4. Kuv twb tau kawm phau Vajluskub los tau nees nkaum tawm xyoo lawm. Kuv tau kawm hais tias txawm phau Vajluskub tau raug sau tseg los ntawm 40 tawm tus neeg sau uas sib txawv nyob rau lub sij hawm sib txawv los xij, nws yeej tsis muaj ib qho yuam kev me me li. Qhov no ua tau pov thawj qhia tias Vajtswv yog tus sau phau Vajluskub tiag tiag, thiab tias tag nrho phau Vajluskub yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thaum Yehauyakhee muaj kaum yim xyoo nws txawm pib los kav, thiab nws kav hauv Yeluxalees tau peb lub hlis. Thiab nws niam lub npe hu ua Nehusates, uas yog Enathas uas nyob hauv Yeluxalees tus ntxhais” (2 Vajntxwv 24:8).

“Thaum Yehauyakhee muaj kaum yim xyoo nws txawm pib los kav, thiab nws kav tau peb lub hlis thiab kaum hnub hauv Yeluxalees: thiab nws tau ua tej yam uas Yehauvas pom hais tias phem kawg” (2 Vaj Keeb Kwm 36:9).

“Yexus txawm hais rau nws hais tias, Kuv hais tseeb rau koj, Tias hmo no, ua ntej qaib qua, koj yuav tsis lees paub Kuv peb zaug” (Mathai 26:34).

“Thiab Yexus txawm hais rau nws hais tias, Kuv hais tseeb rau koj, Tias hnub no, kiag hmo no ntag, ua ntej qaib qua ob zaug, koj yuav tsis lees paub Kuv peb zaug” (Malakau 14:30).

“Thiab Nws txawm hais tais, Kuv qhia koj, Petus, hnub no thaum qaib tsis tau qua, ua ntej ntawd koj yuav tsis lees peb zaug tias koj paub Kuv” (Luka 22:34).

“Yexus txawm teb nws hais tias, Koj puas yuav muab koj txoj sia los txhiv Kuv? Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau koj hais tias, Qaib yuav tsis qua, txog rau thaum koj tsis lees paub Kuv peb zaug lawm” (Yauhas 13:38).

“Thiab nws txawm muab cov nyiaj ntawd pov rau hauv lub tuam tsev, thiab tawm mus lawm, thiab nws txawm mus dai caj dab tuag lawm” (Mathai 27:5).

“Tam sim no tus neeg no tau muab tus nqi zog uas nws tau los ntawm kev ua txhaum mus yuav ib daim teb; thiab poob taub hau ua ntej, txawm ntsawm nws tawg ua ob sab, thiab ua rau nws tej plab hnyuv tawm tag huv si” (Tubtxib Tes Haujlwm 1:18).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg txog keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee, thiab sau ua ntaub ntawv txog ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus txheej thaum ub nrog rau ib co lus hais tawm ntawm Yehauvas nyob rau hauv Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd. Yog li ntawd, tib neeg sawv dawv thiaj li saib phau ntawv no dawb huv (vim Vajtswv yeej dawb huv thiab loj). Muaj tseeb, qhov no tag nrho yog qhov tshwm sim tau los ntawm lawv txoj kev hwm rau Yehauvas thiab lawv txoj kev hlub rau Vajtswv. Tib neeg tsuas hais txog phau ntawv no li no vim tej Vajtswv tsim ntawd mas hwm thiab hlub lawv tus Tswv Tsim heev, thiab haj tseem muaj cov uas hu phau ntawv no ua ntuj ceeb tsheej phau ntawv thiab. Qhov tseeg, ces nws tsuas yog tib neeg ib co lus teev tseg xwb. Nws tsis yog Yehauvas tus kheej kiag tis npe rau, los sis tsis yog Yehauvas tus kheej kiag uas coj qhia nws qhov kev tsim. Muab ua lwm yam lus hais, ces tus sau phau ntawv no tsis yog Vajtswv, tab sis yog tib neeg xwb. Phau Vajluskub Dawb Huv ces tsuas yog ib lub npe ntawv uas txaus hwm uas yog tib neeg tis rau xwb. Lub npe ntawv no tsis yog txiav txim siab los ntawm Yehauvas thiab Yexus tom qab Nkawd tau sib tham ua ke tag lawm; nws tsis yog ib qho dab tsi uas yuav tshaj tib neeg lub tswv yim li. Vim phau ntawv no tsis yog sau los ntawm Yehauvas, haj yam tsis yog sau los ntawm Yexus thiab. Tab sis, nws yog tej lus piav uas muab los ntawm coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, thwj tim thiab cov neeg pom txheej thaum ub xwb, uas yog ntau tiam neeg tom qab no muab coj los tso ua ke ua ib phau ntawv txog tej lus sau tseg txheej thaum ub uas, rau tib neeg, ces zoo li dawb huv tshaj plaws, yog ib phau ntawv uas lawv ntseeg hais tias muaj ntau qhov lus zais tob uas xav tsis tawm thiab nyob tob heev li uas tos ntsoov cia tej tiam neeg yav tom ntej los muab qhib xyuas. Zoo li ntawd, tib neeg thiaj li haj yam txaus siab los ntseeg hais tias phau ntawv no yog ntuj ceeb tsheej ib phau ntawv. Nrog rau qhov muab Plaub Txoj Moo Zoo thiab Phau Ntawv Qhia Tswm coj los ntxiv rau, ces tib neeg tus yam ntxwv rau nws thiaj li txawv tshaj li lwm phau ntawv lawm, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj leej twg tau luag los muab “ntuj ceeb tsheej phau ntawv” no phua saib ib qho zuj zus vim nws yog ib qho “dawb huv” dhau heev lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (4)

Niaj hnub no, leej twg ntawm nej tau luag hais tias tag nrho cov lus uas hais los ntawm cov uas raug Vajntsujplig siv ntawd mas yog los ntawm Vajntsujplig los mas? Puas muaj leej twg tau luag hais li ntawd mas? Yog koj hais tej zoo li ntawd, ces vim li cas Exala phau ntawv qhia txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej ho raug muab pov tseg lawm mas, thiab vim li cas ho ua tib yam nkaus li ntawd rau cov ntawv ntawm cov neeg dawb huv thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus puag thaum ub mas? Yog tag nrho lawv puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas nej ho tau luag txiav txim siab yam tsis ruaj siab li ntawd mas? Koj puas muaj tej yam uas ua rau koj tsim nyog los xaiv tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas? Muaj ntau zaj dab neeg tawm hauv Yixayee tuaj kuj raug muab pov tseg lawm thiab. Thiab yog koj ntseeg hais tias tej lus sau tseg yav tag los no puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho, ces vim li cas ho muaj ib co ntawv raug muab pov tseg tag lawm mas? Yog hais tias tag nrho lawv yeej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces tag nrho lawv yuav tsum raug muab khaws tseg pob, thiab muab xa mus rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm tej pawg ntseeg tau nyeem. Lawv tsis tsim nyog yuav raug xaiv los sis raug pov tseg raws li tib neeg txoj kev xav; ua li ntawd ses yog ib qho txhaum laiv. Hais tias tej kev ntsib kev pom ntawm Povlauj thiab Yauhas raug muab sib xyaws nrog rau nkawd tej kev to taub tob ntawm nkawd tus kheej mas tsis tau txhais hais tias nkawd tej kev ntsib kev pom thiab kev paub los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis tsuas hais tias nkawd muaj tej yam uas los ntawm nkawd tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub tob xwb. Nkawd qhov kev paub ces yoog raws keeb kwm ntawm tej yam uas nkawd tau ntsib tau pom kiag rau lub sij hawm ntawd, thiab leej twg thiaj yuav hais tau yam ruaj siab hlo hais tias tag nrho tej ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los? Yog Plaub Txoj Moo Zoo puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces vim li cas Mathai, Malakau, Luka thiab Yauhas lawv ib leeg ho hais ib yam txawv txog Yexus tes hauj lwm mas? Yog nej tsis ntseeg qhov no, ces saib cov lus tham nyob rau hauv Vajluskub txog qhov uas Petus tsis lees tus Tswv peb zaug: Tej ntawd yeej puav leej sib txawv tag nrho li, thiab tej ntawd mas ib qho yeej muaj ib tug yam ntxwv txawv. Coob tus uas tsis paub dab tsi mas hais tias, “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg kuj yog ib tug tib neeg thiab, yog li ntawd cov lus Nws hais puas yuav yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho mas? Yog Povlauj thiab Yauhas nkawd cov lus raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav, ces ua cov lus uas Nws hais puas yuav tsis raug sib xyaws nrog tib neeg txoj kev xav tiag mas?” Cov neeg uas hais li ntawd ces dig muag lawm thiab ruam tiag tiag li! Ua twb zoo nyeem Plaub Txoj Moo Zoo; nyeem tej uas lawv teev tseg txog tej uas Yexus ua, thiab tej lus Nws hais. Ib zaj lus twg mas yeej sib txawv me ntsis, thiab ib zaj twg mas nws yeej muaj nws kis. Yog tej uas sau txog cov neeg sau cov ntawv ntawd puav leej yog los ntawm Vajntsujplig los, ces nws yeej yuav zoo ib yam thiab mus raws tib kis xwb. Vim li cas ho muaj tej yam tsis sib dhos thiab mas? Ua tib neeg tsis ruam tshaj plaws li, es tsis muaj peev xwm pom qhov no lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

Txoj Moo Zoo ntawm Mathai ntawm phau Vajluskub Tshiab teev ua ntaub ntawv txog Yexus caj ces. Nyob rau thaum pib, nws hais tias Yexus yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab ntawm Davi, thiab tus tub ntawm Yauxej; ntxiv mus nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yug los ntawm ib tug nkauj xwb—ces yuav txhais tau hais tias Nws tsis yog Yauxej tus tub los sis xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas thiab Davi. Qhov caj ces, txawm li ntawd los xij, yeej hais nias qees txog qhov muab Yexus coj los sib sau txuas nrog rau Yauxej. Ntxiv mus, qhov caj ces pib teev txog qhov dhau los uas Yexus yug los. Nws hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, hais tias Nws yog yug los ntawm ib tug nkauj xwb, thiab tsis yog Yauxej tus tub. Tab sis nyob rau hauv qhov caj ces nws yeej sau hais meej meej hais tias Yexus yog Yauxej tus tub, thiab vim qhov caj ces yog sau rau Yexus, nws teev muaj plaub-caug-ob tiam neeg. Thaum nws mus rau tiam ntawm Yauxej, nws hais ceev ceev hais tias Yauxej yog Maivliag tus txiv, cov lus uas hais ua pov thawj hais tias Yexus yog tus xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Anplahas. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho tswv yim uas rov sib nraus thiab lod? Qhov caj ces ntawd yeej teev muaj Yauxej tej poj koob yawm txwv meej meej, nws yeej pom tau meej meej hais tias yog caj ces ntawm Yauxej, tab sis Mathai hais nias qhi hais tias yog caj ces ntawm Yexus. Qhov no tsis yog kev tsis lees qhov tseeb hais tias Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Yog li ntawd, Mathai qhov kev qhia txog caj ces ntawd tsis yog tib neeg lub tswv yim thiab lod? Nws txaus luag dhau heev lawm lau! Qhov no yog qhov uas koj muaj cuab kav paub tau hais tias phau ntawv no tsis yog los ntawm Vajntsujplig los tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (3)

Niaj hnub no, tib neeg ntseeg hais tias phau Vajluskub yog Vajtswv, thiab hais tias Vajtswv yog phau Vajluskub. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv ntseeg hais tias tag nrho cov lus hauv phau Vajluskub thiaj yog tib co lus uas Vajtswv hais nkaus xwb, thiab hais tias tag nrho tej lus ntawd yog Vajtswv hais. Cov uas ntseeg Vajtswv tseem xav hais tias, txawm hais tias tag nrho rau-caum-rau phau ntawv hauv phau Vajluskub Qub thiab Tshiab ntawd yog tib neeg sau, los lawv puav leej yog tau txais kev tshoov siab los ntawm Vajtswv tib si, thiab ib co lus teev tseg ntawm tej lus hais tawm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yog kev to taub yuam kev ntawm tib neeg, thiab nws tsis sib dhos raws li tej qhov tseeb lawm. Qhov tseeb, dhau ntawm cov ntawv txog cov lus qhia txog yav tom ntej lawm, feem ntau ntawm Vajluskub Qub ces yog tej lus teev txog keeb kwm. Ib txhia ntawm cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab los yog ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom los, thiab ib txhia yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig los; Povlauj cov ntawv, muab piv txwv, tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm ib tug tib neeg, tag nrho lawv ces puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, thiab tej ntawd ces yog sau rau cov pawg ntseeg, thiab tej lus ntuas thiab lus txhawb siab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg. Cov ntawd tsis yog cov lus uas Vajntsujplig hais—Povlauj tsis muaj peev xwm yuav hais tau lus sawv cev Vajntsujplig, thiab nws kuj tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, nws haj yam tsis pom tej yog toog uas Yauhas pom thiab. Nws cov ntawv ces yog sau rau cov pawg ntseeg ntawm Efexau, Filadefia, Kalatia, thiab lwm cov pawg ntseeg. Thiab yog li ntawd, Povlauj cov ntawv ntawm phau Vajluskub Tshiab yog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, thiab tsis yog tej kev tshoov siab los ntawm Vajntsujplig, los sis cov ntawd tsis yog cov lus hais tawm ncaj qha los ntawm Vajntsujplig. Tej ntawd tsuas yog cov lus ntuas, lus nplig siab, thiab lus txhawb siab uas nws sau rau cov pawg ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm xwb. Yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, tej ntawd tsuas yog tej lus teev tseg txog Povlauj tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tej ntawd yog sau rau tag nrho cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam hauv tus Tswv, es kom cov kwv tij thiab nkauj muam ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd ua raws li nws tej lus cob qhia thiab yoog raws txoj kev hloov siab lees txim ntawm tus Tswv Yexus. Yeej tsis muaj ib qho twg uas Povlauj yuav hais tias, kom lawv cov pawg ntseeg lub sij hawm ntawd los sis yav pem suab, tag nrho yuav tsum noj thiab haus tej uas nws sau, los sis nws tsis tau hais tias nws cov lus tag nrho yog los ntawm Vajtswv los. Raws li tej xwm txheej ntawm pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws tsuas sib tham nrog cov kwv tij thiab nkauj muam, thiab ntuas lawv, thiab txhawb txoj kev ntseeg rau hauv lawv, thiab nws tsuas qhuab qhia los sis qhia kom cov neeg nco qab thiab ntuas lawv xwb. Nws cov lus yog los ntawm nws tus kheej lub nra los, thiab nws txhawb nqa cov neeg los ntawm tej lus no. Nws ua tes hauj lwm ntawm ib tug tub txib ntawm cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, nws yog ib tug neeg ua hauj lwm uas raug Tswv Yexus siv, thiab yog li ntawd nws yuav tsum tau ua tes dej num rau cov pawg ntseeg, thiab yuav tsum lees ua tes hauj lwm ntawm cov pawg ntseeg, nws yuav tsum kawm txog tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thiab vim yog qhov no, nws thiaj li sau ntawv rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv tus Tswv. Tag nrho tej nws hais uas txawj qhuab qhia thiab zoo rau tib neeg ces yeej yog tag nrho, tab sis nws tsis sawv cev cov lus hais tawm ntawm Vajntsujplig, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau Vajtswv. Nws yog ib qho kev to taub uas phem kawg nkaus, thiab ib qho kev thuam txoj kev ntseeg loj tshaj plaws, rau tib neeg los muab tej lus teev txog ib tug tib neeg tej kev paub kev pom thiab ib tug tib neeg tej ntawv coj los ua tej lus uas hais los ntawm Vajntsujplig rau cov pawg ntseeg! Qhov ntawd mas yeej muaj tseeb tiag thaum hais txog cov ntawv uas Povlauj sau rau cov pawg ntseeg, vim nws cov ntawv yog sau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muaj raws li tej xwm txheej thiab tej yam tshwm sim ntawm ib pawg ntseeg twg rau lub sij hawm ntawd, thiab yog siv coj los ntuas cov kwv tij thiab nkauj muam nyob rau hauv tus Tswv, ces kom lawv thiaj li tau txais hmoov hlub ntawm Tswv Yexus. Nws cov ntawv yog yuav tsa kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau lub sij hawm ntawd sawv los. Nws kuj hais tau hais tias qhov no yog nws tus kheej lub nra, thiab kuj yog lub nra uas Vajntsujplig muab rau nws; tshaj txhua yam ces, nws yog ib tug tub txib uas coj cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd, tus uas sau cov ntawv rau cov pawg ntseeg thiab ntuas lawv—qhov ntawd yog nws tes dej num. Nws lub koob meej tsuas yog lub ntawm ib tug tub txib uas ua hauj lwm xwb, thiab nws tsuas yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv xwb; nws tsis yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus, los sis tsis yog ib tug kws qhia txog yav tom ntej. Rau nws, ces nws tus kheej tes hauj lwm thiab lub neej ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Yog li ntawd, nws thiaj tsis muaj cuab kav hais lus sawv cev Vajntsujplig. Nws cov lub tsis yog Vajntsujplig cov lus, haj yam hais tsis tau hais tias yog Vajtswv cov lus, vim Povlauj ces tsis yog ib yam dab tsi tshaj li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tiag tiag li. Nws lub koob meej tsis yog lub zoo tib yam li Yexus lub. Yexus cov lus yog Vajntsujplig cov lus, tej ntawd yog cov lus ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob meej yog Khetos lub—Vajtswv tus Tub. Povlauj yuav ua cas yog tus sib txig nrog Nws? Yog tib neeg pom Povlauj cov ntawv los sis cov lus hais tawm li uas yog Vajntsujplig cov lus hais tawm, thiab pe hawm lawv li Vajtswv, ces tsuas hais tau hais tias lawv mas tsis txawj saib qhov yog los tsis yog li. Yog yuav muab hais nchav zog, ces qhov no tseem tsis yog kev thuam txoj kev ntseeg thiab lod? Ib tug tib neeg yuav hais lus sawv cev Vajtswv tau li cas? Thiab ua cas tib neeg ho nyo hau rau tej lus teev tseg ntawm nws cov ntawv thiab rau cov lus nws hais cuag nkaus li lawv yog ib phau ntawv dawb huv, los sis ib phau ntawv qaum ntuj? Vajtswv tej lus puas yuav muaj ib tug neeg lam tau lam muab coj los hais tau mas? Ib tug tib neeg yuav ua cas hais lus sawv cev Vajtswv tau mas? Thiab yog li ntawd, qhov koj hais—cov ntawv uas nws sau rau cov pawg ntseeg ntawd tseem yuav tsuas dub tsis tau los ntawm nws tus kheej tej tswv yim thiab lod? Ua cas lawv thiaj li yuav tsis tsuas dub los ntawm tib neeg tej tswv yim mas? Nws sau cov ntawv ntawd rau cov pawg ntseeg raws li nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab nws tus kheej qhov kev paub. Piv txwv li, Povlauj sau ib tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg ntawm Kalatia uas muaj qee yam kev xav, thiab Petus sau dua ib tsab, uas muaj lwm qhov kev xav. Qhov twg yog qhov uas los ntawm Vajntsujplig los mas? Tsis muaj leej twg yuav hais tau tseeb tseeb li. Yog li ntawd, nws thiaj tsuas hais tau hais tias nkawd ob leeg puav leej ris ib lub nra rau cov pawg ntseeg, tab sis nkawd cov ntawv sawv cev nkawd lub siab, lawv sawv cev nkawd txoj kev pab cuam thiab kev txhawb nqa rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab nkawd lub nra rau cov pawg ntseeg, thiab lawv tsuas sawv cev tib neeg tes hauj lwm xwb—lawv tsis yog Vajntsujplig li tag nrho. Yog koj hais tias nws cov ntawv yog Vajntsujplig cov lus, ces koj ruam dhau heev lawm, thiab koj tab tom thuam txoj kev ntseeg! Povlauj cov ntawv thiab lwm cov ntawv nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab ces zoo ib yam li cov ntawv sau txog tej kev nco qab ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los xwb: Lawv nyob sib txig zos nrog rau cov ntawv ntawm Faj Xwm Nis los sis tej kev ntsib kev pom ntawm Laulee, thiab tej yam zoo li ntawd ntxiv mus xwb. Nws tsuas yog hais tias cov ntawv ntawm cov neeg tseem ceeb fab kev ntseeg tsis ntev dhau los no tsis tau raug muab sau coj los tso rau hauv phau Vajluskub Tshiab xwb, tab sis lub ntsiab tseeb ntawm cov neeg ces yeej zoo ib yam nkaus: Lawv yog cov neeg uas raug Vajntsujplig siv nyob rau ib lub caij twg, thiab lawv tsis muaj cuab kav sawv cev ncaj qha rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (3)

Qhov Dhau Los: 3. Raws li Povlauj cov lus, uas tau hais tias “Txhua nqe Vajluskub yog muab los ntawm kev tshoov siab ntawm Vajtswv” (2 Timaute 3:16), cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ntseeg hais tias cov lus hauv phau Vajluskub yog Vajtswv cov lus. Tiam sis nej hais tias tsis yog txhua lo lus hauv phau Vajluskub yog Vajtswv cov lus. Nej hais li no yog txhais li cas?

Ntxiv Mus: 5. Phau Vajluskub yog ib zaj lus tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm. Nws yog los ntawm phau Vajluskub uas txhua tus uas ntseeg tus Tswv lees paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam yog Vajtswv tsim. Nws yog vim phau Vajluskub uas lawv tau pom qhov kev phim hwj, txoj kev zoo, thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv tej kev ua. Dab tsi ntxiv thiab, phau Vajluskub muaj Vajtswv cov lus ntau heev thiab tib neeg tej lus tim khawv uas muaj kev ntsib kev pom uas muaj peev xwm pab cuam tau tib neeg lub neej txoj sia, thiab kho tau tib neeg ntau yam heev. Peb puas tuaj yeem tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los ntawm kev nyeem phau Vajluskub? Los sis phau Vajluskub tsis muaj txoj kev uas mus tau txoj sia uas nyob ntev dhawv mus ib txhis?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No