2. Yav dhau los, cov xib fwb pheej qhuab qhia hais tias thaum tus Tswv los, peb yuav raug qaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej ua ntej tej kev puas tsuaj, tiam sis tam sim no peb pom txhua hom kev puas tsuaj loj los raug rau lub ntiaj teb tiam sis peb tseem tsis tau raug qaws mus li. Cov xib fwb hais tias qhov peb tsis tau raug qaws mus ntawd txhais hais tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los, tias tus Tswv yuav tshwm rau peb pom thaum muaj tej kev puas tsuaj, thiab peb yuav raug qaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej thaum muaj tej kev puas tsuaj ntawd. Kuv tsis to taub li: Peb yuav raug qaws mus ua ntej tej kev puas tsuaj ntawd lod, los yog thaum muaj tej kev puas tsuaj ntawd?

Lus Teb:

Nyob rau ntawm nqe lus nug ntawm cov ntseeg qhov kev raug qaws mus thaum tus Tswv los, muaj ntau tus xib fwb thiab cov nthuav tawm txog phau Vajluskub tau txiav txim tias tus Tswv yuav los thiab cov ntseeg yuav raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj los txog. Tiam sis niaj hnub no, tej kev puas tsuaj loj twb los txog lawm thiab cov neeg ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis tau raug qaws mus li; Qhov no tau ua rau muaj ntau tus tib neeg tsis to taub, thiab nyob rau ntawm qhov xwm txheej no cov xib fwb hauv txoj kev ntseeg hais tias, “Qhov uas peb tsis tau raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj qhia tias tus Tswv tsis tau los ua ntej muaj tej kev puas tsuaj. Peb ntseeg tias tus Tswv yeej yuav tshwm sim los rau peb nyob thaum muaj tej kev puas tsuaj, yog li peb yuav nyob tos kom raug qaws mus nyob thaum muaj tej kev puas tsuaj.” Qhov no yog qhov uas nquag sib cav tshaj plaws nyob rau hauv txoj kev ntseeg. Tej kev xam pom li ntawd puas raug? Lawv puas muaj ib lub hauv paus nyob rau hauv Vajtswv cov lus? Nws puas mus tau tias, vim yog cov neeg ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis tau raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tshuaj, thiab tsis tau pom tus Tswv nqis los txog rau saum ib tawv fuab dawb, ces qhov no ua rau pom tias tus Tswv tsis tau los? Thaum tus Tswv Yexus tau tshwm sim thiab tau ua Nws txoj hauj lwm, cov txiv plig, cov kws sau ntawv, thiab cov neeg Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yusdais tsis lees paub Nws, thiab tsis lees txais Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm; lawv tsis txais tos tus Mexiyas, yog li lawv thiaj li hais tias Nws tseem tsis tau los. Puas yog cov xib fwb hauv txoj kev ntseeg no tsis ua yuam kev ib yam li cov neeg Falixais ntau lub xyoo dhau los ntawd? Lawv puas yuav tsis txhais phau Vajluskub yuam kev thaum lawv txiav txim siab, ua raws li siab nyiam, thaum tus Tswv yuav los raws li ib los sis ob nqe Vajluskub xwb? Niaj hnub no, vim tias tej kev puas tsuaj twb los txog lawm, tus Tswv yeej tsis tau los txog rau saum ib tauv fuab dawb yam qhib lug li—qhov no yog qhov tseeb. Tiam sis peb tau pom tias nyob rau Sab Nnub Tuaj, muaj cov uas ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm lawm, uas ua tim khawv rau thiab tshaj txhua qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm, thiab qhov ntawd, zoo li qho kaj loj, lawv tau tshaj yam ceev heev los ntawm Sab Hnub Tuaj mus thoob plaws rau Sab Hnub Poob, qhov ua rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj kav muaj kev txwv thiab kev tsim txom, thiab ua rau dheev daws mus thoob plaws lub ntiaj teb. Puas yog tias yeej tsis muaj leej twg tiag tiag li hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb uas tuaj yeem pom txog qhov tseeb no? Qhov no yeej ua tiav raws li tus Tswv Yexus lo lus faj lem tias: “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27).

Tias tus Tswv tshwm sim thiab ua Nws txoj hauj lwm ua ntej muaj tej kev puas tsuaj mas tshaj qhov ua xyem xyav lawm. Hauv Phau Ntawv ntawm Txoj Kev Nthuav Tawm, hais tias, “Thiab cia li sau mus rau tus tub txib qaum ntuj uas nyob hauv pawg ntseeg Filadefias hais tias; Tus uas dawb huv, Tus uas tseeb, Tus uas muaj Daviv tus yuam sij, Tus uas qhib lawm es tsis muaj ib tug tib neeg twg kaw tau; thiab kaw lawm ces tsis muaj ib tug tib neeg twg qhib tau; tau hais tej no hais tias, Kuv paub koj tej hauj lwm lawm: saib nawb, Kuv twb npaj ib lub qhov rooj qhib lug rau ntawm koj lub xub ntiag lawm, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg kaw tau li: rau qhov koj muaj zog me ntsis xwb, thiab koj tau khaws Kuv txoj lus, thiab tsis tau tsis lees paub Kuv lub npe. Saib nawb, Kuv yuav ua rau cov uas yog Ntxwgnyoog lub tsev sab laj uas hais tias lawv yog neeg Yudais, tiam sis ho tsis yog, yog dag xwb; saib nawb, Kuv yuav ua kom lawv los pe hawm rau ntawm koj ob txhais ko taw, thiab kom paub tias Kuv hlub koj. Vim koj tau khaws Kuv txoj lus txog Kuv txoj kev ua siab ntev lawm, Kuv los kuj yuav tsom kwm koj los ntawm lub sij hawm raug kev sim siab, uas yuav los raug thoob plaws lub ntiaj teb, los sim cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab. Saib nawb, Kuv yuav los sai sai no: tuav yam uas koj muaj kom ruaj ruaj, kom thiaj li tsis muaj leej twg txeeb tau koj lub mom kub mus. Tus uas kov yeej yog tus Kuv yuav muab tsa ua ib tug ncej tse rau hauv Kuv tus Vajtswv lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis raug tshem tawm mus li, thiab Kuv yuav sau rau saum nws lub npe ntawm kuv tus Vajtswv, thiab lub npe ntawm lub nroog ntawm Kuv tus Vajtswv, uas yog lub nroog Yeluxalees tshiab, uas nqis saum ntuj ceeb tsheej ntawm Kuv tus Vajtswv los: thiab Kuv yuav sau rau saum nws Kuv lub npe tshiab(Qhia Tshwm 3:7–12). Cov lus no puav leeg raug ua tiav tag lawm. Nyob rau tiam kawg, pawg ntseeg hauv Philadesphia yog pawg ntseeg uas raug qaws mus ua ntej muaj tej kev puas tsuaj, thiab txhua tus uas raug qaws mus yog cov uas rov los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim lawv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais ntau heev thiab tau hnov Vajtswv lub suab lawm. Qhov no ua tiav Vajtswv cov lus tias: “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Cov neeg uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus no tau noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab zaum rau ntawm tus Me Nyuam Yam rooj tshoob. Txhua tus uas nyiam thiab caum raws qhov tseeb muaj kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim, txoj kev rau txim, tej kev sim siab, thiab txoj kev kho kom zoo tuaj los ntawm Vajtswv, thiab lawv raug tsim ua cov muaj yeej—lawv yog cov nkauj xwb ntse uas txais tos tus Tswv. Cov uas tsis kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, lub sij hawm ntawd, ces yog cov nkauj xwb ruam; lawv nco tsis tau Vajtswv lub suab, lawv tau nkim lawv lub hwv tsam los txais tos tus Tswv qhov los pov tseg, thiab yog li lawv thiaj li raug tso pov tseg thiab poob nthav mus rau tej kev puas tsuaj. Tab sis tom qab tej kev puas tsuaj loj tau pib nchuav ntws los lawm, muaj ib txhia neeg hnov Vajtswv lub suab nyob rau thaum muaj tej kev puas tsuaj, lawv pom lo lus tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, thiab lawv lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Niaj hnub no, muaj ntau tus tib neeg ntseeg tab tom tshawb xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm, lawv nco tau tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog Vajtswv lub suab, thiab muaj tib neeg coob zuj zus tab tom los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Cov neeg no yog cov uas raug qaws mus nyob rau thaum muaj tej kev puas tsuaj los.

Qhov Dhau Los: 1. Vajluskub hais tias: “Tom qab ntawd peb cov uas tseem ciaj sia nyob thiab tseem nyob yuav mus cuag ua ke nrog lawv nyob rau saum cov huab, mus ntsib tus Tswv nyob saum nruab ntug: thiab yog li ntawd peb yuav mus nrog tus Tswv nyob” (1 Thexalaunika 4:17). Peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv los txog, peb yuav raug qaws ncaj qha mus rau saum cov huab saum nruab ntug mus ntsib Nws. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv twb tau rov qab los lawm, yog li vim li cas peb tseem tsis tau raug qaws mus mas?

Ntxiv Mus: 1. Nej hais tias peb yuav tsum lees txais yuav Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, uas tsuas yog thaum ntawd xwb peb tej moj yam phem qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li yuav tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Yog li ntawd, raws li tus Tswv cheem tsum, peb txo hwj chim thiab ua siab ntev, peb hlub peb cov yeeb ncuab, peb kwv peb tus ntoo khaub lig, peb qhuab qhia peb lub cev, peb tso tej uas yog lub ntiaj teb li tseg, peb ua hauj lwm thiab qhuab qhia rau tus Tswv, thiab lwm yam ntxiv. Tej no tsis yog txhua yam kev hloov pauv uas tau tshwm sim nyob rau hauv peb lod? Puas yog nej tab tom hais tias qhov no tseem tsis txaus rau peb tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab lod? Kuv ntseeg hais tias tsuav yog peb tseem siv zog ua li no mus ntxiv xwb, peb yuav dhau los ua neeg dawb huv thiab yuav tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No