswv yim. Cov ntawv txog tej lus qhia txog yav tom ntej mas txawv lwm cov ntawv nyob rau hauv Vajluskub; cov ntawd yog cov lus uas hais thiab sau los ntawm cov uas tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus qhia txog yav tom ntej—los ntawm cov uas tau tej yog toog los sis lub suab los ntawm Yehauvas los. Dhau ntawm cov ntawv ntawm cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, tag nrho lwm yam nyob rau hauv Vajluskub Qub ces yog tej lus teev los ntawm cov neeg tom qab uas Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm tag lawm. Cov ntawv no yuav hloov tsis tau cov lus qhia txog yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus uas raug tsa los ntawm Yehauvas, ib yam nkaus li Chiv Keeb thiab Khiav Dim uas muab piv tsis tau rau phau Ntawv ntawm Yaxaya thiab phau Ntawv ntawm Daniyee. Cov lus qhia txog yav tom ntej ces twb tau hais ua ntej yuav ua tes hauj lwm lawm; lwm cov ntawv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog sau tom qab uas tes hauj lwm twb ua tiav lawm, uas yog qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau. Cov xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau lub sij hawm ntawd tau txais kev tshoov siab los ntawm Yehauvas thiab hais ib co lus qhia txog yav tom ntej, lawv hais lus ntau heev, thiab lawv qhia txog tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej ntawm Tiam Hmoov Hlub, nrog rau kev rhuav lub ntiaj teb pov tseg nyob rau tiam kawg—tes hauj lwm uas Yehauvas npaj yuav ua. Cov ntawv seem ntawd ces tag nrho teev tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Yixayee. … Nyob rau txoj kev no, tej uas tau muab teev tseg ces nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub ces tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee rau lub sij hawm ntawd xwb. Cov lus hais los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, hais los ntawm Yaxaya, Daniyee, Yelemi, thiab Exekhee … lawv cov lus ces xub qhia ua ntej txog Nws lwm yam hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, lawv xub qhia ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Yehauvas Tus Kheej kiag. Tag nrho tej no ces yog los ntawm Vajtswv los, nws yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tshaj ntawm cov ntawv ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus no, txhua yam seem ces yog ib co lus teev txog tib neeg tej kev ntsib kev pom txog Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (1)

Tsis yog txhua yam hauv phau Vajluskub yuav yog ib co lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv tus kheej tau hais kiag. Phau Vajluskub tsuas teev ua ntaub ntawv txog ob theem dhau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb, uas muaj ib ntu ces yog cov lus teev tseg txog cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus, thiab ib ntu ces yog kev ntsib kev pom thiab kev paub uas raug sau tseg los ntawm cov neeg uas Vajtswv siv thoob plaws txhua tiam. Tib neeg tej kev ntsib kev pom ces yeej raug tsuas dub los ntawm tib neeg tej kev xav thiab kev paub, thiab qhov no yog tej qho uas yeej zam tsis dhau li. Nyob rau hauv ntau ntau phau ntawv ntawm phau Vajluskub ces yog tib neeg tej kev xav phem, tib neeg tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab tib neeg tej kev to taub ruam ruam xwb. Muaj tseeb, feem ntau ntawm tej lus no mas yeej yog qhov uas tshwm sim los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb los ntawm Vajntsujplig, thiab lawv yog tej kev to taub uas yog—tab sis yeej tseem hais tsis tau hais tias lawv yeej yog tej kev nthuav tawm txog qhov tseeb uas yeej teev tau yog tag nrho. Lawv tej kev xav txog qee yam ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj tej kev paub uas tau los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom li, los sis kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig. Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus ces yeej yog Vajtswv tus kheej qhia kiag: Cov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov zoo li Yaxaya, Daniyee, Exala, Yelemi, thiab Exekhee ces yog los ncaj qha ntawm Vajntsujplig cov lus qhia los; cov neeg no yog cov pom yav tom ntej, lawv tau txais tus Ntsujplig ntawm kev cev lus txog yav tom ntej, thiab lawv sawv daws yog cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm Vajluskub Qub. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, cov neeg no, cov uas tau txais kev tshoov siab ntawm Yehauvas, tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, uas yog tau txais kev qhia ncaj qha los ntawm Yehauvas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (3)

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Phau Vajluskub tau raug tsim los li cas, thiab thaum twg phau Vajluskub ntawd mam li dhau los ua phau Vajluskub? Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas, cov neeg Yudais tsuas yog hu phau Vajluskub Qub ua Vajluskub xwb. Tom qab uas, tus Tswv Yexus tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim lawm, thiab peb puas tawm xyoo tom qab ntawd, ib txhia thawj coj ntawm pawg ntseeg tau tsa ib lub rooj sib tham thiab tau txiav txim siab sau tag nrho txhua tsab ntawv uas tus Tswv Yexus cov thwj tim thiab cov tub txib tau sau tseg lawm los ua kev. Thaum kawg, tom qab uas tau ua tib zoo xav heev li lawm, lawv tau los xaiv 27 tsab ntawv los ua phau Vajluskub tshiab Uas Dawb Huv, uas lawv muab coj los tso ua ke nrog rau phau Vajluskub Qub thiaj li tau lub ntsiab lus hais tias phau Vajluskub. Tej no yog tej uas muaj tseeb txog lub hauv paus ntawm phau Tshiab thiab phau Qub, thiab qhov no yog zaj lus uas nyob rau hauv phau Vajluskub. Coob leej ntau tus tib neeg ntseeg hais tias phau Vajluskub yog los ntawm Vajtswv los; nyob rau hauv Povlauj Tsab Ntawv Thib Ob uas xav mus rau Timautes, tshwj xeeb yog, qhov tsab ntawv ntawd tau hais tias, “Txhua nqe Vajluskub yog muab los ntawm kev tshoov siab ntawm Vajtswv.” Tseeb tiag, thaum Povlauj hais cov lus ntawd, phau Vajluskub Tshiab tseem tsis tau muab coj los ua ib phau ntawv; nyob rau hauv cov ntsiab lus no, phau Vajluskub uas Povlauj hais txog ntawd yog phau Vajluskub Qub xwb, tsis yog phau Vajluskub Tshiab. Qhov no yog qhov muaj tseeb. Tiam sis cov tib neeg ntawm tiam kawg saib phau Vajluskub uas Povlauj hais txog no yam li yog hais txog tag nrho phau Vajluskub—yam li phau Tshiab thiab phau Qub li lawm. Qhov no tsis haum rau tej uas muaj tseeb. Qhov ntawd yog ib txoj kev txhab txhais yuam kev, ib txoj kev ntseeg yuam kev. Dab tsi ntxiv thiab, qhov ntawd puas siv tau los tshaj tawm hais tias phau Vajluskub Qub puav leej yog Vajtswv tshoov siab sau los? Tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai yog Vajtswv siv Mauxes ua. Thawj tsib phau ntawv ntawm phau Vajluskub Qub kuj yog Mauxes sau thiab. Yeej hais tau lawm tias tsis muaj leej twg to taub Vajtswv tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai zoo dua nws. Yog li ntawd, nyob rau hauv Mauxes Tsib Phau Ntawv, Mauxes puas tau hais tias cov lus uas nws sau puav leej yog Vajtswv tshoov siab kom nws sau? Qhov ib, nws tsis tau hais li no. Qhov ob, cov cev Vajtswv lus uas Vajtswv tau siv nyob rau Tiam Muaj Kev Cai yeej tsis muaj ib tug—xws li cov cev Vajtswv lus Yaxayas, Yelemis, Exekhees, Daniyees, thiab lwm tus—lawv yeej tsis muaj ib tug hais li no li thiab. Tsuas yog Povlauj xwb thiaj li hais tias phau Vajluskub yog Vajtswv tshoov siab sau. Yog hais tias Povlauj ib leeg xwb thiaj li hais li no, mas cov lus zoo li no yuav siv tsis tshua tau. Yog li ntawd peb yuav tsum tsis txhob ua raws li cov lus no ib yam dab tsi li.

Ib qho ntxiv, cov kwv tij thiab cov muam hauv pawg ntseeg xav li cas rau ntau tsab ntawv uas Petus, Povlauj thiab lwm tus tau sau thaum lawv raug xa mus rau ntau pawg ntseeg? Ntshe lawv yuav hais tias, “Ntawm no yog Tus Kwv Tij Petus tsab ntawv,” “Ntawm no yog Tus Kwv Tij Povlauj tsab ntawv,” “Ntawm no yog Mathais tsab ntawv.” … Puas yuav muaj leej twg saib cov tub txib cov ntawv no yam li Vajtswv cov lus nyob rau lub sij hawm ntawd? Yeej tsis muaj li, vim hais tias Petus, Mathais thiab lwm tus yeej tsis hais tias lawv yog Vajtswv los sis hais tias lawv yog tus yug los ua neeg li; lawv hais tias lawv ntseeg tus Tswv Yexus thiab yog tus Tswv Yexus li thwj tim xwb, yog li ntawd cov kwv tij thiab cov muam ntawm ntau pawg ntseeg thiaj li saib lawv yam li cov kwv tij, thiab lawv cov ntawv thiab lawv cov lus yam li txoj kev qhia thiab cov lus tim khawv ntawm cov kwv tij xwb. Qhov no yeej yog lawm thiab mus raws li tej uas muaj tseeb ntawm keeb kwm. Tiam sis niaj hnub no, cov tib neeg ntawm txhua pab ntseeg saib cov tub txib no cov lus yam li yog Vajtswv tshoov siab sau los. Lawv saib cov lus ntawd yam li Vajtswv cov lus thiab saib sib txig sib luag nrog rau Vajtswv cov lus. Qhov no tsis yog tsis haum rau tej uas muaj tseeb ntawm keeb kwm lod? Lawv tsis xav tias haj tseem yuav muaj ib yam dab tsi uas yuam kev rau qhov saib tib neeg cov lus no yam li Vajtswv cov lus thiab. Thaum tib neeg taw qhia qhov lawv ua yuam kev tawm, lawv muab Povlauj cov lus hauv phau Vajluskub los tiv thaiv lawv tus kheej—tiam sis Povlauj cov lus puas muaj ib lub hauv paus dab tsi li? Nyob rau hauv cov tub txib cov ntawv, Petus tau hais tias Povlauj cov ntawv muaj Vajntsujplig Dawb Huv tej kev qhia tshwm thiab txoj hauj lwm. Tiam sis Petus yeej tsis tau hais tias Povlauj cov lus yog Vajntsujplig Dawb Huv tshoov siab sau, thiab hais tias yuav tsum saib cov lus ntawd yam li Vajtswv cov lus, los sis Povlauj twb tsis muaj cuab kav hais tias nws cov lus yog Vajtswv tshoov siab sau li. Povlauj thiab Petus tau ua tim khawv tias nkawv cov lus puav leej tsis yog Vajtswv cov lus, yog li ntawd yog ua li cas cov ntseeg ntawm tiam kawg thiaj li tuaj yeem saib nkawv cov lus yam li Vajtswv cov lus? Nkawv tab tom ua dab tsi yuam kev? Tej lus txhab txhais txog cov lus piav qhia no puas yog? Nkawv tsis paub tias qhov no yuam kev loj npaum li cas, nkawv tsis tuaj yeem pom qhov ntawd, uas qhia tau hais tias nkawv tsis muaj qhov tseeb. Tiam sis tib neeg tseem pe hawm thiab ntseeg yam dig muag nti; txawm nkawv yuav hais dab tsi los xij, qhov ntawd yog qhov uas tib neeg ntseeg. Nyob rau hauv qhov no, puas yog tib neeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog ib qho hlo li? Cov tib neeg ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg muaj txoj kev ntseeg dig muag nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv pe hawm phau Vajluskub, lawv saib phau Vajluskub ntawd yam li siab dua Vajtswv, lawv ntseeg tias phau Vajluskub sawv cev rau Vajtswv, thiab lawv ua txhua yam raws li hauv phau Vajluskub. Qhov ntawd tsis phem dhau rau lawv uas los pe hawm thiab muaj txoj kev ntseeg dig muag nyob rau hauv phau Vajluskub los txog rau ib theem zoo li no lod? Thiab lawv txoj kev ntseeg dig muag hauv phau Vajluskub zoo li cas? Lawv tsis muaj peev xwm tshawb tau phau Vajluskub ntawd raws li qhov muaj tseeb ntawm keeb kwm, thiab lawv tsis caum qhov tseeb thiab nrhiav Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo li. Tiam sis, lawv ho pe hawm tej tib neeg uas muaj suab muaj npe, cia siab, lees txais yuav yam dig muag nti, thiab ua raws li txhua yam uas lawv hais yam nruj heev. Puas yog hais tias tib neeg cov lus yeej tsis yuam kev li? Puas yog hais tias txhua yam uas Povlauj tau hais lawm puav leej yog? Povlauj yog ib tug tib neeg—thiab yog ib tug tib neeg lawm, nws yuav tsis tsuas qias neeg tau li cas? Yog li ntawd, qhov tib neeg muab cov tub txib cov ntawv los saib sib txig sib luag nrog rau Vajtswv cov lus mas yog ib qho uas yuam kev loj heev. Nyob rau hauv Vajluskub mas, Vajtswv cov lus yog Vajtswv cov lus, thiab tib neeg cov lus yog tib neeg cov lus. Ob yam no tsis tuaj yeem muab saib sib txig sib luag. Yog li ntawd cov lus twg thiaj li yog Vajtswv cov lus nyob rau hauv phau Vajluskub? Txhua lo lus uas tau hais los ntawm Vajtswv Yehauvas tus kheej, yam uas Vajtswv Yehauvas tau qhia kom cov cev Vajtswv lus hais, thiab cov lus uas tau hais los ntawm tus Tswv Yexus tus kheej—tsuas yog cov no xwb thiaj li yog Vajtswv cov lus. Yog li koj sim xav seb dab tsi thiaj li yog qhov txawv ntawm txhua los lus uas cov cev Vajtswv lus tau hais nyob rau hauv phau Vajluskub? Lawv txhua tus puav leej hais tias, “Qhov no yog qhov Yehauvas hais” thiab “Yehauvas tau hais li ntawd.” Lawv tsis tau hais tias, “Kuv, uas yog Daniyees (los sis Yaxayas) qhia nej li no.” Qhov no qhia tau meej rau tib neeg hais tias cov cev Vajtswv lus tau hais cov tseem tseem Vajtswv cov lus tawm los. Yog li ntawd, tsuas yog cov tseem tseem Vajtswv cov lus uas cov cev Vajtswv lus tau muab hais tawm los xwb thiaj li yog Vajtswv cov lus, tsuas yog cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv Yehauvas tus kheej xwb thiaj li yog Vajtswv cov lus, thiab tsuas yog cov lus uas tau hais los ntawm tus Tswv Yexus tus kheej xwb thiaj li yog Vajtswv cov lus. Tsis muaj ib yam dab tsi hauv phau Vajluskub uas dhau ntawm cov lus no lawm es yog Vajtswv cov lus li; cov lus uas cov tub txib tau hais thiab tej xwm txheej uas Vajtswv cov tub qhe tau muab sau tseg tsuas yog tib neeg tej lus tim khawv xwb.

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Qhov Dhau Los: 2. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab tias Nws tab tom hais qhia ntau qhov tseeb los ua tes dej num ntawm kev txiav txim kom tshwm sim pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm txhua yam puav leej tau teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub lawm, thiab tias ntau qhov tseeb ntawm phau Vajluskub twb muaj tag nrho thiab tiav log lawm. Lawv hais tias yeej tsis muaj ib lo lus thiab ib txoj hauj lwm los ntawm Vajtswv uas nyob sab nraud phau Vajluskub li, thiab tias txhua yam uas nyob sab nraud phau Vajluskub ces yog cuav xwb. Peb yuav saib xyuas qhov teeb meem no li cas?

Ntxiv Mus: 4. Kuv twb tau kawm phau Vajluskub los tau nees nkaum tawm xyoo lawm. Kuv tau kawm hais tias txawm phau Vajluskub tau raug sau tseg los ntawm 40 tawm tus neeg sau uas sib txawv nyob rau lub sij hawm sib txawv los xij, nws yeej tsis muaj ib qho yuam kev me me li. Qhov no ua tau pov thawj qhia tias Vajtswv yog tus sau phau Vajluskub tiag tiag, thiab tias tag nrho phau Vajluskub yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No