15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). Tus Tswv Yexus kuj tau hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, Tswj tsis yog tias nej hloov dua siab tshiab, thiab rais los zoo yam li tej me nyuam yaus, nej yuav nkag tsis tau mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag li(Mathai 18:3). Peb tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus tias Nws yog tus ncaj ncees, uas Nws nyiam txoj kev ncaj ncees thiab ntxub cov neeg txawj dag, thiab tsuas yog cov neeg ncaj ncees xwb thiaj yuav tuaj yeem raug cawm thiab nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Yog vim li ntawd Vajtswv thiaj nquas hu tas zaj tas zog kom peb ncaj ncees, thiab peb daws peb txoj kev dag thiab tej kev txawj dag. Tab sis hauv lub neej tiag, thaum muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog kuv lub suab npe thiab meej mom, kuv pab tsis tau tab sis dag thiab raug ntxias dag. Yog tsis muaj txoj kev rau txim thiab kev nthuav tawm Vajtswv cov lus, yog tsis muaj Nws txoj kev cem thiab kev qhuab ntuas, kuv yeej tsis lees lub txim txhaum tiag, tau khiav deb ntawm tej kev dag, thiab tau xyaum ua raws qhov tseeb li ib tug neeg ncaj ncees.

Ob peb xyoo tom qab ntawd, kuv tau los leg lub luag hauj lwm ua ib tug thawj coj hauv pawg ntseeg. Muaj ib hnub kuv tus thawj coj tau kom kuv mus koom cov npoj yaig qhov kev sib sau ua ke. Kuv zoo siab heev. Kuv xav txog qhov kuv tau ua hauj lwm hnyav hauv pawg ntseeg tsis ntev los no, npaj kev sib sau ua ke thiab kev sib qhia txhua hnub, thiab feem ntau ntawm tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau rau siab ntso rau lawv lub luag hauj lwm. Qee pab pawg tau muaj kev nce qib ntau heev, yog li kuv tau xav ruaj siab tias txoj kev sib sau ua ke zaum no yuav yog ib lub zoo sij hawm rau kuv tau pom. Kuv yuav ua tawm rau tus thawj coj thiab tej npoj yaig pom tias kuv muaj peev xwm npaum li cas, tias kuv thiaj zoo dua lwm tus. Thaum kuv mus txog, kuv tau pom Tus Viv Ncaus Lis tab tom nyuaj siab yam txaus tshawj kawg li, thiab nws nroo tawm tias, “Koj tes dej num ywg dej thiab txhawb nqa tej kwv tij thiab tej nkauj muam mus zoo li cas lawm? Peb tab tom nyob rau lub sij hawm nyuaj. Kuv yuav tsis muaj qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb. Muaj ntau yam teeb meem uas kuv tsis muaj peev xwm daws tau.” Kuv luag nyav thiab tau hais tias, “Txoj dej num ywg dej mus tau zoo heev rau hauv peb pawg ntseeg, ntau yam zoo dua qub lawm.” Tom qab ntawd kiag xwb tus thawj coj tau los thiab pib nug txog tes dej num ywg dej hauv cov pawg ntseeg. Kuv tau xav tias nws yog kuv lub sij hawm hais tawm lawm, yog li kuv yuav tsum tau ua ib qho yeeb yam kom zoo. Kuj ceeb tias, nws tsis tau nug txog peb tej kev ua tiav ntawm tes dej num ywg dej, tab sis nws tau nug txog tias dab tsi yog yam tau tshwm sim nyuaj, lawv ho tau raug kho tau li cas los ntawm txoj kev sib qhia qhov tseeb, thiab tej kev nyuaj twg uas tseem tsis tau raug daws. Kuv tau ntshai. Feem ntau, kuv tsuas yog tsim kho tes dej num xwb thiab tsis paub meej cov ntsiab kiag li, yog li kuv tsis tau ua tiav kev ywg dej tiag hlo li. Kuv tsis paub yuav ua dab tsi. Kuv tsim nyog hais yam twg yog thaum tus thawj coj tau nug kuv? Yog kuv tau qhia qhov tseeb, nws puas yuav xav tias kuv tsis ua tes dej num tiag tiag pob? Kuv tsuas tau khav ntxhias rauTus Viv Ncaus Lis, hais tias tes dej num uas kuv saib xyuas nws mus tau zoo heev. Yog hais tias kuv tham tsis tau cov ntsiab, nws puas yuav hais tias kuv lam khav xwb tsis muaj dab tsi li? Kuv ua tau dab tsi? Kuv hnov tias haj yam txhawj ntau ntxiv xwb. Tom qab kiag ntawd xwb, Tus Kwv Tij Xuv tau tham txog tej teeb meem uas lawv tau ntsib hauv tes dej num ywg dej hauv lawv pawg ntseeg thiab tej kev qias vuab tsuab uas nws tau nthuav tawm hauv nws tes dej num. Tom qab ntawd nws tau tham txog tias nws nrhiav qhov tseeb li cas los daws tej yam no. Nws tau tham txog tej no yam muaj qab hau tshaj plaws li, lub ntsiab ntawm txoj hauv kev, uas ua rau peb pom txoj kev xyaum ua raws. Kuv hnov tau tias txaj muag tiag tiag tom qab mloog nws qhov sib qhia tag. Paub tias kuv tseem tsis tau tiav tes dej num muaj qab hau li, kuv tau nyo hau thiab kuv lub ntsej muag liab tag. Tom qab ntawd tus thawj coj tau hais kom kuv tham. Kuv lub plawv nres ib pliag. Kuv yuav tsum hais yam dab tsi? Kuv tsis muaj lub ntsiab dab tsi yuav hais qhia, thiab tsuas yog hais ib qho me ntsis xwb ces yuav qhia tau tias kuv tsis ua tes dej num muaj qab hau. Cov neeg no yuav xav li cas rau kuv yog tias kuv tau hais qhia qhov tseeb? Kuv hnov tias kuv yuav hais ncaj ncaj tsis tau. Yog li kuv tsuas hais tias, “Kuv li xwm txheej los kuj zoo kiag li Tus Kwv Tij Xuv li thiab. Tsis tsim nyog yuav rov hais ntxiv lawm.” Tus thawj coj tau mloog thiab tsis hais dab tsi li, tom qab ntawd tau pib txoj kev sib sau ua ke los ntawm txoj kev nyeem Vajtswv cov lus. Nyob rau hauv qhov kev sib sau ua ke ntawd, kuv tau hnov tias yog kuv tsis nyiag qee yam los ntawm qee leej. Kuv yuav raug tso rau puag tom ntug tiag tiag, ntshai tsam muaj ib hnub twg kuv tus thawj coj yuav tshawb nrhiav los sis saib xyuas kuv tes dej num, nrhiav pom tias kuv txoj kev xyaum ua raws tsis zoo li Tus Kwv Tij Xuv li, thiab muab kuv tshem tawm ntawm kuv lub luag hauj lwm vim tsis ua tes dej num muaj qab hau, vim txoj kev dag thiab kev txawj dag. Kuv txoj kev ntxhov siab tau loj tuaj tab sis kuv tseem tsis muaj muaj lub siab tawv txaus qhia qhov tseeb. Kuv tau daws yam ntsiag to, “Kuv yuav tsum ua dej num kom tau zoo li Tus Kwv Tij Xuv ua xwb xwb los mus hloov pauv kuv txoj kev tsis ncaj ncees hnub no.”

Thaum kuv rov qab mus tom pawg ntseeg, kuv tau ntsib cov thawj lwm tub ncig thiab cov thawj coj hauv pab pawg, tau muab ib lub ntsiab lus, sib qhia ib tug zuj zus, thiab lawv tau pib kiag tam siv. Tom qab ntawd kuv tau caij kuv lub tsheb cav mus tim Tus Viv Ncaus Lus lub tsev. Kuv tau qhia rau nws hais txog Tus Kwv Tij Xuv txoj kev hauv lub ntsiab, thiab tau qhia nws kom muab qhia tawm rau lwm tej kwv tij thiab tej nkauj muam rau ntawm lub luag hauj lwm ywg dej. Ua zoo li ntawd tau peb hnub ua ke lawm thiab kuv zoo siab hlo tos sau cov txiv hmab txiv ntoo ntawm kuv tej kev khwv. Ua rau kuv xav tsis thoob, lawv hais rau kuv tias lawv tau ntsib ntau yam teeb meem hauv lawv tes dej num ywg dej, yog qee yam uas lawv tsis muaj peev xwm daws tau, thiab vim cov tuaj tshiab ntawd tau poob rau tej kev dag ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb qhia cov kev ntseeg vim lawv tsis tau raug ywg dej kom ncav lub sij hawm, thiab yog li lawv thiaj tsis kam tuaj sib sau ua ke ntxiv li lawm. Kuv lub siab nyob tsis tswm li. Tej ntawd tshim sim tau li cas? Kuv maj nrawm nroos rov mus tim Tus Viv Ncaus Lus lub tsev thiab kiag thaum nws tau pom kuv, nws tau hais yam npau taws ntsuav tias, “Tam sim no peb yuav ua li cas hais txog tej teeb meem ntawm peb tes dej num ywg dej no? Kuv tsis paub tiag tiag.” Kuv cia li tsis paub yuav hais dab tsi lawm. Kuv tau qhia nws yam tshwj xeeb los ntawm kev sib qhia thiab tau dhau mus muaj lub ntsiab loj heev hauv kuv txoj kev sib qhia, tab sis nws yeej tseem tsis tau nkag siab li. Kuv tau xav tias yog muaj dab tsi tsis yog rau cov neeg no lawm. Kuv tau qhia meej tshaj plaws tab sis lawv tseem tsis nkag siab nws li. Tus thawj coj yuav xav li cas rau kuv yog hais tias kuv tes dej num tsis tiav zoo? Kuv yim xav txog nws ntau npaum cas, kuv yim hnov tag kev cia siab thiab nyuaj siab ntau npaum li ntawd. Kuv tau tso tseg thiab tig mus pw hmo ntawd, pw tsis tsaug zog li, hnov tias tsis muaj ib qho zog me me li. Thaum kawg kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab hais cov thov tias: “Vajtswv, kuv tau leg dej num nyhav heev hauv kuv lub luag hauj lwm tau ob peb hnub dhau los no, tab sis kuv ua tsis tiav dab tsi li. Kuv tsis muaj peev xwm hnov tau Koj txoj kev qhia thiab kuv tab tom ua lub neej tsaus ntuj nti. Vajtswv, puas yog tias kuv tab tom ua tej yam thaiv Koj txoj kev xav, puas ua rau Koj txoj kev ntxub thiab kev dhuav sawv tuaj? Thov qhia kuv kom paub thiab es kuv thiaj li yuav nkag siab kuv tus kheej tus yam ntxwv.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem cov lus nthuav tawm no los ntawm Vajtswv tias: “Puas yog koj cov hom phiaj thiab siab xav tau ua nrog Kuv hauv siab? Puas yog tag nrho koj cov lus thiab cov kev ua tau hais thiab ua tiav rau ntawm Kuv lub xub ntiag? Kuv soj ntsuam tag nrho koj cov kev xav thiab cov tswv yim. Koj tsis hnov tias ua txhaum thiab lod? Koj tso lub ntsej muag cuav rau lwm tus pom thiab koj maj mam ua pa ntawm qhov kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj; koj ua li no los thaiv koj tus kheej. Koj ua qhov no los zais koj qhov kev ua phem, thiab koj tseem xav ib txoj hau kev los thawb qhov kev phem ntawd mus rau lwm tus. Txoj kev tsim txom dab tsi nyob hauv koj lub siab!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). “Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes. Tsis txhob xav tias koj tus kheej ntse heev uas ua rau koj qhov kev suav xam me me tawm tau los zoo rau koj xwb. Kuv qhia koj tias: Txawm tib neeg yuav muaj ntau lub phiaj xwm uas tawg taus paj txiv taus txiv, txawm yuav yog ntau txhiab los sis ntau caum txhiab, thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim ntawm Kuv lub xib teg. Txhua tsav thiab txhua yam raug tswj hwm los ntawm Kuv txhais tes, ib tus neeg xwb yeej tsis ua li cas li! Tsis txhob sim nkaum los sis zais Kuv, tsis txhob haub los sis zais. Puas yog tias koj tseem tsis pom tias Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob, Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv txoj kev txiav txim, tau qhia tawm rau sawv daws ma? Yog leej twg tsis xav tau Kuv yam siab dawb paug, Kuv yuav txiav txim rau lawv tam sid thiab yam tsis muaj kev hlub tshua. Kuv txoj kev khuv xim twb tau los xaus lawm; tsis tshuav dab tsis ntxiv lawm. Tsis txhob ua neeg zoo ntsej zoo muag tab sis lub siab phem li koj ntxiv lawm, thiab muab tso tseg koj txoj kev phem kev qias(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 44). Tom qab nyeem tag qhov no kuv tau rov xav txog kuv tus kheej. Kuv tau maj nrawm nroos los qhib tej kev sib sau ua ke thiab sib qhia nrog cov thawj lwm tub ncig thiab cov thawj coj, tab sis nws yog vim dab tsi xwb? Kuv puas ua nws tiag tiag kom muaj txiaj ntsig rau tes dej num hauv pawg ntseeg thiab rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lub neej tiag? Kuv puas ua los daws lawv tej teeb meem muaj qab hau? Tom qab ntawd kuv tau xav tias kuv tau dag rau hauv qhov kev sib sau ua ke zaum ntawd tau li cas. Thaum uas tus thawj coj tau nug txog tes dej num ywg dej, kuv paub zoo tias kuv tsis tau ua tiav tes dej num muaj qab hau, tab sis kuv tau dag xwb yog li kuv yuav tsis zoo li ib tug neeg dag, ces tib neeg yuav tsis ntsia pom tshab kuv los yog saib kuv qis. Kuv tau maj nrawm nroos tig rov qab mus kho tej qhov khoob hauv kuv tes dej num Kom tus thawj coj txhob nrhiav pom tias kuv tau dag lawm. Kuv tau ras txog tom qab ntawd Kuv tau ua dej num nyhav heev kom kuv txoj kev dag mus tau ntxiv, mus npog qhov tseeb uas kuv tsis tau ua tiav tes dej num qab hau, thiab txhawm rau kuv lub suab npe thiab tus yam ntxwv. Kuv tsuas yog siv txoj hau kev uas Tus Kwv Tij Xuv tau sib qhia txog txim nyog twb yuav nkag siab txog qhov tseeb ntawm tej kwv tij thiab tej nkauj muam tej kev nyuaj tiag thiab los daws lawv tej teeb meem los ntawm txoj kev sib qhia qhov tseeb. Kuv tau tsis quav ntsej txog kuv lub luag hauj lwm, khaws txoj kev xav uas ntxim ntxub ntawd cia. Tej ntawd puas haum raws li Vajtswv txoj kev xav tau li cas? Vajtswv pom sab hauv peb lub siab ntsws, yog li Nws yuav ua li cas tsis ntxub kuv los ntawm qhov kuv ua txhua yam los dag Nws, ntxias Nws, thiab dag Nws li ntawd? Txoj kev tsaus ntuj uas kuv tau poob mus rau yog Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev qhua ntuas kuv. Thaum ras txog qhov no ua rau kuv hnov ntshai me ntsis thiab kuv tau xav txog txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab qhib siab rau kev sib sau ua ke zaum tom ntej. Tab sis kuv hnov muaj kev txhawj qee yam, xav txog tias cas kuv yuav dag tej yam loj npaum ntawd tau li cas. Luag lwm tus ho yuav xav li cas rau kuv yog tias kuv lees yam ntawd? Lawv puas yuav hais tias kuv yog neeg dag?

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus lwm nqe. “Thaum koj hais lus dag, koj tsis poob ntsej muag rau tod thiab tab sis, dhau ntawd los mas nyob hauv koj lub siab koj mam li hnov tias koj raug thuam lawm, thiab koj txoj kev xav yuav iab liam koj txoj kev coj tsis ncaj ncees. Tob rau hauv, koj yuav ntxub koj tus kheej thiab thuam koj tus kheej, thiab yuav xav tias, ‘Cas kuv yuav ua neej nyob tau ntxim hlub tshua ua luaj li? Nws puas nyuaj tiag tiag los hais qhov tseeb? Kuv puas yuav tsum hais tej lus dag no rau tus txiaj ntsim ntawm kuv lub suab lub npe xwb? Vim li cas txoj sia thiaj li ntxim dhuav rau kuv ua luaj li?’ Koj tsis muaj txoj sia ntxim dhuav, tab sis koj tsis tau xaiv ib txoj kev ntawm kev kaj siab thiab kev ywj pheej. Koj tau xaiv ib txoj kev ntawm kev txhawb koj lub suab lub npe thiab koj yam uas tsis muaj qab hau, yog li rau koj ces, txoj sia thiaj li ntxim dhuav heev. Lub suab lub npe uas koj tau txais los ntawm qhov kev hais lus dag yog dab tsi? Lub suab lub npe yog ib yam qhuav qhawv xwb, thiab tsis muaj nqis npaum li ib npib li. Los ntawm hais lus dag, koj muab koj txoj kev ncaj ncees thiab koj lub meej mom muag tawm. Tej kev lus dag no ua rau koj poob koj lub meej mom thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Vajtswv tsis txaus siab rau qhov no thiab Nws ntxub qhov ntawd. Yog li qhov ntawd puas muaj nqis? Txoj kev no puas raug? Tsis raug, nws tsis raug lawm, thiab qhov uas caum raws qhov ntawd yuav ua rau koj tsis muaj sia nyob rau qhov kaj. Thaum koj tsis muaj sia nyob rau qhov kaj lawm, koj hnov sab. Koj ib txwm hais lus dag thiab sim ua kom tej lus dag zoo li yog tiag, siv koj lub hlwb mus xav txog yam tsis muaj qab hau los hais, ua rau koj tus kheej ntsib kev txom nyem heev, txog ntua rau thaum kawg uas koj xav tias, ‘Kuv yuav tsum txhob hais lus dag ntxiv lawm. Kuv yuav nyob ntsiag to thiab hais lus tsawg xwb.’ Tab sis koj tsis muaj peev xwm pab tau koj tus kheej. Vim li cas thiaj li zoo li no? Koj tsis muaj peev xwm tso tej yam xws li koj lub suab lub npe thiab lub meej mom tseg, yog li koj thiaj li tuaj yeem txhawb tej lus dag no nkaus xwb. Koj xav tias koj muaj peev xwm siv tej lus dag kom tuav tej no tau ruaj khov, tab sis tiag tiag ces, koj tsis muaj peev xwm li. Tsis yog koj qhov tsis muaj tseeb tuav tsis tau koj txoj kev ncaj ncees thiab lub meej mom nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj ntawd yog, koj tau poob lub hwv tsam los xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm tias koj tau pab txhawb koj lub suab lub npe thiab lub meej mom los xij, koj tau poob qhov tseeb lawm; koj tau poob lub hwv tsam los muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, thiab lub hwv tsam los ua ib tug neeg ncaj ncees lawm. Qhov no yog tej kev poob loj tshaj plaws(“Tsuas Yog Ua Neeg Ncaj Ncees Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Ua Neej Tau Xws Li Tib Neeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus txhua yam tau mus ncaj qha rau hauv kuv lub siab. Kuv tau tuav kuv lub koob npe tom qab qhia kuv txoj kev dag, tab sis kuv tsis tau hnov txog txoj kev zoo siab li. Dua ntawd, kuv tsis kaj siab kiag li, hnov ntxhov siab txog yam uas kuv tau ua los tas li xwb. Tej thaum kuv tsis xav ntsia tib neeg lub qhov muag thaum kuv hais lus, ntshai tsam lawv yuav pom kuv txoj kev ntxias dag thiab yuav tsis ntseeg kuv mus ntxiv lawm. Kuv tau ua txhua yam los npog kuv txoj kev dag, ua kom nws txaus ntseeg. Nws yog ib yam nyuaj kawg, qaug zog, thiab kuv tsis tuaj yeem nrhiav tau kev tso pa li. Kuv tau dag thiab ua neeg txawj dag, thiab kuv tau ua neej nrog txoj kev ntxim ntxub thiab poob ntsej muag. Tsis xav zais npog kuv tus kheej ntxiv li lawm, kuv tau thov Vajtswv los lees txhaum thiab lees txim thiab txiav txim siab tias kuv yuav tso kuv cev nqaij daim tawv tseg thiab qhib siab lug rau lwm zaus kuv pom tej kwv tij thiab tej nkauj muam.

Ob peb hnub tom qab xwb tus thawj coj tau tuaj koom ib lub rooj sib sau ua ken rog peb thiab kuv hnov tau tias nws yog Vajtswv muaj ib lub zoo caij nyoog rau kuv tau xyaum ua raws li qhov tseeb. Kuv tau thov Vajtswv tias, “Aus Vajtswv, kuv txaus siab nthuav tawm kuv txoj kev dag thiab kuv txoj kev txawj dag. Thov muab txoj kev txhawb siab rau kuv los xyaum ua raws qhov tseeb.” Thaum kuv los txog, kuv tau kawm tias nws tau los mus xaiv ib tug neeg nrog leg dej num los ntawd peb cov thawj coj hauv pawg ntseeg. Ib txoj kev sib tw hauv pab pawg tau sawv muaj rau kuv: Dhau ntawm peb cov thawj coj hauv pawg ntseeg, kuv rab peev xwm thiab tej kev ua tau tiav hlo ntawm kuv muaj qee yam zoo dua lwm tus li yog li tej zaum lawv twb tau pom lawm tias kuv yog ib tug tsim nyog los sib tw. Tab sis yog hais tias kuv tau qhia qhov tseeb thiab tau nthuav tawm kuv txoj kev dag, lawv puas yuav xav tsis zoo rau kuv? Lawv puas yuav xav tias kuv mas ntxias dag dhau heev lawm, thiab tsis kam xaiv kuv? Kuv yuav ua cas qhia tawm kuv lub ntsej muag ntxiv yog tias xaiv lwm tus lawm? Kuv xav tias kuv tsis muaj peev xwm tham txog tej no tau. Thaum kiag uas kuv tau nyo hau thiab tsis tau xav dab tsi li, tus thawj coj tau kom kuv qhia seb ib ntus no kuv zoo li cas. Lam tau lam hais kuv cov lus yuam kev rhuav, kuv tau zais nws cia. “Kuv noj qab nyob zoo. Thaum ntsib tej kev nyuaj, kuv paub thov Vajtswv thiab nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem ntawd.” Tom qab hais li no, kuv hnov tias kuv tau ua tiav ib yam uas txaus txaj muag kawg thiab kuv muaj txoj kev ntxhov siab puv npo. Kuv tau tawm hws kiag. Pom tau hais tias kuv tawm hws tas li, tus thawj coj thiaj li muab tau ib khob dej kub rau kuv thiab tau nug kuv yam siab zoo hlo tias kuv puas mob khaub thuas. Kuv tau hais tias, “Kuv tsis paub tias ua cas, kuv hnov ntxhov siab thiab tawm hws tsis tu li.” Qhov tseeb, kuv paub zoo heev tias nws yog vim kuv tau rov dag dua lawm thiab tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv tau hais cov lus thov rau Vajtswv ntsiag to tias: “Vajtswv, kuv tau dag zaum tas zaum thiab, tawv ncauj tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv tawv heev, ntxeev siab heev. Thov pab coj kuv kev es kuv mam li xyaum ua raws qhov tseeeb thiab ua ib tug neeg siab ncaj.”

Tus Viv Ncaus Lis thiaj tau hais tias peb los hu ib zaj nkauj qhuas Vajtswv cov lus. “Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li(“Vajtswv Foom Koob Hmoov Rau Cov Uas Coj Ncaj Ncees” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum uas kuv hu nkauj qhuas hais txog cov ntsiab lus no, kuv hnov tias ntxhov siab thiab txaj muag tag nrho ob qho. Kuv tau thov Vajtswv ua ntej kev sib sau ua ke tab sis kuv xav qhib siab qhia seb kuv tau dag thiab txawj ntxias li cas, tab sis thaum kuv pom tau hais tias tus thawj coj tau xaiv lwm tus los leg dej num nrog nws lawm, kuv tsis tas yuav qhia tawm dab tsi ntxiv. Kuv ntshai tsam tus thawj coj thiab tej npoj yaig paub tias kuv tsis tau ua tiav tes dej num muaj qab hau thiab tseem dag los dua lawm, uas lawv yuav tau hais tias kuv dag dhau lawm, thiab tsis xaiv kuv los tuav tes dej num no. Ces kuv tau plam kuv lub sij hawm zoo los ua ib tug thawj coj. Kuv mas yog tus txawj ntxias heev! Vajtswv pom txhua yam. Kuv yuav muaj peev xwm dag lwm tus tau tab sis tsis tuaj yeem dag Vajtswv tau. Cov lus no qhia sawv tawm tias: “Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li.” Kuv hnov tau tias haj yam tsis kaj siab. Kuv tsis yog tus neeg muaj tej kev ruaj siab uas nws yuav txaus siab hlo qhia, zoo li Vajtswv tau hais los? Kuv yeej paub zoo heev tias kuv tsis paub tej kev tshwj xeeb ntawm tes dej num ywg dej, tab sis thaum tus thawj coj nug kuv txog tej ntawd, kuv thiaj tau hais ua si, thiab txhob txwm dag, thiab thaum kuv rov qab mus tim pawg ntseeg kuv tsis qhia tawm rau lwm tus yuav nthuav tawm kuv txoj kev qias vuab tsuab thiab tej kev txhaum ntawd kuv tes dej num. Dua ntawd lawm kuv yuav ua txhua yam los npog kuv tej kev dag thiab kom lawv ua mus ntxiv thaum uas yuav tau ua kuv tes dej num ntawd. Qhov ntawd yuav ua kuv lub luag hauj lwm tau li cas? Nws yog txhua yam ua tiv thaiv kuv lub suab npe thiab lub meej mom. Kuv tau sim dag ntxias Vajtswv thiab coj tib neeg yuam kev. Thiab ib zaug ntxiv, yuav kom yeej tes dej num tshiab no, kuv tau tig rov mus rau kuv cov lus cog tseg yam txaj muag kawg li, coj tsis ncaj rau Vajtswv thiab tib neeg tag nrho li. Kuv tau dag thiab txawj ntxias zaum tas zaum thiab! Tom qab ntawd Vajtswv cov lus no tau tshwm sim rau kuv tias: “Tab sis cia koj tej kev cev ncauj cev lus kom zoo li, Yog, ces yog; Tsis yog, ces tsis yog: vim dab tsi los xij yog tshaj tej no lawm ces yog qhov phem lawm xwb(Mathai 5:37). “Nej yog los ntawm nej txiv dab los, thiab nej yuav ua raws li nej txiv dab tej kev phem kev qias. Nws yog ib tug neeg tua neeg thaum pib kiag los lawm, thiab tsis nyob rau hauv qhov tseeb, vim yeej tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv nws li. Thaum nws hais ib qho lus dag, nws hais kiag ntawm nws tus kheej los xwb: vim nws yog ib tug neeg dag, thiab yog leej txiv ntawm qhov ntawd(Yauhas 8:44). Kuv paub zoo heev tias Vajtswv nyiam cov neeg siab ncaj, tab sis kuv tau dag thiab zais npog kuv txoj kev dag zaum tas zaum thiab, sim yuav los dag Vajtswv thiab kuv tej kwv tij thiab tej nkauj muam. Kuv puas txawv li cas los ntawm Ntxwgnyoog? Kuv puas tseem muaj ib qho kev zoo li kev ua neeg nyob lawm? Yog hais tias kuv tsis lees txhaum thiab tsis pauv, kuv paub zoo tias thaum kawg kuv yuav raug txwv ib yam li Ntxwgnyoog. Txoj kev xav no tau ua rau kuv ntshai, yog li kuv thiaj tau thov Vajtswv thiab kuv tau ua siab tawv qhawv los rhuav tshem kuv tus kheej lub suab npe kom puas ntsoog ua lwj ua liam. Kuv tau nthuav tawm txoj kev dag thiab zais npog yam uas kuv tau ua thiab kuv qhov ntxim ntxub, txawj dag rau hauv yam loj tshaj, yam tsis tseg dab tsi kiag li. Tom qab kuv raug yaug dawb huv tag nrho lawm kuv hnov tias zoo li raug tshem ib lub nras nyhav tshaj tawm lawm thiab kuv hnov kaj siab lawm ntaus kiag tam siv ntawd. Kuv hnov tau tias ywj pheej thiab kuv lub siab kaj lug.

Tej kwv tij thiab tej nkauj muam tsis thuam kuv thiab tus thawj coj tseem tau los nyeem Vajtswv ib zaj lus rau kuv. “Thaum tib neeg muaj kev dag, muaj tej kev xav dab tsi tshwm sim los ntawm qhov no los? Hom moj yam uas lawv nthuav tawm yog dab tsi? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm nthuav tawm hom moj yam no? Nws tus cag yog dab tsi? Nws yog tias tib neeg pom lawv tus kheej-tej kev ntshaw tseem ceeb dua lwm yam lawm. Lawv muaj kev dag kom tau txais txiaj ntsig rau lawv tus kheej xwb, thiab lawv tej moj yam txawj dag thiaj li raug nthuav tawm raws li qhov no. Tsim nyog daws qhov teeb meem no li cas? Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum tso koj tus kheej tej kev ntshaw tseg. Kev ua kom tib neeg tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg mas yog yam uas ua tau nyuaj tshaj plaws. Cov neeg feem ntau tsuas nrhiav kom tau paj nkaus xwb; tib neeg tej kev ntshaw yog lawv txoj sia, thiab kev ua kom lawv tso tej yam no tseg ces yog kev yuam kom lawv tso lawv txoj sia tseg. Yog li, koj yuav tsum ua dab tsi? Koj yuav tsum kawm kom paub tso tseg, tso, txom nyem, thiab thev taus kev mob ntawm qhov tso tej kev ntshaw uas koj nyiam tseg. Thaum koj thev taus qhov kev mob no lawm thiab tau tso ob peb yam ntawm koj tej kev ntshaw tseg lawm, koj yuav hnov zoo me ntsis thiab hnov muaj kev ywj siab me me, thiab hauv txoj hau kev no, koj yuav kov yeej koj cev nqaij daim tawv. Txawm li cas los xij, yog koj lo rawv rau koj tej kev ntshaw thiab tsis tso tej ntawd mus, uas hais tias, ‘Kuv tau ntxias dag, tab sis yog li muaj dab tsi? Vajtswv tsis tau rau txim rau kuv, yog li tib neeg muaj peev xwm ua tau dab si rau kuv? Kuv tsis tso ib yam dab tsi tseg li!’ Thaum koj tsis tso ib yam dab tsi tseg li, tsis muaj leej twg ntsib ib qho kev poob li; nws yog koj tus kheej xwb uas thaum kawg thiaj li tau poob. Tham koj ras paub koj tus kheej tus moj yam lwj liam lawm, qhov tseeb tiag, nws yog ib lub sij hawm zoo rau koj los to taub, los nce qib, thiab los hloov pauv; nws yog ib lub hwv tsam zoo rau koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Tshaj qhov ntawd, qhov no yog ib lub sij hawm zoo rau koj los txais kev cawm dim. Yog koj tso txoj kev nrhiav qhov tseeb tseg, ces qhov ntawd yog npaum nkaus li kev tso ib lub sij hawm zoo los txais kev cawm dim thiab los lees txais txoj kev txiav txim thiab kev rau txim. Yog tias koj xav tau txiaj ntsig xwb, tsis xav tau qhov tseeb, thiab txiaj ntsig yog yam uas koj twb xaiv lawm, ces, nyob rau thaum kawg, txiaj ntsig yog yam uas koj yuav tau txais, txawm hais tias koj twb tso qhov tseeb tseg lawm los xij. Qhia rau Kuv seb: Qhov no yog ib qho poob los sis ib qho tau? Txiaj ntsig tsis nyob mus ib txhis. Lub meej mom, kev hwm yus tus kheej, nyiaj txiag, txhua yam khoom siv—tag nrho tej ntawd puav leej yog nyob ib ntus xwb. Thaum koj muab tej no tshem tawm ntawm koj tus moj yam qias vuab tsuab mus lawm, es los txais yam uas muaj qhov tseeb, thiab txais kev cawm dim, ces koj yuav yog tus uas muaj nuj nqis nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tshaj ntawd ntxiv, cov tseeb uas tib neeg tau txais yog yam uas nyob mus ib txhis; Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem txeeb tau cov tseeb no ntawm lawv mus, los sis yeej tsis muaj leej twg txeeb tau li. Koj tau tso yam uas muaj txiaj ntsig rau koj tseg lawm tiam sis yam koj yuav tau txais yog qhov tseeb thiab kev cawm dim; yam no yog koj tug. Koj tau txais tej no rau koj tus kheej. Yog tib neeg xaiv xyaum ua raws li qhov tseeb, ces txawm tias lawv tau poob lawv tus kheej-tej kev ntshaw lawm los xij, lawv yeej muab tau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab txoj sia mus tag ib txhis. Cov tib neeg no yog cov ntse tshaj plaws. Yog tib neeg tau txais txiaj ntsig rau tus nqi ntawm qhov tseeb, ces yam uas lawv poob yog txoj sia thiab Vajtswv txoj kev cawm dim; cov tib neeg no yog cov ruam tshaj plaws. Hos yam uas thaum kawg ib tug neeg yuav xaiv—yus tus kheej tej kev ntshaw los sis qhov tseeb—qhov no yog ib qho tseem ceeb uas nthuav tawm txog ib tug neeg ntau dua lwm tus. Cov neeg uas hlub qhov tseeb yeej yuav xaiv qhov tseeb; lawv yuav xaiv los zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab caum raws Nws. Lawv yuav xum tso lawv tus kheej tej kev ntshaw tseg. Txawm lawv yuav tau ntsib kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, lawv txiav txim siab hais lus tim khawv kom tau zoo raws Vajtswv. Qhov no yog lub hauv paus kev ntawm kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev to taub qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb(“Kev Paub Yus Tus Moj Yam Yog Lub Hauv Paus ntawm Kev Hloov Nws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Mloog cov lus no ua rau kuv lub siab kaj tuaj. Kuv rov xav txog tias kuv ho dag tau li cas thiab tau coj tsis ncaj zaum tas zaum thiab qhov tseeb vim yog kuv muab lub suab npe thiab lub luag hauj lwm saib loj dhau lawm, thiab vim kuv muaj tus yeeb yam txawj ntxias. Kuv tau kawm thiab raug qhua qhia los ntawm Ntxwgnyoog puag thaum kuv tseem me thiab tau haus nws tej tshuaj lom ntau heev lawm zoo li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Yam li tsob ntoo muaj txoj sia pub rau nws daim tawv, ib tug tib neeg ua lub neej txhawm rau nws lub ntsej muag,” “Ib txoj kev dag yuav dhau los yog qhov tseeb yog nws rov hais dua txog kaum txhiab zaus,” “Tib neeg tsis tuaj yeem ua tau dab tsi li tshwj tsis yog kev dag,” “Xav ua ntej koj mam hais thiab tham kom muaj kev tshwj tseg,” thiab lwm yam ntxiv. Tej tswm yim rau sab Ntxwgnyoog no tau dhau los ua kuv tej kev cai hauv txoj kev ciaj sia nyob. Kuv tau ua lub neej los ntawm tej ntawd, ua rau yaj ham qhia dub, ntxias dag, thiab tsis muaj tseeb. Kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej tej kev nyiam nkaus xwb thiab ua tsis tau li cas tiam sis yuav tsum tau dag thiab txawj ntxias mus kom kawg qhov ntawd. Txawm kuv hnov tau tias kuv tus kheej muaj kev txhaum thiab raug thuam tom qab dag thiab kuv xav lees txhaum rau Vajtswv thiab qhia siab tawm rau lwm tus, kuv txoj kev ntshai tsam txaj muag thiab raug luag rau kuv qhov zais kuv tus kheej thiab tso qhov cuav rau tom hau ntej. Kuv tsis tau xav hais tias yuav qhib siab thiab qhia tawm kuv tus kheej tej kev dag ntxias thiab tus cwj pwm txawj dag. Tshwj xeeb kuv tsis muaj rab peev xwm yuav nkaum kuv lub ntsej muag thiab coj lub siab ncaj, xav txog lub sij hawm kuv tau qhia qhov tseeb, tib neeg yuav pom tias kuv yog dab tsi, thiab lawv yuav tsis xav txog kuv ntxiv lawm. Kuv nyiam kev tawm tsam hauv txoj kev tsaus ntuj thiab raug mob ntau tshaj rau txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua neeg siab ncaj. Kuv tau pom tias kuv qias vuab tsuab tob npaum li cas los ntawm Ntxwgnyoog! Yog tsis muaj Vajtswv qhov qhia tshwm kuv txoj hauv kev ntawd, yog tsis muaj txoj kev rau txim thiab kev ntuav qhia ntawm Nws cov lus, kuv yeej tsis tau pom tias kuv tus yeeb yam dag zoo li cas, thiab kuv yuav tsis mob siab xyaum ua raws qhov tseeb thiab nthuav qhia kuv tus kheej tiag. Tom qab kuv tau lees paub tias Vajtswv txoj kev rau txim thiab qhuab ntuas yog Nws txoj kev tiv thaiv thiab kev cawm kuv, thiab kuv hnov tau tias kev ua raws li qhov tseeb nws tseem ceeb npaum li cas thiab kev xyaum ua raws yog kev coj ncaj.

Txij li ntawd los, kuv tswj kuv lub siab los xyaum ua raws thiab qhia qhov tseeb thiab ua ib tug neeg siab ncaj. Tau ib ntus tom qab ntxiv, kuv pom tau tias tus thawj coj uas tuaj koom nrog peb nyob hauv tej kev sib sau ua ke muaj qee lub sij hawm kuj khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab lees txais lwm tus tej lus qhia tsis yooj yim kiag li. Kuv xav hais rau nws ob peb zaug lawm, tab sis tom qab uas kuv tau xav, “Nws yuav zoo tshaj thiab zoo yog nws lees txais yam uas kuv hais, tab sis yog ho tsis lees txais ne, nws ho yuav xav li cas rau kuv thiab?” Kuv tau txiav txim siab tos thiab saib mus ntxiv. Muaj ib hnub nws tau nug kuv tias, “Tus viv ncaus, peb twb tau sib paub tau ib ntus no lawm. Yog tias koj pom kuv muaj teeb meem dab tsi, thov qhia kuv paub thiab. Yam ntawd yuav muaj txiaj ntsig rau kuv.” Kuv tau tig mus saib nws thiab npaj yuav hais, “Kuv tsis tau hais txog dab tsi li. Koj yeej zoo heev lawm.” Tab sis kuv tau ras txog tias yuav yog kev ntxias dag, yog li kuv tau thov Vajtswv thiab kom kuv tus kheej qhib siab lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Kuv yuav tsis tuaj yeem dag thiab ntxias dag mus ntxiv kom ua rau Vajtswv muaj kev ntxub ntxaug. Yog li, kuv tau qhib siab thiab qhia rau nws txog nws li teeb meem. Nws tau mloog, ces ncaws hau thiab tau hais tias, “Ua Vajtswv tsaug! Kuv ib txwm tsis tau ras txog qhov no li yog tias koj tsis qhia kuv. Kuv yuav tsum tau rov thim xav ntawd kuv tus kheej thiab nkag siab qhov no tiag tiag li.” Kuv zoo siab heev thaum kuv tau pom nws tuaj yeem lees txais tau lawm. Kuv hnov tau tias yog ib qho tsis txaus ntseeg ntawm kev kaj siab thiab dim plaws txoj kev txom nyem thiab tau paub tau pom txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua ib tug neeg siab ncaj ho yuav zoo li cas tiag!

Qhov Dhau Los: 14. Ib Qho Kev Saj ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Uas Muaj Lub Siab Ncaj NceesYogIb Tug Neeg Ncaj Ncees

Ntxiv Mus: 16. Tom Qab ntawm Kev Ntsiag To

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No