6. Nej ua tim khawv hais tias Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv yog thooj ntawv me me uas tus Me Nyuam Yaj tau muab nthuav uas tau hais tseg nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm lawm. Peb tsis ntseeg li ntawd. Peb ntseeg hais tias “thooj ntawv me me” yog hais txog phau Vajluskub, phau Vajluskub yog thooj ntawv me me, thiab qhov peb nyeem phau Vajluskub nkaus xwb nws txaus lawm.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab kuv pom nyob rau ntawm sab tes xis ntawm Nws tus uas zaum saum lub zwm txwv mas muaj ib phau ntawv sau rau sab hauv thiab sab tom kawg tib si, muab xya lub cim coj los lo rau. Thiab Kuv pom ib tug tub txib saum ntuj uas muaj zog tshaj tawm nrov nrov hais tias, Leej twg thiaj li tsim nyog los qhib phau ntawv ntawd, thiab tev cov cim ntawd tawm? Thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, los sis hauv ntiaj teb, thiab hauv nruab tiv txwv, uas muaj peev xwm los qhib, los saib tau phau ntawv ntawd li. Ces Kuv txawm quaj heev, vim tsis muaj ib tug tib neeg twg uas tsim nyog los qhib thiab los nyeem thiab los saib phau ntawv ntawd li. Thiab ib tug ntawm cov txwj laug hais rau kuv tias, Txhob quaj: saib nawb, tus Tsov Ntxhuav ntawm xeem Yuda, tus Cag ntawm Davi, tau yeej los mus qhib phau ntawv, thiab tev xya lub cim ntawd tawm” (Qhia Tshwm 5:1–5).

“Thiab lub suab uas kuv hnov saum ntuj ceeb tsheej tuaj hais rau kuv dua, thiab hais tias, Cia li mus muab phau ntawv me me uas nthuav nyob rau hauv tus tub txib qaum ntuj uas sawv saum hiav txwv thiab saum nroob nqhuab txhais tes. Thiab Kuv thiaj li mus rau ntawm tus tub txib qaum ntuj ntawd, thiab hais rau nws hais tias, Muab phau ntawv me me ntawd rau kuv. Thiab nws hais rau kuv hais tias, Cia li nqa mus, thiab cia li muab phau ntawv noj; thiab phau ntawv ntawd yuav ua rau koj lub plab iab, tiam sis thaum nyob rau hauv koj lub qhov ncauj mas nws yuav qab zib npaum li zib ntab. Ces kuv txawm muab phau ntawv me me ntawm tus tub txib qaum ntuj ntawd txhais tes los, thiab muab noj; thiab thaum nws nyob rau hauv kuv lub qhov ncauj mas qab zib npaum li zib ntab ntag: tiam sis kiag thaum kuv muab nqos lawm, kuv lub plab iab heev” (Qhia Tshwm 10:8–10).

“Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg; Kuv yuav muab cov mana uas tau muab zais lawm rau tus kov yeej noj” (Qhia Tshwm 2:17).

“Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los” (Yauhas 16:12–13).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kuv yuav qhia nws rau nej thaum Kuv qhib Kuv thooj ntawv nyob rau tiam kawg. (“Thooj ntawv” yog hais txog tag nrho cov lus uas Kuv tau hais—Kuv cov lus nyob rau tiam kawg; nws muaj tag nrho cov lus ntawd.)

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 110

Tiam kawg ces tsis yog dab tsi tshaj li lub sij hawm kawg thiab tsis tshaj li Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws tsis sawv cev rau Tiam Hmoov Hlub los sis Tiam Muaj Kev Cai. Nws tsuas yog hais tias, nyob rau thaum tiam kawg, tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo raug muab coj los nthuav tawm rau nej. Qhov no yog qhov kev nthuav tawm txog qhov lus zais tob. Yam lus zais tob no yog tej yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav nthuav tawm tau li. Tsis hais tib neeg yuav to taub Vajluskub zoo npaum li cas li, nws yeej tseem tsis yog dab tsi tshaj li ib co lus xwb, vim tib neeg tsis to taub txog lub ntsiab tseeb ntawm phau Vajluskub. Nyob rau kev nyeem Vajluskub, ces tib neeg tsuas to taub tej qhov tseeb xwb, piav tau tej co lus, los sis muab tej nqe lus thiab tej tshooj uas nrov npe coj los soj ntsuam xyuas li ub li no xwb, tab sis lawv yuav tsis muaj peev xwv daws tau lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv tej lus ntawd, vim tag nrho tej tib neeg pom ces yog tej niag lus tuag xwb, tsis yog tej ntu duab ntawm tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab ntawm Yexus, thiab tib neeg tsis muaj kev yuav nthuav tawm tau qhov lus zais tob ntawm tes hauj lwm no. Yog li ntawd, qhov lus zais tob ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo thiaj li yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws li, qhov uas raug muab zais tob tshaj plaws thiab tag nrho ces tib neeg yeej xav tsis tawm kiag li. Tsis muaj leej twg yuav to taub Vajtswv txoj kev xav tau ncaj qha li, tshwj tsis yog hais tias Vajtswv Nws Tus Kheej kiag piav thiab nthuav tawm nws rau tib neeg xwb; tsis li ntawd, ces tej yam no yeej yuav nyob ua tej lub zais tob uas raug muab kaw tseg mus ib txhis. Kav liam cov nyob rau hauv lub ntiaj teb fab kev ntseeg; yog nej tsis tau raug qhia kom paub hnub no, ces nej yeej yuav tsis to taub nws tib yam thiab. Tes hauj lwm ntawm rau txhiab xyoo no mas tseem muaj lus zais tob ntau tshaj tag nrho tej lus qhia txog yav tom ntej ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab. Nws yog qhov lus zais tob uas loj tshaj plaws txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua tam sim no, thiab tsis muaj ib tug ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thoob plaws txhua tiam uas yuav muaj peev xwm xav tau tawm li, vim qhov lus zais tob no mas tsuas yuav raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg thiab yeej tsis tau raug muab nthuav tawm ua ntej li. Yog nej muaj peev xwm to taub qhov lus zais tob no, thiab yog nej muaj peev xwm lees txais nws tag nrho, ces tag nrho cov neeg uas coj kev ntseeg nruj nruj ntawd yuav swb tag nrho rau qhov lus zais tob no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tej zeem muag loj tshaj plaws; nws yog qhov uas tib neeg ntshaw kom to taub tshaj plaws li tab sis nws kuj yog qhov uas ua rau lawv paub tsis meej tshaj plaws li thiab. Thaum nej nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, nej tsis paub hais tias tes hauj lwm uas Yexus ua los sis tes uas Yehauvas ua ntawd yog ua txog dab tsi tiag. Tib neeg tsis to taub hais tias vim li cas Yehauvas ho teeb kev cai tseg, vim li cas Nws ho hais kom cov neeg coob coob ntawd khaws tej kev cai tseg los sis vim li cas lub tuam tsev thiaj li yuav tsum raug tsim tsa, thiab tib neeg haj yam tsis to taub hais tias vim li cas cov neeg Yixayee ho raug coj tawm hauv Iyiv los mus rau tom moj sab qhua thiab tom qab ntawd los mus rau Khana-as. Nws yuav tsum tau tos kom txog kiag niaj hnub no mas tej xwm txheej ntawd thiaj li yuav raug nthuav tawm.

… Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (4)

Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Qhov Dhau Los: 5. Phau Vajluskub yog ib zaj lus tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm. Nws yog los ntawm phau Vajluskub uas txhua tus uas ntseeg tus Tswv lees paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam yog Vajtswv tsim. Nws yog vim phau Vajluskub uas lawv tau pom qhov kev phim hwj, txoj kev zoo, thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv tej kev ua. Dab tsi ntxiv thiab, phau Vajluskub muaj Vajtswv cov lus ntau heev thiab tib neeg tej lus tim khawv uas muaj kev ntsib kev pom uas muaj peev xwm pab cuam tau tib neeg lub neej txoj sia, thiab kho tau tib neeg ntau yam heev. Peb puas tuaj yeem tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los ntawm kev nyeem phau Vajluskub? Los sis phau Vajluskub tsis muaj txoj kev uas mus tau txoj sia uas nyob ntev dhawv mus ib txhis?

Ntxiv Mus: 7. Nej ua tim khawv hais tias Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv muaj Vajtswv cov lus tshiab, tiam sis Phau Ntawv Qhia Tshwm hais meej meej hais tias, “Vim rau qhov kuv ua tim khawv rau txhua tus tib neeg uas hnov cov lus faj lem ntawm phau ntawv no hais tias, Yog leej twg ntxiv rau tej no, Vajtswv yuav ntxiv tej sub tawg sub ntsha uas tau sau tseg rau hauv phau ntawv no lawm rau tus ntawd(Qhia Tshwm 22:18). Qhov no tsis yog ntxiv rau phau Vajluskub lod?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No