32. Kuv Tus Ntsujplig Tau Txais Kev Ywj Pheej Lawm.

Sau los ntawm Mivpum, Teb Chaws Xabpees

Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm(“Vajtswv Txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Txoj Kev Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum hu zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus no ua rau kuv nco txog ib txoj kev ntsib kev pom uas kuv tau muaj ob peb lub xyoo dhau los lawm.

Nyob rau Lub Kaum Hlis Ntuj Xyoo 2016, muaj ib zaj nkauj yeeb yaj duab uas tau hu nkauj thiab seev cev uas kuv tau pab qhia kev seev cev raug muab tso rau hauv huab cua. Cov kwv tij thiab cov viv ncaus nyiam tej ntawd heev, thiab lawv tau hais kom kuv coj pab seev cev ntawm pawg ntseeg. Kuv zoo siab heev thiab tau hais cov lus thov ntsiag to rau Vajtswv tias kuv yeej yuav ua kom tau lub luag hauj lwm no kom tau zoo xwb xwb li thiab tsim yeeb yaj duab ntau ntxiv los ua tim khawv rau Nws. Ces tsis ntev, pab seev cev txoj hauj lwm txawm pib. Cov kwv tij thiab cov viv ncaus hwm kuv heev, thiab tau tuaj cuag kuv kom pab qhia lawv tej kev seev cev nyuaj uas lawv muaj. Qhov no tau yug kuv txoj kev tsis muaj qab hau, thiab kuv mloog zoo li kuv yog ib tug neeg txawj ntse tseem ceeb nyob rau hauv pawg ntseeg. Ces tsis ntev, tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau npaj Tus Viv Ncaus Yi tuaj nrog kuv ua hauj lwm ua ke. Ua rau kuv zoo siab heev txog qhov ntawd, xav tias, “Tus Viv Ncaus Yi muaj kev ntsib kev pom txog kev seev cev, ib yam nkaus thiab, thiab nws txawj seev cev ntau hom dua kuv. Wb tuaj yeem qhia tau yam uas lwm tus tsis txawj. Wb yeej yuav ua tau wb txoj hauj lwm zoo xwb xwb li.” Tsis ntev tom qab, peb tau npaj txhij rau kev yees ib zaj yeeb yaj duab, thiab Tus Viv Ncaus Yi cov tswv yim qhia kev seev cev mus tau zoo dua, thiab to taub yooj yim dua li kuv cov tswv yim lawm. Cov kwv tij thiab cov viv ncaus sawv daws puav leej nyiam cov tswv yim ntawd. Kuv tsis tshua txaus siab txog qhov no, thiab xav paub tias, “Lwm tus yuav xav li cas txog kuv? Lawv puas xav tias kuv tsis phim nrog Tus Viv Ncaus Yi? Yog tias nws ua tau zoo tshaj kuv lawm, kuv puas tseem yuav muaj peev xwm ua tau lub luag hauj lwm loj nyob rau hauv pab no lawm?” Nws ua rau xeeb txob kuv heev thaum kuv pom lwm tus mus nrog Tus Viv Ncaus Yi tham thaum twg los xij uas lawv muaj ib qho teeb meem. Kuv yog tus coj, tiam sis lawv tsuas nrhiav nws nkaus xwb thaum twg los xij uas lawv muaj teeb meem. Tsis yog qhov ntawd txhais tau tias nws ua tau zoo dua kuv lov? Kuv xav tias kuv tsis tuaj yeem cia nws yeej kuv, yog li ntawd peb tus txheej txheem tom ntej no kuv yuav tsum ua ib qho yeeb yam qhia kom zoo tshaj plaws kom txhua tus pom tias kuv txawj ib yam li nws ntag.

Tom qab ntawd Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv tau faib wb cov hauj lwm kom haum raws li nyias txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Kuv ua tus coj rau kev yees nkauj yeej yaj duab, hos nws ua tus thawj coj rau kev ua yeeb yam saum sam thiaj. Ua rau kuv zoo siab twj ywm. Yav dhau los thaum wb ua hauj lwm ua ke, kuv hnov tias nws tus duab ntxoov ntxoo roos kuv lawm, yog li ntawd kuv yuav tsum txeeb lub hwv tsam ntawd los ua kom txhua tus pom tias kuv muaj peev xwm dua nws. Kuv siv sij hawm ntau ntxiv los tshawb fawb kev qhia seev cev kom kuv thiaj li ua tau zoo rau hauv zaj nkauj yeeb yaj duab ntawd, tiam sis thaum kuv pom tias Tus Viv Ncaus Yi twb ua yuav tiav nws qhov yeeb yam seev cev lawm hos kuv ces tseem ua tsis tau tiav kuv txoj kev qhia seev cev li, ua rau kuv ntxhov siab heev. Kuv rau siab ntso los xaiv qhov kev dhia thiab txhim kho kom zoo, ces kuv txawm pib coj nruj nruj rau cov kwv tij thiab cov viv ncaus rau hauv peb tej kev xyaum ua ke. Muaj ib zaug kuv tau cem ib tug nus nrov heev thaum kuv pom nws seev cev yuam kev ob peb qho, ntshai tsam tias nws seev cev tsis tau zoo, nws yuav cuam tshuam rau qhov kev seev cev thiab kuv yuav ua tsis tau Tus Viv Ncaus Yi ntej. Ua ntej yuav yees yeeb yaj duab, ib tug nus tau hais tias tsis muaj kev seev cev txaus rau hauv nqe pib. Kuv xav tias nws hais yog lawm, tiam sis thaum lub sij hawm ntawd kuv xav tsis tawm li lawm tias xyov yuav ntxiv dab tsi rau, yog li ntawd nws hais rau kuv tias kom kuv mus tham qhov ntawd nrog Tus Viv Ncaus Yi. Kuv tsis zoo siab hlo li uas tau hnov qhov no. Tsis yog tias qhov kev mus tham rau nws txog ib qho tseem ceeb zoo li no haj yam ua rau kuv zoo li tsis muaj peev xwm tshaj nws lov? Yog tias Tus Viv Ncaus Yi los koom tes, ces leej twg uas yuav tau txiaj ntsig thaum kawg? Kuv tau siv sij hawm thiab dag zog ntau heev rau qhov no lawm, thiab kuv twb ua yuav tiav qhov kawg lawm. Yeej tsis muaj hnub uas kuv yuav mus nug nws li. Yog li ntawd kuv thiaj tau hais tias “Tam sim no cia peb tsis txhob ua yuam kev rau tej yam me me no. Thaum nyob rau hauv yeeb yaj duab lawm peb yeej yuav pom tias nws zoo li cas xwb.” Ces tom qab ntawd tus thawj coj saib peb zaj yeeb yaj duab thiab hais tias zaj yeeb yaj duab no zoo tsis txaus yuav ua tim khawv rau Vajtswv, thiab yuav tsum tau rov qab ua dua. Kuv mas chim siab heev thaum hnov li no—nws zoo li rab riam uas chob tshab plaws kuv lub siab. Kuv xav tias, “Tam sim no ua rau kuv poob ntsej muag heev. Lwm tus yuav pom tias kuv zoo li cas. Lawv yeej yuav xav tias kuv tsis txawj li Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv tsis muaj peev xwm ua tau kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav ua li cas sawv khov kho rau pab pawg no txij no mus?” Tau ob peb hnub dhau los ntawd, kuv xav tsis tawm ib yam dab tsi li tshwj yog kuv lub ntsej muag thiab lub meej mom xwb. Kuv pw tsis tsaug zog thaum yav hmo ntuj, tiam sis kuv tsaug zog thaum tuaj sib sau ua ke, thiab kuv tsis muab siab rau kuv lub luag hauj lwm li lawm.

Muaj ib hnub, kuv tus thawj coj tau tuaj qhia kuv. Nws pom tias kuv tsis muaj kev nkag siab txog kuv tus kheej tiag tiag, nws tau nthuav tawm thiab tau qhuab ntuas kuv, hais tias kuv tau khib qee tus neeg txoj kev txawj los tiv thaiv kuv tus kheej lub npe thiab lub chaw, tias kuv tsis tau xav txog pawg ntseeg txoj hauj lwm kiag li, thiab kuv mas xav txog kuv tus kheej xwb thiab ntxim ntxub heev. Nws tau qhia kuv kom rov xav txog kuv tus kheej, thiab nws nyeem Vajtswv cov lus nqe no rau kuv hais tias: “Kiag thaum ib yam dab tsi hais txog qib dej num, lub ntsej muag, los sis lub suab npe, txhua tus lub siab dhia pig poog ua ntej lawm, thiab nej txhua tus xav kom yog tus nyob siab, nrov npe, thiab raug lees paub. Txhua tus tsis txaus siab hlo rau qhov tau los, ib txwm xav sib cav tas li—txawm tias kev sib cav yog kev txaj muag thiab tsis tso cai muaj nyob rauv Vajtswv lub tsev los xij. Txawm li cas los xij, yog tsis muaj kev sib cav, koj yeej tseem tsis txaus siab. Thaum koj pom ib tug nyob siab tshaj, koj hnov khib, ntxub, thiab tias nws tsis ncaj ncees. ‘Vim l i cas kuv thiaj li ho nyob siab tsis tau? Vim li cas ho ua rau tus neeg ntawd nyob siab tas li, thiab nws yeej tsis txog kuv zeeg li?’ Ces koj hnov muaj qee qhov tsis txaus siab. Koj sim cheem nws, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tau. Koj thov Vajtswv thiab hnov zoo me ntsis mus ib ntus, tab sis dhau ntawd tsis ntev xwb koj rov ntsib tej hom xwm txheej ntawd dua ntxiv lawm, koj tsis tuaj yeem kov yeej nws li. Qhov no tsis qhia pom ib tug yeeb yam uas tsis paub tab txaus los? Tsis yog ib tug neeg poob mus rau hauv tej yam ntxwv ntawm ib rooj ntxiab zoo li no los? Tej no yog tej kauj hlau ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam lwj liam uas khi tib neeg. … koj yim sib zog tsoo npaum li cas, yim muaj txoj kev tsaus ntuj nti ncig koj ntau npaum li ntawd, thiab koj yim hnov khib thiab yim ntxub ntau npaum li ntawd, thiab koj txoj kev ntshaw xav tau txais tsuas yuav loj hlob khov dua qub nkaus xwb. Koj txoj kev ntshaw xav tau txais yim loj hlob khov dua qub ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj peev xwm ua tsawg npaum li ntawd, thiab koj yuav tau txais tsawg, koj qhov kev ntxub yuav muaj ntau ntxiv. Thaum koj qhov kev ntxub muaj ntau ntxiv lawm, koj yuav muaj txoj kev tsaus loj dua rau sab hauv. Txoj kev tsaus dua uas koj muaj rau sab hauv, koj yim yuav ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd; koj yim ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd, koj yim tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi li. Qhov no yog ib qho muaj feem xyuam sib txuas mus los, qhov kev phem uas kiv mus los. Yog koj tsis tuaj yeem ua koj tes dej num kom tau zoo, ces, koj yuav maj mam raug tshem tawm zuj zus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus no yog ib qho uas ua rau kuv hnyav siab tiag tiag li. Yam uas Vajtswv tau nthuav tawm mas yog kiag li kuv tus kheej tus yam ntxwv ntag. Kuv ib txwm khib txog Tus Viv Ncaus Yi tej kev muaj peev xwm, kuv tsuas ua kom tau lub npe thiab tshaj thawj xwb. Nws mas qias neeg heev rau Vajtswv. Kuv rov xav txog qhov uas kuv tau khib txij thaum Tus Viv Ncaus Yi tau koom pab pawg ntawd li cas thiab kuv pom tias nws txawj npaum li cas. Kuv tau ntshai tsam tias lwm tus yuav hwm nws thiab saib tsis tau kuv, thiab kuv lub chaw yuav raug txais kev hem. Yog li ntawd kuv thiaj li tau pib siv kuv tus kheej los tawm tsam nws, xav txhua txoj kev los ua pov thawj rau kuv tus kheej. Thaum kuv tau pom tias txoj kev qhia seev cev ntawm nws txoj kev seev cev mas ua tau zoo zuj zus ceev dua kuv lawm, kuv cia li dhau los coj nruj nruj rau cov kwv tij thiab cov viv ncaus kom kuv thiaj li tsis poob qab. Nws yeej pom tseeb tias muaj qee yam Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv yuav tsum tau sib tham, tiam sis kuv tas zog nrhiav kev zam kom txhob tau nrog nws tham, ntshai tsam nws nyiag tau txiaj ntsig tag nrho lawm. Vim li ntawd, thiaj li saib xyuas qee qhov teeb meem tsis ncav lub sij hawm, thiab tab txawm hais tias tom qab uas cov kwv tij thiab cov viv ncaus tau siv tag nrho lawv lub sij hawm thiab lub zog rau qhov ntawd los, nws haj tseem zoo tsis txaus los ua ib zaj lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau npaj Tus Viv Ncaus Yi tuaj ua hauj lwm nrog kuv rau kuv txoj hauj lwm, twb tsim nyog wb coj tej yam zoo uas sib txawv los tso saum rooj thiab qhia seev cev zoo ua tau tim khawv rau Vajtswv, tiam sis kuv tsis xav txog Vajtswv txoj kev xav kiag li. Kuv tas zog sib tw kom tau lub npe thiab tshaj thawj thiab tau tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm nkaus xwb. Kuv ua tsis tau ib yam dab tsi li tiam sis tsuas tau kev phem thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Txoj kev xav no ua rau kuv ntshai me ntsis thiab kuv mas khuv xim heev. Kuv tau thov Vajtswv, thiab tsis xav khib txog lwm tus tej kev ua tau zoo, los sis sib tw kom tau lub npe thiab tshaj thawjli lawm. Kuv xav los lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, ua hauj lwm zoo nrog Tus Viv Ncaus Yi, thiab koom siab ua wb lub luag hauj lwm ua ke.

Tom qab ntawd wb tau los ua hauj lwm ua ke rau tej kev qhia seev cev, kuv tus cwj pwm hloov pauv me ntsis lawm. Tseem muaj qee zaus uas kuv khib nws, tiam sis kuv paub tias kuv yuav tsum txhawb nqa pawg ntseeg txoj hauj lwm, tsis yog kuv tus kheej tej kev ntshaw. Kuv thiaj li tau tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muab kuv tus kheej tso tseg, xav txog qhov yuav ua hauj lwm li cas nrog kuv tus viv ncaus los tsim kho kev qhia seev cev kom tau zoo lawm xwb. Thaum wb ntsib tej teeb meem los sis tej kev nyuaj, wb keev tau sib qhia ua ke, thiab wb hais qhib siab lug txog tej kev coj tsis ncaj uas wb tau nthuav tawm, koom siab nrhiav qhov tseeb los daws tej ntawd ua ke. Tom qab ntawd, kuv tau pom Vajtswv txoj kev coj thiab koob hmoov—kev qhia seev cev mus tau ceev heev. Kuv kuj tau ntsib tau pom txog txoj kev xav ntawm kev kaj siab thiab los siav uas los ntawm kev xyaum ua qhov tseeb.

Tau ob peb hlis tom qab Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv tau ua hauj lwm ua ke dua los npaj rau kev ua yeeb yam saum sam thiaj. Thaum xub thawj txhua yam mus tau ceev heev, thiab cov kwv tij thiab cov viv ncaus nyiam txoj kev uas wb qhia seev cev. Kuv mas zoo siab heev rau kuv tus kheej tiag tiag. Muaj ib hnub, tus thawj coj nug hais tias kev qhia seev cev txhua yam mus zoo li cas lawm, ces kuv teb yam zoo siab hlo tias, “Wb ua tau zoo heev.” Ces ib tug viv ncaus txawm tau txeeb hais hais tias, “Tus Viv Ncaus Yi muaj tswv yim zoo heev, thiab tus qauv los kuj zoo, ib yam nkaus thiab.” Ua rau kuv meem txom, kuv xav tias, “Vim li cas koj thiaj li hais li ntawd? Tam sim no txhua tus puav leej paub tias cov tswv yim rau kev seev cev ntawd yog los ntawm Tus Viv Ncaus Yi los, thiab lawv yuav xav tias kuv tsis txawj li nws. Kuv yuav tsum xav ib txoj hau kev ua kom tiav qee yam rau kuv tus kheej, yog tsis li ntawd ces tus thawj coj thiab cov kwv tij thiab cov viv ncaus yuav xav li cas rau kuv?” Muaj ib zaug, thaum tab tom qhia kev seev cev, kuv tau xav txog ib txoj kev seev cev a-khonpativ. Zoo siab heev, ces kuv xav, “Kuv txawj hom khaj tes taw kawg. Tsuav yog peb xyaum tau qhov no zoo xwb, tsis yog tias nws yuav ntxiv tau yam zoo rau kev seev cev xwb, tiam sis txhua tus kuj yuav pom kuv qhov zoo thiab. Ces thaum ntawd sawv daws yuav hwm kuv.” Tiam sis hnub tom qab thaum kuv tab tom qhia qhov kev txav ntawd rau cov kwv tij thiab cov viv ncaus, lawv hais rau kuv tias qhov kauj ruam dhia mas ceev dhau lawm, thiab nws nyuaj heev. Muaj ib tug viv ncaus tau ceeb toom rau kuv thaum yav tsaus ntuj ntawd tias, “Qhov kev txav ntawd yuav ua rau tib neeg raug mob yooj yim heev. Kuv tsis xav tias peb tsim nyog yuav xyaum ua qhov kev txav ntawd.” Kuv tau txhawj xeeb heev tias tsam lawv cia li hloov qhov kev txav ntawd mus rau lwm qhov kev txav lawm, ces kuv yuav ua li cas piv tau Tus Viv Ncaus Yi thaum lub sij hawm los txog? Yog li ntawd kuv thiaj li txhawb txhua tus lub zog los xyaum qhov kev txav ntawd ob peb zaug ntxiv, thiab kuv tsuas tso tseg thaum uas muaj ob peb leeg viv ncaus ntog raug mob lawm xwb. Kuv mas nyuaj siab thiab tu siab, yog li ntawd kuv tau thov txim rau pab ntawd thiab hloov qhov kev txav ntawd, tiam sis kuv tseem tsis tau xav txog kuv tus kheej ntawm txoj kev kaj ntawd li. Tsis muaj sij hawm kiag li lawm, twb yuav pib yees yeeb yaj duab lawm. Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv wb ob leeg puav leej koom qhov kev ua yeeb yam ntawd. Thaum tab tom yees, kuv hnov zoo li tias kuv qhov kev seev cev tsis ua tsis tau zoo thaum uas lawv yees kuv, yog li ntawd kuv thiaj li thov tus thawj coj kom rov qab yees dua ob peb zaug. Tom qab ntawd kuv pom tias yuav luag txhua qhov yees pom Tus Viv Ncaus Yi nyob rau tom hauv ntej, tiam sis kuv li tsuas pom me ntsis nyob rau tom ib sab xwb. Kuv tu siab heev. Nyob rau ntawm lub rooj yees yeeb yaj duab tom qab ntawd, kuv tsis muaj peev xwm luag ntxhi thiab kuv txoj kev seev cev tsis muaj sia li lawm. Kuv tsuas xav txog tias kuv yuav seev cev li cas thiaj li yuav zoo dua Tus Viv Ncaus Yi xwb. Kuv tsis muaj lub siab saib cov yeeb yaj duab seev cev li kuv mas twb tsim nyog raug tshuaj xyuas, thiab kuv tsis quav ntsej hais tias qhov kev ua yeeb yam ntawd yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv los sis tsis tau. Ces yog li ntawd, thaum daim yeeb yaj duab tshwm tawm los lawm, txhua tus puav leej hais tias qhov kev seev cev ntawd mas txhav dhau lawm, tsis zoo kiag li, thiab tsis yog hais tias nws tsis zoo txaus los ua tim khawv rau Vajtswv xwb, tiam sis nws tseem ua rau Vajtswv poob ntsej muag thiab. Tom qab ntawd, tus thawj coj tau hais tias kuv yeej tseem nyob rau hauv tus yam ntxwv uas sib tw kom tau lub npe thiab tshaj thawj thiab ua tsis tiav ib yam dab tsi nyob rau hauv kuv txoj hauj lwm li, yog li ntawd nws tau nrho kuv tawm ntawm kuv lub chaw ntawm lub luag hauj lwm lawm. Kuv mas ntxhov siab heev. Thaum xub thawj, kuv tsuas xav ua kuv txoj hauj lwm kom zoo thiab ua tau zoo raws Vajtswv xwb, tiam sis txij li thaum kuv tau ua hauj lwm rau kuv tus kheej txoj kev ntshaw lawm, tej kev ua yeeb yam uas kuv tau muab tso ua ke puav leej tsis yog ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv xwb, tiam sis tej ntawd tseem ua rau Nws poob ntsej muag thiab. Qhov no yog ib txoj kev ua txhaum rau. Kuv tau plam kuv lub hwv tsam uas tau los ua kuv txoj hauj lwm los ntawm kev seev cev lawm. Kuv tau quaj ntev heev.

Tom qab ntawd, kuv pheej xav tag los xav dua, “Kuv paub zoo tias kev txeeb lub npe thiab tshaj thawj tsis yog lawm, yog li ntawd vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem cheem tau kuv tus kheej kom tsis txhob mus caum raws tej yam ntawd, zaum tas zaum thiab? Qhov kev muaj qab hau tiag tiag yog dab tsi?” Kuv tau nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv dua ib zaug thaum kuv tab tom pe hawm hais tias: “Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais. Tam sim no los saib ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua hauj lwm seb, tsis yog nws qhov kev siab phem txaus ntshai ntxim ntxub tshaj plaws lod? Tej zaum hnub no nej tseem tsis tau tuaj yeem pom tshab Ntxwgnyoog lqhov kev siab phem txaus ntshai vim nej xav tias ib tug tib neeg tsis tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj lub koob meej thiab tau txais. Nej xav tias yog tias tib neeg tso tseg lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv yuav tsis muaj peev xwm pom txoj hau kev mus tom ntej, yuav tsis muaj peev xwm pom lawv cov hom phiaj, tias lawv lub neej yav pem suab yuav tsaus ntuj nti ntsia tsis pom. Tab sis, maj mam, muaj ib hnub twg nej txhua tus yuav paub txog lub koob meej thiab tau txais yog cov hlua khi loj kawg nkaus uas Ntxwgnyoog siv los khi tib neeg. Thaum hnub ntawd los txog, koj yuav tau tawm tsam Ntxwgnyoog txoj kev tswj hwm huv si thiab tawm tsam cov hlua khi uas Ntxwgnyoog siv los khi koj. Thaum lub sij hawm los txog uas koj xav kom koj muab txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab cog rau hauv koj lawm tso pov tseg, ces koj yuav tsoo kom tawg tag huv si kom dim ntawm Ntxwgnyoog thiab koj yeej yuav tsis nyiam txhua yam uas Ntxwgnyoog tau muab rau koj kiag li. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj yuav muaj kev hlub tiag thiab xav paub Vajtswv tiag(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm txog Ntxwgnyoog tej kev npaj siab ua thiab kev xav phem los ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb. Nws siv lub npe thiab tshaj thawj los ua lwj liam thiab tswj tib neeg kom lawv dhau los raug ua phem thiab lwj liam ntau zuj zus, uas haj tseem ua kev phem thiab tawm tsam Vajtswv thiab. Kuv tau raug Ntxwgnyoog cob qhia thiab haub ntxias puag thaum kuv tseem me los lawm. “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob” thiab “Ib tug neeg qhov qub txeeg qub teg ces yog lub suab ntxhe rov qab ntawm nws lub neej.” Cov tswv yim phem no tau cog tob heev rau hauv kuv lawm. Txawm hais tias kuv yuav nyob rau pab twg los xij, kuv xav kom kuv tau txais kev zam, tau txais kev hwm thiab qhuas. Thaum pom qee tus neeg zoo dua ua rau kuv khib thiab kuv xav ua txhua yam kom tau ua ntej xwb, kuv ib txwm ua kom tau lub npe thiab tshaj thawj, ua rau muaj kev puas los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag. Kuv tus moj yam kuj cia li dhau los khav theeb thiab phem ntau zuj zus tuaj lawm. Rov qab xav txog txoj kev qhia seev cev, kuv xav kom kuv kov yeej Tus Viv Ncaus Yi los ntawm kuv tej kev txawj, tiam sis kuv tsis quav ntsej tias seb cov neeg seev cev puas tuaj yeem ua tau, uas thaum kawg thiaj li ua rau cov viv ncaus ob peb leeg raug mob thaum lawv tab tom xyaum ntawd. Thaum uas peb tab tom yees yeeb yaj duab, kuv tsuas xav siv qhov uas yees ze ze kuv los qhia tias kuv ua tau zoo dua Tus Viv Ncaus Yi, yog li ntawd thaum uas kuv qhov kev seev cev txav mus rau qhov yees ntawd tseem zoo tsis tau txaus rau kuv, kuv thiaj li thov tus thawj coj kom rov qab yees dua ntau ntau zaus, kom ua tau zoo. Thiab thaum kawg, thaum kuv tau pom tias tsuas pom kuv lub ntsej muag ib sab nyob rau hauv daim yeeb yaj duab lawm xwb hos yuav luag txhua qhov yees duab ntawm Tus Viv Ncaus Yi mas nyob tom hauv ntej tas li, ua rau kuv tsis txaus siab thiab muaj tus yam ntxwv tsis zoo thiab tawm tsam, thiab tsis muaj lub siab xav seev cev zoo los ua tim khawv rau Vajtswv li lawm. Vim li ntawd, kuv txoj kev seev cev thiaj li ua rau Vajtswv poob ntsej muag. Kuv txoj kev qhia seev cev tsis yog los ua tim khawv rau Vajtswv, tiam sis khav theeb rau yus tus kheej xwb. Kuv txoj kev txeeb kom tau lub npe thiab tshaj thawjtau cuam tshuam pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab ua rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam mob. Kuv tus cwj pwm mas ntxim ntxub tshaj, Vajtswv ntxub heev! Cov lus no los ntawm Vajtswv ces tau los rau hauv kuv lub siab hais tias: “Qhov ‘kev phem’ no tsis tau txhais tias yog puv npo kev ua phem, tiam sis txhais tias lub hauv paus kev ua phem uas los ntawm tib neeg li tus cwj pwm los(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II). Vajtswv cov lus tau pab kuv ras dheev tias kuv tseem tsis tau raug tshem tawm ntawm kuv txoj hauj lwm vim kuv tau ua qee yam tsis zoo. Nws tau tshwm sim vim yog tus cag, qhov pib ntawm kuv tej kev ua, thiab txoj kev uas kuv taug, puav leej yog kev phem xwb. Txij li thaum Tus Viv Ncaus Yi tau pib ua hauj lwm nrog kuv los, kuv tau khib nws, txeeb tej yam uas kuv ntshaw. Kuv tas zog ua raws li kuv tus kheej txoj kev lag luam xwb. Kuv cia li ua phem thiab tawm tsam Vajtswv yooj yim heev. Thaum xav li no, ua rau kuv ntshai heev. Kuv pom tias kev caum lub npe thiab lub meem mom mas yog ib txoj kev tawm tsam Vajtswv, thiab yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab, ces thaum kawg kuv yeej yuav raug tshem tawm thiab raug rau txim. Ua rau kuv khuv xim heev. Kuv tau quaj los kua muag iab thiab tau thov Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv! Kuv twb raug tshem tawm ntawm kuv txoj hauj lwm lawm. Qhov no yog Koj tus moj yam ncaj ncees nthuav tawm rau kuv thiab nws yog Koj txoj kev tiv thaiv kuv. Ua Koj tsaug rau txoj kev npaj qhov xwm txheej no los cheem kuv ncav lub sij hawm ntawm kuv tej kev phem. Kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab rau Koj.”

Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tau qhuab qhia txoj moo zoo rau hauv pawg ntseeg thiab kuj tseem pe hawm thiab rov xav txog kuv tus kheej. Txhua zaus uas kuv xav txog kuv tej kev tawm tsam rau hauv kuv txoj hauj lwm tsuas yog kom tau lub npe thiab tshaj thawj xwb, kuv hnov zoo li tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas muaj kev tu siab xwb. Kuv tau ntxub kuv tus kheej uas tsis khaws lub hwv tsam uas Vajtswv tau muab rau kuv rau hauv qhov kev seev cev nrog pab pawg kom muaj nqis. Thaum kuv saib cov nkauj yeeb yaj duab ntawd, kuv xav thim yam tsis zoo rov qab mus thiab pib puag tom hauv paus tuaj dua, tiam sis kuv paub tias yuav ua tsis tau li ntawd lawm. Yam uas kuv ua tau ces yog rau siab ntso ua kuv txoj hauj lwm tshaj tawm txoj moo zoo rau kuv tej kev ua txhaum rau yav dhau los lawm xwb. Ua rau kuv ceeb, tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau kom kuv mus koom pab pawg seev cev dua tom qab ib lub hlis ntawd xwb. Kuv zoo siab heev thaum hnov qhov xov xwm no ua rau kuv cheem tsis tau kuv tej kua muag, thiab kuv tau txiav txim siab los khaws lub hwv tsam no kom muaj nuj nqis, yuav tsis caum lub npe thiab tshaj thawj lawm, yuav ua hauj lwm zoo nrog rau cov kwv tij thiab cov viv ncaus, thiab ua kuv txoj hauj lwm kom zoo los pauj Vajtswv txoj kev hlub.

Tom qab uas rov qab los koom pab pawg seev cev lawm, muaj ib zaug thaum peb tuaj xyaum ua ke, Tus Viv Ncaus Yi tau hais tias qhov kev seev cev txav mus los uas kuv tau qhia cov kwv tij thiab cov viv ncaus ntawd tsis yog tus qauv zoo. Kuv hnov txaj muag heev thaum lub sij hawm ntawd, xav tias, “Yog ua cas koj thiaj li thuam kuv tim ntsej tim muag ntawm lwm tus zoo li no? Tam sim no lawv yeej yuav xav tias kuv tsis txawj txog theem uas koj txawj. Kuv tsis tuaj yeem cia lawv saib tsis taus kuv. Kuv los yeej txawj ib yam thiab, koj puas paub, thiab kuv paub tias koj cov kev seev cev txav mus los los kuj tsis zoo tiav log, ib yam nkaus thiab.” Kuv xav kho cov kev txav mus los uas nws tau qhia peb seev cev ntawd. Ces, kuv ras dheev tau tias kuv tab tom xav txog kuv tus kheej lub npe thiab tshaj thawj dua ntxiv lawm, yog li ntawd kuv tau thov Vajtswv hauv kuv lub siab. Kuv tau xav txog Vajtswv cov lus no tom qab kuv cov lus thov hais tias: “Yog tias lub sij hawm yim tseem ceeb, es tib neeg yim muaj peev xwm los zwm rau thiab tso lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev siab hlob, thiab kev khav theeb tseg, thiab ua lawv tej dej num kom zoo, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li yuav nco ntsoov lawv. Cov no puav leej yog tej dej num zoo! Txawm hais tias tib neeg yuav ua dab tsi los xij, qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—lawv lub siab hlob thiab kev khav theeb, los yog Vajtswv lub yeeb koob? (Vajtswv lub yeeb koob.) Qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—koj lub luag hauj lwm, los yog koj tus kheej tej kev ntshaw? Qhov ua kom tiav koj lub luag hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab koj yog tus ua lub luag hauj lwm ntawd. … koj yuav xub mob siab rau koj tus kheej tes dej num, rau Vajtswv lub siab nyiam, rau qhov kev hais lus tim khawv rau Nws, thiab rau koj tus kheej lub luag hauj lwm tshaj. Qhov no yog ib txoj kev hais lus tim khawv uas zoo heev, thiab nws coj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog!(“Qhov Caum Cuag Vajtswv thiab Qhov Tseeb Mas Yog Yam Zoo Siab Tshaj Plaws ntawm Txhua Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Ib txoj kev kaj tau los nyob rau hauv kuv. Tsis yog tias Vajtswv tab tom sim kuv nrog qhov xwm txheej no lov? Thaum twg los xij uas muaj ib qho tsis sib haum xeeb los ntawm kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev, kuv yuav tsum tsi ntsees kom tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab xyaum ua qhov tseeb kom ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Thaum kuv siab txias thiab xav txog qhov ntawd, kuv pom tias kuv yeej tsis tau qhia cov kwv tij thiab cov viv ncaus txog qhov kev txav mus los kom yog yog tiag. Tus Viv Ncaus Yi tau qhia ncaj me ntsis thiab qhov ntawd ua rau kuv txaj muag, tiam sis nws hais yog lawm, thiab kuv paub tias kuv yuav tsum tau lees txais yuav nws txoj kev qhia. Tom qab uas muab kuv tus kheej tso tseg thiab kho kuv tej kev txhawb siab, Tus Viv Ncaus Yi thiab kuv qhia kev seev cev ua ke tau tag sai heev. Kuv kuj hnov kaj siab thiab kev thaj yeeb lug los ntawm qhov kuv ua kuv txoj hauj lwm li ntawd.

Qhov kev paub yav dhau los ntawd qhia rau kuv tias Vajtswv txoj kev txiav txim thaib kev rau txim yog Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau kuv tiag tiag li. Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau tsa kuv sawv thiab ua rau kuv pom lub ntsiab tseeb thiab qhov kev phom sij uas yuav los raug rau yus ntawm txoj kev caum lub npe thiab txiaj ntsig. Qhov ntawd tau kho kuv tej kev xav yuam kev kom yog, thiab kuv tau pib caum qhov tseeb thiab ua kuv lub luag hauj lwm los ntawm kuv ob txhais ko taw sawv khov kho rau hauv av, ua lub neej raws li noob neej tus yam ntxwv lawm. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 31. Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Ntxiv Mus: 33. Txoj Sawv Hlau Khi ntawm Suab Npe thiab Tshaj Thawj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No