1. Nej hais tias peb yuav tsum lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, uas tsuas yog thaum ntawd xwb peb tej moj yam phem qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li yuav tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Yog li ntawd, raws li tus Tswv cheem tsum, peb txo hwj chim thiab ua siab ntev, peb hlub peb cov yeeb ncuab, peb kwv peb tus ntoo khaub lig, peb qhuab qhia peb lub cev, peb tso tej uas yog lub ntiaj teb li tseg, peb ua hauj lwm thiab qhuab qhia rau tus Tswv, thiab lwm yam ntxiv. Tej no tsis yog txhua yam kev hloov pauv uas tau tshwm sim nyob rau hauv peb lod? Puas yog nej tab tom hais tias qhov no tseem tsis txaus rau peb tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab lod? Kuv ntseeg hais tias tsuav yog peb tseem siv zog ua li no mus ntxiv xwb, peb yuav dhau los ua neeg dawb huv thiab yuav tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mathai 7:21–23).

“Caum kev thaj yeeb nrog txhua tus tib neeg, thiab txoj kev dawb huv, yog tsis muaj qhov no ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv” (Henplais 12:14).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Cov neeg feem ntau muab kev mob siab tshwj xeeb rau tus cwj pwm hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, vim muaj kev hloov pauv tiag tshwm sim rau hauv lawv tus cwj pwm. Tom qab lawv pib los ntseeg Vajtswv lawm, lawv txawm tsum tsis haus luam yeeb thiab tsis haus cawv lawm, thiab lawv tsis nrog lwm tus sib cav ntxiv lawm, xum los xyaum ua siab ntev thaum lawv raug kev txom nyem. Lawv hloov pauv qee yam ntawm tus cwj pwm lawm. Ib txhia tib neeg xav hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv lawm ces lawv to taub qhov tseeb los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus lawm, lawv twb paub Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab lawv twb muaj txoj kev xyiv fab tseeb nyob rau hauv lawv lub siab lawm, ua rau txhawb tau lawv zog heev, thiab tsis muaj dab tsi li uas lawv yuav tsis tuaj yeem muab pov tseg tau los sis yuav thev tsis taus txoj kev txom nyem tau. Txawm li cas los xij, tom qab ntseeg tau yim, kaum, los sis haj tseem nees nkaus los sis peb caug xyoo lawm, vim hais hais tias tsis muaj qhov hloov pauv rau hauv lawv lub neej txoj sia tus moj yam li, lawv kawg kev thiaj li tig rov qab nkag los rau hauv tej qub kev; lawv txoj kev khav theeb thiab kev lim hiam loj hlob ntxiv tuaj, lawv pib sib tw rau lub hwj chim thiab nyiaj txiag, lawv xav muab tej nyiaj txiag los ntawm lub tsev teev hawm, lawv khib cov uas siv Vajtswv lub tsev kom muaj txiaj ntsim rau lawv. Lawv dhau los ua cov cab thiab cov kab mob nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm, thiab ib txhia haj tseem raug muab qhia tshwm thiab ntiab tawm mus yam li cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos thiab. Thiab tej yam muaj tseeb tiag zoo li no muaj dab tsi los ua pov thawj? Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv yuav qhia lawv tus kheej tiag tiag tawm. Qhov no yog vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, thiab ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, “Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.” Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm ua tej num zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia? Vim tib neeg yeej ib txwm lim hiam, ua siab twm xeeb, thiab qias vuab tsuab. Lawv tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lawv tus yeeb yam; txawm lawv tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, lawv tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj cia li nthuav tawm txog lawv tus yeeb yam. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tag nrho txhua yam no yog hloov lawv tus moj yam kom lawv ua tau tiav hlo los zwm rau thiab fij rau Vajtswv, thiab los pe hawm Nws raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num. Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum muaj qee yam uas tib neeg ua ntawd yog tus Vajntsujplig qhia los sis coj kev los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lawv lub neej txoj sia. Lawv tseem tsis tau to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lawv lub neej txoj sia tus moj yam yeej tseem tsis tau hloov pauv kiag li. Txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, qhov ntawd ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv mloog Vajtswv lus los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsis yog kev hloov pauv lub neej txoj sia tus moj yam thiab tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm txog tib neeg lub neej txoj sia tiag.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Txawm tias ib tug neeg twg yuav ua ntau hauj lwm tau zoo tshaj txij thaum los ntseeg Vajtswv los los xij, tej zaum lawv tseem yuav ntsib xwm txheej nyuaj ntau yam, thiab tseem ua rau lawv to taub qhov tseeb tsawg—tiam sis, vim qhov lawv muaj ntau txoj hauj lwm zoo, lawv thiaj li xav tias lawv twb tau los ua neej rau hauv Vajtswv cov lus, thiab tau zwm rau Nws, thiab ua tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav lawm. Qhov no vim hais tias thaum tsis muaj tej xwm txheej phem tshwm sim tuaj, koj ua qhov uas tau hais kom koj ua lawm; koj tsis muaj kev ruaj siab txog qhov kev ua ib teg dej num twg li, ces koj thiaj li tsis tawm tsam. Thaum tau hais kom koj mus tshaj tawm txoj moo zoo, nws yog ib qho nyuaj uas koj yuav tau ris, thiab koj tsis muaj kev yws hlo li, thiab thaum hais kom koj ua qhov no thiab qhov tod, los sis siv dag zog ua, ces koj txawm ua li ntawd. Vim ntawm qhov qhia tawm no, koj thiaj li xav tias koj yog ib tug uas zwm rau Vajtswv thiab ib tug caum raws qhov tseeb lawm tiag tiag li. Tiam sis txawm muaj ib tug los nug koj tob ntxiv thiab nug tias, “Koj puas yog ib tug neeg coj ncaj? Koj puas yog ib tug neeg uas zwm rau Vajtswv tiag tiag? Ib tug neeg uas tau hloov pauv tus moj yam lawm?” ces, thiaj li tau nug li ntawd los mus tawm tsam rau qhov tseeb rau kev tshawb xyuas kom meej—thiab, tej zaum yuav hais tau tias, puav leej tsis xav tau—txhua tus huv si, thiab tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm xyaum ua tau raws qhov tseeb li. Yog li ntawd, thaum lub hauv paus cag ntawm tag nrho tib neeg tej kev nqis tes ua kiag thiab tej kev ua, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yeeb yam ntawm lawv tej kev nqis tes ua kiag, thiaj li raug muab piv rau qhov tseeb, txhua yam puav leej raug rau txim huv si. Qhov laj thawj rau qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg tsis paub lawv tus kheej; lawv ib txwm ntseeg Vajtswv raws li lawv tus kheej txoj hau kev, ua lawv tes dej num raws li lawv tus kheej txoj hau kev, thiab tiam Vajtswv raws li lawv tus kheej txoj hau kev xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv xav tias lawv mas muaj kev ntseeg thiab muaj laj thawj puv npo lawm, thiab, nyob rau thaum kawg, lawv xav tias lawv tau txais ntau heev lawm. Yog tsis muaj lawv qhov kev paub tej ntawd, lawv yuav xav tias lawv twb ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab ua tej ntawd tau zoo tiav hlo lawm, thiab tias lawv twb ua tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab tab tom ua raws li Vajtswv txoj kev xav ntag. Yog qhov no yog yam koj xav, los sis yog, hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoos lawm, koj xav tias koj tau txais qee qhov tshaj thawj lawm, ces yim tsim nyog heev rau koj rov qab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag rov los xav txog koj tus kheej. Koj yuav tsum saib txoj kev uas koj taug ntau lub xyoo dhau los lawm ntawm txoj kev ntseeg thiab saib seb txhua yam ntawm koj tej kev nqis tes ua kiag thiab tus cwj pwm ntawm Vajtswv xub ntiag puas ua tau tag nrho raws li Nws lub siab, qhov koj ua uas tawm tsam Vajtswv, qhov koj ua uas muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv, thiab seb qhov koj ua ntawd puas tau raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab seb puas tuaj yeem ua tau raws li Nws txoj kev xav—koj yuav tsum paub kom meej txog tag nrho tej no huv si.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Lees Paub Yus Tus Kheej Tej Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Yus Thiaj Li Hloov Pauv Tau Tiag Tiag

Ib tug neeg txhaum li nej, cov uas nyuam qhuav raug txhiv dim kiag, thiab tseem tsis tau hloov, los sis tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log, koj puas yuav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab? Rau koj, koj yeej tseem yog koj tus neeg qub, nws yeej muaj tseeb hais tias koj yeej raug Yexus cawm lawm, thiab hais tias koj tsis raug suav ua ib tug neeg txhaum vim yog Vajtswv txoj kev cawm dim, tab sis qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj tsis muaj kev txhaum lawm, thiab tsis yog tsis dawb huv. Koj ho yog neeg dawb huv tau li cas yog hais tias koj twb tsis tau hloov nas? Nyob rau sab hauv, koj tseem raug kev tsis dawb huv, kev siab me thiab kev siab phem laum tas zog li, tab sis koj tseem xav nqis los nrog Yexus—cas koj mas yuav hmoov zoo ua luaj li! Koj tau plam ib kauj ruam ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv lawm: Koj tsuas lam raug txhiv dim xwb, tab sis koj tsis tau hloov li. Yog koj xav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab, ces Vajtswv yuav tsum tau ua kiag tes hauj lwm muab koj hloov thiab yaug kom dawb huv; yog hais tias koj tsuas yog raug txhiv dim xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav muab tau txoj kev dawb huv. Nyob rau txoj kev no ces koj yuav tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov zoo, vim koj tau plam ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg lawm, uas yog kauj ruam tseem ceeb ntawm kev hloov thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj, ib tug neeg txhaum uas nyuam qhuav raug txhiv dim xwb, ces yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. … Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Tej zaum nej yuav xav tias, tau ua ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nej tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav yog dab tsi los xij, thiab nej tsim nyog tau txais ib lub tais txhuv hauv Vajtswv lub tsev kom tsuas yog tau ua ib tug neeg tiam Vajtswv xwb. Kuv xav hais tias nej feem coob xav raws txoj kev no, rau qhov nej yeej ib txwm tau ua raws li txoj kev qhia uas yuav ua li cas kom tau txiaj ntsig ntawm tej yam khoom thiab kom tsis txhob raug lawv siv yus kom lawv tau txiaj ntsig. Yog li, Kuv tab tom hais qhia tag nrho rau nej tam sim no tseeb tseeb tias: Kuv tsis quav ntsej hais tias koj txoj hauj lwm yuav nyuaj npaum li cas, koj txoj kev tsim nyog yuav ntxim siab npaum li cas, koj caum Kuv ti npaum li cas, koj yuav nto hmoo npaum li cas, los sis koj tau txhim kho koj tus cwj pwm ntau npaum li cas lawm; los yog hais tias koj tseem ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau, ces koj yeej yuav tsis tuaj yeem tau txais Kuv txoj kev qhuas li. Tso tseg nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov phem tshaj plaws ces tig ntau lub xyoo ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab txoj kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

Qhov Dhau Los: 2. Yav dhau los, cov xib fwb pheej qhuab qhia hais tias thaum tus Tswv los, peb yuav raug qaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej ua ntej tej kev puas tsuaj, tiam sis tam sim no peb pom txhua hom kev puas tsuaj loj los raug rau lub ntiaj teb tiam sis peb tseem tsis tau raug qaws mus li. Cov xib fwb hais tias qhov peb tsis tau raug qaws mus ntawd txhais hais tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los, tias tus Tswv yuav tshwm rau peb pom thaum muaj tej kev puas tsuaj, thiab peb yuav raug qaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej thaum muaj tej kev puas tsuaj ntawd. Kuv tsis to taub li: Peb yuav raug qaws mus ua ntej tej kev puas tsuaj ntawd lod, los yog thaum muaj tej kev puas tsuaj ntawd?

Ntxiv Mus: 2. Xib fwb Povlauj tau hais tias, “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8). Peb twb tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm, thiab txhua lub xyoo ntawd, peb tau ua ib yam li Povlauj uas yog khiav raws txoj kev thiab ua hauj lwm rau tus Tswv. Peb tau tshaj tawm txoj moo zoo thiab tsim tsa ntau pawg ntseeg, thiab peb tau ua raws li tus Tswv lub npe thiab tus Tswv txoj kev lawm. Lub kaum mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees peb yeej yuav tau txais xwb tsis muaj qhov hais tias tsis tau txais li. Tsuav yog peb nquag ua peb txoj hauj lwm rau tus Tswv thiab ua tib zoo tos ntsoov qhov tus Tswv rov qab los xwb, ces peb yuav raug qaws ncaj qha mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Puas yog nej tab tom hais tias yam uas peb xyaum ua raws ntawd muaj qee yam yuam kev?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No