Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

Tus Vajntsujplig txoj dej num hloov ib hnub mus rau ib hnub. Nws nce siab zuj zus tuaj raws li txhua kauj ruam, qhov kev qhia tshwm rau tag kis siab dua li qhov hnub no, yeej nce siab zuj zus tas li, ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj dej num kho kom tib neeg zoo tiav log. Yog tias tib neeg caum tsis tau mus, ces lawv yuav raug muab ntiab tawm mus tau txhua lub sij hawm. Yog tias lawv tsis muaj ib lub siab uas mloog lus, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm caum raws kom mus txog qhov kawg kiag. Tiam qub twb dhau lawm; nov yog ib tiam tshiab. Thiab nyob rau tiam tshiab, txoj dej num tshiab yuav tsum ua kom tiav. Tshwj xeeb mas nyob rau thaum tiam kawg uas tib neeg zoo tiav log lawm, Vajtswv yuav ua txoj dej num tshiab dua, ceev dua, yog li yog tsis muaj txoj kev mloog lus nyob hauv lawv lub siab, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg caum raws Vajtswv tej hneev taw. Vajtswv tsis yoog raws li tej cai, los sis Nws tsis saib txhua theem ntawm Nws txoj dej num li tsis hloov li. Dua ntawd, txoj dej num uas Nws ua mas yeej tshiab dua thiab yeej siab dua. Nrog rau txhua txhua theem, Nws txoj dej num yeej rais los ua tau tiag ntau zuj zus tuaj, thiab nyob raws txoj kab nrog tej uas tib neeg xav tau. Tsuas yog tom qab tib neeg paub txoj dej num zoo li no lawm xwb mas lawv thiaj li muaj peev xwm raws cuag txoj kev hloov zaum kawg ntawm lawv tus moj yam. Tib neeg txoj kev paub ntawm lub neej nce nto qib uas siab tshaj lawm, thiab yog li ntawd, kuj zoo tib yam thiab, Vajtswv txoj dej num nce nto qib uas siab tshaj lawm thiab. Tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li kho tau tib neeg kom zoo tiav log thiab rais los haum rau Vajtswv siv. Vajtswv ua dej num hauv txoj kev no nyob rau ib sab los daws thiab tig tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob rau lwm sab los coj tib neeg mus rau ib theem siab thiab tseeb dua, mus rau qhov chaw siab dua ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, kom nyob rau thaum kawg, Vajtswv lub siab nyiam thiaj raug ua tiav. Txhua tus uas muaj tus yam ntxwv tsis mloog lus uas tuaj yeem tawm tsam yuav tsum raug Vajtswv txoj dej num uas ceev thiab npau taws vog muab ntiab tawm rau theem no; tsuas yog cov uas tuaj yeem mloog lus thiab cov uas lawv tus kheej zoo siab hlo txo hwj chim xwb thiaj li loj hlob tau mus txog ntawm txoj kev kawg xwb. Nyob rau hauv hom dej num no, nej txhua tus yuav tsum kawm kom paub tias yuav zwm li cas thiab yuav muab nej tej kev xav phem tso rau ib sab li cas. Nej yuav tsum ceev faj rau txhua kauj ruam uas nej rhais. Yog tias nej tsis quav ntsej li, nej yuav rais los ua ib tug uas raug tus Vajntsujplig muab tshem tawm tiag tiag li, ib tug uas cuam tshuam Vajtswv txoj dej num. Ua ntej mus rau theem no ntawm txoj dej num, tib neeg tej cai thiab tej kev cai qub yav dhau los mas suav tsis txheeb uas nws raug muab tshem tawm mus lawm, thiab thaum kawg, nws rais los ua ib tug neeg khav theeb thiab hnov qab nws tus kheej lawm. Tag nrho tej no yog tej uas tav tib neeg kev kom txhob lees txais Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yog cov yeeb ncuab ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv. Nws phom sij heev rau cov tib neeg uas tsis muaj kev mloog lus nyob hauv lawv lub siab los sis tsis muaj ib txoj kev ntshaw qhov tseeb li. Yog tias koj tsuas zwm rau txoj dej num thiab tej lus uas yooj yim xwb, thiab tsis muaj peev xwm txais yuav ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua li, ces koj yog ib tug uas pheej tuav tej kev qub thiab tsis muaj peev xwm caum tau tus Vajntsujplig txoj dej num li. Txoj dej num uas Vajtswv ua tiav mas txawv ntawm ib lub caij nyoog mus rau ib lub caij nyoog. Yog tias koj mloog lus rau Vajtswv txoj dej num nyob hauv ib theem, tab sis nyob rau theem tom ntej koj txoj kev mloog lus rau Nws txoj dej num tsis zoo, los sis koj tsis muaj peev xwm mloog lus, ces Vajtswv yuav tsum muab koj tso tseg. Yog tias koj caum nrog Vajtswv thaum Nws rhais kauj ruam no, ces koj yuav tsum caum txuas ntxiv mus thaum Nws rhais kauj ruam tom ntej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas mloog lus rau tus Vajntsujplig. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nyob twj ywm hauv koj txoj kev mloog lus mus li. Koj mloog lus tsis tau rau thaum koj xav mloog xwb thiab tsis mloog lus rau thaum koj tsis xav. Hom kev mloog lus zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Yog tias koj caum tsis tau txoj dej num tshiab uas Kuv qhia no, thiab tuav rawv rau tej qub lus yav dhau los txuas ntxiv, ces yuav ua li cas muaj tau txiaj ntsim rau hauv koj lub neej? Vajtswv txoj dej num yog muab Nws tej lus rau koj. Thaum koj mloog lus thiab txais yuav Nws tej lus, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Tus Vajntsujplig ua dej num raws nraim li Kuv hais; ua li Kuv tau hais lawm, thiab tus Vajntsujplig yuav ua dej num rau hauv koj kom sai. Kuv tso ib txoj kev kaj rau nej saib, coj nej mus rau qhov kaj ntawm lub sij hawm no, thiab thaum koj mus rau qhov kaj no, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj tam sim ntawd. Muaj tej cov uas yog neeg tawv ncauj, hais tias, “Kuv tsis ua li Koj hais yooj yim.” Txawm yam twg los xij, Kuv qhia koj tias tam sim no koj los txog rau ntawm txoj kev kawg lawm; koj qhuav tag lawm, thiab tsis muaj txoj sia ntxiv lawm. Yog li, nyob rau hauv qhov paub txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb tshaj li qhov caum nrog qhov kaj tam sim no. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas txoj sia loj hlob. Txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log yog los ntawm koj txoj kev mloog lus rau tus Vajntsujplig txoj dej num. Koj yeej tsis paub tias los ntawm hom tib neeg zoo li cas uas Vajtswv yuav ua dej num los kho kom koj zoo tiav log li, los sis los ntawm tus tib neeg dab tsi, qhov xwm txheej dab tsi, los sis yam dab tsi uas Nws yuav muab koj tau los sis pom ntau yam. Yog tias koj cev tau ko taw rau txoj kev yog no, nws qhia tias muaj ib txoj kev cia siab zoo rau koj kom raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm. Yog tias koj ua tsis tau, nws qhia tias koj lub neej yav tom ntej yuav qhuav qhawv, tsis muaj qhov kaj. Thaum koj nce rau saum txoj kev yog lawm, koj yuav muab tau kev qhia tshwm rau hauv txhua yam. Txawm tus Vajntsujplig yuav qhia dab tsi rau lwm tus los xij, yog tias koj pib qhov tseem ceeb ntawm lawv txoj kev paub mus kom paub ntau yam rau koj tus kheej, ces txoj kev paub no yuav rais los ua ib feem ntawm koj txoj sia, thiab koj yuav muaj peev xwm muab txoj kev paub no mus pub rau lwm tus. Cov uas pub rau lwm tus los ntawm tej lus uas hais qog raws yog cov tib neeg uas tsis tau muaj txoj kev paub; koj yuav tsum tau kawm mus nrhiav, los ntawm lwm tus txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, ib txoj kev xyaum ua ntej koj pib hais koj tus kheej txoj kev pom thiab kev paub tiag. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim zoo rau koj tus kheej txoj sia. Yog li koj yuav tsum paub, mloog txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam thiab kawm tej lus qhia hauv txhua yam, kom koj txoj sia thiaj loj hlob. Txoj kev xyaum zoo li no pab kom loj hlob ceev tshaj plaws.

Tus Vajntsujplig qhia koj los ntawm koj txoj kev pom thiab kev ntsib tiag, thiab kho koj kom zoo tiav log los ntawm koj txoj kev ntseeg. Koj puas txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log tiag? Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, ces koj yuav muaj lub siab tawv los muab koj cev nqaij daim tawv tso tseg, koj yuav muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li. Koj yuav muaj peev xwm mloog lus rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, thiab txhua yam ntawm koj tej kev ua, tsis hais ua rau pej xeem sab nraud los sis rau hauv yus ntiag tug, yuav muab qhia tau rau Vajtswv. Yog tias koj yog ib tug tib neeg ncaj ncees, thiab xyaum ua raws qhov tseeb rau txhua yam, ces koj yuav zoo tiav log. Cov tib neeg dag ntxias uas ua ib yam rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab ho ua ib yam txawv rau ntawm lwm tus nrab qaum tsis txaus siab hlo kom raug kho kom zoo tiav log. Lawv yog tag nrho cov tub ntawm txoj kev puas tsuaj thiab kev puas ntsoog; lawv tsis yog Vajtswv li tab sis yog Ntxwgnyoog li. Lawv tsis yog hom tib neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg! Yog tias tej koj ua thiab tus cwj pwm muab qhia tsis tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis Vajtswv tus Ntsujplig saib tsis tau, qhov no ua pov thawj tau tias muaj tej yam tsis yog nyob nrog koj lawm. Tsuas yog hais tias koj lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab rau txim, thiab saib xyuas txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, koj thiaj yuav muaj peev xwm cev tau ko taw mus rau txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log. Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj dej num, yam tsis yws ib lo li, yam tsis xav ua ntej los ntsuas los sis txiav txim rau Vajtswv txoj dej num li. Tej no yog tej uas cheem tsum tsawg tsawg rau txoj kev raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Qhov cheem tsum uas tsim nyog rau cov uas nrhiav kom raug kho zoo tiav log los ntawm Vajtswv ces yog qhov no: Coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv rau hauv txhua yam. Qhov coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yog txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas koj ua thiab tus cwj pwm tuaj yeem raug qhia rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thiab vim tias koj muaj tej kev xav tau yog, txawm tej koj ua yog los sis tsis yog los xij, koj yeej tsis ntshai muab tej ntawd qhia rau Vajtswv los sis rau koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam li, thiab koj ruaj siab mus cog lus rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum qhia koj txhua txoj kev xav tau, kev xav, thiab lub tswv yim rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws tshawb xyuas kom meej; yog tias koj xyaum ua raws thiab nkag mus rau txoj kev no, ces koj txoj sia yuav loj hlob sai.

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxwv” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj rau cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li! Tsis yooj yim rau tib neeg muab tau Vajtswv txoj dej num. Txawm yog siv tag nrho lub zog uas lawv muaj los xij, tib neeg tsuas muab tau ib qho me me ntawm txoj dej num xwb, thaum kawg cia rau lawv raug kho kom zoo tiav log. Yog li, yam uas tus thawj tub txib saum ntuj cov me nyuam uas nrhiav kev rhuav tshem Vajtswv txoj dej num? Puas yog lawv haj yam tsis muaj kev cia siab rau txoj kev uas Vajtswv yuav muab tau lawv? Kuv lub hom phiaj ua txoj dej num ntawm tus kov yeej tsis yog ua kom kov yeej rau tus kov yeej, tab sis yog ua kom kov yeej yog li thiaj qhia tshwm txoj kev ncaj ncees thiab kev tsis ncaj ncees, kom muaj pov thawj rau txoj kev rau txim rau tib neeg, kom txiav txim tau rau cov lim hiam, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, kom kov yeej es thiaj kho tau cov uas txaus siab hlo mloog lus kom zoo tiav log. Nyob rau thaum kawg, txhua tus yuav raug muab cais raws li hom, thiab cov uas twb zoo tiav log lawm yuav yog cov uas muaj kev xav thiab tswv yim puv npo nrog txoj kev mloog lus. Nov yog txoj dej num uas thaum kawg yuav tsum ua kom tiav. Cov uas ua txhua yam uas yog ntxeev siab xwb, nyob rau tib lub sij hawm no, yuav raug rau txim thiab xa mus rau hluav taws hlawv, yog tej khoom uas raug tsawm foom phem mus ib txhis. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, “cov siab tawv uas loj thiab tsis muaj leej twg kov yeej” rau tej caij nyoog yav dhau los lawm ntawd yuav rais los ua lub hauv paus uas tsis muaj leej twg hwm thiab yuav yog “cov qaug zog thiab tais caus” tshaj uas raug muab cais tawm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj qhia tau txhua fab ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Nws tus moj yam uas tib neeg rhuav tshem tsis tau, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj tshem tau txoj kev ntxub hauv Kuv lub siab. Nej tsis pom tias qhov no muaj laj thawj txaus los tsis muaj?

Tsis yog txhua tus uas paub tus Vajntsujplig txoj dej num, los sis tsis yog cov uas yoog raws hauv qhov no, yuav muab tau txoj sia. Txoj sia tsis yog ib yam khoom uas muab sib faib tau rau txhua tus tib neeg, thiab hloov tus moj yam mas tsis yog yooj yim rau txhua tus tib neeg ua tau. Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog tiag thiab tseeb, thiab nws yuav tsum ua lub neej cawm raws. Qhov lam zwm sab nrauv xwb yeej tsis tau Vajtswv lo lus qhuas li, thiab qhov lam mloog lus sab nrauv rau txhua fab ntawm Vajtswv txoj lus, yam tsis muaj kev nrhiav hloov ib tug tus moj yam li, tsis yog qhov haum raws Vajtswv lub siab. Qhov mloog Vajtswv lus thiab qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num ntawd yog tib qho thiab tib yam xwb. Cov uas tsuas zwm rau Vajtswv xwb tab sis tsis zwm rau Nws txoj dej num ces tsis tuaj yeem suav tau tias yog mloog hais, haj yam tsawg tshaj rau cov uas tsis zwm tiag tab sis ua lub siab zij das rau sab nraud. Cov uas zwm tiag rau Vajtswv yog txhua tus uas muaj peev xwm muab tau txoj dej num thiab to taub tau ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li zwm rau Vajtswv tiag. Cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tau txoj kev paub tshiab, thiab mus rau txoj kev hloov tshiab, los ntawm txoj dej num tshiab. Tsuas yog cov tib neeg no xwb Vajtswv thiaj li qhuas, tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li zoo tiav log, thiab tsuas yog cov no xwb uas lawv tus moj yam thiaj li tau hloov lawm. Cov uas raug Vajtswv qhuas yog cov uas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab rau Nws txoj lus thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li nyob rau qhov yog, tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li txaus siab hlo xav tau Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo nrhiav Vajtswv tiag. Hos cov uas lam hais lawv txoj kev ntseeg Vajtswv hauv lawv lub qhov ncauj xwb, tab sis qhov tiag mas tsawm foom phem rau Nws xwb, lawv yog cov tib neeg uas looj lawv tus kheej ntsej muag, cov uas muaj taug nab; lawv yog cov uas ntseeg siab tsis tau tshaj plaws ntawm txhua tus. Sai sai no los sis tsis ntev no, cov niag siab phem no yuav raug muab lawv lub looj ntsej muag tshem tawm mus. Qhov no tsis yog txoj dej num uas ua tiav rau niaj hnub no los? Cov tib neeg lim hiam ces yeej yuav ib txwm li hiam, thiab yuav khiav tsis dim hnub rau txim li. Cov tib neeg zoo yeej yuav ib txwm zoo, thiab yuav raug muab qhia tshwm rau thaum Vajtswv txoj dej num los rau thaum kawg. Tsis muaj ib tug ntawm cov lim hiam yuav raug suav tias ncaj ncees, los sis tsis muaj ib tug ntawm cov ncaj ncees raug suav tias lim hiam. Kuv puas yuav cia ib tug tib neeg twg raug iab liam yam tsis tau ua txhaum li?

Thaum koj txoj sia loj hlob lawm, koj yuav tsum muaj txoj kev to taub tshiab thiab qhov tshiab, to taub tob dua, uas loj hlob tob dua nrog txhua kauj ruam. Qhov no yog yam uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub txog. Los ntawm txoj kev txuas lus, kev mloog rau tej lus qhia kev ntseeg, kev nyeem Vajtswv txoj lus, los sis kev daws qee yam teeb meem, koj yuav muab tau ib txoj kev to taub tshiab thiab txoj kev qhuab qhia tshiab, thiab tsis txhob nyob rau hauv tej kev cai tswj kav qub thiab tej sij hawm qub lawm; koj yuav tsum nyob rau hauv qhov kaj tshiab, thiab tsis txhob yuam kev ntawm Vajtswv txoj lus mus. Qhov no yog qhov txhais tias nce rau saum txoj kev yog. Them ib tug nqi rau tej theem uas ntiav ntiav xwb yuav tsis tau; hnub tag hnub tuaj, Vajtswv txoj lus mus rau ib theem siab zuj zus, thiab ntau yam tshiab tshwm tuaj txhua hnub, thiab tib neeg, kuj ib yam thiab, yuav tsum phoom rau ib txoj kev nkag tshiab txhua hnub. Thaum Vajtswv hais lus, yog li Nws coj tag nrho tej uas Nws tau hais lawm los, thiab yog tias koj khaws tsis tau, ces koj yuav poob qab. Koj yuav tsum mus kom tob rau hauv koj cov lus thov Vajtswv; qhov noj thiab qhov haus Vajtswv txoj lus ntawd muab ua tsis tau li qhov xav ua ces mam ua xwb. Muab txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb uas koj txais los ntawd xyaum ua kom tob, thiab koj tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab yuav tsum maj mam thim zuj zus mus. Koj kuj yuav tsum txhawb zog rau koj txoj kev txiav txim, thiab txawm koj ntsib yam dab tsi los xij, koj yuav tsum muaj koj tus kheej tej kev xav txog yam ntawd thiab muaj koj tus kheej tej kev xam pom. Qhov to taub tej yam rau hauv sab ntsujplig, koj yuav tsum muab tau kev to taub rau tej yam uas nyob rau sab nraud thiab nkag siab tej teeb meem tseem ceeb. Yog tias koj tsis npaj kom txhij tej no, koj yuav muaj peev xwm coj tau pawg ntseeg li cas? Yog tias koj tsuas hais tej npe ntawv thiab tej kev ntseeg uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj ib txoj kev xyaum xwb, koj tsuas muaj peev xwm mus tau ib nyuag ntu luv luv xwb. Tej zaum nws yuav lam txais yuav tau me ntsis rau thaum hais rau cov ntseeg tshiab, tab sis tom qab ib lub sij hawm lawm, thaum cov ntseeg tshiab muaj kev to taub lawm, koj yuav tsis muaj peev xwm pub tau rau lawv lawm. Ces koj yuav haum tau rau Vajtswv txoj kev siv li cas mas? Yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia tshiab, koj ua tsis tau txoj dej num. Cov uas tsis muaj txoj kev qhuab qhia tshiab yog cov uas tsis paub tias yuav pom li cas, thiab cov tib neeg zoo li no yeej yuav tsis tau ib txoj kev paub tshiab li los sis pom tshiab li. Thiab, nyob rau hauv qhov uas pub txoj sia, lawv yeej yuav ua tsis tau lawv tes dej num, los sis lawv tsis haum rau Vajtswv siv. Hom tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li, ib niag neeg seem xwb. Qhov tseeb, cov tib neeg zoo li no yeej tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes num rau hauv txoj dej num kiag li, lawv tsis zoo dab tsi li. Tsis yog lawv tsuas ua tsis tau lawv tes num xwb, tab sis tseem tso kev txhawj xeeb uas tsis tseem ceeb rau pawg ntseeg thiab. Kuv nqua hu rau “cov neeg laus uas ntxim hwm” no kom maj ceev nrooj thiab tawm ntawm pawg ntseeg mus, kom lwm tus thiaj tsis pom koj lawm. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev to taub txog txoj dej num tshiab thiab muaj tej kev xav phem puv npo uas tsis paub xaus. Lawv ua tsis muaj ib teg dej num dab tsi nyob hauv pawg ntseeg li; feem ntau, lawv ua tej uas xeeb txob thiab nthuav tej tsis zoo rau txhua qhov txhia chaw, mus txog ntua rau qhov uas koom rau txhua yam ntawm txoj kev coj phem thiab thab plaub rau hauv pawg ntseeg, yog li muab cov uas tsis muaj kev ntxub ntxawg tso rau txoj kev tsis meej pem thiab ua xyem xyav. Cov dab phem uas muaj sia no, cov ntsujplig phem no yuav tsum tawm hauv pawg ntseeg mus kom sai li sai tau, nyob tsam ces pawg ntseeg ho raug teeb meem rau koj tes dej num thiab. Tej zaum koj yuav tsis ntshai txoj dej num hnub no, tab sis koj tsis ntshai txoj kev rau txim uas ncaj ncees rau tag kis los? Muaj coob tus ntawm cov tib neeg hauv pawg ntseeg uas yog cov ua ywj siab, thiab muaj ib pab hma coob uas nrhiav kev cuam tshuam rau Vajtswv txoj dej num. Tej no tag nrho puav leej yog dab thiab dab tus vajntxwv xa los, cov hma lim hiam nrhiav nqos cov me nyuam yaj uas tsis paub dab tsi. Yog tias cov uas hu-ua tib neeg no tsis raug ntiab tawm mus, lawv yuav rais los ua ib co cab rau hauv pawg ntseeg, ntsaum kab rwg uas nqos tej khoom uas muab fij. Sai sai no los sis tsis ntev no, ib hnub yuav los txog rau thaum cov niag kas uas yuam cai, khav theeb, ua hauv paus, thiab qias neeg no raug rau txim!

Qhov Dhau Los: Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log

Ntxiv Mus: Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No