Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

Kuv tau nrhiav coob leej ntau tus tib neeg nyob hauv ntiaj teb los ua Kuv cov thwj tim. Nyob rau ntawm cov thwj tim no, muaj cov uas ua hauj lwm ua pov thawj, muaj cov ua tus coj, muaj cov uas yog Vajtswv cov me nyuam, muaj cov uas yog Vajtswv cov neeg, thiab muaj cov uas ua hauj lwm pab cuam. Kuv cais lawv raws li lawv txoj kev muaj siab npuab rau Kuv. Thaum txhua tus raug cais raws li tej hom ntawd lawm, uas yog, lub sij hawm tus yam ntxwv ntawm txhua hom neeg tau raug cais meej lawm, Kuv yuav suav lawv txhua tus rau hauv pawg uas yog lawv hom thiab muab txhua hom tso rau hauv qhov chaw uas haum rau lawv, es thiaj li yuav ua tiav Kuv lub hom phiaj kev cawm dim rau tib neeg. Hauv cov pab pawg, Kuv hu cov neeg uas Kuv xav cawm cia los rau hauv Kuv lub tsev, tom qab ntawd ces ua kom lawv txhua tus lees txais Kuv tes hauj lwm ntawm tiam kawg ntawd. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv cais lawv raws li hom, tom qab ntawd ces muab khoom plig pub rau los sis rau txim rau txhua tus raws lawv cov kev coj kev ua. Nov yog cov kauj ruam uas yog Kuv tes hauj lwm.

Niaj hnub no, Kuv nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab Kuv nyob ua ke nrog tib neeg. Cov neeg uas tau paub txog Kuv tes hauj lwm, thiab saib Kuv txoj lus, thiab ua ke no Kuv muab txhua yam tseeb cob rau Kuv cov thwj tim, kom lawv tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab tom qab ntawd thiaj li tau txais txoj hauv kev uas lawv tuaj yeem taug tau. Kuv yog Vajtswv, yog Tus Pub txoj sia. Nyob rau hauv lub sij hawm ntev niaj ntau xyoo ntawm Kuv tes hauj lwm, tib neeg tau txais ntau yam heev, thiab tso tseg ntau yam heev, tiam sis Kuv tseem hais tau tias lawv tsis tau ntseeg Kuv tiag tiag. Tib neeg tsuas yog lees paub tias Kuv yog Vajtswv hauv lawv lo lus xwb, tiam sis lawv tsis pom zoo nrog qhov tseeb uas Kuv hais, thiab, tsis tas li ntawd, tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv hais kom lawv ua. Qhov no yuav hais tau tias, tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis yog lees qhov tseeb; tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis lees txoj sia; tib neeg tsuas lees paub Vajtswv lub npe, tiam sis tsis lees paub Nws lub ntsiab tseeb. Kuv thuam lawv rau lawv txoj kev mob siab rau, rau qhov lawv tsuas yog siv cov lus zoo los dag ntxias Kuv xwb; tsis muaj ib tug twg teev hawm Kuv tiag li. Nej cov lus muaj qhov kev ntxias ntawm tus nab; dhau qhov ntawd, tej ntawd mas khav theeb tshaj plaws, yog ib qho kev tshaj tawm uas muaj tseeb los ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj. Tsis tas li ntawd, nej cov kev coj kev ua tau tawg ntsoog tas thiab raug dua ntuag tas yam poob ntsej muag heev; nej txoj kev ntshaw uas tsis paub txaus thiab kev ntshaw kom tau ntau ntawd mloog mas tub qaug pob ntseg heev li. Nej txhua tus tau rais los ua cov npauj rau hauv Kuv lub tsev, uas yog cov niag khoom ntxim ntxub heev yuav tau muab pov tseg. Nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav nyiam qhov tseeb li; nej tsuas xav tau koob hmoov, xav kom tau mus ntuj ceeb tsheej, kom mus pom lub zeem muag zoo nkauj ntawm Khetos siv Nws lub hwj chim kav ntiaj teb xwb. Tiam sis nej puas tau xav txog hais tias ib tug tib neeg zoo li ntawm nej ko, tus neeg uas muaj lub siab tsis ncaj, uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, yuav ua li cas tsim nyog caum Vajtswv? Nej yuav ua li cas nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej? Koj yuav ua li cas tsim nyog mus pom tej chaw uas zoo nkauj tshaj plaws, zoo nkauj yam tsis tau muaj qauv piv txwv dua los ntawd? Nej cov lus ces yog tib co lus dag ntxias thiab tej lus vuab tsuab, ntawm kev ntxeev siab thiab kev khav theeb. Koj ib txwm tsis tau hais ib lo lus tseeb rau Kuv, tsis muaj ib lo lus dawb huv, tsis muaj ib lo tias yuav mloog Kuv hais thaum uas hnov Kuv txoj lus. Thaum kawg, nej txoj kev ntseeg zoo li cas? Tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog muaj txoj kev ntshaw thiab nyiaj txiag nyob hauv nej lub siab xwb, thiab tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas muaj cov cuab yeej khoom nyob rau hauv nej lub hlwb xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav hais tias yuav ua li cas kom tau txais qee yam los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav tias koj tau txais kev muaj txiag nplua nuj thiab cuab yeej khoom ntau npaum li cas los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, nej tsuas tos ntsoov txoj kev foom koob hmoov kom ntau dua qhov qub los rau nej kom nej thiaj li muaj kev zoo siab, tau ntau dua qhov qub thiab zoo tshaj qhov qub, uas yog tej yam uas yuav zoo siab rau xwb. Yeej tsis muaj Kuv nyob rau hauv nej txoj kev xav rau txhua lub sij hawm, yeej tsis yog qhov tseeb uas los ntawm Kuv nyob hauv li thiab, tiam sis tsuas yog muaj nej tus txiv los sis tus poj niam, tej me tub, tej me ntxhais, thiab tej khoom uas yuav noj thiab yuav hnav xwb. Nej tsuas xav txog qhov tias yuav ua li cas nej thiaj yuav tau txais kom ntau dua qhov qub, kom txaus siab dua qhov qub xwb. Tab txawm hais tias nej noj kom plab tawg kiag los, nej tseem tsis yog ib lub cev tuag xwb lod? Txawm tias nej tus kheej lub cev sab nraud yuav hnav tej khaub ncaws zoo nkauj npaum li ko los xij, nej tseem tsis tau yog neeg tuag mus taus kev uas tsis muaj sia xwb thiab lod? Nej siv zog khwv txhawm rau kom tsau nej lub plab, khwv kom txog thaum nej cov plaub hau dawb tag, tiam sis tsis muaj ib tug twg kam fij ib txoj plaub hau rau Kuv tes hauj lwm li. Nej tsuas mus lawm tas li xwb, yuam nej lub cev thiab yuam nej lub hlwb ua hauj lwm hnyav, kom tau txhua yam los txhawm nej cev nqaij daim tawv, thiab rau nej tej tub thiab tej ntxhais—tiam sis nej tsis muaj leej twg yuav txhawj txog los sis txhawj xeeb txog qhov Kuv lub siab nyiam li. Nej tseem cia siab tias yuav tau txais dab tsi los ntawm Kuv thiab?

Kuv yeej ib txwm tsis maj thaum Kuv ua hauj lwm. Tab txawm hais tias tib neeg yuav raws Kuv qab li cas los, Kuv yeej ua Kuv txoj hauj lwm mus raws li txhua kauj ruam, ua raws nraim li Kuv txoj kev npaj xwb. Yog li txawm tias tag nrho nej tawm tsam Kuv, los Kuv yeej tseem ua hauj lwm tsis tso tseg, thiab Kuv yeej tseem yuav hais cov lus uas Kuv yuav tsum tau hais ntxiv mus. Kuv hais rau cov uas Kuv tau xaiv ua ntej tso hauv Kuv lub tsev, xwv kom lawv yuav ua twb zoo mloog Kuv cov lus. Txhua tus uas qhau hau los mloog Kuv cov lus, tus uas xav paub txog Kuv cov lus, Kuv yuav coj lawv mus tso ua ntej ntawm Kuv lub zwm txwv; txhua tus neeg uas tig nrab qaum rau Kuv cov lus, cov uas tsis mloog Kuv lus, thiab tab meeg tawm tsam Kuv, Kuv muab xyeeb pov tseg kiag rau ib sab mus tos txais lawv lub txim kawg. Tib neeg txhua tus ua lub neej nyob nrog txoj kev siab tsis ncaj thiab nyob hauv tus dab phem lub xib teg, yog li ntawd cov ntseeg Kuv thiaj li muaj tsawg tsawg xwb uas thiaj li quaj nrhiav qhov tseeb. Uas yog hais tau tias, feem coob yeej tsis teev hawm Kuv tiag tiag; lawv tsis teev hawm Kuv nrog qhov tseeb, tiam sis lam ua kom tau txais Kuv txoj kev ntseeg siab los ntawm kev ua siab tsis ncaj thiab ntxeev siab, los ntawm kev dag ntxias. Yog vim li no, Kuv thiaj hais tias: Muaj coob leej raug hu, tiam sis muaj tsawg leej thiaj li raug xaiv xwb. Cov uas raug hu ntawd yeej tau ua siab tsis ncaj heev thiab txhua tus yeej nyob rau tib lub caij—tiam sis cov uas raug xaiv yog ib feem ntawm tag nrho lawv, yog cov uas ntseeg thiab lees paub qhov tseeb, thiab cov uas coj ua raws qhov tseeb. Cov neeg no tsuas yog ib feem tsawg tsawg ntawm cov neeg tag nrho, thiab Kuv yuav tau txais lub yeeb koob ntau dua los ntawm lawv. Muab piv rau cov lus no, nej puas paub tias nej yuav yog tus uas nyob rau hauv cov Kuv xaiv? Nej txoj kev yuav mus xaus zoo li cas?

Ib yam li qhov Kuv tau hais, cov uas coj raws Kuv yeej muaj coob leej tiam sis cov uas hlub Kuv tiag muaj tsawg xwb. Tej zaum ib txhia yuav hais tias, “Kuv puas yuav them tus nqi ntau npaum li ntawd yog tias kuv tsis hlub Koj? Kuv puas yuav raws qab los tav li no yog tias kuv tsis hlub Koj?” Muaj tseeb tias, koj yeej muaj ntau qhov laj thawj, thiab koj txoj kev hlub tej zaum yeej zoo heev, tiam sis dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev hlub uas muab rau Kuv? Lo lus uas hu ua “Kev hlub,” yog hais txog ib txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, qhov koj siv koj lub siab los hlub, los xav tawm, thiab los ua txoj kev txawj xav. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj tus yam ntxwv, tsis muaj yam dab tsi los thaiv tau, thiab tsis muaj qhov sib nrug deb. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev ua xyem xyav, tsis muaj qhov txawj dag, thiab tsis muaj kev txawj ntxias li. Hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj kev sib pauv thiab tsis muaj ib yam yuav tsis dawb huv li. Yog koj hlub, ces koj yuav tsis ntxias dag, tsis yws, tsis ntxeev siab, tsis tig tawm tsam, tsis ua tej yam tsis ncaj, los sis tsis nrhiav kom tau tej yam los sis tsis ua tej yam kom tau los. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav zoo siab hlo muab koj tus kheej, yuav zoo siab tiv txoj kev txom nyem, koj yuav sib raug zoo nrog Kuv, koj yuav tso tseg txhua yam uas koj muaj rau Kuv, koj yuav tso tseg tag nrho koj tsev neeg, koj lub neej tom ntej, koj txoj kev hluas, thiab koj txoj kev txij nkawm. Yog tias tsis yog li no ces, koj txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub hlo li, tiam sis tsuas yog kev ntxias dag thiab kev ntxeev siab xwb! Koj txoj kev hlub yog yam kev hlub twg? Nws puas yog txoj kev hlub tiag? Los sis kev hlub cuav? Koj tau tso tseg ntau npaum li cas? Koj tau muab ntau npaum li cas fij rau Kuv? Kuv tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm koj? Koj puas paub txog? Nej lub siab mas puv ntoob nrog tej kev ua phem, kev ntxeev siab, thiab kev dag ntxias xwb—thiab zoo li no es, nej txoj kev hlub yuav dawb huv npaum li cas no? Nej xav tias nej yeej tau tso pov tseg ntau yam rau Kuv lawm; nej xav tias nej txoj kev hlub uas muab rau Kuv yeej txaus heev lawm. Tiam sis yog vim li cas es nej cov lus thiab kev nqis tes ua ho ib txwm yog kev ntxeev siab thiab dag ntxias mas? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis lees paub Kuv txoj lus. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tom qab ntawd ces muab Kuv tsaws pov tseg. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntseeg Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis tuaj yeem lees txais tias muaj Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis hwm Kuv raws li qhov uas Kuv yog leej twg, thiab tig qhov twg los nej ua qhov nyuaj rau Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho ntxias Kuv thiab dag Kuv nyob rau hauv txhua yam. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntshai Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej tawm tsam Kuv nyob rau hauv txhua qhov thiab txhua yam. Tag nrho tej no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej yeej tau mob siab rau ntau txaus tiag, tiam sis nej ib txwm tsis tau xyaum ua raws li qhov Kuv xav kom nej ua. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Ua twb zoo saib pom tau tias tsis muaj ib qhov me me kev hlub uas nej muab rau Kuv li. Tom qab ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo thiab tag nrho txhua cov lus uas Kuv tau muab rau nej, nej tau txais ntau npaum li cas tiag? Qhov no tsis tsim nyog muab tig rov ua twb zoo saib thiab los? Kuv ceeb tom rau nej tias: Cov uas Kuv hu los nrog Kuv tsis yog cov uas ib txwm tsis muaj kev ua siab tsis ncaj; tiam sis cov uas Kuv xaiv yog cov uas hlub Kuv tiag tiag. Yog li ntawd, nej yuav tsum ceev faj txog nej cov lus thiab cov kev coj kev ua, thiab ntsuam xyuas nej txoj kev npaj siab thiab kev xav es kom ntseeg tau tias tej ntawd tsis hla dhau txoj kab ciam. Nyob rau thaum tiam kawg, ua txhua yam kom zoo tshaj plaws los muab nej txoj kev hlub rau Kuv, nyob tsam Kuv txoj kev chim siab ho ploj tsis taus ntawm nej mus!

Qhov Dhau Los: Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No