2. Nyob rau hauv Kev Nrhiav Txoj Kev Tseeb, Koj Yuav Tsum Muaj Laj Thawj

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv thiab tib neeg mas muab hais tsis tau kom sib npaug zos. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws tes hauj lwm yog yam uas piav tsis tau thiab to taub nyuab heev rau tib neeg. Yog Vajtswv tus kheej kiag tsis ua Nws tes hauj lwm thiab hais Nws tej lus nyob rau tib neeg lub ntiaj teb, ces tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav to taub txog Vajtswv txoj kev xav li. Thiab yog li ntawd, txawm yog kiag cov uas yeej muab tag nrho lawv lub neej txoj sia zwm kiag rau Vajtswv los yeej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws qhov kev pom zoo li. Yog Vajtswv tsis txib kom ua hauj lwm, ces tib neeg txawm yuav ua zoo npaum li cas, los yeej tsis tau dab tsi li, vim Vajtswv tej kev xav mas yeej siab tshaj tib neeg tej kev xav tas mus li xwb, thiab Vajtswv lub tswv yim mas tob dhau ntawm tib neeg txoj kev to taub mus lawm. Thiab yog li ntawd Kuv hais tias cov uas hais tias yeej “to taub tag nrho” Vajtswv thiab Nws tes hauj lwm ces yog cov ib yav niag tog cav ruam xwb; tag nrho lawv ces tsuas qhuas lawv tus kheej thiab khav theeb nkaus xwb. Tib neeg tsis tsim nyog yuav tshab txhais Vajtswv tes hauj lwm; tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj cuab kav tshab txhais tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg yeej tsis tseem ceeb ib yam nkaus li ib tug ntsaum xwb; yog li ntawd tib neeg yuav ua cas to taub txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov uas nyiam piav tsis paub xaus, “Vajtswv tsis ua hauj lwm li no los sis li ntawd,” los sis “Vajtswv tsis zoo li no los sis li ntawd”—tsis yog lawv lam hais khav theeb ntsuav xwb los? Peb sawv daws yuav tsum paub hais tias tib neeg, cov uas muaj cev nqaij daim tawv, tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag lawm. Noob neej tus yeeb yam ces yog tawm tsam Vajtswv xwb. Noob neej tsis sib txig sib luag nrog Vajtswv, noob neej mas haj yam tsis tas hais txog qhov uas yuav muab tswv yim rau Vajtswv tes hauj lwm li. Hos qhov uas Vajtswv coj tib neeg kev li cas, mas qhov no yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm. Nws yog ib qho uas tsim nyog kom tib neeg yuav tsum zwm rau, yam tsis tas yuav ua txuj hais li no los sis li tej tswv yim tod, vim tib neeg tsuas yog plua av xwb. Vim nws yog peb qhov kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv, peb yuav tsum tsis txhob muab peb tej kev xav phem coj los tshooj rau Nws tes hauj lwm kom Vajtswv txiav txim siab rau, peb haj yam tsis tsim nyog siv peb tus moj yam qias vuab tsuab kom ntau tshaj plaws los tab meeg tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov ntawd tsis yog muab peb ua Khetos tus yeeb ncuab los? Vim peb ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, thiab vim peb xav ua kom haum raws li Nws siab thiab kom pom Nws, peb yuav tsum nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb, thiab yuav tsum nrhiav ib txog kev kom sib raug zoo nrog Vajtswv. Peb yuav tsum tsis txhob sawv ua caj dab tawv qhawv tawm tsam Nws. Tej kev ua zoo li ntawd es ho yuav muaj dab tsi zoo tshwm sim tuaj mas?

Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias uas lawv puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb lawv puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod? Xav txog qhov no! Tsis txhob ua siab kub thiab siab ceev, thiab tsis txhob muab txoj kev ntseeg Vajtswv saib li ib qho kev ua si xwb. Ua twb zoo xav rau koj txoj hau kev kawg, rau koj tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej, rau koj lub neej txoj sia, thiab tsis txhob dag koj tus kheej. Koj puas muaj cuab kav lees txais tej lus no?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum nug tias nej yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw, yuav ua li cas nej thiaj li lees txais tau Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab nej yuav ua li cas thiaj li zwm tau rau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

Txawm hais tias koj yog neeg Amelikas, Askiv lossis lwm haiv neeg los xij, koj yuav tsum tawm ntawm koj haiv neeg lub vaj loog, hla koj tus kheej, thiab saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov ua li no, koj thiaj yuav tsis tso txoj kev txwv rau Vajtswv tej hneev taw. Qhov no yog vim hais tias, niaj hnub no, ntau tus neeg xav tias nws yuav tsis muaj tseeb tau tias Vajtswv yuav tshwm los rau hauv ib haiv neeg twg los sis rau qee tus neeg twg. Vajtswv tes num tseem ceeb npaum li cas, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim ho tseem ceeb npaum li cas! Tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav yuav tuaj yeem ntsuas tau li cas? Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, koj yuav tsum tawm ntawm cov kev xav phem ntawm haiv neeg thiab tej pab neeg thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm koj tus kheej tej kev xav phem; tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li zoo tsim nyog los txais tos qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav nyob hauv qhov tsaus ntuj mus ib txhis, thiab tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua haiv neeg. Nws tsis suav Nws Tus Kheej tias yog ib yam khoom ntiag tug ntawm ib lub teb chaws twg los sis ib tug tib neeg twg li, tab sis mus ua Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm xwb, tsis muaj kev txwv los ntawm ib qho twg, ib lub teb chaws twg, los sis ib co tib neeg twg li. Tej zaum koj yeej tsis tau xav txog tus qauv no dua, los sis tej zaum koj tus cwj pwm rau tus qauv no yog ib qho kev tsis lees paub, los sis tej zaum lub teb chaws uas Vajtswv nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab cov neeg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau ntawd nyuam qhuav raug kev ntxub ntxaug los ntawm txhua tus neeg thiab nyuam qhuav tshwm sim phem tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Tiam sis Vajtswv muaj Nws lub tswv yim. Nrog Nws lub hwj chim loj, thiab los ntawm Nws txoj kev tseeb thiab Nws tus yam ntxwv, Nws muab tau ib pab neeg uas muaj ib lub siab koom nrog Nws, thiab ib pab neeg uas Nws xav ua kom tiav hlo—ib pab, txeeb tau los ntawm Nws, tus uas tau tiv dhau txhua yam kev sim siab thiab tej kev txom nyem loj thiab txhua yam kev tsim txom, tuaj yeem caum raws Nws qab mus txog qhov kawg kiag. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, yam tsis zwm rau hauv txhua tus qauv los sis lub teb chaws twg, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudias: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeslikas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, Kuv vam hais tias nej tuaj yeem pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cov lus no, pib caum raws Nws tej hneev taw ib yam li thaum nej pib rhais ruam mus rau ib tiam tshiab, thiab nkag mus rau hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Qhov Dhau Los: 1. Qhov Paub lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Qhov Kev Tawm Tsam rau Vajtswv Tes Hauj Lwm Tshiab hauv Lawv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv

Ntxiv Mus: 3. Nyob rau hauv Kev Ntseeg Vajtswv, Koj Yuav Tsum Tsim Kom Muaj ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No