5. Kev Ntseeg Vajtswv Mas Yuav Tsum Tsis Txhob Yog rau Kev Nrhiav Kev Kaj Siab thiab Koob Hmoov Nkaus Xwb

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nws yog yam dab tsi uas tib neeg tau txais txij thaum nws xub pib ntseeg Vajtswv los? Yam koj paub txog Vajtswv yog dab tsi? Koj tau hloov ntau npaum li cas vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv? Niaj hnub no, nej txhua leej paub tias tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib txoj kev cawm dim ntawm tus ntsuj thiab kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv, tsis yog yuav pab ua rau nws lub neej zoo ntxiv los ntawm kev hlub Vajtswv, thiab kev ntseeg li ntawd. Raws li nws yog tus sawv cev tam, yog koj hlub Vajtswv txhawm rau txoj kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv los sis ua rau muaj kev txaus siab ib pliag xwb, ces txawm tias, thaum kawg, koj txoj kev hlub Vajtswv los txog rau kis hlub kawg siab kawg ntsws thiab koj tsis thov dab tsi ntxiv li lawm, txoj kev hlub uas koj nrhiav no tseem yog ib txoj kev hlub cuav thiab tsis ua rau Vajtswv txaus siab. Cov uas siv kev hlub rau Vajtswv los txhawm rau txoj kev pab txhawb lawv lub neej uas tsis meej tseeb thiab pab ntxiv rau hauv lawv lub siab yog hom neeg uas xav kom lub neej muaj kev yooj yim, tsis yog cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv tiag. Yam kev hlub zoo li no yog raug yuam, nws yog kev nrhiav kom txaus siab txaus ntsws xwb thiab Vajtswv tsis xav tau tej ntawd. Yog li ntawd, koj hom kev hlub yog dab tsi? Koj hlub Vajtswv ua dab tsi? Tam sim no muaj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas nyob hauv koj? Kev hlub ntawm feem coob ntawm nej cov ko yog zoo li hom uas tau hais dhau los ntawd. Hom kev hlub zoo li no tsuas ua raws li yam tshwm sim tam sim no xwb; nws tsis tuaj yeem hloov pauv tau, los sis nws tsis tuaj yeem nrhau taus cag rau hauv tib neeg. Hom kev hlub zoo li no tsuas zoo li ib lub paj uas tab tom tawm paj nthuav thiab cia li qhuav mus yam tsis txi txiv li. Muab hais ua lwm lo lus, tom qab koj tau hlub Vajtswv ib zaug raws li hais los no lawm, yog tsis muaj leej twg ntaus thawj coj kev rau koj mus rau yav tom ntej, ces koj yuav mus tsis tau. Yog koj tsuas hlub tau Vajtswv rau thaum lub sij hawm muaj kev hlub rau Vajtswv xwb tab sis tom qab ntawd tseem tsis tau hloov pauv tus moj yam hauv koj lub neej, ces koj yeej tseem tsis muaj peev xwm khiav dim txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, koj tseem yuav tsis muaj peev xwm phoom kom dim Ntxwgnyoog tej xov hlau khi thiab nws li kev dag ntxias. Yeej tsis muaj leej twg uas zoo li no yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv; nyob rau thaum kawg, lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev ntaj ntsug yeej tseem yog Ntxwgnyoog li. Yeej tsis muaj kev poob siab dab tsi txog qhov no. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm muab tau los ntawm Vajtswv yuav rov qab mus rau lawv lub neej qub, ntawd yog, rov mus rau ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav nqis mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj los txais yuav kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Cov uas raug Vajtswv muab tau yog cov uas tau tso Ntxwgnyoog tseg thiab khiav tawm ntawm nws thaj chaw tswj fwm. Lawv yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws. Qhov no yog kev xeeb txawm cov neeg ntawm lub teb chaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Niaj hnub no, yuav kom los ntseeg hauv tus Vajtswvuas muaj qab hau, koj yuav tsum taug txoj kev kom yog. Yog koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob yog nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb, tiam sis hlub Vajtswv thiab paub Vajtswv. Los ntawm Nws txoj kev txawj ntse, los ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav, koj noj thiab haus tau Nws txoj lus, txhim kho ib txoj kev nkag siab tiag ntawm Vajtswv, thiab muaj ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv uas tawm hauv koj nruab siab los. Nyob rau hauv lwm lo lus, thaum txoj kev hnub uas muab rau Vajtswv yog qhov tseeb tiag, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tshem los sis txiav txoj kev ntawm koj txoj kevhlub uas muab rau Nws, lub sij hawm no koj nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg uas tseeb tiag rau Vajtswv. Qhov no ua pov thawj tias koj yog Vajtswv li, rau qhov koj lub siab yog Vajtswv tug lawm thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los txeeb tau koj mus lawm. Los ntawm koj txoj kev paub dhau los, los ntawm tus nqi uas koj raug them, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj muaj peev xwm tsim kom muaj txoj kev hlub uas tsis muaj qhov zais rau Vajtswv—thiab thaum koj ua li no, koj yuav tau txais kev ywj pheej dim los ntawm Dab Ntxwgnyoog thiab yuav los nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog thaum koj tawm tau los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj ces thiaj tuaj yeem hais tau tias koj tau Vajtswv lawm. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum sim nrhiav lub hom phiaj no. Nov yog tes dej num ntawm ib tug zuj zus ntawm nej cov. Yuav tsum tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Koj ua tsis tau ob siab rau Vajtswv tes dej num, los sis koj saib tsis tau nws tsis rau nqi. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv kom tag nrho lub siab hwm thiab txhua lub sij hawm, thiab ua txhua yam rau Nws. Thiab thaum twg koj hais lus los sis nqis tes ua, koj yuav tsum uas raws li Vajtswv txoj kev nyiam ua ntej. Tsuas yog ua li ntawd koj thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

Ib tug tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog paub yuav ua li cas tiv kev txom nyem rau Nws xwb; ntau tshaj ntawd ntxiv, lawv yuav tsum to taub tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom muaj txoj kev hlub Vajtswv. Vajtswv siv koj tsis yog kom tau tsim kho koj kom zoo xwb los sis kom tau tsim txom koj xwb, tiam sis Nws siv koj kom koj thiaj paub txog Nws cov dej num, paub qhov tseem ceeb tiag tiag ntawm noob neej lub neej, thiab tshwj xeeb, yog kom koj paub tias kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog kom muaj kev xyiv fab rau txoj hmoov hlub, tiam sis yog kom raug kev tsim txom vim koj txoj kev hlub Nws. Yog koj xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, koj yuav tsum txaus siab rau Nws txoj kev rau txim thiab; koj yuav tsum tau ntsib tag nrho txhua yam no. Koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob hauv koj, thiab koj tseem yuav muaj kev paub txog tias Nws saib xyuas koj thiab txiav txim rau koj li cas. Hauv txoj kev no, koj txoj kev paub thiaj li yuav txhij txhua. Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm uas yog kev txiav txim thiab kev rau txim rau koj lawm. Vajtswv txoj lus tau qhuab ntuas koj, tiam sis tsis tas li ntawd xwb; nws tseem tau qhia thiab qhia kom koj paub qhov tseeb. Thaum koj xav phem thiab qaug zog, Vajtswv txhawj txog koj. Tag nrho ntawm txoj hauj lwm no yog qhia rau koj paub tias txhua yam uas ua rau tib neeg yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev coj. Tej zaum koj yuav xav hais tias kev ntseeg Vajtswv yog kev tsim txom, los sis ua txhua yam huv si rau Nws; tej zaum koj yuav xav tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom koj lub cev nqaij daim tawv tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, los sis kom txhua yam hauv koj lub neej khiav zoo, los sis kom koj nyob kaj siab lug thiab muaj kev ywj siab rau txhua yam. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib yam ntawm cov hom phiaj no uas tib neeg yuav tsum muaj nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv li. Yog tias koj ntseeg rau cov hom phiaj no, ces koj txoj kev xav tsis yog lawm, thiab koj yuav ua tsis tau kom zoo tshaj plaws nws tsuas yooj yooj yim li ntawd xwb. Vajtswv cov dej num, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, Nws lub tswv yim ntse, Nws cov lus, thiab Nws txoj kev zoo kaug nkaus thiab qhov ua piav tsis tau kom to taub li yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab. Muaj txoj kev nkag siab no, koj yuav tsum siv nws los tshem tawm koj lub siab uas xav tau txhua yam rau koj tus kheej, cov kev cia siab, thiab cov kev xav phem. Tsuas yog los ntawm kev tshem tawm tej no xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav tau, thiab nws tsuas yog ua li no lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj txoj sia thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus yam ntxwv ntxwgnyoog uas coj tsis ncaj mus. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag. Koj tsuas tuaj yeem hlub Vajtswv tiag tiag los ntawm lub hauv paus ntawm koj txoj kev ntseeg Nws xwb. Koj puas tuaj yeem ua tiav txoj kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev ntseeg Nws? Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, koj tsis tuaj yeem ua-tus neeg puas hlwb ntxiv lawm. Qee tus tib neeg muaj zog sai heev thaum lawv pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yuav ua rau lawv tau txais koob hmoov, tiam sis tom qab lawv pom tias lawv yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo ces lawv cia li tsis muaj zog li lawm. Qhov ntawd puas yog kev ntseeg Vajtswv? Thaum kawg, koj yuav tsum ua tiav log thiab yuav tsum muaj kev mloog Vajtswv lus hauv koj txoj kev ntseeg nkaus xwb. Koj ntseeg Vajtswv tiam sis tseem muaj qhov xav tau qee yam ntawm Nws, muaj ntau yam kev xav phem uas yog kev lig kev cai ntseeg uas koj tsis tuaj yeem tso tau pov tseg, tej uas ua rau koj tus kheej tau txais txiaj ntsig koj tsis tuaj yeem tso tseg tau, thiab koj tseem nrhiav cov koob hmoov ntawm sab cev nqaij tawv thiab xav kom Vajtswv los cawm koj cev nqaij daim tawv, los cawm koj tus ntsujplig—cov no yog txhua tus cwj pwm ntawm cov neeg uas muaj txoj kev xav yuam kev. Tab txawm hais tias cov tib neeg uas muaj kev lig kev cai ntseeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv los, lawv tsis nrhiav qhov hloov pauv lawv cov yam ntxwv thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, tiam sis tsuas yog nrhiav yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv cev nqaij daim tawv xwb. Muaj ntau leej nyob hauv nej muaj cov kev ntseeg uas zwm rau kev lig kev cai ntseeg qhov no tsis yog txoj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv. Kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum muaj lub siab uas npaj los raug kev tsim txom rau Nws thiab txoj kev txaus siab hlo muab lawv tus kheej tso tseg. Yog tias tib neeg tsis muaj ob tug yam ntxwv no ces, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav siv tsis tau, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv kiag li. Tsuas yog cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, nrhiav kev paub txog Vajtswv, thiab nrhiav txoj sia xwb thiaj li yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Tam sim no nej puas to taub hais tias Vajtswv yog dab tsi? Ua kev ntseeg Vajtswv puas yog kev saib tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv? Puas yog kev nce mus saum ceeb tsheej? Kev ntseeg Vajtswv mas tsis yog ib qho yooj yim me ntsis kiag li. Tej niag txheej txheem kev ntseeg ntawd yuav tsum tau muab ntxuav pov tseg; nrhiav kev kho tej neeg mob thiab ntiab dab tawm, kev tsom ntsoov rau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, txeeb tau Vajtswv tej kev hlub kom tau ntau, kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, nrhiav cib fim zoo thiab kev tau zoo rau lub cev nqaij daim tawv—tej no yog txheej txheem kev ntseeg thiab tej txheej txheem kev ntseeg ntawd yog hom kev ntseeg uas pom tsis meej. Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog tus moj yam. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhovnoj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kevtxais yuav Vajtswv txoj luscoj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Hnub no koj hlub Vajtswv ntau npaum li cas? Thiab koj paub txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau hauv koj lawm ntau npaum li cas? Tej no yog tej yam koj tsim nyog kawm paub. Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qees zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theev muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv. Yog koj tsuas muaj kev lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, muaj cuab yim neej thaj yeeb nyab xeeb los sis plua nuj, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv, thiab koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis raug suav tias muaj kev huam vam. Vajtswv twb tau ua ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub rau sab cev nqaij daim tawv lawm, thiab twb tau foom hmoov kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws nrog rau txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua nkaus xwb. Nyob rau ntawm tib neeg li kev paub yav dhau los, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev hlub qee yam thiab pom kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv, tiam sis kev paub yav dhau los nyob rau ib lub sij hawm ntawd, nws pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub thiab Nws kev hlub thiab kev hlub tshua tsis muaj cuab kav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws tau, tsis muaj cuab kav ntawm qhov nthuav tawm qhov uas qias vaub tsuab nyob hauv tib neegtau, thiab tsis muaj cuab kav ntawm qhov tshem tib neeg tawm ntawm nws tus yam ntxwv qias vaub tsuab tau, los sis ua rau nws txoj kev hlub thiab kev ntseeg kom zoo tshaj plaws tau. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub yog tes hauj lwm ntawm ib lub sij hawm, tib neeg tsis tuaj yeem cia siab rau kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub kom thiaj paub txog Vajtswv xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiaj txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas.

Yam uas tu siab tshaj plaws txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog qhov tib neeg coj lawv tus kheej txoj kev cawm rau hauv Vajtswv tes dej num thiab tsis quav ntsej rau Vajtswv txoj kev cawm. Tib neeg qhov kev plam loj tshaj plaws mas yog qhov uas, nyob rau tib lub sij hawm no ib yam li nrhiav kev mus zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws, tib neeg tsim lawv tus kheej txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws thiab npaj kom tau txais qhov koob hmoov zoo tshaj thiab lub hom phiaj zoo tshaj. Txawm yog tias ib tug to taub tias tej ntawd ntxim qias neeg, ntxim ntxub thiab phem npaum li cas los, muaj pes tsawg tus thiaj npaj txhij muab lawv tej tswv yim thiab kev cia siab tso pov tseg? Thiab leej twg muaj peev xwm cheem lawv tej kauj ruam thiab tso tseg txoj kev xav uas tsuas xav rau lawv tus kheej xwb? Vajtswv xav tau cov uas koom siab ti ti nrog Nws mus ua kom Nws txoj kev cawm tiav. Nws xav tau cov uas yuav zwm rau Nws los ntawm qhov muab tag nrho lawv lub siab thiab lub cev rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Nws tsis xav tau cov tib neeg uas tuav lawv ob txhais tes tsa thov rau Nws txhua hnub xwb, haj yam tsis xav tau cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab xwb. Vajtswv ntxub cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab. Nws ntxub cov tib neeg ntshav-txias uas tsis txaus siab rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm thiab tsuas xav tham txog qhov mus saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais koob hmoov xwb. Nws haj yam muaj qhov tsis nyiam kiag li rau cov uas xav siv lub cib fim uas tau los ntawm tes dej num Nws ua cawm noob neej. Ntawd yog vim hais tias cov tib neeg no yeej tau tsis quav ntsej txog yam uas Vajtswv xav ua kom tiav thiab xav tau los ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Lawv tsuas txhawj txog qhov tias yuav ua li cas lawv thiaj siv tau lub cib fim uas muab los ntawm Vajtswv tes dej num mus ua kom tau txais koob hmoov xwb. Lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab, pheej txhawj xeeb tas zog rau lawv tus kheej tej zeem muag thiab txoj hmoo xwb. Cov uas khib tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau hauv qhov seb Vajtswv yuav cawm noob neej li cas thiab Nws lub siab nyiam li cas ces tsuas yog ua yam uas lawv tus kheej zoo siab hauv qhov uas txav deb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm lawm xwb. Lawv tus cwj pwm mas yeej tsis raug cim tseg los sis tsis raug pom zoo los ntawm Vajtswv li—qhov haj yam tsawg tshaj mas yog qhov Vajtswv twb tsis ntsia li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Koj yuav tsum ua dab tsi tam sim no? Txawm hais tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm los sis tsis muaj, txawm hais tias koj muaj peev xwm dhau los ua ib lo lus tim khawv thiab ib tug qhia qhov tseeb ntawm Vajtswv los sis tsis muaj, thiab txawm hais tias koj tsim nyog raug Nws siv los sis tsis tsim nyog—txhua yam no yog yam koj yuav tsum nrhiav. Vajtswv tau ua hauj lwm tiav log rau koj ntau npaum li cas lawm tiag tiag? Koj tau pom ntau npaum li cas, koj tau tuav ntau npaum li cas lawm? Koj tau paub dhau los thiab saj ntau npaum li cas lawm? Tsis hais yam uas Vajtswv tau sim koj, saib xyuas koj, los sis qhuab qhia koj, Nws cov dej num thiab Nws txoj hauj lwm puav leej yog ua rau koj. Tiam sis tam li ib tug ntseeg Vajtswv thiab tam li ib txhia uas txaus siab hlo raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, koj puas yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm raws li koj txoj kev paub tseeb? Koj puas tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj lus los ntawm koj txoj kev paub tseeb? Koj puas muaj peev xwm muab tau rau lwm tus los ntawm koj tus kheej txoj kev paub tseeb, thiab siv tag nrho koj lub neej los ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, koj yuav tsum cia siab rau koj txoj kev paub dhau los, kev paub, thiab tus nqi uas koj tau them lawm. Tsuas yog raws li qhov no xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Koj puas yog tus neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj puas muaj qhov kev ntshaw no? Yog tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws lub npe, thiab tshaj ntawd ntxiv, rau Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tuaj yeem ua neej raws li tus yam ntxwv uas Nws xav kom Nws cov tib neeg ua, ces koj yog ib tug tim khawv rau Vajtswv. Koj yuav ua tim khawv rau Vajtswv li cas? Koj ua los ntawm kev nrhiav thiab ua neej raws li Vajtswv txoj lus, thiab, los ntawm kev ua tim khawv nrog rau koj cov lus, kom tib neeg paub Nws txoj hauj lwm thiab pom Nws cov dej num. Yog tias koj yeej nrhiav txhua yam no tiag tiag, ces Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias txhua yam uas koj nrhiav yog nrhiav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab kom tau txais koob hmoov thaum kawg xwb, ces txoj kev xav ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis dawb huv. Koj yuav tsum tau xav tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Vajtswv cov dej num hauv lub neej tiag tiag, yuav ua li cas ua kom Nws txaus siab thaum Nws nthuav tawm Nws lub siab nyiam rau koj, thiab nrhiav seb koj yuav tsum ua tim khawv rau Nws txoj kev zoo kawg nkaus thiab lub tswv yim ntse li cas, thiab seb yuav ua tim khawv li cas txog qhov Nws qhuab qhia thiab saib xyuas koj li cas. Txhua yam no puav leej yog yam uas koj yuav tsum ua tib zoo xav txog tam sim no. Yog tias koj tsuas muaj tib txoj kev hlub rau Vajtswv kom koj tuaj yeem koom tau nrog Vajtswv lub yeeb koob tom qab uas Nws ua rau koj zoo tshaj plaws lawm xwb, ces nws yeej tseem tsis txaus thiab tsis tuaj yeem mus txog Vajtswv cov kev cheem tsum. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, ua kom Nws txaus siab rau Nws txoj kev xav tau, thiab yuav tsum muaj kev paub txog txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav rau tib neeg hauv txoj kev tseeb. Txawm hais tias yuav mob, los kua muag, los sis tu siab los, koj yuav tsum paub txog txhua yam no hauv koj txoj kev ua. Cov no yog cov uas ua kom koj zoo tshaj plaws tam li ib tug neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv. Nws yog dab tsi, tiag tiag, uas tam sim no yuam koj kom raug tsim txom thiab nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws? Puas yog koj txoj kev raug tsim txom tam sim no uas vim txoj kev hlub Vajtswv thiab kev ua tim khawv rau Nws? Los sis nws puas yog vim xav tau koob hmoov rau sab cev nqaij tawv, rau koj txoj kev cia siab lub neej yav pem suab thiab txoj hmoo? Koj txhua lub tswv yim, txhua txoj kev txhawb siab, thiab txhua lub hom phiaj uas koj ua yuav tsum ua kom yog thiab tsis txhob coj raws li koj lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Qhov Dhau Los: 4. Txoj Kev Coj Zoo Yam Dawb Huv uas Cov Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Muaj

Ntxiv Mus: 6. Lub Ntsiab ntawm Kev Txom Nyem thiab Hom Kev Txom Nyem Twg Uas Cov Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Tau Ris

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No