Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Nyob rau ntawm txhua tus ob lub qhov muag, Vajtswv txoj kev cawm yog ib yam txawv uas tsis paub tseeb vim tias tib neeg xav tias Nws txoj kev cawm raug muab tshem tawm tag nrho ntawm lawv mus lawm. Tib neeg xav tias Vajtswv txoj kev cawm yog Nws tes dej num nkaus xwb thiab tias nws tsuas cuam tshuam txog Nws xwb—thiab yog li ces noob neej yeej tsis quav ntsej txog Nws txoj kev cawm li. Nyob rau txoj kev no, noob neej txoj kev cawm dim tau rais los ua ib qho tsis pom meej thiab pom tsis tseeb lawm, thiab tam sim no tsis muaj dab tsi tab sis lus ntxias qhuav xwb. Txawm tias tib neeg caum raws Vajtswv kom tau txais kev cawm dim thiab nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus los, lawv tsis quav ntsej txog tias Vajtswv ua Nws tes dej num li cas. Tib neeg tsis quav ntsej rau yam uas Vajtswv tau npaj, los sis tsis quav ntsej rau feem uas lawv yuav tsum ua mas thiaj li raug cawm. Qhov no yog ib qho txaus tu siab tiag tiag li. Tib neeg txoj kev cawm dim muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm mus los sis tsis muab tshem tawm ntawm Nws qhov phiaj xwm mus. Tab sis tib neeg tsis xav dab tsi txog Vajtswv txoj kev cawm li, thiab yog li ces haj yam txav deb ntawm Nws mus lawm xwb. Qhov no tau ua rau muaj coob leej ntawm cov tib neeg uas yeej tsis faj txog ntawm tej teeb meem uas muaj feem rau lo lus nug ntawm txoj kev cawm dim—xws li kev tsim yog dab tsi, txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, thiab ntau yam ntxiv mus—los koom tej qib duas ntawm Nws cov ntseeg. Yog li ntawd, tam sim no peb yuav tsum tham txog Vajtswv txoj kev cawm xwv txhua tus ntawm Nws cov ntseeg thiaj li to taub meej tias qhov caum raws thiab ntseeg Nws no yog txhais li cas tiag. Ua li no yuav pab txhua tus tib neeg xaiv tau txoj kev uas lawv yuav tsum taug ntawd yog, dua li qhov lam caum raws Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb, los sis zam tej kev puas tsuaj xwb, los sis kom zoo dua lwm tus xwb.

Txawm tias Vajtswv txoj kev cawm tseem ceeb los, nws yeej tsis siab tshaj tib neeg txoj kev nkag siab li. Qhov no yog vim tias txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num txuas rau Nws txoj kev cawm thiab Nws tes dej num los cawm noob neej, thiab txhawj txog lub neej, kev ua neej, thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej. Tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv los sis saum tib neeg mas, nws hais tau tias, muaj qab hau thiab muaj ntsiab zoo heev. Nws yeej pom thiab yeej ntsib tau los ntawm tib neeg, thiab nws txawv deb heev los ntawm tej yam uas tsis tseeb. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tes dej num uas Vajtswv ua, ces yam uas tseem ceeb ntawm Nws tes dej num yog dab tsi? Thiab txoj kev cawm zoo li no yuav coj tau mus rau tib neeg txoj kev cawm dim li cas? Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab txoj kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci tseem ceeb! Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas.

Yam uas tu siab tshaj plaws txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog qhov tib neeg coj lawv tus kheej txoj kev cawm rau hauv Vajtswv tes dej num thiab tsis quav ntsej rau Vajtswv txoj kev cawm. Tib neeg qhov kev plam loj tshaj plaws mas yog qhov uas, nyob rau tib lub sij hawm no ib yam li nrhiav kev mus zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws, tib neeg tsim lawv tus kheej txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws thiab npaj kom tau txais qhov koob hmoov zoo tshaj thiab lub hom phiaj zoo tshaj. Txawm yog tias ib tug to taub tias tej ntawd ntxim qias neeg, ntxim ntxub thiab phem npaum li cas los, muaj pes tsawg tus thiaj npaj txhij muab lawv tej tswv yim thiab kev cia siab tso pov tseg? Thiab leej twg muaj peev xwm cheem lawv tej kauj ruam thiab tso tseg txoj kev xav uas tsuas xav rau lawv tus kheej xwb? Vajtswv xav tau cov uas koom siab ti ti nrog Nws mus ua kom Nws txoj kev cawm tiav. Nws xav tau cov uas yuav zwm rau Nws los ntawm qhov muab tag nrho lawv lub siab thiab lub cev rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Nws tsis xav tau cov tib neeg uas tuav lawv ob txhais tes tsa thov rau Nws txhua hnub xwb, haj yam tsis xav tau cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab xwb. Vajtswv ntxub cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab. Nws ntxub cov tib neeg ntshav-txias uas tsis txaus siab rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm thiab tsuas xav tham txog qhov mus saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais koob hmoov xwb. Nws haj yam muaj qhov tsis nyiam kiag li rau cov uas xav siv lub cib fim uas tau los ntawm tes dej num Nws ua cawm noob neej. Ntawd yog vim hais tias cov tib neeg no yeej tau tsis quav ntsej txog yam uas Vajtswv xav ua kom tiav thiab xav tau los ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Lawv tsuas txhawj txog qhov tias yuav ua li cas lawv thiaj siv tau lub cib fim uas muab los ntawm Vajtswv tes dej num mus ua kom tau txais koob hmoov xwb. Lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab, pheej txhawj xeeb tas zog rau lawv tus kheej tej zeem muag thiab txoj hmoo xwb. Cov uas khib tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau hauv qhov seb Vajtswv yuav cawm noob neej li cas thiab Nws lub siab nyiam li cas ces tsuas yog ua yam uas lawv tus kheej zoo siab hauv qhov uas txav deb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm lawm xwb. Lawv tus cwj pwm mas yeej tsis raug cim tseg los sis tsis raug pom zoo los ntawm Vajtswv li—qhov haj yam tsawg tshaj mas yog qhov Vajtswv twb tsis ntsia li.

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej Huab Cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg li—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab Nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws npaj? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws npaj. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

Tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tau pib nyob rau ntawm qhov tsim lub ntiaj teb no, thiab tib neeg yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tes dej num no. Qhov Vajtswv tsim txhua yam, nws yeej hais tau tias, yog tsim rau tib neeg. Vim yog tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm siv ntau txhiab xyoo thiab ua tsis tau kom tiav rau hauv ob peb feeb los sis xaws nkoos xwb, los sis ib ntsais muag, los sis ib los ob xyoos, Nws tau tsim ntau yam uas tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia, xws li lub hnub, lub hli, txhua yam tsiaj uas muaj sia, zaub mov, thiab ib thaj chaw uas xis nyob. Nov yog qhov pib ntawm Vajtswv txoj kev cawm.

Tom qab ntawd, Vajtswv muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog, thiab tib neeg nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, uas yog maj mam mus rau Vajtswv tes dej num ntawm thawj thawj tiam: qhov keeb kwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai…. Nyob rau ntau txhiab xyoo ntawm Tiam Muaj Kev Cai, noob neej rais los swm rau txoj kev taw qhia ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab muab nws siv yam tsis rau nqi. Maj mam tso zuj zus, tib neeg tau ncaim ntawm Vajtswv txoj kev saib xyuas mus lawm. Thiab yog li, thaum tseem ua raws li txoj kev cai, lawv kuj pe hawm tej mlom thiab ua ntau yam kev phem. Lawv tsis muaj Yehauvas txoj kev tiv thaiv, thiab lam ua lawv lub neej rau ntawm lub thaj hauv lub tuam tsev. Qhov tseeb, Vajtswv tes dej num twb tau tso lawv tseg ntev los lawm, thiab txawm hais tias cov neeg Yixayee tseem daig rau txoj kev cai, thiab hais Yehauvas lub npe, thiab tseem zoo siab hlo ntseeg tias tsuas yog lawv xwb thiaj li yog Yehauvas cov tib neeg thiab yog Yehauvas cov xaiv tseg los, Vajtswv lub yeeb koob twb tau muab lawv tso tseg ntsiag to lawm …

Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws yeej ncaim ib qho chaw ntsiag to thiab maj mam ua tes dej num tshiab uas Nws pib nyob rau lwm qhov chaw lawm. Qhov no zoo li ua tsis tau rau tib neeg, cov uas ruam qauj tag lawm. Tib neeg yeej ib txwm saib qhov qub muaj nqis thiab txhawj qhov tshiab, muaj kev xav phem phem rau tej uas tsis tau swm los sis saib lawv li ib yam uas xeeb txob xwb. Thiab yog li, tsis hais tes dej num tshiab dab tsi uas Vajtswv ua, txij ntua thaum pib mus txog rau thaum kawg kiag, tib neeg yog tus kawg, hauv txhua yam, uas paub txog nws.

Li uas ib txwm tau muaj qhov nov los, tom qab Yehauvas tes dej num hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab ntawm theem ob: li lub cev nqaij daim tawv—yug los ua li tib neeg tau kaum, nees nkaum xyoo—thiab hais thiab ua Nws tes dej num rau hauv cov ntseeg. Tab sis tsis muaj qhov zam dhau li, tsis muaj leej twg paub txog, thiab tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li lees paub tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua cev nqaij daim tawv tom qab tus Tswv Yexus tau raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Muaj teeb meem tuaj, muaj ib tug hu ua Povlauj tshwm los, uas nws tus kheej muaj kev xav phem heev rau Vajtswv. Txawm yog tom qab nws twb raug npuaj thiab rais los ua ib tug tub txib lawm los, Povlauj yeej tseem tsis hloov nws tus yeeb yam qub li, thiab nws yeej tseem taug txoj kev uas tawm tsam Vajtswv mus ntxiv. Nyob rau lub sij hawm nws ua hauj lwm, Povlauj tau sau ntau tsab ntawv; hmoov tsis muaj, ntau tiam tom qab no khaws tau nws cov ntawv uas yog Vajtswv cov lus, thiab lawv muaj nyob rau hauv phau Vajluskub Tshiab thiab cov nyom nrog tej lus uas Vajtswv tau hais lawm. Nov tau los ua ib qho kev poob ntsej muag txij thaum muaj Vajluskub! Thiab qhov ua yuam kev no tsis yog ua los ntawm tib neeg txoj kev ruam heev lov? Lawv paub tsawg heev tias, nyob rau hauv qhov ceev cia ntawm Vajtswv tes dej num nyob hauv Tiam Hmoov Hlub, ntau tsab ntawv thiab tej ntawv sau rau sab kev ntseeg ntawm tib neeg yuav tsum tsis muaj nyob rau hauv los ua txuj tias yog Vajtswv tes dej num thiab tej lus. Tab sis qhov no dhau ntawm lub ntsiab lawm, yog li cia peb rov qab tig mus rau lub ntsiab qub. Txij thaum Vajtswv tes dej num theem ob tiav lawm—tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm—Vajtswv tes dej num uas cawm tib neeg los ntawm kev txhaum (uas hais tau tias, cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes) muaj tiav lawm. Thiab yog li ntawd, txij lub sij hawm ntawd mus rau tom ntej, noob neej tsuas yog txais yuav Tswv Yexus ua tus Cawm Seej xwb, thiab lawv tej kev txhaum yuav tsum raug zam txim rau. Muab hais kom tsawg tsawg, tib neeg tej kev txhaum tsis yog ib tug laj kab thaiv tsis pub nws tau txoj kev cawm dim thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab tsis yog txoj kev haub ntxias uas Ntxwgnyoog muab los liam tib neeg lawm. Ntawd yog vim hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua tes dej num no tiav tiag tiag, tau los ua qhov uas zoo li thiab tau saj ntawm cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum, thiab Vajtswv Tus Kheej yog kev theej txhoj. Nyob rau txoj kev no, tib neeg nqis saum tus ntoo khaub lig los, thiab raug txhiv dim thiab raug cawm los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv—qhov uas zoo ib yam li cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum. Thiab yog li ntawd, tom qab raug Ntxwgnyoog muaj kaw cia, tib neeg tau los ib kauj ruam ze zog rau txoj kev txais yuav Nws txoj kev cawm dim rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Muaj tseeb tiag, theem no ntawm tes dej num yeej tob dua thiab zoo dua Vajtswv txoj kev cawm nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai.

Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj kev cawm: mus muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog—ib tug tib neeg uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, tus Tswv Tsim yog dab tsi, yuav pe hawm Vajtswv li cas, los sis vim li cas ho tsim nyog zwm rau Vajtswv—thiab tso cia Ntxwgnyoog muab lawv ua qias vuab tsuab lawm. Ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj, ces Vajtswv cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes, kom txog rau thaum tib neeg pe hawm Vajtswv kawg siab thiab tsis lees Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav xwb, thiab tej zaum nws yuav zoo li qhov tsis to taub yooj yim kiag. Tib neeg xav zoo li qhov no yog ib zaj dab neeg uas nyob hauv kev xav vim hais tias lawv tsis muaj txoj kev paub me me txog ntawm qhov tau muaj dab tsi tshwm sim rau tib neeg ntau npaum li cas nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, lawv haj yam paub tsawg txog qhov muaj tej dab neeg ntau npaum li cas tau tshwm sim rau hauv qab ntuj khwb thiab saum ntuj ntsuab lawm. Thiab tseem ntau tshaj ntawd, ntawd yog vim tias lawv nco txiaj ntsig tsis tau rau lub ntiaj teb uas phim hwj heev thiab ntxim ntshai heev uas muaj nyob dhau ntawm lub ntiaj teb muaj khoom no mus lawm, tab sis lawv ob lub qhov muag uas txawj tuag txwv tsis pub lawv pom. Nws zoo li tsis nkag siab tau yooj yim rau tib neeg vim tias tib neeg tsis muaj kev to taub ntawm qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej los sis qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm, thiab tsis nkag siab tias thaum kawg Vajtswv xav kom noob neej zoo li cas. Nws puas yog ua kom raug lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog, zoo ib yam li Adas thiab Evas nkawd raug? Tsis yog! Lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog ua kom tau ib pab ntawm cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv thiab zwm rau Nws. Txawm tias cov tib neeg no twb tau raug ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, lawv tsis saib Ntxwgnyoog li yog lawv txiv lawm; lawv paub Ntxwgnyoog lub ntsej muag uas qias neeg thiab tsis lees nws, thiab lawv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txais yuav Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Lawv los paub yam uas tsis dawb huv thiab nws txawv li cas ntawm yam uas dawb huv, thiab los paub Vajtswv txoj kev zoo thiab Ntxwgnyoog txoj kev phem. Ib tug tib neeg zoo li no yuav tsis ua hauj lwm rau Ntxwgnyoog lawm, los sis pe hawm Ntxwgnyoog lawm, los sis nco txog Ntxwgnyoog lawm. Nov yog vim tias lawv yog ib pab ntawm cov tib neeg uas Vajtswv muab tau lawm. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej. Nyob rau tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawm lub sij hawm no, noob neej yog ib yam khoom ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj thiab Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg yog yam khoom uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog sib txeeb. Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws maj mam cawm tau tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los, thiab yog li ces tib neeg txav los ze zuj zus rau Vajtswv dua lawm …

Thiab tom qab ntawd ces Tiam Lub Nceeg Vaj txawm los txog, uas yog theem uas muaj qab hau ntawm tes dej num, thiab kuj yog yam uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Ntawd yog vim hais tias tib neeg txav los ze rau Vajtswv npaum li cas, Vajtswv tus pas los cuag tib neeg ze npaum li ntawd, thiab Vajtswv lub ntsej muag qhia tshwm tseeb rau tib neeg npaum li ntawd. Raws qab lias rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej no, tib neeg tig rov qab mus rau Vajtswv tsev neeg raws kev cai. Tib neeg xav tias tam sim no yog lub sij hawm rau txoj kev zoo siab xyiv fab, tab sis lawv tseem raug muab mus cob rau ib txoj kev tsim txom tim ntsej tim muag los ntawm Vajtswv, yam uas zoo li ntawm qhov tau tsis muaj leej twg pom dua li: Li qhov uas tawm los, nov yog ib txoj kev ua kev cai raus dej uas Vajtswv cov tib neeg yuav tsum “zoo siab xyiv fab.” Nyob rau hauv qhov kev kho no, tib neeg tsis muaj kev xaiv tab sis nres thiab xav rau lawv tus kheej tias, “Kuv yog tus me nyuam yaj uas tau ploj lawm tau ntau xyoo uas Vajtswv siv nyiaj txiag ntau heev yuav rov qab los, yog li vim li cas Vajtswv ho saib kuv zoo li no? Nws puas yog Vajtswv txoj kev txaus luag rau kuv, thiab nthuav tawm rau kuv? …” Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawm dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab fij lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

Vajtswv txoj kev hlub thiab kev tshua qhia txhua yam thiab qhia ntxaws ntxaws txog Nws txoj kev cawm, thiab tsis hais txawm tib neeg muaj peev xwm to taub Vajtswv tej kev xav tau zoo los tsis muaj, Nws yeej tseem ua tes dej num uas Nws npaj siab ua kom tiav yam tsis qaug zog zis li. Tsis xav txog ntawm qhov seb tib neeg to taub txog Vajtswv txoj kev cawm npaum li cas, txoj kev pab thiab tej txiaj ntsim uas Vajtswv tes dej num coj los rau tib neeg ntawd txhua tus yeej nco txiaj ntsig tau. Tej zaum, nyob rau hnub no, koj tsis tau pom ib qho ntawm txoj kev hlub los sis lub neej uas Vajtswv muab, tab sis tsuav koj tsis tso Vajtswv tseg thiab tsis txhob muab koj txoj kev txiav txim siab caum raws qhov tseeb tso tseg xwb, ces yuav muaj ib hnub thaum qhov Vajtswv luag ntxhi yuav raug qhia tshwm rau koj. Rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm yog los tshawb nrhiav cov tib neeg uas nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tsis yog tso cov tib neeg uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv tseg.

Lub Cuaj Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 2005

Qhov Dhau Los: Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Ntxiv Mus: Zaj Txuas Tom Kawg 4: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No