4. Lub txim ntawm ib tug neeg twg qhov kev nyoo ua raws li txoj kev dag thiab kev tswj ntawm cov Falixai thiab cov tawm tsam Khetos ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg, thiab seb lawv puas yuav raug Vajtswv cawm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Ib tug neeg twg yuav tsum muaj tus yam ntxwv zoo li cas es thiaj li yuav tau txais kev cawm dim? Ua ntej tshaj plaws, lawv yuav tsum muaj qhov peev xwm los txheeb xyuas kom paub cov neeg tawm tsam Khetos phem; lavw yuav tsum muaj kis no ntawm qhov tseeb. Tsuas yog muaj kis no ntawm qhov tseeb xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm zam tau tej kev pe hawm los sis caum tib neeg qab thaum tab tom ntseeg Vajtswv; tsuas yog cov neeg uas muaj peev xwm txheeb xyuas kom paub cov tawm tsam Khetos nkaus xwb mas thiaj li muaj qhov peev xwm los ntseeg Vajtswv tiag tiag thiab caum thiab ua tim khawv tau rau Nws. Yuav kom txheeb xyuas kom paub tau cov tawm tsam Khetos, mas tib neeg yuav tsum xub kawm kom pom tib neeg thiab tej khoom kom pom meej meej thiab to taub thoob plaws tso; lawv yuav tsum muaj peev xwm paub tau lub ntsiab tseeb ntawm cov tawm tsam Khetos, thiab lawv yuav tsum pom kom tshab plaws tej tswv yim phem, tej kev ntxias dag, tej kev xav hauv nruab siab, thiab tej hom phiaj. Yog koj muaj peev xwm ua tau li no, ces koj yeej muaj peev xwm sawv tau khov kho. Yog koj xav kom tau txais kev cawm dim, ces thawj qho kev sim siab uas koj yuav tsum ua kom dhau ces yog kawm kom paub tias yuav ua li cas thiaj li tua yeej Ntxwgnyoog thiab ua li cas thiaj kov yeej thiab muaj yeej rau tej yeeb ncuab lub zog thiab kev cuam tshuam los ntawm lub ntiaj teb sab nraud los. Kiag thaum koj muaj tus yeeb yam thiab muaj qhov tseeb txaus los nias qees mus kom txog qhov kawg nyob rau hauv ib ntsug rog sib tua nrog Ntxwgnyoog cov tub rog, thiab tau tua yeej lawv lawm, thaum ntawd—thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb—koj thiaj li muaj peev xwm caum nrhiav qhov tseeb tau tus yees, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li rhais ruam tau khov kho thiab tsis dawm dab tsi nyob rau txoj kev caum nrhiav qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim. Yog koj hla tsis dhau qhov kev sim siab no, ces yeej hais tau hais tias koj muaj kev phom sij loj, thiab koj yeej ntxim li yuav raug ib tug tawm tsam Khetos txhom tau thiab los ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tej zaum tam sim no yeej muaj nej ib txhia uas tav kev thiab dawm taw rau cov tib neeg uas tab tom caum nrhiav qhov tseeb, thiab lawv yog cov tib neeg ntawd cov yeeb ncuab. Nej puas lees txais qhov no mas? Muaj ib txhia uas tsis tau luag tim ntsej tim muag nrog qhov tseeb no, los sis lawv tsis tau luag lees txais qhov no ua qhov tseeb li. Qhov tseeb ces, tej yam no yeej muaj nyob rau hauv pawg ntseeg tiag; nws tsuas yog tias tib neeg tsis paub tej yam no xwb. Yog koj hla tsis dhau qhov kev sim siab no—qhov kev sim siab ntawm cov tawm tsam Khetos, ces koj yeej raug cov tawm tsam Khetos dag los sis raug tswj lawm los sis raug lawv ua rau raug mob, raug tsim txom, raug thawb tawm, raug caij tsuj, thiab raug ua phem rau lawm. Thaum kawg, koj txoj nyuag siav me me yeej yuav thev tsis taus ntev, thiab yeej yuav qhuav tuag mus; koj yuav tsis muaj kev ntseeg Vajtswv ntxiv lawm, thiab koj yuav ncaim Nws mus, hais tias, “Vajtswv twb tsis ncaj ncees li; Vajtswv nyob qhov twg? Twb tsis muaj kev ncaj ncees thiab kev kaj nyob rau hauv lub ntiaj teb no li, thiab twb tsis muaj qhov uas hu ua Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej li. Peb ces tsuas lam nyob ib hnub dhau ib hnub mus ua hauj lwm thiab khwv nyiaj xwb!” Koj tsis lees paub Vajtswv thiab tsis ntseeg hais tias muaj Nws ntxiv lawm; ib qho kev cia siab me me hais tias koj yuav tau txais kev cawm dim ntawd ces tsis muaj hlo li lawm. Yog li ntawd, yog koj xav mus kom txog rau qhov chaw uas koj yuav tau txais kev cawm dim, thawj qhov kev sim siab uas koj yuav tsum hla kom dhau ces yog qhov kev muaj peev xwm pom tshab plaws Ntxwgnyoog, thiab koj yuav tsum muaj lub siab tawv qhawv sawv los thiab nthuav tawm thiab muab Ntxwgnyoog tso pov tseg. Yog li ces, Ntxwgnyoog ho nyob qhov twg? Ntxwgnyoog nyob ntawm koj ib sab thiab ib ncig koj tag nrho; tej zaum nws kuj nyob kiag hauv koj lub siab thiab. Yog koj ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog tus moj yam, ces hais tau hais tias koj yog Ntxwgnyoog tug. Koj tsis muaj peev xwm pom los sis kov tau tus Ntxwgnyoog hauv sab yeeb ceeb, tab sis tus Ntxwgnyoog uas muaj nyob rau lub neej tiag ces yeej nyob rau txhua txhia qhov chaw. Ib tug neeg twg uas ntxub qhov tseeb ces yeej phem, thiab ib tug thawj coj los sis neeg ua hauj lwm twg uas tsis lees txais qhov tseeb ces yog ib tug tawm tsam Khetos thiab ib tug neeg phem. Cov neeg zoo li ntawd tseem tsis yog cov Ntxwgnyoog uas ciaj sia nyob thiab lod? Cov neeg no mas tej zaum yuav tsis yog kiag cov uas koj hawm thiab hwm; tej zaum mas lawv kuj yog cov neeg uas coj koj los sis cov neeg uas koj yeej cia siab rau, qhuas, ntseeg, thiab vam khom rau nyob rau hauv koj lub siab los ntev lawm. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ces lawv yeej yog cov pob zeb pob ca uas thaiv koj txoj kev thiab khuam koj kom txhob tau txais kev cawm dim; lawv yog cov tawm tsam Khetos. Lawv muaj peev xwm tswj tau koj lub neej thiab txoj kev koj taug, thiab lawv muaj peev xwm rhuav tshem tau koj lub cib fim tau txais kev cawm dim. Yog koj txheeb xyuas kom paub lawv tsis tau thiab pom tsis tshab lawv, ces nyob rau txhua lub sij hawm, tej zaum koj yuav poob mus rau lawv rooj ntxiab los sis raug lawv txhom thiab coj mus. Yog li ntawd, koj muaj kev phom sij loj heev. Puas muaj coob tus uas khiav dim qhov kev phom sij no mas? Nej puas tau khiav dim mas?

Muaj ib txhia uas hu lawv tus kheej ua cov caum nrhiav qhov tseeb thiab hais tias lawv tsis ntshai cov tawm tsam Khetos li—qhov no tsis yog lam khav xwb lod? Thaum koj ntsib ib tug tawm tsam Khetos zim kaus zog thiab tsha hlo lawv tej rau tes, coj phem thiab ua phem, ces koj yeej paub lawv kawg. Tab sis yog muaj ib tug tawm tsam Khetos uas zoo li coj kev ntseeg nruj thiab yoog tau raws li tib neeg tej kev xav phem, coj zoo heev, tej lus thiab tej kev ua los yeej ntse ntsuav, txawj hais lus mos lus muag, thiab txawj xav heev, ces koj yuav tsis muaj peev xwm pom tshab plaws lawv—tab sis tsuas yog lawv tus cwj pwm, tej kev xav, thiab tej kev pom, nrog rau lawv tej kev ua ub ua no thiab txawm yog kiag lawv txoj kev to taub qhov tseeb, ces tag nrho tej ntawd yuav muaj peev xwm los mooj tau koj. Lawv tej kev mooj ntawd ho yuav loj npaum li cas? Lawv yuav mooj tau qhov koj ua, txoj kev koj taug, thiab koj tus yam ntxwv rau Vajtswv; thaum kawg, lawv yuav rais los ua koj tus mlom thiab yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsis muaj peev xwm tshem tau lawv tawm ntawm koj tus kheej mus. Thaum koj raug mooj loj npaum li no lawm, koj txoj kev cia siab rau txoj kev cawm dim ces muaj tsawg heev lawm. Yog hais tias Vajtswv thiab qhov tseeb ua hauj lwm txog qhov ntawd rau koj, ces qhov ntawd yuav yog ib qho tsim nyog txais tos thiab ib qho zoo, tab sis raug tswj loj npaum li ntawd los ntawm ib tug neeg uas Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm los sis los ntawm Ntxwgnyoog hom—qhov ntawd puas yog ib qho kev puas ntsoog los sis ib qho koob hmoov rau koj mas? Nws yuav yog ib qho kev puas ntsoog rau koj thiab yeej tsis yog ib qho koob hmoov li. Txawm hais tias tej zaum lawv yuav muaj peev xwm muab tau ib txoj kev rau koj mus ib ntus los sis pab cuam rau koj, pab koj, txhawb koj mus ib ntus, thiab lwm yam ntxiv mus, thiab txawm hais tias qhov no yuav zoo li muaj txiaj ntsim tau rau koj los xij, los thaum uas lawv muaj ib qho chaw nyob rau hauv koj lub siab thiab tswj tau koj thiab coj tau koj tej kev xav thiab kev pom, txog qhov uas lawv muaj peev xwm coj tau koj txoj xub ke mus lawm tom ntej lawm, ces koj ntsib teeb meem lawm—ces koj yuav raug Ntxwgnyoog tswj. Muaj ib txhia uas hais txog cov tawm tsam Khetos hais tias, “Nws tsis yog Ntxwgnyoog! Nws yog ib tug neeg muaj kev ntseeg uas caum nrhiav qhov tseeb!” Zaj lus no puas yog ib zaj lus tseeb? Txhua tus uas caum qhov tseeb, kev coj qhia, kev pab, thiab kev pab cuam uas lawv muab rau koj, los sis lawv txoj kev haub ntxias koj los sis muaj txiaj ntsim rau koj—coj koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag es kom koj thiaj li nrhiav tau Nws tej lus thiab qhov tseeb, thiab koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xyaum vam khom rau Nws thiab nrhiav Nws, thiab koj qhov kev sib raug zoo nrog Nws loj hlob tuaj sib ze zuj zus. Muab sib piv mas, yog nws yog koj qhov kev sib raug zoo nrog tus ntawd uas loj hlob tuaj sib ze zuj zus, ces muaj dab tsi tab tom tshwm sim? Txoj kev uas koj tab tom taug tau tig rov qab tam sim no lawm, thiab koj tab tom mus rau txoj xub ke uas yuam kev lawm. Qhov no yuav coj mus rau lub txim dab tsi? Raug coj los rau ntawm tib neeg xub ntiag lawm, ces koj yuav nyob deb heev ntawm Vajtswv lawm, thiab, kiag thaum uas Vajtswv ua kiag ib qho dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsig rau tus mlom uas koj teev hawm ntawd lawm, ces koj yuav tig tawm tsam tam sim ntawd. Qhov no ces yog qhov xwm txheej uas tshwm sim tag mus li. Thaum uas ib co thawj coj raug hloov lawm los sis, nyob rau qee zaus, raug ntiab tawm lawm, ces cov caum lawv qab nrog lawv khiav mus lawm thiab tsum tsis ntseeg lawm. Qhov no tsis yog qhov xwm txheej uas pheej tshwm sim tas mus li lod? Vim li cas lawv ho tsum tsis ntseeg lawm mas? Lawv hais tias, “Yog kuv tus thawj coj twb tsis raug cawm lawm, ces kuv tseem muaj kev cia siab dab tsi thiab mas?” Qhov no tsis yog kev tham yam tsis meej pem thiab lod? Ua cas lawv ho lam hais tau tej qho zoo li ntawd? Lawv tus thawj coj twb dag lawv lawm. Lub txim ntawm qhov kev raug dag ntawd yog dab tsi mas? Qhov ntawd ces yog qhov hais tias lawv twb nyob rau hauv lawv tus thawj coj qhov kev tswj lawm. Lawv tus thawj coj txhua txhua lo lus thiab kev ua, txhua qhov kev ua thiab kev mus los, thiab txhua yam kev xav uas lawv tus thawj coj muaj, lawv lees txais tag nrho, thiab siv tej ntawd los ua txoj kab ntsuas thiab kev piv txwv, thiab xam tej ntawd ua qhov tseeb tshaj plaws li. Yog li ntawd lawv thiaj li tsis zam ib tug twg uas hais tias lawv tus thawj coj cov lus, tej kev ua, los sis kev pom mas yuam kev lawm, los sis hais ib yam dab tsi tsis zoo txog tej ntawd, cem tej ntawd, los sis txiav txim rau tej ntawd. Thaum uas tus thawj coj raug ntiab tawm los sis tshem tawm kiag, cov uas lawv tswj tawm nrog lawv mus tib si, yeej tsis qaij tsis qaug rau lawv qhov kev ntseeg li, thiab tsis muaj ib co lus ntxias twg uas yuav coj tau lawv rov qab los li. Lawv tseem tsis yog raug lawv tus thawj coj tswj thiab lod? Tsuas yog nyob rau hauv lawv txoj kev tswj xwb mas koj thiaj li sawv tawm tsam nrhiav kev ncaj ncees rau lawv, los sis koom lawv tej kev nyuaj siab, lawv tej kev xav, lawv tej kua muag, thiab lawv tej kev tsis txaus siab, mus deb txog ntua qhov uas tsis lees paub Vajtswv li lawm. Lawv lub hom phiaj ces yog yuav ua koj tus Tswv, koj tus Vajtswv, tej uas koj vam khom, es kom koj mloog hais thiab caum lawv qab mloog lus kawg kiag nyob rau hauv koj nruab siab, thiab kom koj txais yuav ib tug yam ntxwv ntawm kev tsis lees txais Vajtswv. Koj yuav xam cov tawm tsam Khetos ua Vajtswv, thiab koj yuav tau muab lawv ua koj tus Tswv thiab tus Vajtswv. Rau koj, ces Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi li—qhov ntawd yog qhov kawg uas tau los. Tsis muaj txiaj ntsim dab tsi yuav hais tias koj tsis txhawj txog kev raug ib tug tawm tsam Khetos dag thiab hais tias koj yeej tsis ntshai yuav caum ib tug qab li, vim yog hais tias txoj kev koj tau yog txoj yuam kev lawm, ces thaum kawg, qhov no yuav yog qhov tshwm sim los uas zam tsis dhau hlo li. Koj yuav khiav tsis dim nws thiab koj yuav hloov tsis tau qhov tseeb no. Thaum koj taug txoj kev uas koj tau xaiv tseg lawm, qhov kev tshwm sim los no, ib qho zuj zus, ntab tuaj rau saum nplaim dej thiab ua kom nws tus kheej tshwm los; qhov no ces yeej zam tsis dhau li.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Cais thiab Tawm Tsam Cov Uas Caum Nrhiav Qhov Tseeb” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Nej yuav tsum nkag siab txog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tsis saib qhov no kom tseem ceeb, koj yuav tsis muaj ib qho kev paub hais tias nyob rau yam xwm txheej zoo li cas es koj yuav raug lawv coj mus yuam kev, thiab, tej zaum koj tseem yuav caum cov tawm tsam Khetos qab nyob rau hauv ib qho kev feeb tsis meej, yam tsis paub txog hais tias muaj dab tsi tab tom tshwm sim li. Thaum koj pib caum lawv qab lawm, koj yeej tsis nco ras hais tias muaj dab tsi yuam kev li, thiab tej zaum koj haj tseem xav hais tias tej uas tus tawm tsam Khetos ntawd hais mas yeej yog lawm thiab. Yam tsis paub txog li, koj twb raug coj mus yuam kev lawm. Thaum koj raug dag lawm, ces Vajtswv yuav tsis xav tau koj ntxiv lawm. Muaj ib txhia tib neeg mas zoo li kuj tsis ua li cas, thiab lawv tsuas yog raug ib tug tawm tsam Khetos muab coj mus ib nyuag ntu xwb, ces thaum kawg pawg ntseeg yeej rub tau lawv rov qab los ntawm tej kev ceeb toom rau lawv thiab kev sib qhia nrog lawv. Txawm li ntawd los xij, ib txhia tib neeg yeej tsis rov los li lawm, tsis hais lawv txawm yuav tau txais yam kev sib qhia zoo li cas li; tab sis lawv ces yeej caum tus tawm tsam Khetos ntawd qab tuag nthi xwb. Qhov no tseem tsis yog raug kev puas tsuaj thiab lod? Vim li cas lawv ho tsis cia li rov qab los xwb? Vim yog Vajtswv tsis ua kom qhov ntawd tshwm sim. Ib txhia tib neeg hais tias, yeej hais rau qhov zoo xwb tias, “Au, tab sis nws yog ib tug neeg zoo heev. Nws twb ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm thiab tau tso ntau yam tseg kawg li lawm. Nws yeej ncaj ncees heev thiab tau kub siab heev rau hauv nws tes dej num, ntxiv ntawd nws txoj kev ntseeg Vajtswv mas loj kawg nkaus li. Nws yog ib tug ntseeg tiag tiag.” Qhov ntawd ces yog qhov uas pom saum daim tawv xwb, raws li tib neeg txoj kev xav zoo, tab sis koj tsis pom mus rau puag hauv tus neeg ntawd nruab siab kiag. Koj tsis pom xyov nws yog hom neeg zoo li cas tiag tiag, xyov nws lub ntsiab tseeb zoo li cas li. Ntxiv rau qhov ntawd, tej zaum koj kuj yuav mob siab cawm nws raws li koj txoj kev siab zoo, tab sis txawm koj yuav hais li cas los nws yeej yuav tsis tig rov los li lawm, thiab koj tsis paub qhov laj thawj txog qhov no li. Qhov tseeb, nws yog qhov hais tias Vajtswv tsis xav tau nws ntxiv lawm. Vim li cas Vajtswv ho tsis xav tau nws ntxiv lawm? Yeej muaj ib qho laj thawj uas pom meej meej thiab saib pom yooj yim heev rau qhov no. Ib co tawm tsam Khetos ces yeej pom meej meej hais tias yog cov dab phem, hos ib co tawm tsam Khetos mas kuj tsis phem txog qhov uas ua kiag cov dab phem ntawd thiab, yog li ntawd mas kuj yuav hu tsis tau lawv li ntawd thiab. Rau cov tawm tsam Khetos uas yeej yog cov dab phem tiag tiag, ces thaum ib tug neeg twg caum lawv qab lawm, Vajtswv puas tseem lees paub tus neeg ntawd, muab xam raws li Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam nas? Vajtswv yeej dawb huv, thiab Nws yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb—Nws tsis lees txais cov uas tau caum dab phem qab lawm. Txawm yog hais tias, nyob rau saum daim tawv, rau koj ces zoo li tus neeg no yeej yog neeg zoo, los Vajtswv yeej tsis saib rau kis ntawd li. “Khib xeeb” yog dab tsi? Qhov “khib xeeb” ntawm no txhais li cas? Yog hais tias lo lus xwb es qhia tsis tau meej meej rau koj, saib seb nej puas to taub los ntawm Kuv qhov lus piav qhia no. Pib kiag thaum uas ib tug neeg raug Vajtswv xaiv los txog ntua rau thaumuas lawv txiav txim siab hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, hais tias Nws yog txoj kev ncaj ncees, kev txawj ntse, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus, hais tias Nws yog tus ntawd thiab yog tib tug ntawd xwb—thaum lawv to taub tej no tag lawm, ces lawv thiaj muaj ib qho kev to taub yooj yim uas nyob tob tob rau hauv lawv nruab siab txog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb, nrog rau qhov uas Nws muaj thiab yog. Qhov kev to taub yooj yim no thiaj li rais los ua lawv txoj kev ntseeg, thiab nws rais los ua qhov uas txhawb kom lawv caum Vajtswv qab, siv lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab ua lawv tes dej num. Qhov no yog lawv tus yeeb yam, puas yog? (Yog.) Tej no twb nrhau cag tag nyob rau hauv lawv lub neej lawm thiab lawv yuav tsis muaj hnub tsis lees paub Vajtswv li lawm. Tab sis yog lawv tsis muaj qhov kev paub tseeb txog Khetos los sis txog tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces tej zaum lawv yeej tseem caum ib tug tawm tsam Khetos qab thiab. Hom neeg no yeej tseem muaj kev phom sij. Tej zaum lawv tseem yuav tig tau nrab qaum rau tus Khetos hauv cev nqaij daim tawv es mus caum ib tug tawm tsam Khetos phem qab thiab; qhov no yuav yog qhov kev tab meeg tsis lees Khetos thiab txiav kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Lub ntsiab lus ntawm qhov no ces yog: “Kuv yuav tsis caum Koj qab ntxiv lawm, tab sis kuv yuav caum Ntxwgnyoog qab. Kuv hlub Ntxwgnyoog thiab xav ua dej num rau nws; kuv xav caum Ntxwgnyoog qab, thiab txawm nws yuav ua li cas rau kuv los xij, txawm nws yuav tsim kev puas tsuaj, caij tsuj, thiab muab kuv ua qias vuab tsuab li cas, los kuv yeej tseem txaus siab tshaj. Txawm Koj yuav ncaj ncees thiab dawb huv npaum li cas los xij, kuv yeej tsis xav caum Koj qab ntxiv lawm. Kuv tsis xav caum Koj qab txawm hais tias Koj yeej yog Vajtswv los xij.” Thiab lawv cia li ncaim mus li ntawd, caum ib tug ua yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog lawv li qab, ib tug uas yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv los sis tseem yog ib tug dab phem kiag thiab. Vajtswv puas tseem xav tau hom neeg no lawm mas? Qhov Vajtswv tsis lees txais nws ntawd puas muaj laj thawj thiab mas? Nws yeej muaj laj thawj zoo kawg nkaus li. Muab xav li sawv daws xav, tib neeg sawv daws yeej paub hais tias Vajtswv yeej yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, hais tias Nws yeej dawb huv, tab sis koj puas to taub qhov xwm txheej tiag hais tias muaj dab tsi nyob tom qab ntawm qhov no tiag tiag mas? Qhov kuv hais ntawd no puas yog mas? (Yog kawg.) Yog hais tias yeej yog lawm, ces qhov uas Vajtswv ua siab muab tus neeg ntawd tso tseg puas yog ib qho siab phem ntawm Nws feem mas? Vajtswv ua raws li qhov keeb laj fai—yog koj paub hais tias Vajtswv yog leej twg tab sis koj tsis kam caum Nws qab, thiab koj paub hais tias Ntxwgnyoog yog leej twg thiab koj tseem kam caum nws qab, ces kuv yeej tsis yuam li. Kuv yuav cia koj caum Ntxwgnyoog qab mus ib txhis thiab kuv yuav tsis hais kom koj rov qab los, tab sis kuv you tso koj tseg. Ntawm Vajtswv feem no ho yog hom moj yam twg mas? Nws puas yog ib qho kev tawv ncauj mas? Puas yog Nws ua raws li txoj kev xav, los sis yog kev muaj meej mom mas? Qhov no tsis yog lub meej mom, los sis kev tawv ncauj, tab sis ib feem ntawm Vajtswv qhov “kev khib xeeb.” Qhov ntawd ces yog, yog tias koj, yam li ib tug uas raug tsim tawm los, yeej zoo siab yuav liam sim li ntawd, ces Vajtswv ho yuav hais tau dab tsi mas? Yog koj xav liam sim li ntawd, ces qhov ntawd yog koj tus kheej txoj kev xaiv—thaum kawg koj yuav ris lub txim, thiab koj tsuas cem tau koj tus kheej nkaus xwb. Vajtswv tej keeb laj fai uas siv los qhuab ntuas tib neeg mas yeej hloov tsis tau li, yog li ntawd yog koj yeej zoo siab rau txoj kev liam sim li ntawd ces koj qhov xaus uas zam tsis dhau ntawd yog yuav raug rau txim rau. Tsis hais koj yuav tau caum Vajtswv qab los tau pes tsawg xyoo dhau los lawm li; yog koj xav liam sim li ntawd, ces Vajtswv yuav tsis pab koj raws li koj txoj kev xaiv, los sis Nws yuav tsis yuam koj li. Koj tus kheej yeej txaus siab caum Ntxwgnyoog qab, raug Ntxwgnyoog dag thiab ua kom liam sim, ces yog li ntawd nyob rau thaum kawg koj yuav tsum tau ris lub txim ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yog Neeg Phem, Lim Hiam, thiab Txawj Dag (Ntu Ob)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, kiag thaum Nws pom tias lawv txoj kev ntseeg tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas nyob rau hauv pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb, ces Nws twb txiav txim siab lawm tias lawv yuav raug cawm dim tsis tau lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Nyob rau hauv ib pab laib los sis ib pab pawg neeg coob coob uas tsis muaj Vajtswv txoj hauj lwm thiab txoj kev coj kev, thiab tsis pe hawm Nws hlo li, lawv pe hawm leej twg? Lawv raws leej twg qab? Hauv lub cev thiab lub npe, ces lawv raws ib tug tib neeg qab, tiam sis tus uas lawv raws qab tiag tiag ntawd yog leej twg? Nyob tob rau puag hauv lawv lub siab, mas lawv lees paub Vajtswv, tiam sis qhov tseeb tiag, lawv yeej zwm rau noob neej txoj kev haub ntxias, tej kev npaj tseg, thiab kev tswj kav lawm. Lawv raws Ntxwgnyoog, uas yog tus dab phem qab; lawv raws lub zog uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Nws cov yeeb ncuab. Vajtswv puas cawm ib pab tib neeg uas zoo li no? (Tsis cawm.) Vim li cas tsis cawm? Lawv puas muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab? (Tsis muaj.) Lawv yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg, ua raws li noob neej tej kev ntshaw thiab coj raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab lawv ua los tawm tsam Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg ntiaj teb txoj kev cawm dim. Qhov kawg uas lawv tau txais ces yog ib qho uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub; tej zaum Nws yuav cawm tsis tau cov tib neeg no, vim tej zaum lawv yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab, lawv twb tau raug Ntxwgnyoog txhom tau lawm—lawv nyob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes tag nrho lawm. Nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg, qhov koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg lub xyoo lawm ntawd puas tseem ceeb rau qhov seb Nws puas qhuas koj los sis tsis qhuas? Tej kab ke thiab tej kev cai tswj uas koj ua raws puas tseeb ceeb? Vajtswv puas saib rau tib neeg txoj kev xyaum ua? Nws puas saib seb muaj tib neeg coob npaum li cas? Nws twb tau xaiv ib feem ntawm tib neeg ntiaj teb lawm; Nws ntsuas li cas tias seb puas tsim nyog cawm lawv los sis tsis tsim nyog? Nws txiav txim siab raws li cov kev uas cov tib neeg no taug. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, txawm hais tias cov tseeb uas Vajtswv tau qhia rau tib neeg lawm ntawd muaj tsawg dua li niaj hnub no, thiab tsis meej los xij, Nws yeej tseem ua tau rau tib neeg zoo tiav log rau lub sij hawm ntawd, thiab tseem muaj kev cawm dim. Yog li ntawd, hais txog cov tib neeg uas nyob rau tiam no uas tau hnov ntau qhov tseeb thiab tau los nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, yog tias lawv tsis muaj peev xwm ua raws li Nws txoj kev thiab tsis muaj peev xwm taug txoj kev cawm dim, ces lawv lub khuab thaum kawg yuav yog dab tsi? Lawv lub khuab thaum kawg ces yuav zoo ib yam nkaus li lub khuab ntawm cov ntseeg hauv txoj Kev Ntseeg Vajtswv thiab Kev Ntseeg Yudais xwb; yeej yuav tsis muaj qhov sib txawv li. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees! Txawm hais tias koj twb tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia lawm los sis koj twb tau nkag siab ntau qhov tseeb lawm los xij, yog tias, thaum kawg, koj tseem raws noob neej thiab Ntxwgnyoog qab, thiab thaum kawg, yog tias koj tseem tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev thiab tsis ntshai Nws thiab tsis zam kev phem, ces cov tib neeg zoo li no Vajtswv yuav ntxub thiab tsis lees paub li. Hais txog txhua qhov kev tshwm sim, cov tib neeg uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub zoo li no tuaj yeem tham lus ntau heev txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab tej zaum kuj nkag siab txog ntau qhov tseeb thiab, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm pe hawm Vajtswv; lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab yeej tsis muaj peev xwm zwm rau Nws kom tag nrho li. Raws li Vajtswv pom mas, Nws pom lawv li yog ib feem ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg, li tsuas yog ib pab pawg ntawm noob neej xwb—li yog ib pab laib ntawm noob neej xwb—thiab li yog ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob xwb. Muab hais ua ke kiag ces lawv yog Ntxwgnyoog cov laib xwb, thiab cov tib neeg no mas Vajtswv ntxub heev li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 3. Seb cov xib fwb thiab txwj laug sab kev ntseeg puas yog Vajtswv tsa tiag, thiab seb kev mloog cov xib fwb thiab cov txwj laug lus puas yog kev mloog lus thiab kev caum raws Vajtswv

Ntxiv Mus: 5. Qhov laj thawj tseeb ntawm Pab Kooj Sam Suav uas caij tsuj thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam niag vwm ntsuav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No