Zaj Lus Qhia

Lub Ob Hlis Hunb tim 11, xyoo 1991, Vajtswv tau tshaj tawm Nws cov lus hais tawm thawj zaug rau hauv pawg ntseeg, thiab cov lus hais tawm no muaj qhov cuam tshuam tshwj xeeb tshaj plaws rau txhua tus neeg uas nyob yoog raws li tus Vajntsujplig nyob rau lub sij hawm ntawd. Cov lus hais tawm no tau hais tias “Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los” thiab tias “Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—Nws yog Lub Hnub ci ntsa iab.” Nrog rau cov lus tseem ceeb tshaj plaws no, txhua tus neeg raug coj mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab. Txhua tus neeg uas nyeem cov lus hais tawm no tau muaj kev txaus siab txog tes hauj lwm tshiab, tes hauj lwm tseem ceeb uas Vajtswv tab tom pib ua. Nws yog cov lus hais tawm uas zoo nkauj, zoo tshaj plaws thiab meej tshaj plaws no uas tau coj txhua tus tib neeg los rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab mus rau hauv ib tiam tshiab, thiab qhov ntawd tau pua lub hauv paus thiab teeb tsa lub sam thiaj rau Vajtswv tes hauj lwm rau hauv qhov kev yug los ua neeg no. Ib tug neeg yeej hais tau tias cov lus hais tawm uas Vajtswv tau tshaj tawm nyob rau lub sij hawm no yog ib qho uas tuam choj txuas rau txhua tiam, tias nws yog thawj zaug suav txij thaum pib ntawm Tiam Hmoov Hlub uas Vajtswv tau tshaj tawm qhib lug rau haiv tib neeg, tias nws yog thawj zaug uas Nws tau hais lus tom qab qhov tau nyob nraim nkoos los tau ob txhiab xyoo thiab, tsis tas li ntawd, tias nws yog ib txoj kev coj, ib qho pib uas tseem ceeb, rau tes hauj lwm uas Vajtswv tab tom yuav ua nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj.

Thawj zaug Vajtswv tshaj tawm ib co lus hais tawm mas, Nws ua li ntawd rau hauv qhov kev qhuas los ntawm txoj kev saib ntawm tus neeg sab nraud, hais hom lus uas zoo nkauj thiab yooj yim, thiab muab lub neej uas npaj txhij thiab nkag siab tau yooj yim. Vim qhov no, Nws thiaj li coj pawg neeg tsawg tsawg no, cov uas tsuas paub yuav ua li cas kom txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thaum tos ntsoov qhov Tswv Yexus rov qab los, thiab coj lawv ntsiag to mus rau lwm theem hauj lwm ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nyob hauv cov xwm txheej no, tib neeg tsis paub, thiab tseem haj yam tsis muaj cuab kav xav txog, hom hauj lwm zoo li cas uas Vajtswv yuav ua rau thaum kawg, los yog muaj dab tsi tos nyob rau tom hauv ntej. Tom qab ntawd, Vajtswv tseem yuav tshaj tawm tej lus hais tawm kom ntau ntxiv mus kom coj tau noob neej mus rau tiam tshiab ib kauj ruam zuj zus. Yam xav tsis thoob li, Vajtswv txhua lo lus hais tawm mas muaj lub ntsiab lus sib txawv thiab haj yam siv ntau tus qauv sib txawv ntawm lo lus qhuas thiab txoj kev hais tawm. Cov lus hais tawm no mas, muaj lub suab lus zoo sib thooj tab sis lub ntsiab lus mas sib txawv heev, uas yeej muaj Vajtswv cov kev xav ntawm txoj kev saib xyuas thiab txhawj xeeb puv npo, thiab yuav luag txhua lo lus muaj cov ntsiab lus ntawm lub neej sib txawv, nrog rau cov lus hais kom nco ntsoov, lus nqua hu, thiab kev nplij siab los ntawm Vajtswv los rau tib neeg. Hauv cov lus hais tawm no, cov zaj lus zoo li qhov no tshwm sim tsis tu ncua: “Tib tug uas tseem Vajtswv tau dhau los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam”; “Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob”; “Nws tuav lub qab ntuj khwb rau hauv Nws ob txhais tes”; thiab ntau yam ntxiv. Ib tsab xov tau muab hais rau hauv cov zaj lus no, los sis ib tug neeg twg yeej hais tau tias cov zaj lus no xa ib tsab xov mus rau haiv tib neeg: Vajtswv twb tau nqis los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb lawm, Vajtswv tab tom pib ua ib teg hauj lwm tseem ceeb dua qub ntxiv, Vajtswv lub nceeg vaj twb tau nqis los nrog ib pab neeg nyob lawm, thiab Vajtswv twb tau txais yeeb koob thiab tau kov yeej Nws cov yeeb ncuab coob heev lawm. Vajtswv txhua lo lus hais tawm puav leej tuav tau txhua tus tib neeg lub siab. Txhua tus tib neeg tos ntsoov rau Vajtswv los hais cov lus tshiab kom ntau ntxiv, vim txhua zaus Vajtswv hais lus, mas Nws ua rau tib neeg lub siab co mus ti nkaus ko taw, thiab ntxiv ntawd Nws ua tus tswj thiab txhawb nqa tib neeg txhua qhov kev txav mus los thiab txhua txoj kev xav, kom tib neeg pib vam khom thiab, tseem ntau tshaj ntawd, kom qhuas Vajtswv cov lus…. Qhov ua li no, ntau tus neeg tau hnov qab phau Vajluskub yam tsis paub txog lawm, thiab tau muab cov lus qhuab qhia fab kev ntseeg thiab cov ntawv sau ntawm cov neeg sab ntsujplig ua kom luv luv, vim lawv tsis muaj peev xwm nrhiav tau tej hauv paus ntawm Vajtswv cov lus no nyob rau hauv cov ntawv sau yav dhau los, los sis lawv tsis muaj peev xwm nrhiav tau Vajtswv lub hom phiaj hauv txoj kev tshaj tawm cov lus hais tawm no nyob rau txhua qhov chaw. Thaum zoo li no, nws yuav ua rau tib neeg los lees ntau npaum cas ntxiv hais tias cov lus hais tawm no yog Vajtswv lub suab uas tsis pom thiab tsis hnov txij li thaum pib los, hais tias lawv nyob deb dhau qhov uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav ncav cuag lawm, thiab lawv dhau tej yam uas hais los ntawm ib tug neeg sab ntsujplig yav dhau los los sis Vajtswv cov lus hais tawm yav dhau los lawm. Raug txhawb los ntawm txhua lo lus hais tawm no, tib neeg nkag mus rau nthwv cua ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm yam tsis paub txog, mus rau lub neej pem suab ntawm tiam tshiab. Raug txhawb los ntawm Vajtswv cov lus, tib neeg, uas muaj kev cia siab puv ntoob, tau saj qhov qab zib ntawm txoj kev coj los ntawm Vajtswv cov lus. Kuv ntseeg hais tias lub sij hawm uas yaj ntshis mus no yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav yuav saib rov qab nrog txoj kev nco txog yav dhau los, thaum qhov tseeb tias yam tib neeg txaus siab nyob rau lub sij hawm no tsis muaj dab tsi ntau dua li ntawm qhov kev ua tus Vajntsujplig tes hauj lwm, los sis ib tug neeg yeej hu tau nws ua qhov qab zib ntawm cov piam thaj uas plooj saum ntsiav tshuaj. Qhov no yog vim, txij no mus rau yav tom ntej, tseem nyob rau hauv kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, tseem nyob rau hauv tus Vajntsujplig tes hauj lwm, tib neeg raug coj mus rau lwm theem ntawm Vajtswv cov lus yam tsis paub txog, uas yog thawj kauj ruam ntawm tes hauj lwm thiab Vajtswv cov lus hais tawm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj—txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num.

Cov lus uas hais tawm ua ntej kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num feem ntau yog kev qhia, kev qhuab ntuas, kev cem, thiab kev qhuab qhia, thiab hauv qee qhov chaw lawv tau siv cov qauv qub chaw nyob ua hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub—siv “Kuv cov tub” rau cov uas caum raws Vajtswv kom nws yooj yim dua rau tib neeg los kom ze rau Vajtswv, los yog kom tib neeg saib lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv kom zoo. Qhov ua li no, txawm tias Vajtswv yuav txiav txim li cas rau noob neej txoj kev khav txiv txog nws tus kheej, kev khav theeb, thiab lwm tus moj yam qias vuab tsuab los xij, tib neeg yeej yuav muaj peev xwm saib xyuas thiab lees txais qhov ntawd rau hauv lawv lub meej mom ntawm “tus tub,” yam uas tsis muaj qhov fab ntxeev rau cov lus hais tawm ntawm “Vajtswv uas yog Leej Txiv,” tseem ceeb dua ntais yog cov lus cog tseg uas “Vajtswv uas yog Leej Txiv” tau muab rau Nws “cov tub” ntawd yeej tsis muaj hnub ntseeg tsis tau li. Nyob rau lub sij hawm no, txhua tus tib neeg xyiv fab rau txoj kev muaj sia nyob yam tsis muaj teeb meem li ib tug me nyuam mos ab, thiab qhov no ua tiav hlo Vajtswv lub hom phiaj, uas yog, thaum lawv dhau mus ua “neeg loj” lawm, ces Nws mam pib txiav txim rau lawv. Qhov no kuj pua lub hauv paus rau tes hauj lwm txiav txim rau haiv tib neeg uas Vajtswv pib nyob hauv Tiam Lub Nceeg Vaj yam raws kev raws cai thiab. Vim tias Vajtswv tes hauj lwm hauv qhov kev yug los ua neeg no yog qhov tseem ceeb los txiav txim thiab txeeb tag nrho haiv tib neeg, thaum tib neeg tau cog nws ob txhais taw ruaj khov rau hauv av lawm, ces Vajtswv nkag mus rau hauv txoj kev ua Nws tes hauj lwm tam sim ntawd—tes hauj lwm uas Nws txiav txim rau tib neeg thiab qhuab ntuas lawv. Pom meej tias, tag nrho cov lus hais tawm ua ntej qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd yog ua mus kom dhau txoj kev hloov pauv, lub hom phiaj tseeb yog lwm yam dua li qhov nws tshwm sim. Vajtswv txoj kev npaj siab uas kub siab lug ces yog qhov tias tej zaum Nws yuav muaj peev xwm pib tau Nws tes hauj lwm hauv Tiam Lub Nceeg Vaj yam raws kev raws cai, kom sai li sai tau. Vajtswv tsis muaj lub siab xav kom tib neeg mus txuas ntxiv tom ntej los ntawm kev pub cov piam thaj plooj saum ntsiav tshuaj; tab sis, Nws kub siab lug xav pom lub ntsej muag tseeb ntawm txhua tus neeg rau ntawm Nws lub rooj txiav txim xub ntiag, thiab qhov haj yam kub siab tshaj ntawd ces yog Nws xav pom tus cwj pwm tiag uas txhua tus tib neeg yuav coj rau Nws tom qab poob Nws txoj hmoov hlub lawm. Nws tsuas yog xav pom cov txiaj ntsig tau los xwb, tsis yog cov txheej txheem. Tab sis nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npaj siab uas kub siab lug li, vim tib neeg lub siab tsuas txhawj txog nws lub hom phiaj thiab lub neej tom ntej xwb. Tos hais me ntsis hais tias Vajtswv qhov kev txiav txim twb raug coj ncaj nraim mus rau tag nrho haiv tib neeg lawm, ib zaug dhau ib zaug lawm. Tsuas yog thaum tib neeg, nyob hauv Vajtswv txoj kev coj qhia, pib ua lub neej zoo li ib txwm ua raws li tib neeg uas Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg tau hloov pauv lawm xwb.

Xyoo 1991 yog ib xyoo txawv kawg; cia peb muab xyoo no hu ua “xyoo kub.” Vajtswv tau pib tes hauj lwm tshiab ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj thiab taw Nws cov lus hais tawm ncaj qha mus rau haiv tib neeg tag nrho. Nyob rau tib lub sij hawm no, tib neeg xyiv fab rau txoj kev sov siab uas tsis tau muaj dua los thiab, ntau tshaj ntawd, tau ntsib tau pom txoj kev mob uas yog los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim txog tib neeg uas tsis tau muaj dua los li. Haiv tib neeg tau saj qhov qab zib tshaj plaws uas tsis tau paub thiab hnov dua los, thiab kev txiav txim thiab raug tso tseg uas tsis paub txog dua los, zoo li nws caum cuag Vajtswv lawm, thiab rov zoo li nws tau plam Vajtswv mus lawm. Kev txom nyem rau tej yam muaj thiab kev txom nyem rau kev ntiag tug—cov kev xav no tsuas yog cov neeg uas tau ntsib dua lawm thiaj li paub txog xwb; lawv yog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm thiab tsis paub piav qhia tau. Cov qhov txhab hom no mas yog yam uas Vajtswv tau muab rau txhua tus neeg li yog ib yam kev ntsib kev pom uas tuav tsis tau thiab yog tej cuab txhiaj cuab tam. Lub ntsiab lus ntawm cov lus hais tawm uas Vajtswv tshaj tawm nyob rau xyoo no tau raug cais ua ob feem loj: Thawj feem yog qhov uas Vajtswv nqis los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb los caw tib neeg los rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag li cov qhua; feem ob yog qhov uas tib neeg, tau noj thiab haus tsau plab lawm, raug Vajtswv ntiav ua cov neeg ua dej num. Qhov tseeb, tsis tas hais tias thawj ntu yog tib neeg qhov kev xav uas nyiam tshaj plaws thiab kub siab tshaj plaws, ntau dua ntawd yog vim tias tib neeg tau swm los ntev lawm rau hauv kev ua kom muaj kev txaus siab rau txhua yam ntawm Vajtswv mus rau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Nws. Vim li no, kiag thaum Vajtswv tau pib hais Nws cov lus hais tawm lawm, ces tib neeg twb npaj txhij nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thiab nyob tod tos rau Vajtswv los muab cov nqi zog uas sib txawv rau lawv lawm xwb. Cov neeg nyob rau hauv cov xwm txheej no tsis them tus nqi kom tsim nyog los ntawm kev hloov pauv lawv tus moj yam, tsis nrhiav kev ua kom tau zoo raws Vajtswv, tsis qhia txoj kev xav txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab lwm yam ntxiv. Thaum saib sab nraum daim tawv mas, tib neeg zoo li pheej muaj kev kub siab txhua lub sij hawm thaum lawv tau siv lawv tus kheej thiab ua hauj lwm rau Vajtswv, thaum lub sij hawm uas lawv tab tom xav tiag tiag, zais cia tob hauv lawv lub siab, txog kauj ruam tom ntej uas lawv yuav tsum ua kom tau cov koob hmoov los sis kom tau kav li cov vaj ntxwv. Ib tug neeg yeej hais tau tias, thaum lub sij hawm uas tib neeg txaus siab rau Vajtswv, ces yog tib lub sij hawm uas raug suav xam rau Vajtswv. Cov tib neeg nyob rau hauv tus yam ntxwv no ntsib Vajtswv txoj kev ntxub thiab kev ntxub ntxaug tshaj plaws; Vajtswv tus moj yam tsis zam txim rau tej tus neeg uas dag ntxias siv Nws. Tab sis tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag Vajtswv txoj kev ntse. Nws yog nyob rau tej kev txom nyem no uas Nws hais tawm thawj feem ntawm Nws cov lus hais tawm. Vajtswv nyiaj dhau kev txom nyem ntau npaum li cas lawm, thiab Nws tau siv kev saib xyuas thiab kev xav ntau npaum li cas nyob rau lub sij hawm no lawm, tsis muaj ib tug neeg twg muaj peev xwm xav tawm tau li. Lub hom phiaj ntawm thawj feem ntawm cov lus hais tawm no yog qhia tshwm txhua yam kev tsis zoo sib txawv uas tib neeg qhia thaum ntsib txoj hauj lwm thiab txiaj ntsig, thiab los qhia tshwm tib neeg qhov kev ntshaw thiab kev xav phem. Txawm hais tias, hauv kev hais lus, Vajtswv hais Nws cov lus ua lub suab lus uas ua siab dawb paug thiab kub siab lug li ib leej niam uas muaj txoj kev hlub los xij, txoj kev npau taws hauv Nws lub siab kub li lub hnub thaum tav su, zoo li nws tau taw ncaj qha mus tawm tsam Nws cov yeeb ncuab ntag. Vajtswv tsis kam los hais lus nyob hauv ib qho xwm txheej twg rau ib pab pawg ntawm cov tib neeg uas tsis muaj txoj kev zoo li ib haiv tib neeg li ib txwm, thiab yog li ntawd, thaum Nws hais lus, Nws thiaj li nias txoj kev npau taws hauv Nws lub siab thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd kuj txwv Nws Tus Kheej kom txhob hais qhia kom pom Nws cov lus hais tawm. Dab tsi ntxiv, Nws tab tom hais lus rau ib haiv tib neeg uas tsis muaj kev ua tib neeg li qhov ib txwm, tsis muaj laj thawj, qias vuab tsuab tshaj plaws, nrog txoj kev ntshaw uas yog tus yam ntxwv ob, thiab tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv mus rau qhov kawg kiag. Qhov tob uas tib neeg tau poob rau thiab qhov uas Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab qias haiv tib neeg ntawd mas yog qhov xav tawm tau yooj yim heev li; qhov nyuaj rau tib neeg xav tau tawm mas yog qhov kev mob siab uas lawv ua rau Vajtswv—qhov ntawd mas tsis muaj hnub muab ua lus piav qhia tau li. Tab sis nws tau tawm tsam qhov keeb kwm yav dhau los no—qhov uas tsis muaj leej twg paub txog qhov uas Vajtswv lub siab mob li cas, thiab ntxiv mus, tsis muaj leej twg paub txog tias haiv tib neeg tsis muaj qab hau thiab tsis muaj peev xwm hais daws tau li cas—uas txhua tus neeg, tsis muaj ib qho kev txaj muag los sis ceev faj li, muab siv ua dog ua dig hais tias lawv muaj txoj cai ib yam li Vajtswv cov tub los txais txhua yam nqi zog uas Nws tau npaj rau tib neeg lawm, mus txog rau qhov tias ib leeg nrog ib leeg sib txeeb sib ntaus, tsis muaj leej twg uas xav poob qab thiab txhua tus ntshai txoj kev plam poob mus heev. Tam sim no koj yuav tsum paub txog seb hom hauj lwm dab tsi uas cov tib neeg nyob rau lub sij hawm ntawd muaj raws li qhov Vajtswv pom. Yuav ua li cas es txoj kev sib tw zoo li qhov no thiaj li yuav tau txais Vajtswv qhov nqi zog mas? Tab sis qhov uas tib neeg tau txais los ntawm Vajtswv los ntawd txhua zaus yeej yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws xwb, thiab qhov txawv ntawd ces yog yam uas Vajtswv tau txais los tib neeg los tsuas yog qhov mob siab tshaj plaws xwb. Txij li thaum pib ntawm txoj kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg, qhov no yog qhov uas tib neeg ib txwm tau txais los ntawm Vajtswv, thiab qhov no yog qhov uas tib neeg ib txwm muab rov qab rau Vajtswv.

Ntau npaum li qhov uas Vajtswv raug hlawv nrog kev ntxhov siab, thaum Nws pom tib neeg qhov kev sib tw no, qias vuab tsuab ti nkaus txha, Nws tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm tsuas yog muab pov rau hauv lub pas hluav taws kom nws thiaj li raug muab lim kom dawb huv xwb. Nov yog ntu ob ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, uas Vajtswv tau ntiav tib neeg los ua Nws cov neeg ua dej num. Hauv ntu no, Vajtswv tau hloov ntawm qhov hais lus mos lus muag mus rau qhov hais lus nchav, thiab los ntawm qhov hais ob peb lo lus mus rau qhov hais lus ntau ntau, ntawm lub tswv yim thiab qhov ntev tib si, uas yog siv txoj hauj lwm ntawm “Vajtswv tus neeg” ua tus kab nuv ntses los qhia tshwm tib neeg lub siab qias vuab tsuab thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd tau muab ntau hom sib txawv ntawm[a] cov neeg ua Vajtswv tes dej num, Vajtswv cov neeg, thiab Vajtswv cov tub rau tib neeg xaiv. Yeej muaj tseeb, ib yam li Vajtswv tau hais tseg lawm tias, tsis muaj leej twg xaiv los ua ib tug neeg ua dej num rau Vajtswv li, thiab txhua tus siv zog los ua Vajtswv tus neeg. Txawm hais tias, nyob rau lub sij hawm no, qhov kev tsis sib haum xeeb uas Vajtswv tau hais yog ib yam uas tib neeg tsis tau xav txog, thiab tseem tsis tau hnov dua, txawm li ntawd los, muaj kev txhawj xeeb ntau dhau rau lub meej mom thiab, qhov tseem ceeb ntawm qhov no, ua rau muaj kev ntxhov siab kom tau txais koob hmoov, lawv tsis muaj sij hawm los ua kom muaj kev xav phem txog Vajtswv lub suab hais lus thiab Nws hom kev hais lus, tab sis lawv tus kheej lub meej mom thiab yam nyob rau yav tom ntej ntawd yeej nyob hauv lawv lub siab tas li. Hauv txoj kev no, tib neeg raug coj los ntawm Vajtswv cov lus hais tawm mus rau hauv “txoj kev khaub lig” uas Nws tau npaj rau lawv yam tsis paub txog lawm. Raug tab meeg ntxias los ntawm lub neej tom ntej thiab lawv lub hom phiaj, tib neeg paub tias lawv tus kheej zoo tsis txaus los ua Vajtswv tus neeg, thiab tseem tsis kam ua Nws cov neeg ua dej num thiab. Ntawm cov kev xav sib txawv no, lawv lees txais qhov kev txiav txim uas tsis tau muaj dua thiab kev qhuab ntuas uas Vajtswv tau ua rau tib neeg yam tsis paub txog. Raws li ib txwm mas, hom kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo no yog ib yam uas tib neeg ib txwm tsis xav lees txais. Txawm li cas los xij, tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj kev txawj ntse, thiab tsuas yog Nws xwb thiaj li muaj lub hwj chim, kom ua tau siab mos siab muag rau haiv tib neeg qias vuab tsuab no, es kom, thaum kawg yuav nyoo swb txawm tias txaus siab los sis tsis txaus siab los xij. Tib neeg tsis muaj lwm txoj hau kev xaiv lawm. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li hais qhov kawg tau, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li siv tau txoj hau kev zoo li no los muab qhov tseeb thiab lub neej rau tib neeg thiab coj lawv kev. Lub tswv yim no yog qhov uas zam tsis dhau ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg, thiab nws kuj yog, dhau ntawm qhov tsis ntseeg los sis kev sib cav lawm, tib neeg txoj kev cheem tsum uas yuav tsum muaj. Vajtswv hais lus thiab ua hauj lwm hauv lub tswv yim no los qhia qhov tseeb rau tib neeg: Hauv kev cawm tib neeg, Vajtswv ua li ntawd los ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg; yuav kom tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim, ces tib neeg thiaj li ua li ntawd vim hais tias nws tau poob rau qhov uas Vajtswv tsis muaj peev xwm hais lus kiag. Thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm, qhov no yog txoj hmoov hlub loj tshaj plaws, thiab nws kuj yog qhov txaus siab tshwj xeeb thiab; qhov ntawd yog hais tau tias, yog tias tsis yog Vajtswv muab lub suab lus rau Nws cov lus hais tawm los ntawm tus neeg, ces tib neeg txoj hmoo yuav tu noob mus tag. Nyob rau tib lub sij hawm uas Nws ntxub haiv tib neeg, Vajtswv kuj tseem npaj thiab txaus siab them tus nqi rau tib neeg txoj kev cawm dim thiab. Tib lub sij hawm no, thaum tib neeg seev lawv txoj kev hlub rau Vajtswv thiab lawv tau fij tag nrho rau Vajtswv li cas, ces lawv tab tom tawm tsam Vajtswv thiab txeeb txhua qho hmoov hlub ntawm Vajtswv mus, thiab tseem ua rau Vajtswv mob siab thiab ua rau mob Vajtswv lub siab yam hais tsis tau tawm. Ntawd yog qhov sib txawv ntawm txoj kev tsis qia dub thiab kev qia dub ntawm Vajtswv thiab tib neeg!

Hauv txoj kev ua hauj lwm thiab txoj kev hais lus, mas Vajtswv tsis raug txwv los ua raws li ib lub tswv yim twg li, tab sis ua kom tiav cov txiaj ntsig hauv Nws lub hom phiaj. Vim li no, nyob rau ntawm Nws cov lus hais tawm ntu ntawm no, Vajtswv tau tsim ib qho kom tsis txhob qhia Nws tus kheej meej meej, tab sis tsuas yog qhia qee yam lus xws li “Khetos ntawm tiam kawg,” “tus Thawj Tswj Kav lub qab ntuj khwb,” thiab lwm yam ntxiv xwb. Qhov no tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau Khetos tes hauj lwm los sis tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv li, tshwj xeeb tshaj yog vim tib neeg nyob rau tiam thaum ntxov tsis lees paub lub ntsiab lus ntawm “Khetos” thiab “kev yug los ua neeg,” es kom Vajtswv thiaj li yuav tsum txo hwj chim los ua ib tug neeg nrog “txoj hauj lwm tshwj xeeb” los nthuav tawm Nws cov lus hais tawm. Nov yog Vajtswv txoj kev saib xyuas uas mob siab thiab txoj kev xav, vim hais tias tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tsuas yog lees txais hom lus no xwb. Txawm Vajtswv siv hom kev hais lus twg los xij, qhov txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm tsis muaj kev cuam tshuam, vim tias txhua yam Nws ua mas yog Vajtswv npaj los pab tib neeg hloov pauv, los pab tib neeg kom tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim xwb. Txawm Nws ua dab tsi los xij, Vajtswv ib txwm muaj tib neeg tej kev cheem tsum nyob hauv nruab siab. Nov yog txoj kev xav nyob tom qab ntawm Vajtswv txoj kev ua hauj lwm thiab kev hais lus. Txawm hais tias Vajtswv yeej mob siab rau xav txog txhua kis ntawm tib neeg, thiab yog neeg ntse thoob plaws txhua yam uas Nws ua los xij, Kuv hais tau qhov no tias: Yog tias Vajtswv tsis ua tim khawv rau Nws Tus Kheej, yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv Tus Kheej los sis sawv los ua tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej li lawm. Yog tias Vajtswv pheej siv “ib tug neeg uas muaj tes hauj lwm tshwj xeeb” li txoj kev hais lus hauv Nws tes hauj lwm xwb, ces yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav saib Vajtswv li yog Vajtswv—qhov no yog tib neeg txoj kev tu siab. Ntawd hais tau tias, ntawm cov tib neeg uas raug tsim tawm los ces yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas muaj peev xwm paub Vajtswv, haj yam tsis muaj leej twg hlub Vajtswv, txhawj txog Vajtswv, thiab txav los ze Vajtswv li. Tib neeg txoj kev ntseeg ces tsuas yog ua kom tau txais koob hmoov xwb. Vajtswv tus kheej li yog ib tug neeg uas muaj lub luag hauj lwm tshwj xeeb tau muab cov lus qhia rau txhua tus tib neeg lawm: Tib neeg pom Vajtswv yooj yim li yog ib tug neeg ntawm haiv tib neeg uas raug tsim tawm los; qhov mob siab tshaj plaws thiab qhov txaj muag tshaj plaws uas tib neeg ua rau Vajtswv ces yog kiag qhov ntawd ntag, thaum Nws tab meeg tshwm los los sis ua hauj lwm, los Vajtswv tseem raug tib neeg tsis lees paub thiab raug hnov qab los ntawm tib neeg. Vajtswv tiv dhau qhov kev txaj muag loj tshaj plaws kom cawm tau tib neeg; hauv kev muab txhua yam, Nws lub hom phiaj yog los cawm tib neeg, los txais tib neeg txoj kev lees paub. Tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam no yog qee yam uas txhua tus uas muaj ib lub siab txawj xav yuav tsum nco txiaj ntsig. Haiv tib neeg tau txais Vajtswv cov lus hais tawm thiab tes hauj lwm lawm, thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm. Tib lub sij hawm no, nws tseem tsis tau tshwm sim rau ib tug neeg twg kom los nug qhov no tias: Vajtswv tau txais dab tsi los ntawm tib neeg los lawm? Los ntawm Vajtswv txhua lo lus hais tawm los, tib neeg tau txais qhov tseeb, muaj kev vam meej hauv txoj kev hloov pauv, tau nrhiav pom txoj hau kev hauv lub neej lawm; tab sis yam uas Vajtswv tau txais tsis muaj ntau tshaj li cov lus uas tib neeg siv los hais tawm lawv txoj kev tshuav nqi rau Vajtswv thiab qee lo lus qhuas me me xwb. Muaj tseeb tias qhov no tsis yog qhov kev them nqi rov qab uas Vajtswv xav tau los ntawm tib neeg lod?

Txawm hais tias tam sim no ntau yam ntawm Vajtswv cov lus hais tawm tau raug muab nthuav tawm lawm los xij, feem ntau ntawm cov neeg tseem nres nyob rau theem uas sawv cev los ntawm Vajtswv cov lus thaum pib hauv lawv txoj kev paub thiab nkag siab txog Vajtswv lawm, los ntawm qhov uas lawv tsis tau mus rau yav tom ntej—qhov no yog qhov mob siab heev. Ntu no ntawm “Khetos cov lus hais tawm nyob rau thaum Pib” tsuas yog tus yuam sij rau txoj kev qhib tib neeg lub siab xwb; qhov nres rau ntawm no yog kev poob qab deb ntawm Vajtswv txoj kev xav. Vajtswv lub hom phiaj hauv kev hais feem no ntawm Nws cov lus hais tawm tsuas yog los coj tib neeg tawm ntawm Tiam Hmoov Hlub mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj xwb; Nws tsis muaj lub hom phiaj xav kom tib neeg nyob twj ywm ntawm ntu no ntawm Nws cov lus hais tawm los sis siv Nws cov lus hais tawm no ua ib qho kev taw qhia, tsis li ces Vajtswv cov lus hais tawm yav tom ntej yuav tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau lawm. Yog tias muaj ib tug neeg uas tseem tsis tau nkag mus rau hauv yam ua Vajtswv xav kom tib neeg tau txais ntawm cov lus hais tawm no, ces qhov kev nkag mus ntawm tus neeg ntawd tseem tsis tau raug lees paub. Ntu no ntawm Vajtswv cov lus hais tawm yog qhov kev cheem tsum tseem ceeb tshaj plaws uas Vajtswv tsim rau tib neeg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab nws yog tib txoj hau kev uas tib neeg yuav nkag mus rau txoj kev yog xwb. Yog tias koj yog ib tug neeg tsis to taub dab tsi li, ces qhov zoo tshaj plaws koj yuav tsum pib nyeem cov lus hauv ntu no!

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “ntau hom sib txawv ntawm.”

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Ua Ntej

Ntxiv Mus: Tshooj 1

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No