6. Lub Ntsiab ntawm Kev Txom Nyem thiab Hom Kev Txom Nyem Twg Uas Cov Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Tau Ris

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqes dab tsi, lawv raug tso rau ntawm lub ntiaj teb, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem, lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev vam yav tom ntej. Kev txom nyem ntawm qee leej mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov tib neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj siab ntsws, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li! Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws, tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd. Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—thiab yog koj hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj. Thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj tsis tseem ceeb dab tsi, thiab vim koj lub siab me heev koj yuav tsim kho kom zoo; ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau, thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lwm, tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm. Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj, thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kev ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau, koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj. Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb. Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawm muaj zog thiab zoo kawg nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Tsis txhob poob siab, tsis txhob qaug zog, thiab Kuv yuav ua tej ntawd kom meej rau koj. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yeej tsis tshua du pes tsawg; tsis muaj yam yuav yooj yim li! Koj xav kom tej koob hmoov los rau koj yooj yim, koj tsis xav lov? Hnub no, txhua tus yuav ntsib tej kev sim siab uas iab siab. Yog tsis muaj tej kev sim siab no, lub siab hlub uas nej muaj rau Kuv ntawd yuav tsis loj hlob kom muaj zog dua qub thiab nej yuav tsis muaj txoj tseem kev hlub rau Kuv li. Txawm tias yog tej kev sim siab no tsuas yog tej xwm txheej me me xwb los, txhua tus yuav tsum tau mus kom dhau tej no; tsuas yog tej kev sim siab uas nyuaj nyuaj mas thiaj li sib txawv ntawm ib tug mus rau lwm tus xwb. Kev sim siab yog koob hmoov los ntawm Kuv los, thiab muaj nej pes tsawg leej txeev los rau ntawm Kuv xub ntiag thiab txhos caug thov Kuv cov koob hmoov? Cov me nyuam luab sab es! Nej ib txwm xav tias nej tau Kuv ob peb lo lus zoo lawm ces twb suav hais tias yog Kuv tej koob hmoov lawm no, tiam sis nej tsis nco tias tej kev iab siab los yog ib qho ntawm Kuv tej koob hmoov thiab. Cov uas tau saj Kuv cov kev iab kev daw lawm yeej yuav tau saj Kuv cov lus qab zib thiab. Qhov ntawd yog Kuv cov lus cog tseg thiab Kuv qhov koob hmoov rau nej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 41

Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neeg qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Thaum tau txais kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb yuav tsum txhob ntshai kev txom nyem, los sis ntshai kev mob, thiab peb yuav tsum txhob ntshai tias tsam Vajtswv cov lus yuav chob peb lub siab. Peb tsim nyog nyeem Nws cov lus hais tawm kom ntau txog seb Nws txiav txim thiab rau txim thiab qhia tshwm peb lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab li cas. Peb yuav tsum nyeem tej no thiab tuav peb tus kheej rau tej no ntxiv mus. Txhob piv lwm tus rau tej no—peb yuav tsum piv peb tus kheej rau tej no xwb. Peb yeej tsis tu ncua ib qho dab tsi ntawm tej no kiag li; peb tuaj yeem koom nrog lawv tau tag nrho. Yog koj tsis ntseeg nws, koj tus kheej cia li mus ntsib nws kiag. … Ua ntej thaum yuav ua ib yam dab tsi, peb yuav tsum paub tias peb yuav tsum lees txais txhua los lus uas hais los ntawm Vajtswv, tsis hais cov lus hais tawm no zoo mloog los sis tsis zoo mloog thiab tej ntawd ua rau peb iab siab los sis zoo siab. Nov yog tus yeeb yam uas peb tsim nyog muaj rauVajtswv cov lus. Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws puas yog tus yeeb yam mob siab, tus yeeb yam siab txias, los sis ib tug yeeb yam ntawm kev lees txais tej kev txom nyem? Kuv hais rau nej tias nws puav leej tsis yog tej no ib qho kiag li. Hauv peb txoj kev ntseeg, peb yuav tsum tuav kom ruaj nreeg tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb. Vim tej no yog qhov tseeb, peb tsim nyog lees txais tej no tias yog qhov tsim nyog. Tsis hais peb muaj cuab kav los sis tsis muaj cuab kav paub los sis lees nws, peb thawj tug yeeb yam rau Vajtswv cov lus tsim nyog yog ib tug uas lees txais tau huv tib si.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws

Txoj kev hlub Vajtswv cheem tsum txoj kev nrhiav Vajtswv lub siab nyiam rau txhua yam, thiab tias koj tshuaj saib kom tob rau hauv thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, sim kom paub Vajtswv lub siab nyiam, thiab sim kom pom seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi rau hauv txhua yam teeb meem, seb Nws hais kom koj ua dab tsi kom tiav, thiab seb koj yuav xav li cas txog Nws lub siab nyiam. Piv txwv tias: Tej yam tshwm sim uas cheem tsum koj tiv txoj kev txom nyem, nyob rau lub sij hawm uas koj yuav tsum to taub seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi thiab seb koj kub siab li cas txog Nws lub siab nyiam. Koj yuav tsum tsis ua kom koj tus kheej txaus siab xwb: Ua ntej tshaj muab koj tus kheej tso rau ib sab tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas phem tshaj cev nqaij daim tawv lawm. Koj yuav tsum nrhiav ua kom txaus Vajtswv siab, thiab koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Nrog tej kev xav zoo li no, Vajtswv yuav coj kev qhuab qhia tshwj xeeb los rau koj hauv qhov hais no, thiab koj lub siab kuj yuav muaj kev nplig. Txawm loj los sis me, thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tso rau ib sab thiab suav cev nqaij daim tawv li tej khoom uas qis tshaj plaws ntawm txhua yam. Qhov koj ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab npaum li cas, nws yuav ua txhua yam ywj siab npaum li ntawd; yog tias koj ua txaus nws siab zaum no, lwm zaus nws yuav thov kom ua ntau dua. Thaum muaj li no mus, tib neeg los nyiam cev nqaij daim ntawv heev dua. Cev nqaij daim tawv yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus li; nws yeej ib txwm hais kom koj ua rau nws txaus siab thiab kom koj ua rau nws zoo siab sab hauv, tsis hais nws nyob hauv tej khoom uas koj noj, yam koj hnav, los sis hauv qhov ua rau koj siab luv, los sis pom zoo rau koj tus kheej tej kev qaug zog thiab kev tub nkeeg…. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, nws yees yim loj tuaj thiab cev nqaij daim tawv yim phem tuaj, txog thaum nws mus rau theem uas tib neeg cev nqaij daim tawv muab tej kev xav phem zais tob tob, thiab tsis mloog Vajtswv lus, thiab qhuas nws tus kheej, thiab rais los tsis tshua ntseeg txog Vajtswv tes dej num. … Yog li, koj yuav tsum tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab txhob pom zoo rau nws: “Kuv tus txiv (tus poj niam), tej me nyuam, tej zeem muag, kev txij nkawm, tsev neeg—tsis muaj ib yam ntawm cov no tseem ceeb li! Nyob hauv kuv lub siab tsuas muaj Vajtswv xwb, thiab kuv yuav tsum ua kuv qhov zoo kawg nkaus kom Vajtswv txaus siab thiab tsis ua kom cev nqaij daim tawv txaus siab.” Koj yuav tsum muaj qhov kev daws no. Yog tias koj yeej ib txwm muaj qhov kev daws zoo li no, ces thaum koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab muab koj tus kheej tso rau ib sab, koj yuav muaj peev xwm ua tau nrog tab sis ib lub zog me me xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Txawm tias koj tau koj lub neej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab koj qhov xaus thaum kawg yuav yog dab tsi kuj xij, nyob ntawm seb koj siv koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv li cas xwb. Vajtswv twb tau cawm koj thiab xaiv koj thiab npaj rau koj lawm, tab sis yog tias hnub no koj tsis zoo siab hlo ua kom Nws txaus siab, koj tsis zoo siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj tsis zoo siab hlo ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej cev nqaij daim ntawv nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim, thiab yog li yuav tau tiv tej kev mob uas mob heev. Yog tias koj ib txwm pom zoo rau cev nqaij daim tawv, Ntxwgnyoog yuav maj mam nqos koj, thiab muab koj tso tseg tsis muaj sia, los sis qhov kov ntawm tus Ntsujplig, kom txog rau hnub uas thaum koj sab hauv tsaus nti lawm xwb. Thaum koj nyob hauv qhov tsaus, koj yuav raug Ntxwgnyoog muab kaw cia, koj yuav tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab tso Nws tseg. Yog li, yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum them tus nqi ntawm txoj kev mob thiab tiv kev nyuaj siab. Tsis muaj kev cheem tsum rau txoj kev kub siab thiab kev nyuaj siab sab nraud, nyeem kom ntau thiab khiav rau ub rau no ntau; dua ntawd, lawv yuav tsum muab tej khoom nyob hauv lawv tso rau ib sab: tej kev xav uas tsis paub txaus, tej kev ntshaw ntawm tus kheej, thiab lawv tus kheej tej kev txiav txim siab, tej kev xav, thiab tej kev xav ua. Qhov ua li no yog Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog nyhav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Thaum xyaum qhov tseeb, nws yog meej tseeb tias ib tug twg yeej yuav txom nyem hauv siab; yog tias, thaum lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua yam nyob hauv tib neeg yog, ces lawv tsis cheem tsum raug rau Vajtswv kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsis muaj ntsug rog, thiab lawv yuav tsis txom nyem. Nws yog vim tias muaj ntau yam hauv tib neeg uas tsis haum rau Vajtswv siv, thiab vim tias muaj ntau ntawm tus moj yam uas ntxeev siab ntawm cev nqaij daim tawv, uas tib neeg yuav tsum kawm kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim ntawv yam zoo siab hlo. Qhov no yog qhov uas Vajtswv hu ua txoj kev txom nyem uas Nws hais kom tib neeg raug nrog Nws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yam uas tib neeg nrhiav yog xav kom tau txais koob hmoov rau yav tom ntej; qhov no yog lawv lub hom phiaj hauv lawv txoj kev ntseeg. Txhua tus tib neeg muaj qhov kev npaj siab thiab kev cia siab no, tab sis txoj kev lwj liam hauv lawv tus yeeb yam yuav tsum raug daws los ntawm tej kev sim siab. Hauv yam twg los xij uas koj tsis tau raug ntxuav kom dawb huv, ces tej no yog tej yam nyob hauv uas koj yuav tsum raug lim kom dawb huv—qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Vajtswv tsim ib puag ncig rau koj, yuam kom koj raug lim kom dawb huv rau qhov ntawd kom koj thiaj li tuaj yeem paub koj tus kheej txoj kev lwj liam. Thaum kawg, koj thiaj li mus txog ib theem uas koj xav tuag thiab tso koj tej kev npaj ua thiab tej kev ntshaw tseg, thiab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj. Yog li ntawd, yog tib neeg tsis muaj kev lim kom dawb huv ntau lub xyoos, yog lawv thev tsis taus ib qho kev txom nyem li, lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej kom dim txoj kev khi ntawm txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv hauv lawv tej kev xav thiab hauv lawv lub siab. Hauv tej yam twg los xij uas koj tseem zwm rau Ntxwgnyoog txoj kev khi, thiab hauv tej yam twg los xij uas koj tseem muaj koj tus kheej tej kev ntshaw thiab koj tus kheej tej kev xav tau, tej no yog tej yam uas koj yuav tsum ntsib kev txom nyem. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev txom nyem nkaus xwb thiaj li kawm tau tej kev qhuab qhia, uas txhais tau tias muaj peev xwm tau txais qhov tseeb, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav. Qhov tseeb tiag, muaj ntau qhov tseeb raug to taub los ntawm txoj kev ntsib kev pomtej kev sim siab uas mob heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab Vajtswv txoj kev xav li, lees paub Vajtswv qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim, los sis qhuas Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum nyob rau hauv ib puag ncig uas kaj siab lug thiab yooj yim los sis thaum muaj tej xwm txheej zoo. Qhov ntawd yuav tsis muaj li!

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Vajtswv yeej ua hauj lwm rau hauv txhua tus tib neeg, thiab tsis hais Nws yuav siv txoj kab ke twg, hom neeg twg, tej teeb meem twg, thiab yam twg li uas Nws siv nyob rau hauv Nws qhov kev ua hauj lwm, los sis Nws tej lus muaj lub suab zoo li cas li, Nws tsuas muaj ib lub hom phiaj kawg xwb: cawm koj. Ua ntej cawm koj, Nws yuav tsum muab koj hloov tso, yog li ntawd ua cas koj thiaj yuav tsis raug kev txom nyem ib qho me me li mas? Koj yeej yuav raug kev txom nyem hos. Qhov kev txom nyem no mas kuj muaj ntau yam. Qe zaus mas Vajtsev tsa tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam nyob ncig koj sawv es kom koj thiaj los muaj peev xwm los paub koj tus kheej, hos tsis li ces tej zaum koj kuj yuav raug qhuab ntuas, raug qhuab qhia thiab raug nthuav tawm ncaj qha. Zoo ib yam li ib tug neeg pw saum lub rooj phais mob—koj yuav tsum tau ntsib qee yam kev mob nqaij rau ib qho kev kho tau kom zoo. Yog hais tias txhua zaus uas koj raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia thiab txhua zaus uas Nws rub tib neeg, xwm txheej, thiab tej yam ub yam no sawv, nws ua rau koj txoj kev xav sawv tuaj thiab txhawb koj zog, ces qhov no yog lawm, thiab koj yuav muaj tus yeeb yam thiab to taub qhov tseeb qhov muaj tiag. Yog hais tias, txhua zaus uas koj raug qhuab ntuas thiab raug qhuab qhia, thiab txhua zaus uas Vajtswv rub ib cheeb tsam ntawm koj sawv, es koj tsis hnov mob los sis xeeb txob dab tsi li, thiab tsis hnov dab tsi hlo li, thiab yog hais tias koj tsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav Nws txoj kev xav, tsis thov Vajtswv los sis tsis nrhiav qhov tseeb li, ces koj yog ib tug niag uas loog tag lawm tiag! Yog ib tug neeg twg loog dhau heev lawm, thiab yeej tsis muaj kev tig ras sab ntsuj plig li, ces Vajtswv yuav tsis muaj ib txoj kev ua hauj lwm rau ntawm lawv. Nws yuav hais tias, “Tus neeg no mas loog dhau heev lawm, thiab tau raug ua qias vuab tsuab tob dhau heev lawm. Saib txhua yam uas Kuv tau ua mas, thiab tag nrho tej dag zog Kuv tau siv; Kuv tau ua ntau yam rau ntawm nws heev lawm—tab sis Kuv tseem tsis muaj peev xwm tig tau nws lub siab los sis tsa tau nws tus ntsuj plig thiab. Tus neeg no yuav raug teeb meem; nws mas tsis yooj yim cawm kiag li.” Yog Vajtswv npaj qee qhov chaws ib puag ncig, qee tus neeg, qee yam xwm txheej, thiab qee yam ub yam no rau koj, yog Nws qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab yog koj kawv tau tej kev kawm los ntawm qhov no, yog koj kawm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, kawm nrhiav qhov tseeb, thiab, yam tsis nco paub txog li, tau raug qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb thiab muab tau qhov tseeb, yog hais tias koj tau ntsib tau pom ib qho kev hloov nyob rau ib puag ncig, txais phaj tshab, thiab muaj kev nce qib, yog hais tias koj pib muaj ib qho kev nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav thiab koj tsum tsis yws ntxiv lawm, ces tag nrho tej no txhais tau hais tias koj tau sawv khov kho nyob rau hauv tej kev sim siab ntawm ib cheeb tsam puag ncig, thiab tau tiv taus tej kev sim ntawm lawm. Zoo li ntawd, ces koj yuav mus dhau qhov kev mob ntawm txoj kev sim siab no lawm.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Kom Tau Txais Qhov Tseeb Mas, Yus Yuav Tsum Kawm Los Ntawm Tib Neeg, Tej Xwm Txheej, thiab Tej Yam Nyob Ze Yus

Qhov Dhau Los: 5. Kev Ntseeg Vajtswv Mas Yuav Tsum Tsis Txhob Yog rau Kev Nrhiav Kev Kaj Siab thiab Koob Hmoov Nkaus Xwb

Ntxiv Mus: 7. Cov Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Npaj Tej Kev Ua Zoo Kom Txaus rau Lawv Txoj Hau Kev Kawg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No