5. Phau Vajluskub yog ib zaj lus tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm. Nws yog los ntawm phau Vajluskub uas txhua tus uas ntseeg tus Tswv lees paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam yog Vajtswv tsim. Nws yog vim phau Vajluskub uas lawv tau pom qhov kev phim hwj, txoj kev zoo, thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg ntawm Vajtswv tej kev ua. Dab tsi ntxiv thiab, phau Vajluskub muaj Vajtswv cov lus ntau heev thiab tib neeg tej lus tim khawv uas muaj kev ntsib kev pom uas muaj peev xwm pab cuam tau tib neeg lub neej txoj sia, thiab kho tau tib neeg ntau yam heev. Peb puas tuaj yeem tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los ntawm kev nyeem phau Vajluskub? Los sis phau Vajluskub tsis muaj txoj kev uas mus tau txoj sia uas nyob ntev dhawv mus ib txhis?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tshawb tej nqe Vajluskub; vim nyob rau hauv lawv mas nej xav hais tias nej muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis: thiab lawv yog cov uas hais lus ua pov thawj txog Kuv. Thiab koj yuav tsis los cuag Kuv, kom koj thiaj li muaj txoj sia” (Yauhas 5:39–40).

“Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia: tsis muaj leej twg mus tau rau ntawm Leej Txiv, tab sis mus ntawm Kuv mus” (Yauhas 14:6).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau hauv kev nyeem phau Vajluskub ces tib neeg kuj yuav tau ntau txoj hau kev ntawm txoj sia uas nrhiav tsis tau nyob rau hauv lwm phau ntawv li. Tej hau kev no yog tej hau kev ntawm txoj sia ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim nyob rau tej tiam dhau los lawm tau ntsib tau pom, thiab muaj ntau lo lus mas muaj nuj nqis heev, thiab muaj cuab kav muab tau tej uas tib neeg xav tau rau lawv. Yog li ntawd, tib neeg sawv daws thiaj li nyiam nyeem phau Vajluskub. Vim muaj ntau yam zais cia rau hauv phau Vajluskub, ces tib neeg tej kev xav rau nws thiaj li tsis zoo li tej kev xav rau lwm yam ntawv sau tseg los ntawm cov thawj coj tseem ceeb ntawm fab kev ntseeg. Phau Vajluskub yog ib co lus teev tseg thiab ib co lus khaws tseg txog tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawm cov neeg uas tau ua dej num rau Yehauvas thiab Yexus nyob rau hauv tiam qub thiab tiam tshiab, thiab kom tej tiam tom qab thiaj li muaj tau txais ntau yam kev tig ras to taub, kev paub tseeb, thiab tej kev xyaum ua los ntawm nws. Qhov laj thawj uas vim li cas phau Vajluskub ho nyob siab dua lwm yam ntawv sau tseg ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg ces yog vim tag nrho lawv tej ntawv sau tseg yog rub hauv phau Vajluskub los, lawv tej kev ntsib kev pom tag nrho los hauv phau Vajluskub los, thiab lawv sawv daws ces piav txog phau Vajluskub xwb. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yuav tau kev pab cuam los ntawm cov ntawv ntawm lwm tus neeg tseem ceeb rau fab kev ntseeg, los lawv tseem pe hawm phau Vajluskub, vim zoo li nws siab dua thiab tob dua tej ntawd! Txawm hais tias phau Vajluskub muab ib co ntawv ntawm tej lus ntawm txoj sia coj los ua ke, xws li Povlauj cov ntawv thiab Petus cov ntawv, thiab txawm hais tias tib neeg muaj cuab kav tau txais kev pab cuam thiab raug pab los ntawm cov ntawv no, los cov ntawv no yeej tseem dhau caij nyoog lawm, lawv tseem yog tiam qub tug, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv tsuas zoo siv rau ib lub caij nyoog xwb, thiab tsis yog yuav kav mus ib txhis. Vim Vajtswv tes hauj lwm mas yeej loj hlob tas mus li, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav cia li nres rau lub sij hawm ntawm Povlauj thiab Petus xwb, los sis tsuas nyob tas mus li rau hauv Tiam Hmoov Hlub uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, cov ntawv no ces tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau Tiam Lub Nceeg Vaj ntawm tiam kawg. Lawv tsuas pab cuam tau rau cov ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, tsis yog rau cov neeg dawb huv ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tsis hais lawv yuav zoo npaum li cas li, lawv yeej tseem yuav qub rau lub caij nyoog lawm. Nws yeej zoo ib yam li no rau Yehauvas tes hauj lwm tsim txhua yam los sis Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee: Tsis hais tes hauj lwm no yuav tseem ceeb npaum li cas li, nws yeej tseem qub rau lub caij nyoog lawm, thiab lub caij nyoog yeej yuav los txog thaum uas nws dhau mus lawm. Vajtswv tes hauj lwm los kuj zoo ib yam li no thiab: Nws yeej tseem ceeb kawg, tab sis nws yuav muaj ib lub sij hawm uas nws yuav xaus thiab; nws yuav nyob tag mus li rau hauv tes hauj lwm tsim txhua yam tsis tau, los sis nyob nrog rau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tsis hais tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yuav txaus ntseeg npaum li cas li, tsis hais nws yuav ua tau zoo npaum li cas rau txoj kev tua yeej Ntxwgnyoog li, tes hauj lwm, ces thaum kawg, yeej tseem yog tes hauj lwm, thiab tej tiam ntawd, ces thaum kawg, yeej tseem yog tej tiam xwb; tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav nyob rau tib qho hauv paus keeb cag tas mus li, los sis sij hawm los yeej tsis muaj qhov yuav tsis hloov mus li, vim yog muaj kev tsim txhua yam thiab thiaj li yuav tsum muaj hnub xaus. Qhov no yeej zam tsis dhau li! Yog li ntawd, niaj hnub no tej lus ntawm txoj sia nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab—cov ntawv sau ntawm cov thwj tim, thiab Plaub Txoj Moo Zoo—tau rais los ua ib cov ntawv keeb kwm lawm xwb, lawv tau rais los ua tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws ciaj nyoog lawm xwb, thiab yuav ua cas es tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog thiaj li yuav coj tau tib neeg mus rau tiam tshiab? Tsis hais tej phau ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no yuav muaj cuab kav npaum li cas los muab tau txoj sia rau tib neeg, tsis hais lawv yuav muaj cuab kav npaum li cas los coj tib neeg los rau tus ntoo khaub lig li, lawv tseem tsis yog qub rau lub caij nyoog lawm thiab lod? Lawv tseem tsis tau poob nqi thiab lod? Yog li ntawd, Kuv hais tias koj yuav tsum tsis txhob lam ntseeg tej ntawv teev tej xwm txheej raws caij nyoog no li ib tug neeg dig muag. Lawv qub dhau heev lawm, lawv tsis muaj cuab kav yuav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab lawv tsuas yog ua lub nra hnyav rau koj ris xwb. Tsis yog lawv tsis muaj cuab kav coj tau koj mus rau tes hauj lwm tshiab, thiab mus rau ib qho chaw nkag tshiab nkaus xwb, tab sis lawv coj koj mus rau cov pawg ntseeg ntawm txoj kev ntseeg qub—thiab yog zoo li ntawd, ces tsis yog koj thaub qab nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev tseeb—tab sis qhov tseeb, ces tej ntawd puas yuav yooj yim npaum li ntawd? Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod? Muaj tej yam nyob rau yav tag coj los rau tam sim no ces yeej ua rau lawv yog keeb kwm lawm, thiab tsis hais lawv yuav muaj tseeb los muaj tiag npaum li cas li, lawv yeej tseem yog keeb kwm—thiab keeb kwm mas hais tsis tau txog qhov tam sim no, vim Vajtswv tsis tig saib rov qab rau hauv keeb kwm lawm! Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas to taub phau Vajluskub xwb, thiab tsis to taub dab tsi txog tes hauj lwm uas Vajtswv npaj siab ua niaj hnub no, thiab yog koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis nrhiav Vajntsujplig tes hauj lwm, ces koj tsis to taub hais tias kev nrhiav Vajtswv yog txhais tau li cas. Yog koj nyeem phau Vajluskub kom kawm tau qhov keeb kwm ntawm Yixayee, tshawb fawb txog qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb, ces koj tsis ntseeg Vajtswv. Tab sis niaj hnub no, vim koj ntseeg Vajtswv, thiab caum nrhiav txoj sia, vim koj nrhiav kev paub Vajtswv, thiab tsis nrhiav tej niag ntaub ntawv uas tsis muaj sia thiab tej kev qhuab qhia los sis ib qho kev to taub txog keeb kwm xwb, ces koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav ntawm niaj hnub no, thiab koj yuav tsum nrhiav txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm. Yog koj yog ib tug kws paub txog tej khoom qub ces koj nyeem phau Vajluskub los tau—tab sis koj tsis yog, koj yog ib tug ntawm cov ntseeg Vajtswv, thiab koj yuav tsum tau nrhiav Vajtswv txoj kev xav niaj hnub no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog phau Vajluskub (4)

Tej zaum tam sim no koj ntshaw kom tau txoj sia, los sis tej zaum koj ntshaw kom tau qhov tseeb. Txawm yog li cas los xij, koj xav nrhiav Vajtswv, nrhiav tus Vajtswv uas koj vam khom tau, thiab tus uas muaj peev xwm muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau koj. Yog koj xav kom tau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, koj yuav tsum xub to taub txog lub hauv paus keeb cag ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis thiab yuav tsum xub paub ua ntej hais tias Vajtswv nyob qhov twg. Kuv twb tau hais lawm hais tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj yog txoj sia uas hloov tsis tau li, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li muaj txoj kev muaj sia nyob. Vim Vajtswv mas muaj txoj sia uas tsis txawj hloov li, yog li ntawd ces Nws thiaj li yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis; vim Vajtswv tib leeg nkaus xwb thiaj yog txoj kev muaj sia nyob, Vajtswv Tus Kheej kiag thiaj yog txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Yog li ntawd, koj yuav tsum xub to taub hais tias Vajtswv nyob qhov twg, thiab yuav ua li cas es thiaj yuav tau nws txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis no. Tam sim no cia peb los sib koom muab ob nqe lus tseem ceeb no sib cais coj los tham.

Yog koj yeej xav tau txoj kev mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tiag, thiab yog koj muaj siab tiag tiag rau koj qhov kev nrhiav nws, ces ua ntej tshaj plaws ces teb lo lus nug no: Vajtswv nyob qhov twg hnub no? Tej zaum koj yuav teb hais tias, “Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, muaj tseeb—Nws yeej tsis nyob hauv koj lub tsev, los Nws puas nyob?” Tej zaum koj yuav hais tias Vajtswv ces yeej pom meej hais tias nyob nrog txhua yam li. Los sis koj yuav hais tias Vajtswv nyob hauv txhua tus neeg lub siab, los sis hais tias Vajtswv nyob rau sab ntsujplig. Kuv tsis yog yuav tsis lees ib qho no kiag li, tab sis Kuv yuav muab nqe lus no tham kom meej zog. Nws tsis yog ib qho uas yog tas nrho los hais tias Vajtswv nyob rau hauv tib neeg lub siab, tab sis nws kuj tsis yog ib qho uas yuam kev tas nrho thiab. Qhov no mas vim yog, nyob rau hauv cov ntseeg Vajtswv, muaj cov mas lawv txoj kev ntseeg yog qho tseeb hos ib co mas lawv txoj kev ntseeg yog qhov cuav, muaj ib co mas Vajtswv yeej pom zoo rau hos muaj ib co mas Nws tsis pom zoo rau, muaj ib co mas ua rau Nws txaus siab hos ib co mas ua rau Nws ntxub, thiab muaj ib co mas Nws muab kho kom zoo tag nrho hos muaj ib co mas Nws muab tshem tawm. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias Vajtswv yeej nyob hauv tib neeg lub siab tab sis tsuas yog tsawg leej xwb, thiab cov neeg ntawd mas yeej yog cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag li, cov uas Vajtswv pom zoo, cov uas Nws txaus siab rau, thiab cov uas Nws muab kho kom zoo tag nrho. Lawv yog cov uas Vajtswv coj. Vim lawv mas yog Vajtswv coj, lawv yog cov neeg uas twb tau hnov thiab pom Vajtswv txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis lawm. Cov uas lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog cuav xwb, cov uas Vajtswv tsis pom zoo rau, cov uas Vajtswv ntxub, cov uas Vajtswv muab tshem tawm—lawv ces yeej yuav raug Vajtswv tsis txais yuav, yuav raug nyob yam tsis muaj txoj kev muaj sia nyob, thiab yuav raug nyob yam tsis paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg li. Qhov txawv ntawd, mas cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg. Lawv yog cov neeg uas Vajtswv muab txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis cob rau, thiab lawv yog cov uas lawv Vajtswv qab. Tam sim no koj puas paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg? Vajtswv ces nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab nyob ntawm tib neeg ib sab tib si. Nws tsis yog nyob hauv sab ntsujplig nkaus xwb, thiab tshaj txhua yam tib si, tab sis tshaj ntawd tseem nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj tib neeg nyob. Thiab yog li ntawd thaum tiam kawg los txog ces tau muab tej txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm coj mus rau qhov chaw tshiab. Vajtswv tuav lub hwj chim kav tog nrho txhua tsav txhua yam, thiab nws yog qhov chaw vam khom rau tib neeg nyob hauv lawv lub siab, thiab tshaj qhov ntawd, nws yeej nrog tib neeg nyob. Tsuas yog tib txog kev no xwb es Nws thiaj li coj tau txoj kev muaj sia nyob los rau tib neeg, thiab coj tib neeg los mus rau txoj kev ciaj. Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb no, thiab nrog tib neeg nyob ua ke, es kom tib neeg thiaj tau txoj kev muaj sia nyob, es kom tib neeg thiaj tshwm sim muaj nyob. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv kuj tau txib tag nrho txhua tsav txhua yam, los mus tswj txoj kev koom tes nrog rau txoj kev cawm tib neeg uas Nws ua rau tib neeg. Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas lees paub txoj kev qhuab qhia uas hais tias Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob hauv tib neeg lub siab nkaus xwb, tab sis tsis lees paub qhov tseeb hais tias yeej muaj Vajtswv nrog tib neeg nyob, ces koj yuav tsis tau txoj sia, thiab yuav tsis muaj hnub tau txoj kev ntawm qhov tseeb.

Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia, thiab qhov tseeb, thiab Nws txoj sia thiab qhov tseeb tshwm sim nyob ua ke. Cov uas tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb ces yuav tsis muaj hnub tau txais txoj sia. Yog tsis muaj qhov kev qhia kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev pab cuam ntawm qhov tseeb, koj ces tsuas tau tej tus ntawv, cov lus qhuab qhia, thiab, tshaj tag nrho ntawd, kev tuag nkaus xwb. Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob tas mus li, thiab Nws qhov tseeb thiab txoj sia tshwm sim nyob ua ke. Yog koj nrhiav tsis tau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis tau txais tej zaub mov yug txoj sia; yog koj tsis tau txais kev pab cuam ntawm txoj sia, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb tiag tiag li, thiab yog dhau ntawm kev khwv yees xav thiab kev xav phem lawm, ces tag nrho koj lub cev ces tsis muaj dab tsi li tsuas yog nqaij tawv nkaus xwb—koj cev nyuag nqaij tsw phem nkaus xwb. Yuav tsum paub hais tias tej lus hauv phau ntawv mas tsis raug suav hais tias yog txoj sia, tej lus teev tseg hauv keeb kwm yuav muab coj los pe hawm li qhov tseeb tsis tau, thiab tej kev cai yav tag los yuav muab coj los siv ua cov lus uas hnov Vajtswv hais tam sim no tsis tau. Tsuas yog cov uas Vajtswv hais kiag thaum Nws los rau ntiaj teb no thiab nyob nrog tib neeg kiag mas thiaj yog qhov tseeb, txoj sia, Vajtswv lub siab nyiam, thiab Nws qhov kev ua hauj lwm tam sim no. Yog koj muab tej lus teev tseg uas Vajtswv hais puag thaum ub coj los siv rau tam sim no, qhov ntawd yuav ua rau koj yog ib tug neeg kawm txog tej khoom qub xwb, thiab qhov kev zoo tshaj plaws uas siv los piav txog koj ces yog ib tug neeg paub txog tej qub txeeg qub teg hauv keeb kwm xwb. Qhov ntawd vim yog koj pheej ntseeg tej qub lw ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua yav dhau los, tsuas ntseeg Vajtswv tus duab ntxoo thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg yav dhau los, thiab tsuas ntseeg txoj kev uas Vajtswv muab tseg rau Nws cov ntseeg yav dhau los xwb. Koj tsis ntseeg txoj xub ke ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no, tsis ntseeg Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeej koob ci ntsa iab hnub no, thiab tsis ntseeg txoj kev ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais qhia hnub no. Thiab yog li ntawd koj ces yeej cam tsis dhau qhov uas koj yog ib tug neeg npau suav nruab hnub uas yeej ncav tsis cuag qhov muaj tseeb li. Yog tam sim no koj tseem tuav rawv tej lus uas tsis muaj peev xwm muab tau txoj sia rau tib neeg, ces koj yog ib daim niag ntoo lwj[a] uas tsis muaj kev cia siab dab tsi li, vim koj yog ib tug uas ntseeg lub tswv yim qub loj dhau heev lawm, tawv ncauj dhau heev lawm, siab twm xeeb heev lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Lus taw qhia:

a. Ib daim niag ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”


Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Qhov Dhau Los: 4. Kuv twb tau kawm phau Vajluskub los tau nees nkaum tawm xyoo lawm. Kuv tau kawm hais tias txawm phau Vajluskub tau raug sau tseg los ntawm 40 tawm tus neeg sau uas sib txawv nyob rau lub sij hawm sib txawv los xij, nws yeej tsis muaj ib qho yuam kev me me li. Qhov no ua tau pov thawj qhia tias Vajtswv yog tus sau phau Vajluskub tiag tiag, thiab tias tag nrho phau Vajluskub yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los.

Ntxiv Mus: 6. Nej ua tim khawv hais tias Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv yog thooj ntawv me me uas tus Me Nyuam Yaj tau muab nthuav uas tau hais tseg nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm lawm. Peb tsis ntseeg li ntawd. Peb ntseeg hais tias “thooj ntawv me me” yog hais txog phau Vajluskub, phau Vajluskub yog thooj ntawv me me, thiab qhov peb nyeem phau Vajluskub nkaus xwb nws txaus lawm.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No