1. Qhov Paub lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Qhov Kev Tawm Tsam rau Vajtswv Tes Hauj Lwm Tshiab hauv Lawv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub ntsiab uas vim li cas neeg ho tawm tsam Vajtswv pib, nyob rau lwm sab, los ntawm nws tus moj yam uas lwj liam los, thiab nyob rau lwm sab, los ntawm txoj kev khav theeb rau Vajtswv thiab tsis muaj kev to taub tej ntsiab lus los ntawm qhov uas Vajtswv ua hauj lwm thiab ntawm Nws lub siab nyiam rau neeg. Ob yam no, muab tso ua ke, rhawv ua ib zaj keeb kwm ntawm neeg txoj kev tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tseem tshiab rau txoj kev ntseeg tawm tsam Vajtswv vim hais tias txoj kev tawm tsam zoo li no yeej nyob hauv lawv tus cwj pwm, hos txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov uas muaj kev ntseeg tau ntau xyoo lawm ces yog los ntawm lawv txoj kev khav theeb rau Nws, ntxiv rau lawv tus moj yam uas lwj liam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb thiaj li pib tig tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo xav kom thoob rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Vim hais tias yeej ib txwm muaj kev txhim kho tshiab hauv Vajtswv tes hauj lwm, muaj tej hauj lwm dhau los thiab qub lawm thaum tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj. Cov hauj lwm sib txawv hom, qub thiab tshiab no, tsis muaj qhov sib xws, tab sis ua tiav; txhua kauj ruam yog txuas los ntawm kauj ruam kawg. Vim tias muaj tes hauj lwm tshiab, cov khoom qub yuav tsum, tseeb tiag, raug tshem tawm. Piv txwv li, qee qhov kev coj ua uas raug lees txais los ntev thiab kev coj tus cwj pwm kev hais lus los ntawm tib neeg, txuas nrog tib neeg txoj kev paub thiab kev qhia ntau lub xyoo, tau tsim txhua yam thiab hom kev xav hauv tib neeg lub hlwb. Uas Vajtswv tseem tsis tau qhia tawm Nws lub ntsej muag tiag tiag thiab tus yam ntxwv rau tib neeg, nrog rau kev sib kis, ntau xyoo, ntawm cov kev xav qub los puag thaum ub los kuj tseem muaj qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg cov kev xav zoo li ntawd. Tej zaum nws yuav hais tau tias, nyob rau thaum tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, txoj kev haub ntxias ntawm ntau yam kev xav tau ua rau muaj kev tsim qauv mus ntxiv thiab kev hloov pauv ntawm txhua yam kev nkag siab raws li kev xav txog Vajtswv nyob hauv tib neeg, uas tau ua rau ntau tus neeg ntseeg Vajtswv rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, cov tib neeg yim muaj cov kev xav fab kev ntseeg muaj zog npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum ntawd, thiab lawv yim rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab coob npaum li ntawd. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tshiab thiab tsis qub li; nws ib txwm tsis yog tsim cov lus qhuab qhia, tab sis mas hloov pauv tsis tu ncua thiab raug hloov kho dua kom ntau dua los sis tsawg dua. Kev ua hauj lwm hauv txoj hau kev no yog kev qhia ntawm kev txais tau tus yam ntxwv ntawm Vajtswv Tus Kheej. Nws kuj tseem yog kev txais tau lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib txoj hau kev uas Vajtswv ua tiav Nws txoj kev cawm. Yog tias Vajtswv tsis ua hauj lwm li no, tib neeg yuav tsis hloov pauv los sis tsis paub txog Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis swb. Yog li, nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, muaj kev hloov pauv tsis tu ncua uas tshwm sim uas zoo li yuav tsis ruaj khov, tab sis qhov tiag yog ua tej ntwb ntu. Txoj kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, txawm li cas los xij, zoo li nws sib txawv heev. Tib neeg tuav rawv tej lus qub, cov lus qhuab qhia paub zoo thiab lub kaw lus, thiab lawv yim qub mas, lawv yim nyiam nws heev. Tib neeg lub siab ruam qauj, lub siab uas tawv li pob zeb, yuav lees txais tau tes hauj lwm tshiab thiab cov lus ntawm Vajtswv li cas? Tib neeg ntxub tus Vajtswv uas ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li; nws tsuas nyiam tus Vajtswv qub xwb, tus uas kaus hniav ntev, plaub hau dawb, thiab nyob rau qhov chaw qub. Yog li, vim hais tias Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias txoj kev nyiam, tib neeg tau dhau los ua Vajtswv tus yeeb ncuab. Ntau qhov kev tawm tsam no tseem muaj nyob niaj hnub no, nyob rau lub sij hawm thaum Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab los tau yuav luag rau txhiab xyoo. Ces lawv, dhau qhov kev yuav kho tau zoo lawm. … Vajtswv lub hom phiaj yeej ib txwm yog rau Nws tes hauj lwm tshiab thiab muaj txoj sia, tsis yog cov qub thiab tuag mus lawm, thiab qhov uas Nws tau ua rau kom tib neeg ua raws li lub hnub nyoog thiab lub sij hawm, thiab tsis kav mus ib txhis thiab tsis hloov qauv li. Qhov no vim tias Nws yog tus Vajtswv uas ua rau kom tib neeg ua neej nyob thiab tshiab, tsis zoo li tus dab uas ua rau tib neeg tuag thiab ua neeg laus. Nej tseem tsis tau to taub qhov no thiab lod? Koj muaj kev xav phem txog Vajtswv thiab tsis muaj peev xwm tso tau cia vim koj lub siab tsis qhib. Nws tsis yog vim muaj kev to taub me heev hauv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis yog vim tias Vajtswv txoj hauj lwm sib txawv ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab tsis tas li ntawd xwb, tsis yog vim tias Vajtswv ib txwm tsis quav ntsej Nws tes hauj lwm. Koj tsis tuaj yeem tso tseg koj cov kev xav phem vim hais tias koj tawv ncauj dhau, thiab vim tias koj tsis muaj qhov zoo sib xws ntawm yam raug tsim tawm los; tsis yog vim hais tias Vajtswv ua qhov nyuaj rau koj. Koj ua rau tag nrho cov no tshwm sim, thiab nws tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Vajtswv; txhua yam kev txom nyem thiab kev khaum yog tsim los ntawm tib neeg. Vajtswv txoj kev xav yeej ib txwm zoo: Nws tsis xav ua rau kom koj tsim cov kev xav phem, tab sis xav kom koj hloov pauv thiab hloov dua tshiab raws li cov hnub nyoog dhau mus. Tab sis koj tsis paub tias dab tsi yog qhov zoo rau koj, thiab ib txwm tshuaj xyuas los sis cais. Nws tsis yog tias Vajtswv ua txhua yam nyuaj rau koj, tab sis yog koj tsis hwm Vajtswv, thiab koj qhov tsis mloog lus loj dhau. Ib tus neeg me me uas raug tsim tawm los, muaj cuab kav txeeb qee feem uas yav dhau los tau muab los ntawm Vajtswv, tom qab ntawd tig rov qab thiab siv nws los tawm tsam Vajtswv—qhov no puas yog tib neeg tsis mloog lus? Tib neeg, nws yog qhov ncaj ncees los hais tias, yog qhov tsis tsim nyog los tshaj tawm lawv cov kev xav rau Vajtswv, thiab tsawg dua ntawd yog lawv tsis tsim nyog los taug kev ncig nrog lawv cov lus tsis muaj nuj nqis, tsw phem, lwj tag, zoo li lawv xav—tsis hais dab tsi ntawm cov kev xav phem ntawd. Tsis youg lawv haj yam tsis muaj nqis lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim nej tsis saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tseem ceeb txaus. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mastseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj yim qias vuab tsuab, raug txo koob meej thiab poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tuav rawv tus Mexiyas lub npe yam tsis muaj qab hau li rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Tej kev xav kev pom no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Kuv yuav nug nej ntxiv: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis tau txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. …

Qhov kev qhia tshwm ntawm tib neeg tus moj yam uas lwj liam ces tsis muaj dab tsi nyob hauv nws lub hauv paus tshaj dua li tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoom, lawv tus yeeb yam uas lim hiam, thiab lawv txoj kev txawj xav uas ruam; yog tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav muaj peev xwm rais rov los zoo li ib txwm, ces lawv yuav rais los ua ib tug siv tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws yooj yim vim tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo raug loog lawm, thiab vim tib neeg txoj kev txawj xav, uas yeej tsis zoo, loj hlob los ruam dua lawm uas tib neeg thiaj yim ntxeev siab rau Vajtswv, xws li tias lawv tseem tau muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tsis lees Vajtswv qhov yug los ua neeg rau lub sij hawm kawg uas nkag mus rau hauv nws lub tsev, thiab cem thuam Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab saib Vajtswv cev nqaij daim tawv qis qis. Yog tias tib neeg muaj tab sis ib qho kev ua noob neej me me, nws yuav tsis siab phem ua luaj rau hauv nws txoj kev saib ntawm Vajtswv cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg; yog tias nws muaj tab sis ib qho kev txawj xav me me, lawv yuav tsis ua nyaum ua luaj rau hauv lawv txoj kev saib ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv yug los ua neeg; yog tias lawv muaj tab sis ib lub siab paub qhov phem qhov zoo me me, lawv yuav tsis “ua tsaug ntau” rau Vajtswv yug los ua neeg li no. Tib neeg nyob rau tiam uas Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua Vajtswv tsaug rau qhov muaj ib lub cib fim zoo li no rau lawv, thiab dua ntawd tsawm foom qhov Vajtswv los, los sis tsis quav ntsej qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg, thiab zoo li tseem tawm tsam nws thiab qaug zog rau nws. Txawm tib neeg saib qhov Vajtswv los ntawd zoo li cas kuj xij, Vajtswv, muaj hais luv luv, yeej tau ua Nws tes dej num yam siab ntev dhawv los lawm—txawm tias tib neeg tsis tau tos txais Nws ib qho me me li kuj xij, thiab nqi muag nti thov rau Nws. Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

Qhov Dhau Los: 7. Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Ua Zoo Sab Nraud thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam

Ntxiv Mus: 2. Nyob rau hauv Kev Nrhiav Txoj Kev Tseeb, Koj Yuav Tsum Muaj Laj Thawj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No