2. Peb yeej ib txwm ntseeg hais tias qhov tau txais kev zam txim rau peb tej kev txhaum los ntawm peb txoj kev ntseeg tus Tswv Yexus ntawd mas yog yuav tsum muaj txoj hmoov hlub ntawm txoj kev cawm dim, tiam sis nej hais tias “kev dim” tsis tau txhais hais tias yog txoj kev cawm dim tiag tiag. Yog li ntawd qhov hais tias dim yog txhais li cas, thiab qhov hais tias dim tag nrho yog txhais li cas? Qhov tseem ceeb uas sib txawv ntawm kev dim thiab kev dim tag nrho yog dab tsi?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tus uas ntseeg thiab ua kev cai raus dej lawm ces yuav raug cawm dim; tiam sis tus uas tsis ntseeg yuav raug teem txim” (Malakau 16:16).

“Vim rau qhov qhov nov yog Kuv cov ntshav ntawm cov lus cog tseg tshiab, uas muab nchuav los ntxuav coob leej ntau tus tej kev txhaum” (Mathai 26:28).

“Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam” (Mathai 7:21).

“Cov no yog lawv cov uas tsis tau dub tsuas nrog rau poj niam li; vim lawv tseem yog cov nraug xwb. Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog raug cawm dim hauv tib neeg los, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj. Thiab nyob hauv lawv lub qhov ncauj tsis muaj lus dag li; lawv yeej tsis muaj qhov tsuas dub hlo li” (Qhia Tshwm 14:4–5).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tes hauj lwm yog tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej. Tej kev txhaum ntawm tag nrho cov uas ntseeg Nws ces raug zam txim pub rau tag nrho lawm; tsuav koj tseem ntseeg Nws xwb, Nws yuav txhiv kom koj dim; yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, koj raug tso tawm ntawm koj tej kev txhaum ntawd lawm. Qhov no ces yog qhov txhais hais tias raug cawm dim, thiab ua tau los ntawm txoj kev ntseeg. Tab sis nyob rau hauv cov uas ntseeg, yeej tseem tshuav cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas tseem yuav raug maj mam muab tshem tawm. Kev cawm dim tsis tau txhais hais tias tib neeg ces yeej raug Yexus muab tau tag nrho lawm, tab sis tsuas yog hais tias tib neeg ces tsis muaj kev txhaum lawm xwb, hais tias lawv yeej tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm xwb. Yog hais tias koj ntseeg, ces yog yuav tsis muaj hnub yog neeg txhaum ntxiv lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Txij thaum Vajtswv tes dej num theem ob tiav lawm—tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm—Vajtswv tes dej num uas cawm tib neeg los ntawm kev txhaum (uas hais tau tias, cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes) muaj tiav lawm. Thiab yog li ntawd, txij lub sij hawm ntawd mus rau tom ntej, noob neej tsuas yog txais yuav Tswv Yexus ua tus Cawm Seej xwb, thiab lawv tej kev txhaum yuav tsum raug zam txim rau. Muab hais kom tsawg tsawg, tib neeg tej kev txhaum tsis yog ib tug laj kab thaiv tsis pub nws tau txoj kev cawm dim thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab tsis yog txoj kev haub ntxias uas Ntxwgnyoog muab los liam tib neeg lawm. Ntawd yog vim hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua tes dej num no tiav tiag tiag, tau los ua qhov uas zoo li thiab tau saj ntawm cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum, thiab Vajtswv Tus Kheej yog kev theej txhoj. Nyob rau txoj kev no, tib neeg nqis saum tus ntoo khaub lig los, thiab raug txhiv dim thiab raug cawm los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv—qhov uas zoo ib yam li cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Tes hauj lwm ntawm tiam kawg ces yog hais lus. Tej kev hloov loj muaj cuab kav tshwm rau tib neeg tau los ntawm tej lus. Tej kev hloov tam sim no uas raug rau cov neeg no thaum lawv lees txais tej lus no mas tseem ntau tshaj tej uas raug rau tib neeg thaum lawv txais yuav tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj ntawm Tiam Hmoov Hlub. Vim, nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tej dab raug ntiab tawm ntawm tib neeg nrog qhov kev npuab tes rau thiab thov Vajtswv, tab sis tej moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv tib neeg yeej tseem muaj nyob. Tib neeg raug kho zoo ntawm lawv tej mob nkeeg thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, tab sis hais txog qhov uas tib neeg yuav raug muab lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab hauv lawv rhuav tshem pov tseg li cas ntawd, ces tes hauj lwm no tseem ua tsis tau tiav. Tib neeg tsuas yog raug cawm tau thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg xwb, tab sis tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawm tib neeg tseem tsis tau raug rho pov tseg thiab tseem nyob hauv lawv. Tib neeg tej kev txhaum ces raug zam txim los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias tib neeg yuav tsis muaj kev txhaum nyob rau hauv lawv lawm. Tib neeg tej kev txhaum mas muaj cuab kav raug zam txim rau los ntawm tej kev theej txhoj rau kev txhaum, tab sis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, thiab yuav ua li cas es lawv tus moj yam uas muaj kev txhaum ntawd thiaj li yuav raug rho pov tseg kom tag nrho thiab hloov kiag, ces lawv yeej tsis muaj txoj hau kev los daws tau qhov teeb meem no. Tib neeg tej kev txhaum yeej raug zam txim rau lawm, thiab qhov no ces vim yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis tib neeg yeej tseem ua neej nyob ntxiv rau hauv lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab qub. Qhov no yog li no, ces tib neej thiaj yuav tsum raug cawm tawm kom tag nrho los ntawm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, es kom lawv tus yeeb yam muaj kev txhaum thiaj li raug rho tawm pov tseg kom tag nrho, kom tsis txhob loj hlob tuaj ntxiv lawm, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg tus moj yam hloov. Qhov no mas tib neeg yuav tsum tau to taub txoj kev loj hlob ntawm txoj sia, to taub txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab to taub txoj kev hloov lawv tus moj yam. Dhau qhov ntawd lawm, nws yuav tsum kom tib neeg ua raws nraim li txoj kev no, kom lawv tus moj yam thiaj li maj mam hloov thiab kom lawv ua neej nyob hauv qhov ci ntsa iab ntawm txoj kev kaj, kom tag nrho txhua yam lawv ua thiaj li haum raws li Vajtswv txoj kev xav, kom lawv thiaj li muab lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, thiab kom lawv thiaj li yuav nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, yog li ntawd thiaj li tawm tau tag nrho hauv txoj kev txhaum los. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais kev cawm dim tag nrho. Nyob rau lub sij hawm thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm, tib neeg qhov kev paub Nws ces tseem plooj heev thiab pom tsis meej li. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Nws yog Davi tus tub, thiab hu Nws ua ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus, tus Tswv uas siab dawb siab zoo uas txhiv tib neeg tej kev txhaum. Ib txhia, nyob rau ntawm qhov kev ruaj khov ntawm lawv txoj kev ntseeg, ces cia li zoo mob nkeeg los ntawm tej qho kev tuav Nws lub tw tsho; cov dig muag muaj peev xwm rov pom kev dua thiab txawm yog cov tuag kiag lawm los yeej raug rov cawm ciaj rov los. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav tshawb pom tus moj yam phem qias vuab tsuab uas cog tob tob nyob rau hauv lawv tus kheej, los sis lawv yeej tsis paub xyov yuav muab nws tshem tawm pov tseg li cas. Tib neeg tau txais hmoov hlub ntau, xws li qhov kev thaj yeeb thiab kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv, txoj kev ntseeg ntawm ib tug tswv cuab coj tau koob hmoov los rau tag nrho ib tse neeg, kev kho tej mob nkeeg kom zoo, thiab lwm yam ntxiv mus. Qhov seem ces yog txoj kev ua zoo ntawm tib neeg thiab lawv tus duab zoo; yog ib tug neeg twg muaj peev xwm ua neej nyob raws li lub hauv paus keeb cag ntawm tej no, ces lawv yeej raug xam hais tias yog ib tug ntseeg uas txais yuav tau. Tsuas yog cov ntseeg ntawm hom no xwb thiaj li yuav nkag mus tau rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab tuag lawm, ces txhais tau hais tias lawv tau raug cawm tau lawm. Tab sis, nyob rau hauv lub sij hawm hauv lawv lub neej, cov neeg no tsis to taub txoj kev ntawm txoj sia hlo li. Tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog ua kev txhaum thiab tom qab ntawd ces lees lawv tej kev txhaum nyob rau hauv ib lub voj voog uas kiv mus los tas li yam tsis muaj ib txoj kev yuav hloov lawv tus moj yam li: Qhov zoo li ntawd yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Tib neeg puas tau txais kev cawm dim tag nrho? Tsis tau! Yog li ntawd, tom qab uas theem ntawd ntawm tes hauj lwm raug ua tiav tag lawm, nws tseem tshuav tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim. Theem no yog los ua kom tib neeg dawb huv los ntawm kev siv txoj lus, thiab yog li ntawd muab ib txoj kev rau lawv taug. Theem no mas yuav tsis tawg paj txi txiv los sis muaj qab hau yog hais tias nws tsuas muaj txuas ntxiv nrog tej kev ntiab dab tawm xwb, vim nws yuav rho tsis tau tib neeg tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawd pov tseg, thiab tib neeg yuav cia li los nres rau ntawm qhov kev zam txim rau lawv tej kev txhaum xwb. Los ntawm kev theej txhoj rau kev txhaum, tib neeg tau raug zam txim rau lawv tej kev txhaum, vim tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig twb los xaus lawm thiab Vajtswv twb yeej Ntxwgnyoog lawm. Tab sis tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg tseem muaj nyob rau hauv lawv, tib neeg tseem muaj cuab kav ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tau, thiab Vajtswv tseem tsis tau muab tau noob neej. Yog vim li ntawd es nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm Vajtswv thiaj li siv txoj lus los qhia tshwm tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, ua rau lawv los xyaum ua raws li txoj kev uas yog. Theem no mas muaj qab hau dua theem dhau los lawm, kuj tawg paj txi txiv dua thiab, vim tam sim no mas yog txoj lus uas muab tib neeg txoj sia pub ncaj qha rau lawv thiab pab kom tib neeg tus moj yam rov loj hlob tuaj tag nrho; nws yog ib theem hauj lwm uas ntxaws dua. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tau ua rau qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg qhov kev cawm dim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Tib neeg cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li, nws puv npo tej moj yam ntxeev siab, nws qias vuab tsuab, thiab nws yog qee yam tsis huv. Tib neeg ntshaw kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv dhau heev lawm thiab nws pom tshwm meej ntau heev rau ntawm cev nqaij daim tawv; qhov no yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li ntxub tib neeg cev nqaij daim tawv mus rau ib theem tseeb. Thaum tib neeg tshem txoj kev qias vuab tsuab, tej uas lwj liam ntawm Ntxwgnyoog tawm, lawv thiaj li yuav caum cuag Vajtswv txoj kev cawm dim. Tiam sis yog lawv tseem tsis tso lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab thiab txoj kev lwj liam tseg, ces lawv tseem ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev koom siab xav phem, kev ntxias dag, thiab kev coj tsis ncaj tag nrho tej no yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm koj yog yuav tsum daws kom koj dim plaws ntawm tej yam zoo li no ntawm Ntxwgnyoog mus. Vajtswv txoj dej num tsis muaj qhov yuav tsis raug li; nws raug ua tag nrho los cawm tib neeg los ntawm txoj kev tsaus ntuj. Thaum koj tau ntseeg rau ib theem tseeb twg thiab tuaj yeem tso koj tus kheej txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv tseg, koj tseem yuav tsis raug cawm thiab los? Thaum koj nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm koj yeej tsis muaj peev xwm qhia tshwm meej txog Vajtswv tau, koj yog qee yam qias vuab tsuab, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg. Kiag thaum koj raug yaug kom dawb huv thiab raug ua kom zoo tiav log lawm, koj yuav yog tus dawb huv, koj yuav yog ib tug neeg dog dig lawm, thiab koj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv thiab zoo siab rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)

Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kom raug cawm dim xwb, yog li ntawd kev raug cawm dim yog txhais li cas? “Kev raug cawm dim,” “kev phoom tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsaus ntuj”—tib neeg tham txog cov ncauj lus no tas li, tiam sis lawv tsis paub tias kev raug cawm dim yog txhais li cas. Kev raug cawm dim txhais li cas? Nws yog hais txog Vajtswv lub siab nyiam. Muab hais kom yooj yooj yim ces, kev raug cawm dim txhais tau hais tias koj tuaj yeem ua neej nyob tau mus ntxiv, thiab tias koj raug coj rov qab los ua neej nyob dua lawm. Yog li ua ntej ntawd, koj tuag lawm lov? Koj hais tau lus, koj ua taus pa, yog li ntawd yuav hais tau li cas tias koj tuag lawm? (Tus ntsuj plig tuag lawm.) Vim li cas thiaj li hais tias tib neeg ces tuag lawm yog tias lawv tus ntsuj plig tuag lawm? Vim li cas thiaj li hais li no? Ua ntej thaum tib neeg tau txais kev cawm dim ntawd lawv nyob rau hauv leej twg qab kev tswj fwm? (Hauv Ntxwgnyoog qab kev tswj fwm.) Thiab tib neeg vam khom rau dab tsi kom thiaj li ua neej nyob taus rau hauv Ntxwgnyoog qab kev tswj fwm? Lawv vam khom rau lawv tus yeeb yam phem thiab tus yam ntxwv qias vuab tsuab kom thiaj li ua neej nyob taus. Thaum ib tug neeg ua neej raws li tej no lawm, tag nrho lawv tus kheej—lawv cev nqaij daim tawv, thiab lwm yam huv si xws li lawv tus ntsuj thiab lawv txoj kev xav—tseem ciaj los sis tuag lawm? Raws li qhov Vajtswv pom mas, lawv tuag lawm. Thaum saib rau sab nraud mas, zoo li koj tseem txawj ua pa thiab txawj xav, tiam sis txhua yam uas koj xav txog tas li mas yog kev phem xwb; koj xav txog tej uas tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tej uas Vajtswv tsis nyiam, ntxub, thiab thuam. Raws li qhov Vajtswv pom mas, txhua yam no tsis yog sab cev nqaij daim tawv li nkaus xwb, tiam sis txhua yam no yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem li. Yog li ntawd raws li qhov Vajtswv pom tib neeg ho yog dab tsi? Lawv puas yog noob neej? Tsis yog, lawv tsis yog. Vajtswv pom lawv zoo li cov dab phem, zoo li tej tsiaj, thiab zoo li cov Ntxwgnyoog, cov Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob! Tib neeg ua neej raws li Ntxwgnyoog tej kev phem thiab lub ntsiab tseeb, thiab raws li qhov Vajtswv pom mas, lawv tus kheej yog cov Ntxwgnyoog muaj sia nyob uas hnav noob neej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv muab cov tib neeg zoo li no hu ua cov cev tuag uas mus kev; cov tib neeg uas twb tuag lawm. Vajtswv ua Nws tes dej num cawm tib neeg tam sim no los muab cov tib neeg uas zoo li no—cov cev tuag uas mus kev uas ua neej raws li lawv tus yam ntxwv phem qias vuab tsuab thiab raws li lawv lub ntsiab tseeb uas phem qias vuab tsuab no—Nws muab cov tib neeg tuag lawm no tig rov qab los ua cov ciaj sia nyob. Qhov no yog qhov txhais hais tias raug cawm dim.

Lub ntsiab lus ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom tau txais kev cawm dim xwb. Kev raug cawm dim txhais hais tias koj tig ntawm ib tug neeg tuag lawm mus ua ib tug neeg ciaj sia. Lub ntsiab lus ntawm qhov no ces yog qhov hais tias koj rov ua pa tuaj, thiab koj ciaj sia tuaj lawm; koj muaj peev xwm paub Vajtswv, thiab koj muaj peev xwm los txhos caug pe hawm Nws. Nyob hauv koj lub siab koj tsis muaj qhov tawm tsam Vajtswv ntxiv lawm; koj tsis kam tsis mloog Nws lus, tawm tsam Nws, los sis ntxeev siab rau Nws ntxiv lawm. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li ciaj sia tiag tiag raws li qhov Vajtswv pom. Yog hais tias qee tus tib neeg cia li hais tias lawv lees paub Vajtswv no, lawv puas yog ib tug ntawm cov ciaj sia los sis tsis yog? (Tsis yog, lawv tsis yog.) Yog li ntawd hom tib neeg twg yog cov ciaj sia? Yam kev tseeb twg uas cov ciaj sia muaj? Yam tsawg kawg kiag, mas cov ciaj sia tuaj yeem hais tau noob neej hom lus. Qhov ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd txhais hais tias cov lus uas lawv hais tawm tuaj ntawd mas muaj tswv yim, kev xav, thiab kev thoob tsib to nrog. Yam uas cov ciaj sia pheej xav txog thiab ua yog dab tsi? Lawv muaj peev xwm koom nrog rau noob neej tej hauj lwm thiab ua lawv tes dej num kom tiav. Tus yeeb yam uas lawv ua thiab hais lus ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov hais tias txhua yam lawv nthuav tawm, txhua yam lawv xav, thiab txhua yam lawv ua yog ua los ntawm tus yeeb yam uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Yog muab hais kom yog yog ces, li yog ib tug ntawm cov ciaj sia, koj txhua tes dej num thiab txhua txoj kev xav mas tsis raug Vajtswv thuam los sis raug Vajtswv ntxub thiab raug Vajtswv tsis lees paub li; tiam sis, tej ntawd yog tej uas Vajtswv pom zoo thiab qhuas xwb. Qhov no yog yam uas cov ciaj sia ua, thiab kuj yog yam uas cov ciaj sia tsim nyog ua thiab.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Muaj Txoj Kev Mloog Lus Tiag Xwb Mas Yus Thiaj Li Muaj Txoj Kev Ntseeg Tiag

Yog tias tib neeg xav los ua neeg nyob muaj sia thiab kom ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab raug pom zoo los ntawm Vajtswv, ces lawv yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum zoo siab hlo los zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab yuav tsum zoo siab hlo lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Nws. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab txhua txoj kev tseeb uas Vajtswv xav tau coj los xyaum siv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab dhau los ua neeg nyob muaj sia. Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsujplig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsujplig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsujplig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Qhov Dhau Los: 1. Nej hais tias tib neeg tsuas tuaj yeem raug yaug kom dawb huv thiab dim tag nrho yog hais tias lawv lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Peb tsis ntseeg li ntawd. Vajluskub hais tias: “Vim hauv lub siab tib neeg ntseeg rau txoj kev ncaj ncees; thiab lub qhov ncauj lees txim ces yuav tau txoj kev cawm dim” (Loos 10:10). “Yog li ntawd tam sim no thiaj li tsis muaj kev teem txim rau cov uas nyob rau hauv Yexus Khetos lawm” (Loos 8:1). Peb twb tau txais kev zam txim rau peb tej kev txhaum lawm thiab peb yog neeg ncaj ncees los ntawm peb txoj kev ntseeg uas ntseeg tus Tswv Yexus. Peb raug cawm ib zaug xwb dim mus ib txhis lawm, thiab thaum tus Tswv rov qab los, peb yuav raug coj ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog li vim li cas nej thiaj li hais tias peb yuav tsum lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg kom thiaj li yuav dim tag nrho?

Ntxiv Mus: 1. Vajluskub hais tias: “Tom qab ntawd peb cov uas tseem ciaj sia nyob thiab tseem nyob yuav mus cuag ua ke nrog lawv nyob rau saum cov huab, mus ntsib tus Tswv nyob saum nruab ntug: thiab yog li ntawd peb yuav mus nrog tus Tswv nyob” (1 Thexalaunika 4:17). Peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv los txog, peb yuav raug qaws ncaj qha mus rau saum cov huab saum nruab ntug mus ntsib Nws. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv twb tau rov qab los lawm, yog li vim li cas peb tseem tsis tau raug qaws mus mas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No