3. Seb cov xib fwb thiab txwj laug sab kev ntseeg puas yog Vajtswv tsa tiag, thiab seb kev mloog cov xib fwb thiab cov txwj laug lus puas yog kev mloog lus thiab kev caum raws Vajtswv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ntawm qhov yuav xaiv ib tug tib neeg los ua dej num rau Nws, Vajtswv ib txwm muaj Nws tus txheej txheem. Ua dej num rau Vajtswv tsis yog, li tib neeg xav, hais tias nws yog ib yam txaus siab ua. Hnub no, nej pom hais tias txhua tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv ua vim lawv muaj kev coj ua los ntawm Vajtswv thiab kev ua dej num los ntawm tus Vajntsujplig, thiab vim lawv yog cov neeg uas caum qhov tseeb. Cov no yog qhov tsawg kawg nkaus rau txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv.

Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm ua twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hauj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib co tib neeg uas sawv ntawm lub rooj hais lus ntawd puav leej tau kawm txog sab kev ntseeg, tau raug cob qhia hauv tsev kawm ntawv, muaj txoj kev paub txog sab kev ntseeg thiab kev tshawb xav—lawv yog lub hauv paus uas tseem ceeb ntawm Kev Ntseeg Vajtswv. Kev Ntseeg Vajtswv cob qhia cov tib neeg zoo li no los qhuab qhia rau ntawm lub rooj hais lus, mus ncig tshaj tawm txoj moo zoo thiab mus ua hauj lwm. Lawv xav hais tias qhov muaj nuj nqis ntawm Kev Ntseeg Vajtswv yog nyob rau ntawm cov tib neeg uas muaj peev xwm zoo li cov tub kawm txog sab kev ntseeg, cov xib fwb thiab cov tub kawm txog sab kev ntseeg no uas tshaj tawm lus qhuab qhia; cov xib fwb thiab cov tub kawm ntawd yog lawv cov peev txheej. Yog tias tus xib fwb ntawm ib pawg ntseeg twg uas kawm tiav los ntawm ib lub tsev kawm ntawv los, es txawj piav qhia txog phau Vajluskub, tau nyeem qee phau ntawv ntawm sab ntsuj plig, thiab muaj kev paub me ntsis thiab ib txoj kev hais lus, ces pawg ntseeg ntawd huaj vam, thiab muaj koob muaj npe dua li lwm cov pawg ntseeg. Cov tib neeg hauv Kev Ntseeg Vajtswv no txhawb nqa txog dab tsi xwb? Kev paub. Yog li txoj kev paub no los qhov twg los? Nws los puag thaum ub los lawm. Puag thaum ub muaj Vajluskub, uas los ib tiam dhau ib tiam los lawm, txhua txhua tiam puav leej nyeem thiab kawm phau Vajluskub ntawd, los txog ntua rau niaj hnub no. Tib neeg muab phau Vajluskub ntawd faib ua ntau ntu thiab muab tsim kho ua ntau phau uas sib txawv rau tib neeg nyeem thiab kawm. Tiam sis qhov lawv kawm ntawd mas tsis yog qhov yuav to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv li cas, los sis yuav to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas; tiam sis, yog lawv nyeem txoj kev paub uas muaj nyob rau hauv lawv lawm xwb. Feem ntau, lawv nrhiav mus rau tej lus zais tob uas muaj nyob rau hauv, lawv nrhiav kom pom seb tej lus hais tseg txog yav tom ntej twg hauv Phau Qhia Tshwm ntawd muaj tiav rau lub sij hawm twg, thaum twg tej kev puas tsuaj loj mam los txog, thaum twg ib txhiab xyoo mam los txog—tej no yog tej uas lawv kawm. Thiab yam lawv kawm puas muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Tsis muaj. Vim li cas lawv thiaj li kawm tej yam uas tsis muaj feem xyuam txog qhov tseeb? Lawv yim kawm tej ntawd, ces lawv yim xav tias lawv to taub, thiab lawv yim npaj lawv tus kheej kom paub tej npe ntawv thiab kev qhuab qhia xwb. Lawv qhov peev txheej loj hlob ib yam nkaus. Lawv tej kev tsim nyog yim siab, ces lawv yim xav tias lawv muaj peev xwm ntau dua, lawv yim ntseeg tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv twb tiav lawm, thiab lawv yim xav tias lawv yeej yuav raug cawm dim thiab tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txhua tus hauv Kev Ntseeg Vajtswv uas kawm txog sab kev ntseeg, Vajluskub, thiab haj tseem kawm keeb kwm txog Vajtswv tes hauj lwm thiab los xij—lawv puas yog cov ntseeg tseeb? Lawv puas txawv cov ntseeg thiab cov raws Vajtswv qab uas Vajtswv hais txog ib qho li? Raws li Vajtswv pom, lawv puas ntseeg Vajtswv? (Tsis ntseeg.) Lawv kawm txog sab kev ntseeg, lawv kawm txog Vajtswv. Puas muaj ib qho txawv ntawm lawv cov uas kawm txog Vajtswv thiab cov uas kawm lwm yam li? Tsis muaj qhov txawv li. Lawv tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas kawm keeb kwm xwb, uas kawm lub tswv yim, uas kawm kev cai lij choj, uas kawm txog cev nqaij daim tawv txoj sia, uas kawm txog txhua yam nyob rau saum nruab ntug—lawv tsuas yog tsis nyiam kev tshawb fawb, los sis kev kawm txog cev nqaij daim tawv txoj sia, los sis lwm yam kev kawm xwb; lawv tsuas yog nyiam kev kawm txog sab kev ntseeg xwb. Cov tib neeg no kawm txog Vajtswv los ntawm kev tshawb nrhiav tej kev qhia thiab muab Vajtswv tes hauj lwm tso tseg—yog li yam uas tau los ntawm lawv txoj kev tshawb nrhiav yog dab tsi? Lawv puas muaj peev xwm txiav txim siab seb puas muaj Vajtswv los sis muaj? Lawv yeej yuav tsis muaj li. Lawv puas muaj peev xwm txiav txim siab txog Vajtswv lub siab nyiam? (Tsis muaj.) Vim li cas? Vim hais tias lawv ua neej nyob rau hauv cov lus thiab tej kab lus xwb, lawv ua neej nyob rau hauv txoj kev paub, lawv ua neej nyob rau hauv lub tswv yim, lawv ua neej nyob rau hauv noob neej lub siab thiab tej kev xav xwb. Lawv yeej yuav tsis muaj peev xwm pom tau Vajtswv li, lawv yeej yuav tsis tau txais Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia li. Vajtswv muab lawv tshab txhais li cas? Li cov tsis paub qhov tseeb, li cov tsis ntseeg. Cov tsis paub qhov tseeb thiab cov tsis ntseeg no koom nrog rau qhov uas hu hais tias lub zos Ntseeg Vajtswv, coj zoo li cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv, coj zoo li cov Ntseeg Vajtswv—tiam sis qhov tseeb, lawv puas pe hawm Vajtswv tiag tiag? Lawv puas mloog Nws lus tiag tiag? Tsis mloog. Vim li cas? Ib yam uas muaj tseeb ces yog: Qhov ntawd yog vim, nyob hauv lawv lub siab mas, lawv tsis ntseeg tias Vajtswv tsim lub ntiaj teb, tias Nws kav txhua yam, tias Nws tuaj yeem los ua cev nqaij daim tawv, lawv haj yam tsis ntseeg tias muaj Vajtswv. Txoj kev tsis ntseeg no qhia txog dab tsi? Kev tsis ntseeg, kev tsis lees paub, thiab haj tseem yog ib tug cwj pwm uas cia siab tias tej lus hais tseg txog yav tom ntej uas Vajtswv hais txog ntawd—tshwj xeeb mas yog cov lus uas hais txog tej kev puas ntsuaj—tsis tau muaj tseeb thiab tsis tau muaj tiav. Qhov no yog tus cwj pwm uas lawv coj rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nws kuj yog lub ntsiab tseeb thiab lub ntsej muag tseeb ntawm qhov lawv hu hais tias txoj kev ntseeg. Cov tib neeg no kawm txog Vajtswv vim yog lawv muaj ib txoj kev ntshaw tshwj xeeb txog txoj kev kawm qib siab thiab kev paub txog kev kawm sab kev ntseeg, thiab xav paub txog qhov keeb kwm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb. Lawv tsis muaj ib yam dab tsi uas ntau tshaj li ib pab tub txawj ntse kawm txog sab kev ntseeglawm. Cov “tub txawj ntse” no tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, yog li ntawd lawv yuav ua li cas thaum Vajtswv los ua hauj lwm thiab Nws cov lus muaj tiav lawm? Lawv thawj qhov kev xav yog dab tsi thaum lawv hnov tias Vajtswv twb los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab tab tom ua tes hauj lwm tshiab? “Yeej tsis muaj hnub kiag li!” Lawv teem txim rau tus uas tshaj tawm txog Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab haj tseem xav muab lawv tua pov tseg thiab. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm txog dab tsi? Qhov no tsis yog qhov qhia tshwm tias lawv yog cov tawm tsam Khetos tiag tiag no lov? Lawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv tes hauj lwm thiab qhov muaj tiav ntawm Nws cov lus, tsis hais ib yam dab tsi txog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg li: “Yog tias Koj tsis yog yug los ua neeg thiab Koj cov lus tsis tau muaj tiav ces Koj yog Vajtswv. Yog tias Koj cov lus muaj tiav lawm thiab Koj twb yug los ua neeg lawm, ces Koj tsis yog.” Lub ntsiab lus rau qhov no yog dab tsi? Nws yog qhov tias lawv tsis tso cai rau Vajtswv txoj kev yug los ua neeg kom ntev npaum li lawv muaj txoj sia nyob. Qhov no tsis yog ib tug tawm tsam Khetos tiag tiag lov? Qhov no yog ib tugtawm tsam Khetos tseem tseem ntag.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Saib cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg—lawv sawv daws mas khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab lawv tej kev tshab txhais phau Vajluskub tsis muaj qhov tseem ntsiab li thiab tsuas yog ua raws li lawv tus kheej tej kev xav hauv nruab siab xwb. Lawv tsuas siv tej kev txawj thiab txoj kev kawm los ua lawv tes hauj lwm xwb. Yog lawv tsis txawj qhuab qhia kiag li, tib neeg puas tseem yuav caum lawv qab mas? Lawv ces, tshaj txhua yam, yeej muaj me ntsis kev paub thiab muaj peev xwm qhuab qhia txog qee yam kev qhuab qhia, los sis lawv txawj hais kom lwm tus ntseeg thiab siv qee yam tswv yim ntxias dag xwb. Lawv siv tej no mus coj tib neeg los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag thiab dag lawv xwb. Hauv lub npe ces, cov neeg ntawd ntseeg Vajtswv, tab sis qhov tseeb ces, lawv caum lawv cov thawj coj qab xwb. Thaum lawv ntsib tej tug uas qhuab qhia txoj kev tseeb, lawv ib txhia hais tias, “Peb yuav tsum tau sab laj rau peb tus thawj coj txog peb txoj kev ntseeg.” Ib tug tib neeg yog qhov txuas ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv; qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Cov thawj coj ntawd ho rais los ua dab tsi lawm mas, yog li nas? Lawv tsis tau rais los ua cov Falixais, neeg yug yaj cuav, cov tawm tsam Khetos, thiab chaw dawm taw rau tib neeg txoj kev lees txais txoj kev tseeb lawm lod? …

Tsis ntev los no, cov ntseeg Vajtswv tej zaum tau caum ib tug neeg qab lawm, los sis tej zaum lawv ua tsis tau raws li Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau theem kawg no, lawv yuav tsum tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog tias koj lub hauv paus yog koj txoj kev ntsib kev pom txog theem no ntawm tes hauj lwm, tab sis koj tseem caum ib tug tib neeg qab txuas ntxiv mus, ces yuav zam txim tsis tau rau koj, thiab yuav xaus mus zoo li Povlauj.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Nrhiav Qhov Tseeb Xwb Mas Thiaj Yog Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Vim li cas thiaj hais tias cov xib fwb thiab cov txwj laug sab kev ntseeg sawv daws puav leej taug cov Falixai txoj kev, thiab lawv lus ntsiab tseeb yog dab tsi

Ntxiv Mus: 4. Lub txim ntawm ib tug neeg twg qhov kev nyoo ua raws li txoj kev dag thiab kev tswj ntawm cov Falixai thiab cov tawm tsam Khetos ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg, thiab seb lawv puas yuav raug Vajtswv cawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No